Fem arbejdsgrupper

Fem arbejdsgrupper er i forbindelse med KulturDanmark kommet med anbefalinger og forslag om konkrete initiativer til, hvordan vi udfolder det store potentiale, der ligger i kulturen rundt omkring i landet.

På kulturpolitisk topmøde i Vejle i marts 2013 blev al inspirationen fra kulturministerens besøg rundt i landet samlet og diskuteret.

På topmødet deltog repræsentanter for kommuner og kulturelle aktører fra hele landet. Her blev det diskuteret, hvordan kunsten og kulturen kommer til at spille en endnu større rolle i alle egne af landet.

Fem arbejdsgrupper – fem temaer

Kulturministeren nedsatte fem arbejdsgrupper i forlængelse af KulturDanmarkprojektet, som skulle arbejde videre med temaet frem til oktober 2013. Arbejdsgrupperne bestod af repræsentanter fra et bredt udsnit af det kulturelle Danmark, herunder kommunale og statslige forvaltningsorganer, kulturinstitutioner, foreninger og kulturaktører i bred forstand, herunder også repræsentanter fra eksempelvis turismeområdet. Til hver gruppe blev der udnævnt en tovholder med indsigt i gruppens tema.

Arbejdsgrupperne havde til formål at komme med anbefalinger eller konkrete initiativer til samarbejdsprojekter eller videreudvikling af eksisterende initiativer inden for gruppens tema.

Initiativerne skulle som udgangspunkt kunne finansieres inden for eksisterende midler. 

De fem arbejdsgrupper har følgende temaer:

Børn og unges møde med og engagement i kunst og kultur

1. Børn og unges muligheder for at møde kunst og kultur og deltage aktivt og engageret i kulturelle aktiviteter skal styrkes, herunder børn og unges muligheder for selv at prøve kræfter med kunsten. Tovholder: Anne-Kristine Mortensen, Børnekulturens Netværks sekretariat
Læs arbejdsgruppens anbefalinger

 

 2. Talentpleje blandt børn og unge skal styrkes og vedligeholdes, så fødekæden gøres robust. Tovholder: Anne-Dorte Krog, rådmand i Aalborg Kommune. 
Læs arbejdsgruppens anbefalinger

 

3. Et aktivt og engagerende kulturliv både i byområder og landdistrikter. Udviklingen i nærområderne skal styrkes gennem fokus på folkeoplysning og foreningers vilkår og funktion i forhold til kulturområdet.
Tovholder: Lisbeth Trinskjær, forstander Ubberup Højskole. 
Læs arbejdsgruppens anbefalinger

 

4. Samarbejdet på tværs af kulturinstitutioner, skoler, dagsinstitutioner, foreninger og arbejdsmarkedets parter skal styrkes med henblik på at højne et aktivt kulturliv alle steder i landet.
Tovholder: Susanne Roslev Bukh, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 
Læs arbejdsgruppens anbefalinger

Synliggørelse af kulturen

5. Så mange som muligt skal have kendskab til den kultur, der allerede findes. Kendskabet til kulturaktiviteter over hele landet skal øges gennem bedre markedsføring og formidling og et styrket samarbejde mellem kulturaktører og turistbranchen for at øge kulturturismen. Det er både en vej til mere kulturel dannelse, et bud på øget mulighed for økonomisk bæredygtighed for lokale kulturaktører.
Tovholder: Jørgen Christensen, Small Danish Hotels.
Læs arbejdsgruppens anbefalinger