Professionelle ensembler, orkestre, bands og kor

Statens Kunstfond giver i henhold til Musikloven tilskud til professionelle ensembler, orkestre, bands og kors virksomhed. Der kan gives flerårige bevillinger under forudsætning af, at der indgås en rammeaftale. Hvis der ikke er indgået en rammeaftale, skal der søges om tilskud en gang årligt. Denne side omhandler udelukkende professionelle ensembler, orkestre, bands og kor, som har indgået en flerårig rammeaftale.

Formål mv.

Professionelle ensembler, orkestre, bands og kors formål mv. er beskrevet i rammeaftaler med Statens Kunstfond (før 1. januar 2014 Statens Kunstråd). Der henvises desuden til ensemblernes egne hjemmesider.

Budget og årsrapport

Budget og årsrapport indsendes i henhold til driftstilskudsbekendtgørelsen.

Budget indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen som én samlet pdf-fil med dokumenterne i flg. rækkefølge: (A) Budgetindledning, som opsummerer institutionens forventede økonomi og målopfyldelse i relation til gældende rammeaftale, opregner de vigtigste forventede begivenheder i budgetåret samt udtrykker institutionens forventninger til budgetåret set i forhold til tidligere år og perspektiver for årene fremover. Indledningen påtegnes med erklæring om, hvem der for institutionen har godkendt budgettet (for selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, for kommunale institutioner typisk den daglige leder) samt dato for godkendelsen. (B) Driftsbudget i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel. Der skal være sammenligningskolonner for hvert af de to år før budgetåret. År 1 før budgetåret oplyses med budgettal, år 2 før budgetåret oplyses med regnskabstal. (C) Driftsbudgetnoter efter behov.

Årsrapport indsendes til den tilsynsførende myndighed som én samlet pdf-fil med dokumenterne i flg. rækkefølge: (A) Slots- og Kulturstyrelsens tjekliste for udarbejdelse af årsrapport (word), udfyldt og underskrevet af den daglige leder. (B) Revideret årsregnskab og ledelsesberetning, underskrevet af institutionens ledelse (for selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, for kommunale institutioner typisk den daglige leder) og med revisors påtegning. Resultatopgørelsen skal være i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel og indeholde fyldestgørende noter. (C) Revisionsprotokollat underskrevet af revisor samt institutionens ledelse (for selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, for kommunale institutioner typisk den daglige leder).

Rapportering af målopfyldelse i forhold til rammeaftalen sker gennem ledelsesberetningen. Vejledning til udarbejdelse af budget, årsrapport og ledelsesberetning kan findes her:

Vejledning til udarbejdelse af ledelsesberetning (pdf)

Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel kan findes her:

Budget- og regnskabsmodel (excel)

Frister

Medmindre andet er aftalt, gælder de frister, som er fastsat i driftstilskudsbekendtgørelsen.

God ledelse

Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner retter sig mod bestyrelser og direktioner på de selvejende kulturinstitutioner.

Formålet med anbefalingerne er, at styrke de ledelsesmæssige kompetencer og at ledelsen tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til institutionens forhold.

Læs anbefalingerne for god ledelse

Rammeaftaler og midtvejsevaluering

Rammeaftaler for professionelle ensembler, orkestre, bands og kor med flerårige bevillinger findes i den grå kolofon til højre.

Det tidligere Statens Kunstråds Musikudvalgs midtvejsevaluering af basisensemblerne 2010-2013 omfatter 5 individuelle evalueringsrapporter og en samlet rapport. Link til rapporterne findes i den grå kolofon til højre.

Driftstilskudsloven

Driftstilskud til selvejende institutioner, foreninger og kommunale institutioner er fra og med 2011 reguleret af nedenstående lov og tilhørende bekendtgørelse

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Lov om Statens Kunstfond

LOV nr 458 af 08/05/2013

Musikloven

LBK. nr 32 af 14/01/2014: