Hjælpepakker til kulturlivet

Her findes et overblik over særskilte initiativer og og centrale hjælpepakker på Kulturministeriets område.

OBS
Siden er opdateret den 16. december 2020

Initiativer og hjælpepakker kan benyttes af kulturlivet som følge af covid-19. Disse kompensationsordninger skal søges hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Se oversigt over Kulturministeriets kompensationsordninger

Søg puljer og få mere information på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside under Covid-19 temaet

Kulturministeriets særskilte initiativer

Der er indgået en politisk aftale om yderligere hjælp til kulturen, herunder en aktivitetspulje til kulturaktiviteter på 300 mio. kr. Puljen kan nu søges.

der oprettet en aktivitetspulje til kulturaktiviteter for at understøtte, at der i højere grad vil blive afholdt nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter, fx koncerter og teater- og biografforestillinger på kulturområdet i  perioden den 1. september til den 31. oktober 2020.

De støttede aktiviteter kan tage form af:

 • en enkelt kulturaktivitet (fx en koncert eller forestilling), 
 • en række gentagelser af den samme kulturaktivitet (fx teater- eller biografforestillinger) eller
 • en række af beslægtede kulturaktiviteter, fx en koncertrække med varierende programmer eller visninger af et teaters forskellige forestillinger i en periode, herunder gentagelser af flere forskellige titler.

Hvem kan søge støtte?:

Puljen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter. Institutionen mv. kan for eksempel være et teater, spillested, koncerthus, orkester, museum, cirkus, stand-up-venue, revy, biograf, folkeoplysende forening eller en multiarena.

Hvad kan der søges støtte til?

 • Puljen yder tilskud til publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer
 • Puljen yder tilskud på op til 65 pct. af kulturaktivitetens udgifter
 • Der kan maks. søges om 1,5 mio. kr. pr aktivitet
 • Hver ansøger kan højst modtage 6. mio. kr. i tilskud fra puljen

Søg og læs mere om puljen til kulturaktiviteter og dens kriterier

Den 28. august 2020 er der indgået en ny politisk aftale om yderligere hjælp til genåbningen af dansk kulturliv. Aftalen indeholder:

 1. en pulje på 300 mio. kr. til flere kulturaktiviteter under genåbningen,
 2. en udvidelse af den eksisterende hjælpepakke til foreningslivet og idrætten med 100 mio. kr.
 3. en række kompensationsordninger forlænges
 4. adgang til dagpenge for selvstændige mv. lempes.

Læs hele pressemeddelelsen her

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er blevet enige om at afsætte i alt 700 mio. kr. til en sommerpakke, der bl.a. skal give danskerne bedre mulighed for at dyrke kultur- og naturoplevelser i sommermånederne. Aftalen omfatter bl.a. en rabatordning på halv pris på billetter til en række kulturoplevelser og puljer til idræt, foreningsliv, til aktiviteter for at opleve levende kunst og kultur og en ekstrabevilling til sommeraktiviteter på højskolerne. Samtidig har partierne besluttet at udvide den eksisterende hjælpepakke til idræts- og foreningslivet

Yderligere oplysninger

Læs pressemeddelelsen på Kulturministeriets hjemmeside

Læs mere om alle initiativerne i sommerpakken på Erhvervsministeriets hjemmeside

Kommuner får refusion for aflyst børneteater.

Læs hele pressemeddelelsen

Puljen skal hjælpe de film og tv-produktioner, der har ligget stille som følge af Corona-virussen, og som er særlig hårdt økonomisk ramt.

Pengene afsættes på det kulturelle aktstykke for 2020, der netop er blevet tiltrådt af Folketingets Finansudvalg. Med aktstykke udmøntes en del af overskuddet fra Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S til kulturelle formål. Kulturministeriet vil efter Finansudvalgets tiltrædelse gå i gang med at fastsætte de nærmere rammer for puljen.

Med aktstykket for 2020 videreføres også en lang række bevillinger til formål og institutioner, som også tidligere har modtaget drifts- eller projekttilskud. Ud over midlerne til film- og tv-produktioner, afsættes der også 4,3 mio. kr. til en national portal, TjekDet, til bekæmpelse af misinformation og fake news. I alt fordeles 271,1 mio. kr. til en lang række kulturelle formål.

Yderligere oplysninger

Læs hele pressemeddelelsen her

Sommerpakken målrettet børn og unge skal sikre, at børn og unge får en god sommerferie trods coronakrisen. Der er afsat 200 mio. kr. til et partnerskab med Kommunernes Landsforening, som skal sørge for en bred vifte af sommeraktiviteter til børn og unge mellem 6 og 17 år.

Læs pressemeddelelse på Kulturministeriets hjemmeside

Læs mere i pressemeddelelsen på Social og indenrigsministeriets hjemmesiden

Der ydes et engangstilskud på 700.000 kr. til hver af de alt fem nye højskoler, der på nuværende tidspunkt er godkendt til at påbegynde tilskudsberettiget højskolevirksomhed fra den 1. juni 2020 frem til og med den 1. januar 2021. Målet er, at skolerne får mulighed for at komme godt i gang med deres aktiviteter i en tid med vanskelige vilkår for nye skoler.

Bemærk: Før tilskuddene kan udmøntes, skal et aktstykke behandles i Finansudvalget.

Tilskuddet henvender sig til

To kommende seniorhøjskoler, Rude Strand Højskole og Liselund Højskole, samt Løgumkloster Højskole, Vester Thorup Højskole og Højskolen Mors.

I en politisk aftale på sundheds- og ældreministerens område om tiltag for ældre ifm. Covid-19 indgår en pulje på 10 mio. kr. Puljen kan søges af samarbejder mellem kulturelle aktører og sociale aktører, fx plejehjem og kommuner, til kulturelle tiltag for ældre ifm. Covid-19.

Midlerne vil indgå i puljen til udsatte og sårbare, som administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Læs mere om puljen til udsatte og sårbare i foldudmenuen nednefor.

I aftalen indgår også etablering af et nyt partnerskab med bl.a. aktører fra kulturlivet og idrætten, som skal overvåge situationen og komme med forslag til initiativer, der skal hjælpe de ældre gennem Corona-krisen.

Henvender sig til

Kulturelle og sociale aktører kan i samarbejde søge puljen.

Læs Kulturministeriets pressemeddelelse
Læs hele aftalen på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside

Ved en politisk aftale på social- og indenrigsministerens område om tiltag for svage og sårbare grupper indgår en pulje på 10 mio. kr. under Kulturministeriet, som kan søges af kulturinstitutioner, højskoler ogforeninger og organisationer på kulturområdet bredt, til nye samarbejdsprojekter omkring udsatte gruppers deltagelse i kulturlivet.

Henvender sig til

Kulturinstitutioner, skoler og alle foreninger og organisationer på kulturområdet bredt, som arbejder med udsatte gruppers deltagelse i kulturlivet.

Administration

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer ordningen

Læs pressemeddelelsen og aftalen om initiativer for sårbare og udsatte målgrupper i forbindelse med Covid-19.

Læs om hele aftalen for sårbare og udsatte målgrupper på Social- og Indenrigsministeriet hjemmeside

De regionale spillesteder skal normalvis leve op til krav om antal koncerter og antallet af publikummer i løbet af et år for at kunne modtage tilskud fra Statens Kunstfond. Det fraviger Statens Kunstfond nu på grund af situationen i lyset af COVID-19.

Henvender sig til

18 rytmiske spillesteder har status som regionale spillesteder. Statens Kunstfond står for at udvælge og give tilskud til de regionale spillesteder.

Administration

Statens Kunstfond administrer dette

Læs hele pressemeddelelsen

Kompensation til højskoler, aftenskoler og folkeuniversitetsafdelingerne for tabt deltagerbetaling

Nedlukning som følge af COVID-19-krisen skaber store udfordringer for Kulturlivet. Regeringen er derfor gået sammen med Folketingets partier om at sikre 141 mio. kr. til hjælp til højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitet. De 141 mio. kr., der overføres til Kulturministeriet til en hjælpeordning, skal kompensere højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet for op til 90 pct. af deres tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juli 2020.

Læs hele pressemeddelelsen med yderligere information

Kulturinstitutioner med over 50% i offentligt tilskud bliver nu også omfattet af hjælpepakkerne for lønkompensation og kompensation for faste omkostninger. Ordningen forventes at tilføre 140 mio. kr. til gavn for kulturlivet.

Henvender sig til

Mange publikumsrettede institutioner på kulturområdet, som i dag modtager 50 pct. eller mere i offentligt tilskud, vil nu kunne søge kompensation i regeringens hjælpepakker. Statslige institutioner vil ikke blive omfattet.

Yderligere oplysninger

Læs pressemeddelelse

Nødlidende kulturinstitutioner og sæsonbetonede scenekunstvirksomheder, som falder igennem de øvrige hjælpepakker, som er lavet under COVID19-krisen, kan søge hjælp i puljen.

Nødpuljen ydes til publikumsrettede kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet, der kan kompenseres for produktionsudgifter til forestillinger og udstillinger mv., dog maksimalt 80 pct. af udgifterne. Disse institutioner kan kompenseres yderligere, hvis de er særligt nødlidende, for at undgå at ellers veldrevne kulturinstitutioner ikke går konkurs som følge af COVID-19. Kompensationen kan maksimalt udgøre 80 pct. af indtægtstabet for kompensationsperioden.

Nødpuljen sikrer endvidere, at kommunale kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet og seks større, kommunale koncert- og kulturhuse kan få lønkompensation og kompensation for faste udgifter, såfremt de lever op til de gældende kriterier for de generelle kompensationsordninger for hhv. løn og faste udgifter. Disse kommunale institutioner ligestilles hermed med selvejende kulturinstitutioner, fonde og foreninger mv.

Endelig sikrer nødpuljen, at nødlidende revyer og lignende, som ikke er omfattet af den generelle arrangementspulje, kan kompenseres for op til 80 pct. af de udgifter, der knytter sig til perioden fra den 9. marts til d. 31. august 2020.

Administration

For primært offentligt finansierede arrangører af kultur- og idrætsarrangementer vil kompensationsordningen blive administreret af Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet.

Læs pressemeddelelsen for yderligere information

Regeringen og aftalepartierne har besluttet at yde et ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger rundt omkring i Danmark oplever på grund af aflyste arrangementer og manglende indtægter mv. som følge af COVID-19.

Aftalepartierne har besluttet at yde et tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.

Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre foreningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet til lokalforeninger, og som administreres af hhv. Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF. De 50 mio. kr. afsættes med 23 mio. kr. til DIF, 21 mio. kr. til DGI, 3,5 mio. kr. til Firmaidrætten og 2,5 mio. kr. til DUF øremærket spejderne.

Henvender sig til

Lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.

Administration

Kulturministeriet administrerer ordningen.

Yderligere oplysninger

Læs aftaleteksten (pdf)

Læs pressemeddelelse

Evaluering

Læs evaluering af anvendelsen af den ekstraordinære bevilling til DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF i foldud menuen nedenfor.

Regeringen og aftalepartierne har bevilget et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. i 2020 til lokale idræts- og spejderforeninger samt foreninger under DUF for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger rundt omkring i Danmark oplever på grund af aflyste arrangementer og manglende indtægter mv. som følge af COVID-19.

Midlerne er blevet fordelt forholdsmæssigt i de tre foreningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet til lokalforeninger, og som administreres af hhv. Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF. I henhold til Aftalen om ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger af april 2020 har Kulturministeriet indhentet oplysninger fra DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF vedr. status for udmøntningen af det ekstraordinære tilskud. Evalueringen viser, at det samlede ansøgte beløb fra hjælpepakken udgør ca. 276 mio. kr.

Opsummering af de væsentligste konklusioner fra organisationernes bidrag


DIF og DGI’s pulje

Der er indkommet 2.966 ansøgninger for 257 mio. kr., heraf ansøgninger fra 74 foreninger uden for DIF/DGI om i alt ca. 5,1 mio. kr. Det er forventningen, at hele bevillingen på 44 mio. kr. vil blive udbetalt. Der er ansøgt kompensation for forskellige typer tab, hvoraf hovedparten vedrører tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, medlemsindbetalinger samt foreningsarbejde på aflyste arrangementer som byfester, festivaler mv. De ti mest ansøgte aktiviteter og idrætsgrene omfatter fodbold, tværgående projekter, håndbold, golf, fitness, ridning, gymnastik, svømning, badminton samt løb.

DUF’s pulje

DUF har modtaget 352 ansøgninger på i alt 17,3 mio. kr. Den samlede bevilling på 2,5 mio. kr. forventes anvendt. Der er ansøgt kompensation for tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, hytte- og lejrudlejning samt forventet kontingent- og støtteindbetalinger. Spejder- og samrådsorganisationer udgør den foreningstype, hvor der er langt de fleste ansøgere, der ligeledes står for størstedelen af de ansøgte midler.

Firmaidrættens pulje

Der er pt. indkommet 31 ansøgninger for samlet ca. 1,8 mio. kr., hvilket ifølge Firmaidrætten overstiger det forventede på nuværende tidspunkt. Den samlede bevilling på kr. 3,5 mio. kr. forventes at blive udbetalt med udgangen af august. Der er ansøgt kompensation for tab af nettoindtægter fra egne idræts- og motionsarrangementer samt kontingenter. De mest ansøgte aktiviteter og idrætsgrene er løbsarrangementer/events, fitnessaktiviteter, fodbold, gangaktiviteter mv.

Yderligere information

DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF har oplyst, at de agter at bidrage med i alt ca. 20,8 mio. kr. i 2020 fra de ordinære foreningspuljer på idræts- og ungdomsområdet for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af COVID-19. DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF har endvidere oplyst, at de selv afholder alle ekstra administrationsomkostninger i forbindelse med corona-hjælpepulje, således at hele bevillingen på 50 mio. kr. kan gå til puljens formål. Læs mere om det ekstraordinære tilskud til idrætsforeninger på 50 mio. kr. i foldud menuen ovenfor.

Hent DIF, DGI og DUF’s bidrag (pdf)

Hent Firmaidrættens bidrag (pdf)

En række kulturinstitutioner mangler likviditet som følge af nedlukningerne i forbindelse med COVID-19. Kulturministeriet vil i videst muligt omfang fremrykke udbetaling af driftstilskud til kulturinstitutioner, der modtager statsligt tilskud fra Kulturministeriet med likviditetsudfordringer som direkte følge af COVID-19.

Der vil blive fremrykket betaling svarende til et kvartal. De statslige driftstilskud vil blive udbetalt tidligere end oprindelig fastsat i de situationer, hvor der i forvejen er hjemmel til forudbetaling, og hvor en institution har anmodet om tidligere udbetaling på grund af COVID-19-relaterede likviditetsproblemer.

Henvender sig til

I alt vil ca. 900 kulturinstitutioner være omfattet af ordningen. Det gælder f.eks. museer, teatre og regionale spillesteder.

Tidligere udbetaling af driftstilskud

Institutioner, der har brug for tidligere udbetaling af driftstilskud, skal henvende sig til den myndighed, der udbetaler institutionens driftstilskud.

Læs vejledning her (pdf)

Hent skabelon til ledelseserklæring her (word)

Yderligere oplysninger

Hent fakta-ark (pdf)

Læs pressemeddelelse

Ordningen retter sig mod kunstnere med A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst 8.333 kr. månedligt i gennemsnit.

Ordningen estimeres til at koste 100 mio. kr. og gælder fra 9. marts til og med 8. juli 2020. Ordningen er et supplement til de øvrige tiltag og hjælpepakker, som regeringen har iværksat som følge af COVID-19.

Henvender sig til

Ordningen kan ansøges af kunstnere, der har en samlet A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig kunstnerisk virksomhed på mellem 100.000 og 800.000 kr. årligt, svarende til mindst 8.333 kr. og maksimalt 66.667 kr. månedligt i gennemsnit i ét ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019.

Kunstnere, der som konsekvens af corona-virus, forventer et tab i A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed fra det kunstneriske virke på mindst 30 pct. i forhold til den forventede indkomst i perioden 9. marts til og med 8. juli 2020, kan få dækket 75 pct. af det forventede tab, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.

Betingelser

Opgørelsen af indtægter, tab og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed skal stamme fra det kunstneriske virke. Ordningen kan kun søges af kunstnere, der ikke har modtaget kompensation fra de øvrige hjælpepakker, og den estimeres på den baggrund til at koste op mod 100 mio. kr. i 2020.

Ansøgninger

Det er Kulturministeriet, som administrerer ordningen. Flere informationer om, hvordan man søger kompensation offentliggøres snarest på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Læs aftaleteksten

Læs pressemeddelelse
Bemærk at ordningen blev forlænget d. 15. maj til d. 8. juli:

Læs pressemeddelelsen

Hent status for den midlertidige kunststøtteordning pr. 28. maj (pdf)

Opdateret 6. juni 2020

Der etableres en kompensationsordning til landsindsamlinger, som skulle have været afholdt i perioden 1. marts – 31. marts 2020, og som har fået tilladelse af Indsamlingsnævnet til at afholde landsindsamling i Danmark, men som følge af COVID-19 har måtte aflyse eller udskyde indsamlingen.

Henvender sig til

Ordningen henvender sig udelukkende til arrangører af landsindsamlinger (hus- og gadeindsamlinger), som har fået tilladelse af Indsamlingsnævnet til at afholde landsindsamling i perioden 1. marts – 31. marts 2020.

Betingelser

Der ydes kompensation for allerede afholdte udgifter. Udgifter til elementer, som kan anvendes ved senere indsamling, vil ikke være omfattet af kompensationen.
De nærmere betingelser for kompensation kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Administration

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, som administrerer ordningen.

Yderligere oplysninger

Kompensationsordningen kan søges til og med den 1. oktober 2020. Ansøgninger behandles løbende. Mere information findes på Slots- og Kultursstyrelsens hjemmeside her.

Hent aktstykket

For spørgsmål til ordningen henvises til Slots- og Kulturstyrelsens hotline på tlf. 33 74 50 00 mandag til torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15 eller mail corona@remove-this.kum.dk 

Kompensationsordning er rettet mod medievirksomheder, der har tabt annonceindtægter som følge af COVID-19. Det drejer sig om trykte og digitale dagblade, fritstående digitale nyhedsmedier, ugeaviser, kommercielle radioer, magasiner samt fagblade.

Ordningen sikrer kompensation på 60 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 30-50 pct., og på 80 pct. i kompensation af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 50-100 pct. Ordningen kompenserer for tabte annonceindtægter i perioden 9. marts til og med 8. juli 2020. Der ydes alene støtte for tab, der direkte skyldes COVID-19-udbruddet. Man kan dog ikke få andel i denne hjælpepulje, hvis man også får hjælp fra andre hjælpepuljer. Medier, der ønsker at anvende ordningen, skal på ansøgningstidspunktet være omfattet Pressenævnets kompetence.

Det forventes, at de statslige udgifter til ordningen vil beløbe sig til. 180,0 mio. kr. i 2020.

Bemærk at ordningen er blevet forlænget d. 15. maj til d. 8. juli.

Læs pressemeddelelsen

Administration

Ordningen søges hos og administreres af Slots- og kulturstyrelsen.
Læs mere om ordningen og hvordan man søger på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Læs pressemeddelelse om kompensationsordningen

Hent aftaleteksten om kompensationsordningen

Opdateret 15. maj 2020

Med henblik på at styrke de skrevne mediers likviditet og hjælpe de lokale radio- og tv-stationer og dermed modvirke konsekvenserne af COVID-19 iværksættes følgende initiativer:

 • Alle mediestøttemodtagernes likviditet styrkes ved, at hele mediestøtten for 2020 udbetales hurtigst muligt i én samlet rate frem for over tre rater i løbet af 2020. Samlet drejer det sig om, at medierne i april i én samlet rate får udbetalt 368,1 mio. kr. frem for 119,4 mio. kr. i redaktionel produktionsstøtte.
 • Der dispenseres ved bekendtgørelsesændringer for, at ikkekommercielle tv-stationer, der modtager tilskud, hver uge som minimum skal udsende mindst to timers egenproduceret førstegangsudsendt programindhold. Der dispenseres også for, at ikkekommercielle lokale radiostationer skal udøve selvstændig programvirksomhed i form af 15 sendetimer pr. uge for at modtage det maksimale tilskud.

De nye initiativer skal ses som et yderligere bidrag til de omfattende økonomiske tiltag og generelle hjælpepakker, som regeringen allerede har sat i gang for at hjælpe virksomheder og medarbejdere på tværs af alle brancher – herunder den danske mediebranche – i forbindelse med COVID-19.

Yderligere oplysninger

Læs pressemeddelelsen om initiativerne

Kulturministeren har via 'Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19', fået mulighed for at fastsætte regler, som supplerer eller fraviger folkeoplysningsloven.

For at sikre, at kommunerne fortsat udbetaler det budgetterede tilskud til foreninger og aftenskoler under nedlukningen, har kulturministen efter dialog med bl.a. DGI og Dansk Folkeoplysnings Samråd udarbejdet bekendtgørelser, som opfordrer kommunerne at udbetale det tilskud, som foreningerne og aftenskoler var stillet i udsigt forud for nedlukningerne. I bekendtgørelserne får kommunerne også mulighed for at fravige de grænser folkeoplysningsloven ellers sætter for de kommunale tilskud.

Yderligere oplysninger

Læs pressemeddelelsen 'Kulturminister og KL til kommunerne: Støt kultur- og idrætsliv som planlagt'
 

COVID-19 har resulteret i en række aflysninger af projekter, som har modtaget tilskud fra Statens Kunstfond. For at holde hånden under kunstnerne i denne ekstraordinære situation, lempes på tilskudsreglerne i forhold til projekter og de kunstnere, der som følge af COVID-19 ikke får mulighed for i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020 at gennemføre deres projekter.

Ordningen medfører, at tilskud ikke kræves tilbagebetalt, uanset om aktiviteten er påbegyndt eller skulle være påbegyndt i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020.

Yderligere oplysninger

Læs pressemeddelelsen 'Løsning for kunstnere og projekter støttet gennem Statens Kunstfond '

Hent aftaleteksten

Kompensation til højskoler, aftenskoler og folkeuniversitetsafdelingerne for tabt deltagerbetaling

Nedlukning som følge af COVID-19-krisen skaber store udfordringer for Kulturlivet. Regeringen er derfor gået sammen med Folketingets partier om at sikre 141 mio. kr. til hjælp til højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitet.

Kulturministeriet får tilført 141 mio. kr. til en hjælpeordning som skal kompensere højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet for op til 90 pct. af deres tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juli 2020.

Hent aftaleteksten
Bemærk at ordningen blev udvidet d. 20. april til også at gælde daghøjskolerne

Læs pressemeddelelsen ’Nu bliver daghøjskolerne også hjulpet’
Bemærk at ordningen blev forlænget d. 15. maj til d. 8. juli

Læs pressemeddelelsen 'Ekstra støtte på vej til medier, kunstnere, folkeoplysningen og folkehøjskoler '

Friere rammer for kommune, idrætsforeninger og andre folkeoplysende foreninger

For at sikre, at kommunerne fortsat har mulighed for at udbetale det allerede budgetterede tilskud til folkeoplysende foreninger, idrætsforeninger og aftenskoler under nedlukningen, har kulturministen nu udarbejdet bekendtgørelser, som giver kommunerne mulighed for at udbetale de tilskud, som de var stillet i udsigt forud for nedlukningerne.

I bekendtgørelserne fraviges der også krav, der vedrører ansættelsesforhold for aftenskolelærere og undervisere og forelæsere på Folkeuniversitetet, så de fortsat kan modtage løn fra aftenskolerne og Folkeuniversitetet under nedlukningen.
Aftaleparterne er enige om at opfordre kommunerne til at fastholde de tilskud, som de har lovet foreninger og aftenskoler inden corona-krisen.

Læs hele 'Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Folkeuniversitetet' på Retsinformation.dk

Læs hele 'Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19' på Retsinformation.dk

Læs pressemeddelsen 'Hjælp på vej til højskoler, aftenskoler og folkeuniversiteterne'

Brev fra kulturministeren til alle landets borgmestre vedr. 'Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19' nr. 320 af 30. marts 2020:

Hent brev med opfordring til kommunerne om 'folkeoplysning' april 

Hent brev med opfordring til kommunerne om 'folkeoplysning' oktober

Administration

Kompensationsordningen administreres af Slots og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet
Læs mere og søg kompensation på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Læs 'Bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19' på Retsinformation.dk

Evaluering

Hent Evaluering af kompensationsordningen for tabt deltagerbetaling for folkeoplysningen og folkehøjskolerne (pdf)

Opdateret 9. oktober 2020

De zoologiske anlæg i Danmark er lukkede som følge af COVID-19. De er en del af oplevelsesøkonomien og dermed afhængige af entréindtægter og indtægter fra butik og café. Anlæggene er kendetegnet ved, at uanset om der er åbent eller ej, er der en række uomgængelige udgifter i form af lønomkostninger til personale med kritiske funktioner i forhold til pasning af dyrene, sikring af tekniske anlæg mv.

Baggrund

Det er nu afklaret, at anlæggene kan få dækket disse faste omkostninger i kompensationsordningen for faste udgifter. Herved sikres, at de zoologiske anlæg har mulighed for at få dækket op til 80 pct. af deres omkostninger til den del af deres medarbejdere, der varetager nødberedskab i forbindelse med opretholdelse af anlæggenes drift herunder især dyrenes fodring og pasning. Også en andel af de faste omkostninger til foder, medicin mv. er dækket af kompensationsordningen for fast udgifter. Foreningen for Danske Zoologiske Haver & Akvarier (DAZA) estimerer, at de faste udgifter beløber sig til 35 mio. kr. samlet for DAZAs medlemmer. Hvor stor kompensationsgraden vil være afhænger af hvor stor en omsætningsnedgang de zoologiske anlæg vil have i perioden fra 9. marts til og med 8. juni.

Økonomi

Det anslås, at de zoologiske anlæg har omtrent 60 mio. kr. i faste omkostninger knyttet den del af deres medarbejdere, der varetager nødberedskabet med dyreholdet i perioden marts, april og maj 2020. Foreningen for Danske Zoologiske Haver & Akvarier (DAZA) estimerer, at deres medlemmer har behov for 51 mio. til at dække lønudgifter til nødberedskab i perioden marts, april og maj 2020. Herudover findes der en lang række mindre zoologiske anlæg, og det estimeres, at deres lønudgifter for de tre måneder næppe overstiger 9 mio. kr.

Estimatet bygger på tilgængelige regnskabstal fundet på virk.dk. På linje med andre virksomheder skal de faste omkostninger udgøre minimum 25.000 kr. over tre måneder, for at en virksomhed kan være kompensationsberettiget.

Det skønnes, at op mod 48 mio. kr. vil kunne udbetales i kompensation for lønninger til nødberedskab. Præciseringen af kompensationsordningen for faste udgifter medfører ikke en justering af ordningens samlede økonomiske ramme.

Læs mere i pressemeddelelsen 'Løsning for de zoologiske anlæg' her

Læs faktaark om kompensationsordningen

Kulturministeren har opfordret repræsentanter for musik- og radiobranchen til at støtte dansk musikliv i den kommende tid. Konkret foreslog ministeren, at der bliver spillet væsentlig mere dansk musik på radiokanalerne, så der fremadrettet tilfalder flere rettighedsmidler til de danske musikere, komponister og producenter.

Baggrund

Indsatsen mod covid-19 har omfattende konsekvenser for hele samfundet – også danske musikere er ramt. Kulturministeren mødtes derfor den 23. marts 2020 via Skype med foreningen Spil Dansk og repræsentanter for danske radiostationer - DR, Radio4, Radio LOUD, Bauer Media og Danske Medier. På mødet opfordrede ministeren til samarbejde om at sikre mere dansk musik i radioen i den kommende tid, så der fremadrettet vil tilfalde flere rettighedsmidler til de danske kunstnere. Derudover vil eksponeringen af danske kunstnere formentlig også have en positiv effekt på lytternes egen brug af musik på andre digitale platforme. Endelig vil den danske musik kunne medvirke til at skabe sammenhold og styrke sammenhængskraften i en udfordrende tid for det danske samfund.

DR er gået i gang med at skrue op for den danske musik. Fra onsdag den 25. marts begyndte DR at øge andelen af dansk musik på P3 og P4 til 80 pct. (mod 49 pct. i dag). Derudover har DR besluttet at skrue op for den danske musik på P5, P6 Beat og P8 Jazz. Dette varer i to uger.

Derudover vil flere radioaktører, heriblandt de kommercielle radioer, Radio4 og Radio Loud, i den kommende tid ligeledes skrue op for musikken og præsentere initiativer, som kan fremme dansk musik. Kulturministeriet vil være i løbende dialog med radioaktørerne om dette i løbet af den kommende tid.

Økonomi

Hensigten er, at initiativet skal gøre en positiv økonomisk forskel for de danske kunstnere. Ikke mindst at der nu både spilles mere dansk musik på såvel DR’s som de private radiokanaler. Kulturministeren har opfordret til, at radiokanalerne huskede at spille mindre kendte navne, så den positive økonomiske effekt breder sig ud over flest mulige kunstnere i hele landet.

Læs mere i pressemeddelelsen

Kulturministeren har fremsat forslag til ændring af radio- og fjernsynsloven, der sikrer det formelle grundlag for en udskydelse af den planlagte overgang til nyt antenne-tv-signal fra den 31. marts 2020 til den 2. juni 2020. Forslaget forventes vedtaget den 31. marts 2020.

Baggrund

Op til 150.000 danskere stod til at miste tv-signalet d. 31. marts, hvis ikke de havde nået at anskaffe sig det rigtige modtageudstyr. Efter planen skulle DR og Boxer nemlig begynde at sende antenne-tv på nogle nye signaler og lukke ned for de nuværende. Det skyldes, at tv-frekvenserne skal stilles til rådighed for mobilselskaber for at forbedre dækningen med mobilt bredbånd særligt i yderområderne.

Det vil være meget uheldigt, hvis antenne-tv-seere, som typisk er ældre borgere, i den aktuelle akutte situation med COVID-19 epidemien får ”sort skærm” ved udgangen af marts 2020. I så fald mister de mulighed for at kunne se tv, herunder tilgå den omfattende information om status for smitte og forholdsregler. Kulturministeriet har derfor sammen med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet fundet en løsning, så lukningen af antenne-tv-signalerne kan udskydes til 2. juni. De berørte mobilselskaber har accepteret at vente med at tage tv-frekvenserne i brug indtil 2. juni 2020, ligesom DR og Boxer har accepteret at udskyde overgangen til de nye signaler indtil da. Antenne-tv-seerne vil i denne periode få yderligere mulighed for at anskaffe sig nyt modtageudstyr, alternativt skifte til at se tv via satellit, kabel eller bredbånd, men også få mulighed for at få teknisk bistand til installation af udstyret m.v., hvilket også kan være vanskeligt i den aktuelle situation.

Med vedtagelse af lovforslaget sikres det nødvendige formelle grundlag for en forlængelse af den gældende distributionstilladelse til Boxer til og med 1. juni 2020. Sammen med en parallel forlængelse af DR’s distributionstilladelse mv. (der ikke kræver lovændring) kan overgangen til nyt tv-signal udskydes.

Økonomi

Forslaget indebærer ikke udgifter for Kulturministeriet. Udskydelsen vil have konsekvenser for tv-distributørernes udgifter til distribution, herunder frekvensafgifter, ligesom det vil have betydning for mobiloperatørernes betaling af frekvensafgifter.

Læs pressemeddelelsen 'Lukning af antenne-tv-signaler udskydes' her

Lov 241 (om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19) giver hjemmel for kulturministeren til at fravige regler i lov om folkehøjskoler om statstilskud (L 140). Hjemmelen skal anvendes til at sikre højskoler mod udhulning af statstilskud, som følge af aflyst aktivitet og faldende elevtal.

Henvender sig til

Statsstøttede højskoler, der har faldende deltagerantal som følge af COVID-19.

Betingelser

De nærmere forhold omkring ordninger fastlægges i den kommende tid

Administration

Det er Kulturministeriet, som administrerer ordningen.

Yderligere oplysninger

Relevante aktører vil løbende blive orienteret.

Den 31. marts udsendte regeringen om øget hjælp til højskoler, aftenskoler og folkeuniversiteterne:

Læs mere i pressemeddelelsen 'Hjælp på vej til højskoler, aftenskoler og folkeuniversiteterne'

Den 15. maj har Folketinget godkendt et forslag fra regeringen om ekstra støtte til bl.a. folkehøjskoler:

Læs mere i pressemeddelelsen 'Ekstra støtte på vej til medier, kunstere, folkeoplysningen og folkehøjskoler'

Opdateret 15. maj 2020

Udbetalingen af bibliotekspenge er fremrykkes.

Henvender sig til

Forfattere, oversættere, illustratorer, fotografer, billedkunstnere og komponister, der har bidraget til bøger eller litteratur indlæst på lydbånd mv.

Administration

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrer ordningen.

Yderligere oplysninger

Hent faktaark om Biblioteksafgift (pdf)

Generelle hjælpepakker

Virksomheder kan få udskudt betaling af moms, A-skat, B-skat og arbejdsmarkedsbidrag:

 • Virksomheders betalingsfrist for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag forlænges for månederne april, maj og juni 2020 med 4 måneder.
 • B-skat for april og maj 2020 får også udskudt betalingsfristen, så betalingen skal ske henholdsvis den 22. juni 2020 og 21. december 2020.
 • Herudover udskydes betalingsfristen for virksomheder, der afregner moms månedligt, for 3 måneder (marts, april og maj 2020) med 30 dage. Det vil sige, at fristen den 27. april 2020 udskydes til den 25. maj 2020, fristen den 25. maj 2020 udskydes til den 25. juni 2020, og fristen den 25. juni 2020 udskydes til 27. juli 2020.
 • For virksomheder, der betaler moms kvartalsvist, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, således at 2. kvartals indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. september 2020. For virksomheder, der betaler moms halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, således at 2. halvårs indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. marts 2021.
 • Endelig får virksomhederne mulighed for at have indtil 10 mio. kr. stående på Skattekontoen i en midlertidig periode, hvis virksomhederne den 25. marts 2020 eller senere justerer beløbsgrænsen.

Administration

Det er SKAT, som administrer ordningen.

Læs mere på skat.dk

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere.

Hvis din virksomhed har medarbejdere og er ramt af coronavirus/COVID-19, kan det være, du skal ansøge om lønkompensation.

Læs mere om ordningen, og hvordan den søges på virksomhedsguiden

Læs mere om forlængelsen af ordningen på Beskæftigelsesministeriets hjemmes

Selvstændige, freelancere og andre virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte kan få midlertidig kompensation for tabt omsætning som følge af coronavirus/COVID-19. Freelancere med både A- og en mindre B-indkomst kan også få midlertidig kompensation for indkomsttab som følge af coronavirus/COVID-19.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk

Læs mere om forlængelsen af ordningen på Finansministeriets hjemmeside

Din virksomhed kan få kompensation for en andel af de forventede, faste omkostninger.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk

Læs mere om udvidelsen af ordningen på Finansministeriets hjemmeside

Kompensationsordningen er til arrangører af større arrangementer med mere end 350 samtidige deltagere. Ordningen gælder i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. august 2020.

Ordningen gælder arrangementer med over 500 deltagere, som aflyses, udskydes eller væsentlig ændres som følge covid-19. Forbuddet gælder til og med den 31. august 2020.

Bemærk at ordningen blev forlænget 1. april 2020.

Læs pressemeddelelse om forlængelsen

Bemærk at ordningen er opdateret d. 6. april 2020:

Læs Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af covid-19.

Bemærk at ordningen blev forlænget d. 18. april 2020
Ordningen forlænges til og med d. 31. august 2020. Samtidig udvides ordningen til at dække flere arrangementer. Udvidelsen af ordningen vil dels generelt dække arrangementer med mere end 350 deltagere og dels omfatte flere typer arrangementer. Fx vil ordningen omfatte arrangementer med en hyppigere frekvens end det for nuværende er tilfældet, hvor alene arrangementer, som finder sted en eller få gange dækkes.

Læs mere i pressemeddelelsen 'Flere aflyste koncerter, festivaler og store motionsløb kan få kompensation'

 

Administration

Det er Erhvervsstyrelsen, som administrerer ordningen:

Læs mere om ordningen på Virksomhedguiden.dk

Opdateret d. 18. april 2020

Regeringen har indført en statsgaranti på 70 pct. af bankernes nye lån og driftskreditter fra banker mv. til ellers sunde små og mellemstore virksomheder, der kan dække omsætningsstab på over 30 pct. som følge af Covid-19.

Læs mere på Vækstfonden.dk

Der lægges op til en udvidelse af muligheden for at optage SU-lån, således at elever og studerende får en ret til at optage SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over deres stipendium og eksisterende mulighed for SU-lån.

Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Der kan til og med 31. oktober 2020 dispenseres fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i staten.

Læs mere på Økonomistyrelsens hjemmeside

Hvis du er dagpenge- eller sygedagpengemodtager, kan du finde information om regeringens initiativ om øget adgang til dagpenge og sygedagpenge på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Opdateret 15. april 2021