Regionale spillesteder

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udpeger og yder i henhold til Musikloven tilskud til regionale spillesteder.

Formål og vision 2013-2016

Formålet med de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle den rytmiske musik lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Det er visionen, at de regionale spillesteder fremstår og virker som dynamiske og kompetente kraftcentre, der med udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet.

De regionale spillesteder er forskelligartede og arbejder hver især målrettet på at udvikle og præcisere en unik og ambitiøs profil, der udfordrer kunstnere og publikum, og som sætter musikken og den musikalske oplevelse i centrum. Det enkelte regionale spillested har selv defineret sin profil, og hvordan det vil realisere de aftalte formål, visioner og mål i perioden 2013-2016.

Evaluering af regionale spillesteder i 2015

De 19 regionale spillesteder er i 2015 blevet evalueret af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Udvalget har udarbejdet 19 individuelle evalueringsrapporter og een samlet rapport om alle de regionale spillesteder i Danmark.
19 individuelle evalueringsrapporter (pdf)
Samlet evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014 (pdf)

Budget og årsrapport

Budget og årsrapport indsendes digitalt af den kommunale tilsynsmyndighed således:

Budget indsendes som én samlet pdf-fil med dokumenterne i flg. rækkefølge: (a) Kommunens budgetgodkendelse, (b) Indledende budgetbemærkninger (jf. rammeaftalens bestemmelser om budget), (c) Driftsbudget i Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabs model, (d) Driftsbudgetnoter.

Årsrapport indsendes som én samlet pdf-fil med dokumenterne i flg. rækkefølge: (a) Kommunens godkendelse af årsrapporten, (b) Slots- og Kulturstyrelsens tjekliste for udarbejdelse af årsrapport (word), udfyldt og underskrevet af den daglige leder, (c) Revideret årsrapport underskrevet af bestyrelse, daglig leder og med revisors påtegning, (d) Revisors underskrevne revisionsprotokollat med bestyrelsens underskrifter, (e) Driftsregnskab i Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel, (f) Noter til driftsregnskab i Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel, (g) Koncertliste i Slots- og Kulturstyrelsens koncertlistemodel.

Rapportering af målopfyldelse i forhold til rammeaftalen sker gennem ledelsesberetningen. Vejledning til udarbejdelse af ledelsesberetning kan findes her:

Vejledning til udarbejdelse af ledelsesberetning (pdf)

Slots- og Kulturstyrelsens budget-, regnskabs- og koncertlistemodeller og svar på ofte stillede spørgsmål om koncertlistemodellen kan findes her:

Budget- og regnskabsmodel samt skabelon til koncertliste (excel)

Spørgsmål og svar om udfyldelse af regionale spillesteders koncertlister (pdf)

Frister

Medmindre andet er aftalt, gælder følgende frister for indsendelser til Slots- og Kulturstyrelsen:

  • Budget og kommunal godkendelse skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest én måned før regnskabsårets begyndelse.
  • Årsrapport og kommunal godkendelse skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning.
  • Midtvejsevaluering fandt sted foråret 2015. Spillestederne skulle senest den 30. april 2015 sende en statusrapport til kommunen og Kulturstyrelsen.
  • Ansøgningsfrist for udpegningsperioden 2017-2020 var den 29. februar 2016.

God ledelse

Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner retter sig mod bestyrelser og direktioner på de selvejende kulturinstitutioner.

Formålet med anbefalingerne er, at styrke de ledelsesmæssige kompetencer og at ledelsen tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til institutionens forhold.

Læs anbefalingerne for god ledelse

Rammeaftaler

Rammeaftaler for de øvrige musikinstitutioner findes i den grå kolofon til højre.

Driftstilskudsloven

Driftstilskud til selvejende institutioner, foreninger og kommunale institutioner er fra og med 2011 reguleret af nedenstående lov og tilhørende bekendtgørelse

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Lov om Statens Kunstfond

LOV nr 458 af 08/05/2013

Musikloven

LBK. nr 32 af 14/01/2014:

Finansloven

Driftstilskud til regionale spillesteder kan findes under Finanslovens § 21.22.

Aktstykke om udlodningsmidler til kulturelle formål