Støttede projekter 2020-2022

Oversigt over projekter i puljen ’Inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt.

Baggrund

Puljen ’Inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt’ skal understøtte nye innovative partnerskabsprojekter mellem flere forskellige aktører med henblik på at bidrage til, at udsatte borgere sikres øget idrætsaktivitet, inklusion og fastholdelse i lokale fællesskaber. Puljens indsatser er målrettet både socialt udsatte unge og voksne, børn og familier i risikozonen samt personer med funktionsnedsættelser. Projekterne kan vare op til tre år.

I satspuljeaftalen 2019 blev der afsat 11,3 mio. kr. (2020-2022) til en ansøgningspulje til inklusion af socialt udsatte i lokale idrætsfællesskaber. Derudover har Kulturministeriet afsat yderligere midler, sådan at den samlede pulje er på 19,2 mio. kr.

Støttede projekter 2020-2022 

Målgruppen er psykisk sårbare borgere over 18 år samt borgere over 18 år med autismespektrumforstyrrelser. Projektets formål at inkludere målgruppen i et fællesskab gennem idræt herunder at etablere tværsektorielt netværk, som sikrer målgruppen fastholdelse i foreningstilbud gennem en trinvis indstigning heri.

Målgruppen er psykisk sårbare borgere over 18 år bosat i Albertslund, Glostrup og Rødovre. Formålet er at styrke de voksne psykisk sårbare borgeres netværk ved at inkludere dem i lokale idrætsfællesskaber gennem fritidspas kombineret med et peer-to-peer koncept (træningsmakker).

Målgruppen er unge med særlige behov i alderen 16-25 år, der er visiteret til ”Særligt tilrettelagt uddannelse” (STU) i Helsingør Kommune. Formålet er at motivere eleverne til at blive en del af et forpligtende fællesskab i en idrætsforening bl.a. gennem skemalagte, og for målgruppen særligt tilrettelagte, idrætsaktiviteter.

Målgruppen er børn og unge i alderen 7-15 år. Projektet skal rekruttere børn og unge med handicap til deltagelse i lokale almene idrætsforeninger. Projektet skaber en relation mellem fysioterapeut, specialforbund/klub og barn/forældre.

Målgruppen er børn og unge i risikogruppen. Støtten skal gå til indkøb af idrætscontainer, idrætsmateriel samt en fast bemanding i åbningstiderne. Containeren vil gå på skift i flere almene boligområder.

Målgruppen er borgere med udviklingshæmning - primært udeboende borgere i egen bolig. Projektet sigter mod at skabe bedre vilkår for idrætsdeltagelse og inklusion i lokale idrætsforeninger ved at udvikle samarbejde mellem socialpædagogiske tilbud til borgere med udviklingshæmning på den ene side og lokale idrætsforeninger på den anden side, og ved at udvikle den pædagogiske praksis omkring støtten til borgernes idrætsdeltagelse.

Målgruppen er de mest socialt udsatte, som lever på kanten af samfundet. Formålet er at etablere lokale idrætsfællesskaber omkring gå- og løbehold, hvor værestedsbrugere bliver uddannet som holdledere.

Målgruppen er psykisk sårbare og kriminalitetstruede unge mellem 18-30 år i København. Gennem inklusion i planlægning, udførelse og uddannelse i tilpasset idræt, motiveres den unge til at indgå i trygge, relationsopbyggende og bæredygtige idrætsfællesskaber i en foreningsstruktur, som sikrer stabilitet, ejerskab og tilhørsforhold.

Målgruppen er unge udsatte borgere samt veteraner, der har været udsendt til verdens brændpunkter. Via så kaldt mentor-mentee og peer-to-peer-relationer sigter projektet på at styrke selvtillid, selvværd, sociale kompetencer hos deltagerne blandt andet gennem træning i naturen.

Målgruppen er piger med minoritetsbaggrund (8-15 år). Projektet vil skabe inklusion af minoritetspiger i idræt gennem deres forældres forståelse og accept af vigtigheden af pigernes deltagelse i idrætsfællesskaber.

Målgruppen er hjemløse, psykisk syge, mennesker med misbrugsproblemer m.fl. bosat på behandlingsstedet Blå Kors Rold Skov. Gennem deltagelse i beskyttede idrætsfællesskaber skal målgruppen blive trygge i en hverdag med aktivt idræts- og fritidsliv i lokalområdet.

Målgruppen er hørehæmmede, som ønsker at blive idrætsaktive. Projektet skal uddanne idrætsinstruktører og tilrettelægge holdidræt, så hørehæmmede kan følge med på lige fod med alle andre.

Opdateret 06. oktober 2020