Kulturlivet under COVID-19 | Landsdækkende tiltag

Yderligere information:
coronasmitte.dk

På coronasmitte.dk findes de generelle råd og regler fra de danske myndigheder om COVID-19. 

Corona-relaterede henvendelser:
Der henvises til den myndighedsfælles corona-hotline:
tlf. 70 20 02 33.

Hotlinen er åben alle dage kl. 06.00-24.00.

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet har d. 22. marts indgået en samlet rammeaftale for genåbningen af Danmark. Som følge af aftalen fortsætter en gradvis udfasning af restriktioner. Det betyder, at følgende tiltag og restriktioner fra d. 6. maj gælder på kultur-, idræts-, fritids- og foreningsområdet.

Forsamlinger

 • Forsamlingsforbud på 25 personer indendørs. Der må dermed maksimalt være 25 personer til stede på samme sted samtidig indendørs.
 • Forsamlingsforbud på 75 personer udendørs. Der må dermed maksimalt være 75 personer til stede på samme sted samtidig udendørs.
 • Forsamlingsforbud på 500 personer ved kulturelle arrangementer, aktiviteter, begivenheder, herunder koncerter, forestillinger, foredrag og lignende, hvor tilskuere i al væsentlighed sidder på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for større kulturarrangementer, som afholdes i overensstemmelse med reglerne for ordningen for større arrangementer med siddende publikum. Der kan efter ordningen afholdes kulturarrangementer med flere end 500 tilskuere eller publikummer, hvor tilskuere mv. er opdelt i klart adskilte sektioner á maksimalt 500 tilskuere mv. med egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter. Ved arrangementer efter denne ordning skal tilskuere mv. i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende med mindst 1 meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende tilskuer. Ordningen gælder bl.a. for koncerter og forestillinger i teatre, biografer mv. Ved disse kulturarrangementer gælder et forsamlingsloft på maksimalt 2000 tilskuere indendørs. Ved tilsvarende udendørs kulturarrangementer efter denne ordning gælder intet øvre forsamlingsloft.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for fodboldkampe, som afholdes i overensstemmelse med reglerne for Superligaordningen, hvor tilskuere mv. skal være opdelt i klart adskilte sektioner á maksimalt 500 tilskuere med egne ind- og udgang og egne servicefaciliteter. Ordningen gælder for fodboldkampe i 3F Superligaen, NordicBet ligaen, Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder) og 2. division (kvinder og herrer), finalen i Sydbank Pokalen, finalen i Sydbank Kvindepokalen, A-landskampe (herrer og kvinder) samt kampe i forbindelse med afviklingen af EM i fodbold i Parken (EURO 2020). Tilskuere skal til fodboldkampe efter denne ordning i det væsentlige sidde ned på faste pladser med mindst 1 meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende tilskuer. Ved disse arrangementer gælder intet øvre forsamlingsloft.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for indendørs konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål, som afholdes i overensstemmelse med reglerne for ordningen for konferencer og møder. Til disse arrangementer skal deltagere i det væsentlige sidde ned med mindst 1 meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende deltager. Det gælder bl.a. for foreningsrelaterede arrangementer, herunder generalforsamlinger. Hvis der er flere end 500 tilstede ved disse arrangementer, skal arrangementet opdeles i klart adskilte sektioner á maksimalt 500 deltagere med egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter. Der gælder ved disse arrangementer et forsamlingsloft på maksimalt 1000 deltagere.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for professionelle idrætsudøvere (se nærmere definition nedenfor eller i forsamlingsbekendtgørelsen).
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, herunder også arbejde, som finder sted i det offentlige rum eller til arrangementer. Det gælder blandt andet også skuespillere, musikere, dansere, sangere mv. samt medievirksomheder, tv-produktion mv.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for skoler, dagtilbud og andre institutioner, herunder folkehøjskoler såfremt andre restriktioner ikke er gældende (f.eks. lukning eller hjemsendelse).

Kultur-, idræts-, fritids- og foreningsfaciliteter

 • Visse lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder blandt andet spillesteder med stående publikum samt lokaler, der anvendes til kultur- aktivitets- og medborgerhuse, arkiver, aftenskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler (med enkelte undtagelser).
 • Lokaler, hvor der udøves foreningsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder bl.a. foreningslokaler mv. med undtagelse af lokaler, hvor der udøves foreningsaktiviteter i organiseret regi for børn og unge under 18 år samt personer på 18 år og derover, hvis tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. Lokaler, hvor der udøves foreningsaktiviteter må uagtet kravet om at holde lukket for offentligheden holde åbent for foreningsrelaterede arrangementer, herunder generalforsamlinger i det omfang det pågældende arrangement afholdes i overensstemmelse med de særskilte regler og retningslinjer for konferencer og møder på Erhvervsministeriets område.
 • Lokaler, hvor der udøves fritidsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder blandt andet lokaler, der anvendes til saunaer, dampbade, boblebade, kurbade og lignende. Disse lokaler må dog holdes åbne, i det omfang lokalerne anvendes som led i en idrætsaktivitet.
 • Lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter skal holdes lukkede i det omfang lokalet benyttes til udøvelse af kontaktsport for personer i aldersgruppen 18 år til og med 69 år. Det gælder f.eks. håndbold, kampsport, ishockey og pardans.
 • Lokaler beliggende i zoologiske anlæg, akvarier og lignende skal holdes lukkede for offentligheden.
 • Der gælder en undtagelse fra kravet om at holde lukket for lokaler, der anvendes til musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler, som må holde åbent for børn og unge under 18 år samt personer på 18 år og derover, hvis tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. Der gælder desuden en undtagelse for lokaler, der anvendes til grundkurser på kunstområdet for alle aldersgrupper.
 • Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende lokaler, der er lukkede for offentligheden, før, under og efter udøvelse af deres idrætsgren.
 • Skoler, dagtilbud og andre uddannelsesinstitutioner kan i forbindelse med undervisningsaktiviteter fortsat anvende lokaler, der er lukkede for offentligheden, såfremt andre restriktioner ikke er gældende (f.eks. lukning eller hjemsendelse).

Øvrige restriktioner i forbindelse med adgang til og ophold i lokaler og lokaliteter på Kulturministeriets område

 • Der skal bæres mundbind eller visir i lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter og lokaler, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter. Det omfatter f.eks. spillesteder, biografer, teatre, museer, biblioteker, daghøjskoler, kunsthaller, idrætshaller, træningscentre, svømmehaller, foreningslokaler mv. Der skal desuden bæres mundbind eller visir på stadions i forbindelse med afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv.
 • Der gælder krav om coronapas for at få adgang til visse lokaler og lokaliteter (udendørs). Det gælder bl.a. for adgang til spillesteder, biografer, teatre, museer, kunsthaller, biblioteker, zoologiske anlæg, stadions og for indendørs idrætsaktiviteter for deltagere på 18 år og derover.
 • I lokaler, hvortil der er offentlig adgang, må der maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 4 m2 gulvareal. I lokaler, hvor besøgende, bruger, tilskuer eller lignende i det væsentlige sidder eller ligger ned, må der tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 2 m2 gulvareal.
 • Institutioner, arrangører mv. som har rådighed over lokaler, der anvendes som teatre, spillesteder, biografer og lignende, skal sikre, at tilskuere eller publikum i al væsentlighed sidder ned på faste pladser. Endvidere skal sikres, at der fremad, bagud og til siderne er mindst 1 meters afstand eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende tilskuer eller publikummer. Afstandskravet gælder ikke for personer fra samme husstand eller tilsvarende nære kontakter.

Folkehøjskoler, daghøjskoler og videregående kunstneriske uddannelser

 • Folkehøjskolerne kan holde åbent for lange kurser med fysisk fremmøde i hele landet under forudsætning af smitteforebyggende tiltag, herunder krav om test af personale samt kursister og elever to gange om ugen. Folkehøjskolerne må dog ikke modtage kursister og elever til kurser eller aktiviteter, som har en planlagt varighed på mindre end 3 uger.
 • Daghøjskoler må holde åbent med fysisk fremmøde under forudsætning af smitteforebyggende tiltag, herunder krav om test af personale samt kursister og elever to gange ugentligt. Daghøjskoler er omfattet af det til enhver tid gældende forsamlingsforbud.
 • Studerende på videregående kunstneriske uddannelser som i sommeren 2021 afslutter en bachelor, kandidat, solistafgang eller lignende kan vende tilbage med 50 pct. fysisk fremmøde. Øvrige studerende på videregående kunstneriske uddannelser kan vende tilbage med 20 pct. fysisk fremmøde.
 • Studerende på videregående kunstneriske uddannelser kan møde fysisk i studiegrupper på uddannelsesinstitutionen, herunder på værksteder, i øvefaciliteter, prøvesale mv.
 • Fysisk fremmøde på de videregående kunstneriske uddannelser sker under forudsætning af test – læs mere om institutionernes forberedelser til selvpodning under supervision her samt gennemførelse af selvpodning under supervision her.

Nedenstående er svar på en række spørgsmål om de gældende restriktioner og anbefalinger. Kulturministeriet opdaterer løbende med nye spørgsmål samt uddybninger og præciseringer. Svarene skal læses med forbehold for eventuelle upræcisheder. Det vil altid være den til enhver tid gældende bekendtgørelse, der er afgørende i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Svar på generelle spørgsmål 

Hvornår skal man bære mundbind eller visir ved besøg på indendørs kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter?

Det er påkrævet, at besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter.

For medarbejdere mv. gælder kravet, hvis de har kontakt til besøgende, brugere, tilskuere eller lignende, medmindre medarbejdere mv. opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang.

Kravet om brug af mundbind eller visir i lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter, gælder ikke for besøgende, brugere, tilskuere og lignende, der sidder ned.

Desuden kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 1. Under kortvarig indtagelse af mad og drikke.
 2. Under indtagelse af medicin.
 3. Under samtale med personer, der mundaflæser.
 4. Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 5. Hvis politiet skal foretage identifikation.
 6. Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Det anses også som en anerkendelsesværdig årsag til at fjerne mundbind eller visir helt eller delvist, hvis det ikke kan bæres grundet aktivitetens natur (f.eks. ved badning, i forbindelse med omklædning mv.).

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder desuden ikke for medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse mv. af den pågældende kulturelle aktivitet, idrætsaktivitet eller foreningsaktivitet. Kravet gælder dog både før og efter optræden og udøvelse mv.

Er det tilladt at bære halvansigtsvisir?

Kravet gælder brug af enten mundbind eller visir. Ved mundbind forstås engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet. Det er derfor tilladt at bære halvansigtsvisir, hvis dette dækker næse og mund.

Medarbejdere og andre personer tilknyttet et lokale, hvor det er et krav at bære mundbind eller visir kan bortvise kunder, brugere, tilskuere og lignende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

For yderligere information angående anvendelsen af mundbind, anbefaler vi denne guide fra Sundhedsstyrelsen:

https://www.sst.dk/da/corona/forebyg-smitte/mundbind-og-barrierer

Skal man bruge mundbind eller visir i skoler m.v., hvis undervisningen afholdes på museer, i idrætslokaler eller lignende?

Elever i skoler og lignende på 12 år og derover er ikke undtaget krav om brug af mundbind eller visir i f.eks. idrætshaller, museer etc. Elever på 12 år og derover skal således bruge mundbind eller visir i f.eks. svømmehaller og idrætshaller – også når aktiviteten er en del af undervisningen. Som udøver behøver man dog ikke bruge mundbind eller visir, mens man udøver. Man behøver derfor ikke at bruge mundbind eller visir mens man udøver en idrætsaktivitet eller lignende i idrætshaller, svømmehaller m.v.

Erstatter brug af mundbind eller visir øvrige restriktioner og anbefalinger?

Nej, selvom der er krav om brug af mundbind eller visir, er øvrige anbefalinger og restriktioner stadig gældende, herunder anbefaling om afstand samt forsamlingsforbud.

Hvornår er der tale om lokaler med offentligt adgang, hvor der er krav om bære mundbind eller visir?

Med lokaler, hvortil offentligheden har adgang, forstås som udgangspunkt lokaler, som ikke er aflåst for offentligheden. Det vil sige, at hvis lokalet ikke er notorisk aflåst for andre end de konkrete ejere, lejere mv., forstås det som et lokale, hvortil offentligheden har adgang. Kravet om brug af mundbind eller visir gælder dermed også for lokaler, der udelukkende er åbne for bestemte persongrupper, f.eks. idrætslokaler, der har åben for idrætsaktiviteter i organiseret regi for børn og unge under 18 år.

Det er muligt at inddele et lokale sådan, at offentligheden ikke har adgang til hele lokalet, hvis der lukkes fuldstændigt af for adgang til den eller de dele af et lokale, og overholdelsen af denne aflukning kontrolleres af den lokaleansvarlige.

Kravet om at bruge mundbind eller visir omfatter ikke medarbejdere mv., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang.

Skal medarbejdere, der ikke arbejder i publikumsområder, bære mundbind eller visir?

Kravet om at bære mundbind eller visir gælder også personale, medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til kunder, deltagere, brugere, tilskuere eller andre besøgende. Kravet omfatter ikke medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang.

Hvad betyder det for dem, der arbejder de steder, der skal holdes lukkede?

Bestemte lokaler skal holdes lukkede for offentligheden. Derved kan de stadig anvendes som arbejdspladser. Hvis lokalerne er notorisk aflåste for udefrakommende, vil de være at betragte som lukkede for offentligheden.

Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle ansatte hjem og til at arbejde hjemme, medmindre den ansatte varetager kritiske funktioner. Der er ganske få undtagelser for medarbejderkategorier, hvor særlige forhold gør sig gældende. Hvem er dækket af disse særlige forhold på kultur- og idrætsområdet?

Følgende funktioner på kultur- og idrætsområdet vurderes fortsat at kunne møde fysisk på arbejde. Det skal understreges, at der ikke er tale om en udtømmende liste:

 • Medievirksomheder. De er selv ansvarlige for at tilrettelægge arbejdet i praksis, så der kan laves nyhedsproduktion, tv- og filmproduktioner mv.
 • Funktioner, hvor fremmøde kræves for at opretholde fysiske færdigheder. Det gælder blandt andet musikere, dansere, skuespillere og lignende i professionelt regi.
 • Professionelle idrætsudøvere til både træning og kamp og både indendørs og udendørs.
 • Fodring af dyr, forskning samt vagtfunktioner på museer, arkiver mv.
 • Personale på folkehøjskoler, daghøjskoler, videregående kunstneriske uddannelser mv. hvor elever/kursister/studerende har fysisk fremmøde.

Hvad betyder undtagelsen fra forsamlingsforbuddet om ophold og færdsel på en arbejdsplads?

Forsamlingsforbuddet gælder ikke almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v.

Det betyder, at der må være flere end 75 personer til stede ved et udendørs arrangement, en aktivitet, en begivenhed eller lignende eller 25 personer indendørs, hvis én eller flere af de tilstedeværende er til stede i kraft af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt.

Personer, som er til stede i kraft af et arbejdsforhold, indgår ikke i opgørelsen af det antal personer, der maksimalt må være til stede til et arrangement mv. Det betyder, f.eks. at der udover de 75 personer, der må være til stede i forbindelse med en udendørs idrætsaktivitet, må være én eller flere instruktører, trænere eller lignende til stede, hvis vedkommende er til stede i kraft af et arbejdsforhold.

Gælder arealkravet også på arbejdspladser, herunder for skuespillere, journalister, musikere mv.?

Med det gældende arealkrav må der maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere eller lignende i det væsentlige sidder eller ligger ned, må der tillades adgang for 1 besøgende, brugere, tilskuere eller lignende pr. 2 m2. Er gulvarealet under 4 m2 må der uanset arealkravet tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager.

Hvis der på en arbejdsplads kun er adgang for de relevante medarbejdere vil det pågældende lokale som udgangspunkt blive betragtet som lukket for offentlig adgang, hvorfor arealkravet ikke finder anvendelse. Arealkravet vil dog træde i kraft, hvis der som led i udførelsen af arbejdet er besøgende eller lignende til stede i det pågældende lokale, herunder f.eks. gæster i et radio- eller tv-studie.

Visse lokaler, hvor der udøves kultur-, fritids- og foreningsaktiviteter skal med de gældende restriktioner dog holdes lukkede for offentligheden. Lokalerne kan dog stadig anvendes som arbejdspladser, uden lokalerne anses som åbne for offentlig adgang.

Hvad er anbefalingerne for udrejse af Danmark?

For information om rejsevejledninger henvises til Udenrigsministeriet.
Information om udrejse kan endvidere findes her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-udlandet/smittesituationen-i-europa

Hvad er reglerne for indrejse til Danmark?

I forhold til indrejse til Danmark gælder, at udlændinge med bopæl i i orange lande kan rejse ind i Danmark med følgende anerkendelsesværdige formål (der gælder dog andre regler for udlændinge med bopæl i røde lande, hvor der gælder væsentligt færre undtagelser):

 • Er primær omsorgsperson for mindreårige børn
 • Skal udøve samværsret med mindreårige børn
 • Er familie eller kæreste til alvorligt syge eller døende personer i Danmark
 • Er ægtefælle, kæreste, forælder m.v. til en person, der bor i Danmark
 • Er ægtefælle, fast samlever eller barn til en dansker, der bor i udlandet, og rejser sammen
 • Skal deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndigheder i Danmark
 • Skal være til stede ved kommende barns fødsel
 • Skal deltage i en begravelse
 • Skal deltage i en retssag
 • Har et nødvendigt ærinde på en ambassade eller repræsentation i Danmark
 • Skal levere varer ind i eller ud af Danmark
 • Skal levere tjenesteydelser ind i eller ud af Danmark, eksempelvis montering og servicering af maskiner
 • Har arbejde i Danmark
 • Skal deltage i et forretningsmøde
 • Skal til jobsamtale
 • Er skoleelev eller studerende i Danmark
 • Skal i uddannelsespraktik i Danmark
 • Skal på højskoleophold
 • Skal være au pair
 • Indrejser med henblik på godstransport
 • Skal deltage i ulønnet praktik og er indskrevet på en videregående uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Kulturministeriet (gælder kun for udlændinge med fast bopæl i grænselandet)
 • Er sømand, besætningsmedlem på fly, diplomat o.l.

Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under Politiet.

Hvilke regler gælder der for test forud for indrejse i Danmark?

Alle flypassagerer, der rejser til Danmark, herunder også danske statsborgere, skal fremvise en negativ covid-19-test foretaget højst 24 timer inden de går om bord på flyet. Kravet gælder alle passagerflyvninger til Danmark fra hele verden bortset fra indenrigsflyvninger og flyvninger fra Grønland og Færøerne. 

Udlændinge uden fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, som indrejser til Danmark via sø- eller landegrænser skal fremvise en negativ covid-19-test foretaget højst 24 timer før indrejsen.

Læs mere om kravet her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse/krav-om-test-og-isolation-ved-indrejse

Hvilke regler gælder der for test efter ankomst til Danmark?

Personer, der ankommer til Danmark efter at have opholdt sig i udlandet, skal som udgangspunkt have foretaget en test ved ankomst. Personer, som ankommer med fly, skal som udgangspunkt have foretaget en antigentest (hurtigtest) i lufthavnen, mens indrejsende over sø-eller landegrænser skal have foretaget en antigentest eller en PCR-test senest 24 timer efter indrejse i Danmark.

Der gælder en række undtagelser fra testkravet. Læs mere om dem her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse/krav-om-test-og-isolation-ved-indrejse

Hvilke regler gælder der for isolation, når man rejser ind i Danmark?

Personer, der rejser til Danmark efter at have opholdt sig i udlandet, skal som udgangspunkt efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation i 10 dage og må som udgangspunkt ikke forlade isolationsstedet før udløbet af perioden. Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Der gælder en række undtagelser fra kravet samt en række muligheder for at afbryde isolationen midlertidigt for visse persongrupper og for personer, som varetager visse formål. Det er bl.a. muligt for følgende danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark at afbryde isolationen midlertidigt:

 • Personer, der varetager særligt kritiske og uopsættelige funktioner, som har haft væsentlige grunde til at være i udlandet, og som er nødt til at møde fysisk på arbejde eller rejse til udlandet for at varetage særligt kritiske og uopsættelige funktioner.
 • Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, som har været i udlandet efter at have deltaget i et mesterskab, stævne, en træningslejr og lignende, og som skal deltage i mesterskaber, stævner og lignende og passe deres træning i Danmark eller udlandet.

Det er endvidere muligt for danske statsborgere, som har fast bopæl i udlandet, og udlændinge, som har fast bopæl i udlandet midlertidigt at afbryde isolationen f.eks. med henblik på at levere en tjenesteydelse i Danmark eller udføre arbejde som arbejdstager, arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark.

Læs mere om kravet om at gå i isolation her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse/krav-om-test-og-isolation-ved-indrejse

Hvad betyder kravet om isolation for professionelle idrætsudøvere med bopæl i Danmark?

Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, f.eks. en trænerstab eller en fysioterapeut, som er indrejst i Danmark efter at have deltaget i et mesterskab, stævne, en træningslejr eller lignende i udlandet, kan afbryde isolationen midlertidigt, hvis de skal deltage i mesterskaber, stævner eller lignende eller passe deres træning i Danmark eller udlandet. Det gælder eksempelvis, når de skal spille kamp i nationale eller internationale mesterskaber.

Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, skal efter deltagelse i kampe i mesterskaber, stævner og lignende eller træningsaktiviteter i Danmark uden ugrundet ophold genoptage isolationen på deres isolationssted.

Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Hvad betyder kravet om isolation for professionelle idrætsudøvere med bopæl i udlandet?

For professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, som ikke har fast bopæl i Danmark, betragtes deltagelse i kampe i mesterskaber, stævner og lignende i Danmark som en tjenesteydelse, der f.eks. leveres til en konkurrencearrangør, en tv-station eller lignende. Det betyder, at eksempelvis udenlandske landshold og klubhold må afbryde isolationen midlertidigt for at spille kampe mod danske landshold og klubber i mesterskaber, stævner og lignende, herunder ved træningsaktiviteter, der har tilknytning til deltagelsen i et mesterskab, stævne eller lignende i Danmark.

Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, skal efter deltagelse i kampe i mesterskaber, stævner og lignende i Danmark uden ugrundet ophold genoptage isolationen på deres isolationssted. Hvis professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, f.eks. isolerer sig på et hotel i Danmark, vil det være muligt for holdkammerater, trænere, stab mv. at isolere sig flere personer på samme værelse.

Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Hvilke kulturinstitutioner må holde åbent?

Der må holdes åbent for både lokaler og lokaliteter (udendørsområder) på spillesteder, biografer, teatre, museer, kunsthaller og biblioteker. Desuden må udendørsområder beliggende i zoologiske anlæg mv. holde åbent. Besøgende, brugere, tilskuere og lignende skal for at få adgang til disse lokaler og lokaliteter kunne forevise et coronapas ved ankomst.

Hvor mange må der være til stede i de enkelte lokaler på museer, kunsthaller og  biblioteker?

Der gælder et forsamlingsforbud på 25 personer indendørs i forbindelse med indendørs aktiviteter, arrangementer mv. Almindelig ophold og færden på museer, kunsthaller og biblioteker anses dog ikke som ét samlet arrangement. Det vil derfor være tilladt at færdes i grupper på maksimalt 25 personer, f.eks. i forbindelse med omvisninger og lignende. Uagtet muligheden for at være 25 personer til stede indendørs må lokaler – herunder lokaler på biblioteker, museer, kunsthaller mv. – ikke anvendes som spillesteder med stående publikum.

For lokaler på museer, kunsthaller, biblioteker og andre lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, og hvortil offentligheden har adgang, gælder det endvidere, at det er arealet af det enkelte lokale, som afgør, hvor mange der må være i lokalet samtidig. I lokaler med offentlig adgang, f.eks. på et museum, bibliotek, en foyer mv. må der maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 4 m2 gulvareal. I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere eller lignende i det væsentlige sidder ned, f.eks. en læsesal, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.

Hvilket forsamlingsforbud og arealkrav gælder for teatre, biografer og spillesteder?

Jf. gældende forsamlingsbekendtgørelse gælder der en undtagelse fra forsamlingsforbuddet ved kulturelle arrangementer, herunder koncerter, forestillinger, foredrag og lignende, hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, oplægsholder eller lignende. Til arrangementer omfattet af denne undtagelse må der maksimalt være 500 personer til stede samtidig, inklusiv alle tilstedeværende, herunder tilskuere, personale, optrædende og andre tilstedeværende.

Jf. bekendtgørelse om afvikling af større kulturarrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 må der afholdes kulturarrangementer med flere end 500 tilskuere eller publikummer, hvor tilskuere mv. er opdelt i klart adskilte sektioner á maksimalt 500 tilskuere med egne ind- og udgang og egne servicefaciliteter. Det gælder bl.a. koncerter og forestillinger i teatre, biografer mv. Tilskuere mv. skal under arrangementer, som afholdes efter denne bekendtgørelse i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende. Der skal fremad, bagud og til siderne være mindst 1 meters afstand eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende tilskuer mv. Afstandskravet gælder dog ikke mellem personer fra samme husstand og tilsvarende nære kontakter. Ved disse kulturarrangementer gælder et forsamlingsloft på maksimalt 2000 tilskuere indendørs. Personale, optrædende og andre tilstedeværende indgår ikke i opgørelsen af de maksimalt 2000 tilskuere, der må være til stede. Ved tilsvarende udendørs kulturarrangementer gælder intet øvre forsamlingsloft.

Uagtet det antal personer, der må være til stede som følge af det gældende forsamlingsforbud eller til det pågældende større kulturarrangement, må der i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder spillesteder, teatre, biografer mv. maksimalt tillades adgang for 1 bruger, besøgende, tilskuer og lignende pr. 4 m2 gulvareal. I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere eller lignende i det væsentlige sidder eller ligger ned, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v. Personale og optrædende indgår ikke i det samlede antal personer, der må være til stede i lokalet, som følge af arealkravet.

Uagtet muligheden for at holde åbent for spillesteder må der ikke holdes åbent for lokaler, der anvendes som spillesteder med stående publikum.

Hvilke regler gælder der for indtagelse af mad- og drikkevarer ved større kulturarrangementer?

Ved større kulturarrangementer er det et krav, at tilskuere og publikummer i al væsentlighed sidder ned på deres faste pladser. Med det forstås, at tilskuere mv. er siddende under hele arrangementet med undtagelse af, når tilskuere mv. ankommer og forlader arrangementet, eller når tilskuere mv. undervejs skal hente mad- og drikkevarer, i garderoben, på toilettet eller lignende. Det er endvidere alene tilladt at have 1 fast plads til arrangementer, der foregår med anvendelse af disse undtagelser fra forsamlingsforbuddet. Derved skal mad- og drikkevarer som udgangspunkt indtages på den pågældende tilskuer eller publikummers faste plads, såfremt indtagelsen af mad eller drikkevarer sker som led i det samlede arrangement. Hvis indtagelsen af mad eller drikkevarer eksempelvis sker forud for et kulturarrangement på en café eller et andet serveringssted tilknyttet det pågældende teater, spillested, biograf eller lignende, er der ikke noget til hinder for, at dette kan finde sted.

Hvilke arrangementer kræver en godkendt sundhedsplan?

Den ansvarlige arrangør, institution mv. skal til arrangementer, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af større kulturarrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, udarbejde en plan for sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af arrangementet. Planen skal være udarbejdet senest 14 dagen inden arrangementet afholdes og indeholde en beskrivelse af de tiltag, der er iværksat vil blive håndteret.

Gælder arealkravet også udendørs kulturarrangementer.

Nej arealkravet gælder alene i lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Sundhedsstyrelsen anbefaling om at holde mindst 1 meters afstand og 2 meter, når det er muligt gælder både indendørs og udendørs. Desuden gælder der for større kulturarrangementer med flere end 500 siddende tilskuere eller publikummer et afstandskrav om, at der fremad, bagud og til siderne skal være mindst 1 meters afstand eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende tilskuer mv. Afstandskravet gælder dog ikke mellem personer fra samme husstand og tilsvarende nære kontakter.

Gælder loftet på 2000 publikummer pr. biograf eller pr. sal?

Loftet på 2000 tilskuere eller publikummer i forbindelse med afvikling af større kulturarrangementer gælder pr. arrangement, hvor der er krav om, at tilskuere eller publikummer er opdelt i tydeligt adskilte sektioner med maksimalt 500 tilskuere eller publikummer i hver sektion. For biograferne vil loftet dermed gælde for den enkelte forestilling, i det omfang lokalet har kapacitet til at rumme 2000 personer jf. gældende krav om maksimalt at tillade adgang til 1 publikummer pr. 2 m2 i biografsale, hvor publikum i det væsentlige sidder ned. 

Hvad indebærer kravet om at fremvise et coronapas?

Med kravet om fremvisning af et coronapas gælder det, at kunder, besøgende og lignende for at få adgang skal kunne forevise dokumentation for enten vaccination, negativ test eller tidligere smitte. Det betyder, at følgende dokumentationsmuligheder gælder som adgang for kunder, besøgende og lignende:

 1. Et gennemført vaccinationsforløb. Et vaccinationsforløb anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.
 2. Et negativt testresultat, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget. En covid-19-test kan være foretaget som en PCR-test eller antigentest(hurtigtest).
 3. Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.

Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort eller sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

Dokumentation kan både foreligge i papirformat og elektronisk. Læs mere om, hvordan coronapasset anvendes her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas

Find plakater om krav om fremvisning af coronapas på coronasmitte.dk

Skal både besøgende og ansatte fremvise coronapas for at få adgang til museer, kunsthaller, biografer, spillesteder, teatre mv? Og gælder der undtagelser?

Kravet om fremvisning af et coronapas gælder for besøgende, brugere, tilskuere og lignende. Det omfatter dermed ikke ansatte og frivillige. Der gælder derudover følgende undtagelser fra kravet om at forevise et coronapas:

 • Børn under 15 år.
 • Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.
 • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.

Hvordan skal kulturinstitutioner forholde sig til besøgende mv., som nægter at forevise et coronapas?

Institutionerne skal kontrollere besøgendes coronapas og opstille informationsmateriale om kravet om at forevise et coronapas. Det bemærkes, at en institution kan ifalde bøde, såfremt institutionen lukker personer ind, der ikke kan forevise et coronapas eller såfremt institutionerne ikke opstiller informationsmateriale om kravet. Institutionerne kan bortvise personer, der ikke kan eller vil forevise et coronapas. Hvis en person ikke forlader den pågældende kulturinstitution efter at være blevet bortvist, kan vedkommende straffes med bøde.

Såfremt der ikke er opstillet informationsmateriale om kravet om coronapas, eller en besøgende mv. ikke har fremvist tilstrækkelig dokumentation, kan den pågældende kulturinstitution straffes med bøde.

Find plakater om krav om fremvisning af coronapas på coronasmitte.dk

Gælder der dokumentationskrav for personer, der ikke mener, at de er omfattet af kravet om at forevise et coronapas?

Nej der gælder ikke et dokumentationskrav. Personen skal f.eks. ikke fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af kravet.

Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme personen til gode, og at reglerne ikke betyder, at man skal gå ind i en diskussion med besøgende mv. For at en kulturinstitution skal kunne leve op til sin forpligtelse til alene at tillade adgang for besøgende mv., der overholder kravet om at fremvise et coronapas, er dog samtidig vigtigt, at det fremstår troværdigt, at den besøgende er undtaget fra kravet. Hvis en besøgende mv. nægter at fremvise et coronapas uden grund og nægter at forlade lokaliteten, kan man kontakte politiet.

Hvordan skal det tjekkes, at kunder eller besøgende er undtaget krav om coronapas?

For børn under 15 år kan dokumentationen vises i form af et sundhedskort eller andet offentligt udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår.

For personer, der af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test, kan dokumentation ske på baggrund af en vurdering af troværdigheden af den besøgendes, brugerens mv. udsagn.

Kan der stadig være tilstrækkelig sikring af arkiver?

Arkiver skal fortsat holdes lukkede for offentlig adgang. Nedlukningen af arkiver gælder dog kun for offentlig adgang. Derved kan der opretholdes nødvendig vagt- og samlingsfunktion på alle museer og arkiver mv.

Kan serveringssteder med tilknytning til teatre, spillesteder, biografer mv. holde åbent?

Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet skal holdes lukkede i tiden fra kl. 23 til kl. 5. Alkoholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover må i tiden fra kl. 22 til kl. 5 ikke sælges eller serveres fra serveringssteder, butikker eller lignende. Disse regler gælder tilsvarende for serveringssteder med tilknytning til kulturinstitutioner. Serveringssteder på spillesteder, i biografer og i teatre skal dermed senest lukke for servering med henblik på indtagelse på salgsstedet kl. 23 og må ligeledes ikke sælge alkoholdige drikkevarer efter kl. 22 – også selvom der ikke lukkes for andre aktiviteter i biografen, på spillestedet eller i teatret.

Må kultur- og idrætslokaler holde åbent for skoleundervisning?

Lokaler, hvor der udøves kultur- og idrætsaktiviteter må gerne holde åbent for skoleundervisning, herunder eksterne læringsaktiviteter. Skoler, børnehaver, vuggestuer mv. kan derfor have undervisningsaktiviteter på museer, i teatre, biografer, idrætshaller mv. Dagtilbud, skoler og en række andre uddannelsesinstitutioner er desuden undtaget forsamlingsforbuddet og må dermed være flere end 25 indendørs. Dette gælder også for aktiviteter, der finder sted uden for de lokaler og lokaliteter, som dagtilbuddet, skolen mv. råder over. Det bemærkes, at det er Børne- og Undervisningsministeriet klare anbefaling, at elever møder så få undervisere som muligt. Hvis kultur- eller idrætslokaler holdes åbent for skoleundervisning og elever har undervisning med deres almindelige faste lærere, er der dog intet til hinder for at gennemføre aktiviteten. Læs mere om retningslinjerne og restriktionerne for dagtilbud, skoler mv. på Børne- og Undervisningsministeriets område her.

Er der krav om mundbind eller visir og krav om coronapas for skoler m.v., hvis undervisningen afholdes på museer, i idrætslokaler eller lignende?

Skoleelever som besøger kulturinstitutioner, idrætslokaler og lignende vil være omfattet af samme smitteforebyggende tiltag, herunder krav om mundbind eller visir samt coronapas som andre besøgende, brugere, tilskuere og lignende.

Elever på 12 år og derover skal således bruge mundbind eller visir på f.eks. biblioteker og museer og i svømmehaller og idrætshaller – også når aktiviteten er en del af undervisningen. Som udøver behøver man dog ikke bruge mundbind eller visir, mens man udøver. Man behøver derfor ikke at bruge mundbind eller visir mens man udøver en idrætsaktivitet eller lignende i idrætshaller, svømmehaller m.v. Desuden er man undtaget krav om mundbind, når man sidder ned.

Tilsvarende gælder kravet om fremvisning af coronapas for elever på 15 år og derover. Disse skal derfor for at få adgang kunne forevise dokumentation for enten vaccination, negativ test eller tidligere smitte.

Må bibliotekerne holde åbent – og under hvilke forudsætninger?

Ja, bibliotekerne må holde åbent for offentligheden, herunder både for udlån, ophold på læsepladser og andre aktiviteter. Det bemærkes, at der i forbindelse med arrangementer, aktiviteter, begivenheder og lignende gælder et indendørs forsamlingsforbud på 25 personer. Almindelig ophold og færden på biblioteker betragtes dog ikke som ét arrangement, der er omfattet af forsamlingsforbuddet. Genåbningen gælder ikke for offentlig adgang til arkiver. Arkiver må dog uanset kravet om at holde lukket for offentlig adgang holde åbent for læsesale i de tilfælde, hvor arkivers læsesale er integreret med biblioteker.

For at få adgang til biblioteker skal besøgende, brugere, tilskuere og lignende kunne fremvise coronapas. Dette krav gælder uagtet om vedkommende skal opholde sig på en læseplads, skal afhente/aflevere materiale eller lignende. Det gælder også, hvis den besøgende mv. alene skal anvende bibliotekets borgerservicefunktion eller lignende, hvis borgerservicecentret er placeret i selve bibliotekslokalet og der ikke er selvstændig adgang til borgerservicebetjening uden først at skulle ind igennem selve biblioteket.

Der gælder derudover et arealkrav i lokaler, hvortil der offentlig adgang, herunder biblioteker. Som følge af arealkravet må der maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, brugere, tilskuere og lignende pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere og lignende i det væsentlige sidder eller ligger ned, må der dog tillades adgang for 1 besøgende, brugere, tilskuere og lignende pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, må der uanset arealkravet tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende.

Hvem er ansvarlig for at kontrollere, at biblioteksbrugere mv. kan fremvise coronapas?

Forpligtelsen til at sikre, at reglerne om coronapas er overholdt i overensstemmelse med bekendtgørelsen påhviler institutionen, herunder biblioteket. Coronapasset skal fremvises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet i forbindelse med den besøgendes mv. ankomst til lokalet. Det er ikke muligt at kontrollere besøgende mv. via en stikprøvebaseret tilgang.

Biblioteket skal dermed kontrollere besøgendes coronapas og opstille informationsmateriale om kravet om at fremvise coronapas, og biblioteket kan ifalde bøde, hvis biblioteket lukker personer ind, som ikke kan fremvise coronapas eller undlader at opstille informationsmateriale om kravet.

Hvis en person ikke forlader det pågældende bibliotek efter at være blevet bortvist, kan vedkommende straffes med bøde.

Find plakater om krav om fremvisning af coronapas på coronasmitte.dk

Hvordan skal det tjekkes, at kunder eller besøgende er undtaget krav om coronapas?

For børn under 15 år kan dokumentationen vises i form af et sundhedskort eller andet offentligt udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår.

For personer, der af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test, kan dokumentation ske på baggrund af en vurdering af troværdigheden af den besøgendes, brugerens mv. udsagn.

Kan biblioteker anvende en 'click and collect' uden krav om coronapas tilsvarendeden ordning, der gjaldt under nedlukningen?

Biblioteker kan fortsat anvende muligheden for, at materiale kan udlånes/afleveres gennem et 'click and collect'-system, som man kender det fra detailhandlen, hvor brugere henter/afleverer bøger mv. med et minimum af kontakt med personale og andre borgere og uden at skulle opholde sig i selve bibliotekslokalet. Såfremt brugeren afhenter/afleverer materiale og det klart og tydeligt foregår udenfor selve bibliotekslokalet, f.eks. udendørs eller i et tilstødende lokale via et 'click and collect'-system og brugeren derved ikke på noget tidspunkt har adgang til bibliotekslokalet, vil brugeren ikke være omfattet af krav om fremvisning af coronapas.

Må bibliotekerne have besøg af skoleklasser?

Ja, biblioteker må have besøg af skoleklasser, dagtilbud mv., såfremt det sker i overensstemmelse med retningslinjerne på Børne- og Undervisningsministeriets område – læs mere om disse her. Dagtilbud, skoler, mv. er desuden undtaget forsamlingsforbuddet. Det betyder, at disse kan færdes i grupper eller deltage i aktiviteter med flere end 25 personer indendørs – også i forbindelse aktiviteter uden for dagtilbuddets, skolens mv. lokaler og lokaliteter.

Hvordan skal ubemandede fitnesscentre forholde sig til kravet om coronapas og gælder der nogle undtagelser?

Besøgende, brugere mv. skal ved ankomst til lokaler i fitnesscentre fremvise gyldigt coronapas. Coronapasset skal fremvises til personale eller andre personer tilknyttet det pågældende fitnesscenter. Adgangen til fitnesscentre forudsætter dermed, at lokalerne er bemandede i åbningstiden med henblik at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv.

For idrætsaktiviteter organiseret af foreninger, herunder foreningsfitness og anden foreningsidræt i ubemandede træningscentre gælder det, at coronapasset kan kontrolleres af en tilstedeværende træner, holdleder, instruktør eller lignende ved ankomst til lokalet eller når idrætsaktiviteten påbegyndes. I lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter organiseret af foreninger, og som er ubemandede uden tilstedeværelse af en træner, instruktør, holdleder eller lignende, skal kontrol af coronapas ske via stikprøvekontrol mindst 1 gang i døgnet i det omfang coronapas ikke er kontrolleret ved ankomst til lokalet. Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle tilstedeværende idrætsudøvere i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages.

Må svømmehaller holde åbent?

Ja, svømmehaller må holde åbent for idrætsaktiviteter for alle aldersgrupper. Der kan desuden åbnes for selvorganiseret idræt og idræt i organiseret regi. For besøgende, brugere mv. over 18 år gælder der krav om coronapas. Saunaer, dampbade, boblebade, kurbade og lignende må alene holdes åbne, i det omfang disse anvendes, som led i en idrætsaktivitet.

Hvilke idræts- og foreningsaktiviteter må foregå indendørs?

Lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter må holdes åbne for alle aldersgrupper. Det gælder for alle idrætsgrene for børn og unge under 18 år og for personer på 70 år eller derover. For personer i aldersgruppen 18 år til og med 69 år må der ikke udøves kontaktsport indendørs, herunder f.eks. håndbold, kampsport, ishockey og pardans.

Der må for alle aldersgrupper både holdes åbent for idræt i organiseret regi og idræt, som ikke er i organiseret regi, herunder selvorganiserede idrætsaktiviteter. Indendørs idrætsaktiviteter følger det lille forsamlingsforbud på 25 personer, som gælder indendørs.

Øvrige foreningsaktiviteter, f.eks. spejderaktiviteter skal som udgangspunkt foregå udendørs. Der gælder dog en undtagelse for foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år samt personer på 18 år og derover, hvis tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. Foreningslokaler mv. må dermed gerne holde åbent for aktiviteter for børn og unge. Dette gælder dog ikke sangaktiviteter.

Hvilke idrætsgrene er omfattet betegnelsen kontaktsport?

Følgende eksempler på idrætsgrene kan betegnes som kontaktsport og må dermed ikke udøves indendørs af personer i aldersgruppen 18 år til og med 69 år. Det bemærkes, at der ikke er tale om en udtømmende liste:

 • Basketball
 • Boksning
 • Brydning
 • Ishockey
 • Dans (pardans)
 • Indendørs fodbold og Futsal
 • Hockey
 • Håndbold
 • Judo og Ju-Jitsu
 • Karate
 • Kickboxing og Thaiboxing
 • Floorball
 • Taekwondo
 • Vandpolo
 • Skøjteløb (pardans)
 • Kampsport i øvrigt

Al øvrig individuel træning eller træning uden kontakt i alle idrætsgrene betragtes som ikke-kontaktsport.

Må aftenskoler holde åbent for idræts- og bevægelsesaktiviteter?

Ja, lokaler i aftenskoler må holdes åbne i det omfang de anvendes til afholdelse af idrætsaktiviteter. Dette gælder for idræts- og bevægelsesaktiviteter i alle aldersgrupper. Dog må der ikke holdes åbent for kontaktsport for personer i aldersgruppen 18 år til og med 69 år.

Lokaler i aftenskoler må desuden holdes åbne for øvrige foreningsaktiviteter i det omfang, der udøves foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år samt personer på 18 år og derover, hvis tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne.

Hvor mange personer må være til stede ved indendørs idrætsaktiviteter?

Der gælder et forsamlingsforbud på 25 personer indendørs, som også gælder i forbindelse med idrætsaktiviteter. Hvis ikke en undtagelse fra forsamlingsforbuddet finder anvendelse, f.eks. undtagelsen for personer, som er til stede i kraft af et arbejdsforhold, må der dermed maksimalt være 25 personer til stede ved et indendørs idrætsarrangement. Personer som er undtaget i kraft af arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt, f.eks. en træner, instruktør eller lignende, indgår ikke i det samlede antal personer, der maksimalt må være til stede. Det er dermed muligt f.eks. at være 25 idrætsudøvere samt 1 eller flere lønnede trænere mv. tilstede ved samme træningsaktivitet.

Må der være tilskuere tilstede i forbindelse med fodboldkampe inden for breddeidrætten?

Der gælder et forsamlingsforbud på 75 personer i forbindelse med udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende. Der er dog ikke krav om, at tilstedeværende personer skal være aktive deltagere, f.eks. udøvere eller trænere til en fodboldkamp. Der må dermed godt være forældre, tilskuere og andre personer til stede, så længe der ikke er flere end maksimalt 75 personer til stede på samme sted samtidig.

For fodboldkampe i 3F Superligaen, NordicBet ligaen, Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder) og 2. division (kvinder og herrer), finalen i Sydbank Pokalen, finalen i Sydbank Kvindepokalen, A-landskampe (herrer og kvinder) samt kampe i forbindelse med afviklingen af EM i fodbold i Parken (EURO 2020), må der tillades adgang for tilskuere i sektioner á maksimalt 500 tilskuere. Denne ordning finder ikke anvendelse for andre idrætsarrangementer, herunder fodboldkampe på andre niveauer samt ishockeykampe, håndboldkampe mv. Der må dermed maksimalt være 75 personer til stede udendørs og 25 personer tilstede indendørs på samme sted samtidig.

Hvad indebærer kravet om coronapas på idrætsområdet?

Personer på 18 år og derover kan deltage i indendørs idrætsaktiviteter under forudsætning af fremvisning af coronapas.

Med kravet om fremvisning af et coronapas gælder det, at brugere, besøgende og lignende, herunder idrætsudøvere, for at få adgang skal kunne forevise dokumentation for enten vaccination, negativ test eller tidligere smitte. Det betyder, at følgende dokumentationsmuligheder gælder som adgang:

 1. Et gennemført vaccinationsforløb. Et vaccinationsforløb anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.
 2. Et negativt testresultat, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget. En covid-19-test kan være foretaget som en PCR-test eller antigentest(hurtigtest).
 3. Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.

Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort eller sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

Dokumentation kan både foreligge i papirformat og elektronisk. Læs mere om, hvordan coronapasset anvendes her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas

Der gælder en række generelle undtagelser fra kravet om at fremvise coronapas, herunder:

 • Børn under 15 år.
 • Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.
 • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.

I lokaler som er ubemandede i hele eller dele af åbningstiden, hvor der udøves idrætsaktiviteter organiseret af foreninger uden tilstedeværelse af en træner, holdleder eller lignende, skal kontrollen af coronapasset ske via stikprøvekontrol mindst 1 gang i døgnet.

Find plakater om krav om fremvisning af coronapas på coronasmitte.dk

Er der krav om coronapas i træningscentre på arbejdspladser, på plejecentre og andre steder, hvor det kun er en afgrænset persongruppe, der kommer?

Kravet om coronapas gælder i lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter, hvortil offentligheden har adgang. Der skal dermed alene fremvises coronapas, hvis offentligheden har adgang til lokalet. Lokaler, der er notorisk aflåste for udefrakommende vil være at betragte som lukkede for offentligheden.

Hvad indebærer ordningen om en stikprøvebaseret kontrol af coronapas inden for foreningsidrætten?

 • Der må som udgangspunkt kun tillades adgang til lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter for personer på 18 år eller derover, hvis der fremvises et gyldigt coronapas. Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning. Der skal ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas og muligheden for bortvisning, hvis der ikke kan fremvises et gyldigt coronapas.

Særligt vedr. idrætsaktiviteter med trænere, instruktører, holdledere mv.

 • I lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter i foreningsregi med tilstedeværelse af en træner, instruktør, holdleder eller lignende, vil foreningen være forpligtet til via træneren, instruktøren, holdlederen eller lignende at sikre, at der ikke tillades adgang for personer uden gyldigt coronapas. Idrætsudøveren vil derfor skulle forevise coronapasset til træneren mv.  i forbindelse med ankomst til den pågældende idrætsaktivitet.  

Særligt vedr. idrætsaktiviteter uden trænere, instruktører, holdledere mv.

 • I lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter i foreningsregi uden tilstedeværelse af en træner, instruktør, holdleder eller lignende, vil det som udgangspunkt være lokaleejeren, f.eks. en kommune eller en forening, som er ansvarlig for ikke at tillade adgang for personer uden gyldigt coronapas. Dette gælder dog ikke, hvis hele lokalet er udlånt eller udlejet til én forening på dagsbasis eller for en længere periode. I dette tilfælde vil det være foreningen, der har rådighed over hele lokalet, og derfor har pligt til ikke at tillade adgang for personer, som ikke kan fremvise et gyldigt coronapas.
 • Ved bemandede lokaler, vil kontrollen af coronapas – i den periode, hvor der er bemanding på stedet – skulle ske når besøgende, brugere mv. ankommer til det pågældende lokale. Dette gælder uanset, om det er lokaleejeren eller foreningen, der foretager den pågældende kontrol.
 • Ved lokaler, der alene er bemandet i dele af åbningstiden, vil kontrollen i den periode, hvor der ikke er bemanding, skulle ske ved stikprøvekontrol minimum 1 gang i døgnet. Dette gælder ligeledes uanset, om det er lokaleejeren eller foreningen, som foretager den pågældende kontrol.   
 • Ved ubemandede lokaler vil kontrollen af coronapas ligeledes skulle ske ved stikprøvekontrol minimum 1 gang i døgnet. Dette gælder ligeledes uanset, om det er lokaleejeren eller foreningen, som foretager den pågældende kontrol.

Skal ansatte og frivillige fremvise coronapas i forbindelse med idrætsaktiviteterr?

Nej, kravet om fremvisning af coronapas gælder alene for besøgende, brugere, tilskuere og lignende. Det gælder dermed ikke for ansatte mv.

Hvem er ansvarlig for at kontrollere, at deltagerne kan fremvise coronapas?

Pligten til at sikre, at kravet om coronapas er overholdt i overensstemmelse med bekendtgørelsen påhviler den fysiske eller juridiske person, som har rådighed over lokalet. Ansvaret påhviler dermed f.eks. lokaleejeren eller den forening, virksomhed, organisation mv., som er arrangør af den pågældende idrætsaktivitet.

Den pågældende lokaleejer eller forening mv. skal dermed kontrollere besøgendes coronapas og opstille informationsmateriale om kravet om at fremvise coronapas. Såfremt lokaleejeren eller foreningen mv. lukker personer ind, der ikke kan fremvise et coronapas, eller hvis lokaleejeren eller foreningen mv. ikke opstiller informationsmateriale om kravet om coronapas, vil lokaleejeren eller foreningen mv. kunne ifalde bøde. Lokaleejeren eller foreningen mv. kan bortvise personer, der ikke kan eller vil fremvise et coronapas. Hvis en person ikke forlader det pågældende lokale efter at være blevet bortvist, kan vedkommende straffes med bøde.

Find plakater om krav om fremvisning af coronapas på coronasmitte.dk

Hvordan skal det tjekkes, at kunder eller besøgende er undtaget krav om coronapas?

For børn under 15 år kan dokumentationen vises i form af et sundhedskort eller andet offentligt udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår.

For personer, der af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test, kan dokumentation ske på baggrund af en vurdering af troværdigheden af den besøgendes, brugerens mv. udsagn.

Må spejderledere og andre frivillige over 18 år mødes i foreningslokaler dagen inden og forberede en foreningsaktivitet for børn og unge under 18 år?

Hvis det som den pågældende spejderleder, frivillige mv. foretager sig, er nødvendigt for en forsvarlig afholdelse af en foreningsaktivitet for børn og unge under 18 år, så er det ikke afgørende, om den pågældende spejderleder mv. er i lokalet før afholdelsen af selve aktiviteten. Det vil dermed være muligt for en spejderleder mv. at klargøre/planlægge foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år dagen før aktiviteten finder sted i det omfang, at det er nødvendigt for en forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Det skal i den forbindelse understreges, at vedkommende alene må være til stede i lokalerne i forbindelse med den pågældende foreningsaktivitet.

Må omklædningsrum og baderum holdes åbne for idrætsudøverne ved udendørs idræt?

Ja, omklædningsrum, baderum og andre lokaler, der anvendes som led i en idrætsaktivitet må holdes åbne. Der gælder både for idrætsaktiviteter, der udøves udendørs og indendørs.

Hvor mange personer må der være i et idrætslokale, et omklædningsrum eller et svømmebassin?

Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuere eller lignende pr. 4 m2 gulvareal i lokaler, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, - såsom på toiletter - må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv. Dertil anbefales det, at der maksimalt er én udøver pr. 4 m2 målt på vandets overflade i svømmehaller.

Yderligere anbefaler Sundhedsstyrelsen at holde mindst én meters afstand og 2 meters afstand ved fysisk anstrengelse.

Generelt opfordres der til at følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt. Politiet har mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end 25 personer befinder sig indendørs på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Dette gælder også, selvom der ikke er tale om et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Er der krav om mundbind eller visir og krav om coronapas for skoler m.v., hvis undervisningen afholdes på museer, i idrætslokaler eller lignende?

Elever i skoler og lignende som besøger kulturinstitutioner, idrætslokaler og lignende vil være omfattet af samme smitteforebyggende tiltag, herunder krav om mundbind eller visir samt coronapas som andre besøgende, brugere, tilskuere og lignende.

Elever på 12 år og derover skal således bruge mundbind eller visir på f.eks. museer og i svømmehaller og idrætshaller – også når aktiviteten er en del af undervisningen. Som udøver behøver man dog ikke bruge mundbind eller visir, mens man udøver. Man behøver derfor ikke at bruge mundbind eller visir mens man udøver en idrætsaktivitet eller lignende i idrætshaller, svømmehaller m.v. Desuden er man undtaget krav om mundbind, når man sidder ned.

Tilsvarende gælder kravet om fremvisning af coronapas for elever på 15 år og derover. Disse skal derfor for at få adgang kunne forevise dokumentation for enten vaccination, negativ test eller tidligere smitte.

Kan man sektionsopdele idrætsaktiviteter?

Der gælder et forsamlingsforbud på 25 personer indendørs, herunder ved indendørs idrætsaktiviteter og tilsvarende et forsamlingsforbud på 75 personer udendørs.

Idrætsaktiviteter kan sektionsopdeles, således at aktiviteterne afholdes på samme baneareal, hal eller lignende i flere af hinanden adskilte grupper. Der må afhængigt af det gældende forsamlingsforbud maksimalt være 25 eller 75 personer i hver gruppe, inklusiv træner, instruktør mv. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. Adskillelse kan f.eks. ske ved, at grupperne placeres i hver deres afmærkede felt eller lignende.

Den samme træner, instruktør mv. må ikke lede flere af de tilstedeværende grupper samtidig, da det i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement og dermed blive omfattet af det gældende forsamlingsforbud.

Må der afholdes stævner, turneringer, konkurrencer med flere end 75 deltagere?

Der kan afholdes udendørs stævner mv. med op til 75 personer til stede på samme sted samtidig. De 75 personer omfatter alle personer til stede, herunder både udøvere, dommere, hjælpere, trænere, tilskuere mv.

Det er muligt at afholde udendørs arrangementer med flere end 75 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Der skal dog gennem hele arrangementet holdes betydelig geografisk spredning, så grupperne aldrig kommer til at bestå af flere end 75 personer.

Det vil f.eks. kunne omfatte kapsejladser og lignende større arrangementer på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med i almindelighed betydelig afstand mellem bådene. Det vil også som udgangspunkt omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende udendørs arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem de enkelte grupper af deltagere.

Det er også muligt at arrangere et udendørs stævne mv. tidsforskudt, så længe der på intet tidspunkt er flere end 75 personer til stede på samme sted samtidig. F.eks. kan et løbestævne afvikles, så der først deltager op til 75 personer, som herefter tager hjem, hvorefter 75 andre personer deltager efterfølgende osv.

Hvilke foreningsaktiviteter må foregå indendørs?

Der gælder en undtagelse fra kravet om at holde lokaler, hvor der udøves foreningsaktiviteter lukkede for offentligheden for foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år samt personer på 18 år og derover, hvis tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. Det er dermed muligt at holde åbent for foreningsaktiviteter for nævnte aldersgruppe i spejderorganisationer, kulturelle foreninger mv. Der gælder et indendørs forsamlingsforbud på 25 personer, som også finder anvendelse ved indendørs foreningsaktiviteter. Undtagelsen omfatter derimod ikke forestillinger, som foregår i regi af teaterforeninger, musikforeninger og lignende.

Undtagelsen gælder desuden ikke for sangaktiviteter. Sangaktiviteter skal dermed som udgangspunkt foregå udendørs ligesom foreningsaktiviteter for øvrige aldersgrupper. Der må afholdes udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende med op til 75 personer på samme sted samtidig.

Er det tilladt at afholde generalforsamlinger og bestyrelsesmøder?

Generalforsamlinger og bestyrelsesmøder betragtes som foreningsaktiviteter og må derfor som udgangspunkt ikke afholdes indendørs i henhold til kravet om at holde lokaler, hvor der udøves foreningsaktiviteter lukkede for offentligheden. Uagtet kravet om at holde foreningslokaler lukkede for offentligheden er det dog muligt at afholde foreningsrelaterede arrangementer, herunder generalforsamlinger i overensstemmelse med kravene samt retningslinjerne, der gælder for ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål. Der henvises derfor til Erhvervsministeriets retningslinjer for konferencer og møder: https://em.dk/media/14185/final_retningslinjer-for-konferencer-og-moeder-af-6-maj.pdf

Såfremt det fremgår af den pågældende forenings vedtægter, at en generalforsamling kan afvikles virtuelt, er der desuden ikke noget til hinder for dette.

Der vil desuden fortsat kunne udføres sædvanligt administrativt arbejde, som udføres af lønnede tilstedeværende.

Hvilke folkehøjskoler må modtage elever og kursister?

Folkehøjskoler i hele landet må modtage elever og kursister med fysisk fremmøde til folkehøjskolernes lange kurser. Det vil sige, at folkehøjskolerne ikke må optage nye elever eller kursister med fysisk fremmøde til kurser eller aktiviteter, som har en planlagt varighed på mindre end 3 uger. Det er en forudsætning for, at folkehøjskolerne kan modtage elever og kursister med fysisk fremmøde, at disse har ophold på folkehøjskolen over længere tid. Dagelever som ikke overnatter på folkehøjskoler er dermed ikke omfattet af genåbningen.

Hvilke smitteforebyggende tiltag gælder for, at folkehøjskolerne må modtage elever og kursister med fysisk fremmøde?

Fremmøde på folkehøjskolerne sker under forudsætning af, at elever/kursister, deltagere og ansatte kan dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigentest (hurtigtest) eller PCR-test for covid-19. Det er derudover et krav, at skolen mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at fremmødte elever og kursister kan dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigentest (hurtigtest) eller PCR-test for covid-19. Gennemførelse af test kan både foregå udenfor og på folkehøjskolen.

Må folkehøjskolerne modtage udenlandske elever og kursister?

Ja, udenlandske elever og kursister der skal på folkehøjskoleophold er omfattet af listen over anerkendelsesværdige formål, der gør det muligt at rejse ind i Danmark under de gældende indrejserestriktioner. Udenlandske elever og kursister, der skal på folkeskoleophold i Danmark skal efter indrejse uden ugrundet ophold gå i isolation i 10 dage. Isolationsperioden kan afbrydes ved en negativ PCR-test foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejsetidspunktet.

Hvilke regler gælder der om mundbind og visir på folkehøjskoler?

Kravet om at bære mundbind eller visir på folkehøjskoler gælder ikke for ansatte og elever/kursister. Anvendelse af mundbind eller visir er derved hverken et krav eller en anbefaling for ansatte og elever/kursister på folkehøjskoler. Ansatte og elever/kursister har dog fortsat ret til at bære mundbind eller visir, hvis de ønsker det.

Kravet om at bære mundbind eller visir på folkehøjskoler gælder fortsat for besøgende, oplægsholdere og andre personer tilknyttet til, men ikke ansat ved den pågældende folkehøjskole på 12 år og derover, når de befinder sig indendørs.

For eksterne oplægsholdere, undervisere og lignende gælder kravet dog ikke, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, idrætslokaler og lignende.

Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir er undtaget krav om brug af mundbind eller visir. Desuden kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.
 • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Der er krav om, at der på folkehøjskolerne opsættes information om kravet om at bruge mundbind/visir samt at folkehøjskolerne sikrer, at der alene gives adgang til besøgende, oplægsholdere og andre, hvis de bærer mundbind eller visir og at disse overholder kravet.

Er der fortsat mulighed at afholde sangaktiviteter på folkehøjskolerne?

Ja, der gælder ikke krav i forbindelse med afholdelse af sangaktiviteter på folkehøjskoler. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der holdes mindst 2 meters afstand mellem personer ved sangaktiviteter.

Må musik- og kulturskolerne holde åbent?

 Musik- og kulturskolerne samt andre kunstskoler på kunstområdet  må holdes åbne for børn og unge under 18 år samt personer på 18 år eller derover, hvis tilstedeværelse er nødvendig for forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. Musik- og kulturskolernes lokaler samt lokaler på andre kunstskoler skal dermed holdes lukkede for offentligheden for øvrige aldersgrupper. Der gælder dog en undtagelse for grundkurser på kunstområdet, herunder også talentskoler og talentakademier, som må holdes åbne for alle aldersgrupper.

Til indendørs aktiviteter på musik- og kulturskolerne, andre kunstskoler for børn år samt indendørs aktiviteter på grundkurser på kunstområdet gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Forsamlingsforbuddet gælder alle tilstedeværende. Der gælder dog en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for personer, som er tilstede i kraft af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt. Personer, der er på arbejde indgår ikke i de maksimalt 25 personer der må være til stede på samme sted samtidig. Derudover skal de generelle retningslinjer vedrørende mundbind og visir, arealkrav mv. overholdes.

Lokalerne på musik- og kulturskolerne samt andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet må uagtet muligheden for at holde åbent ikke holdes åbne for sangaktiviteter. Sangaktiviteter skal dermed som udgangspunkt foregå udendørs.

Hvad gælder for grundkurserne på kunstområdet

Lokaler der anvendes til grundkurser på kunstområdet, herunder også talentskoler og talentakademiet må holde åbent for alle aldersgrupper. Lokalerne må uagtet muligheden for at holde åbne for grundkurser på kunstområdet ikke holdes åbne for sangaktiviteter. Der gælder desuden krav om coronapas for studerende og kursister på 18 år eller derover.

Indendørs undervisning på grundkurserne følger det indendørs forsamlingsforbud på 25 personer. Derudover skal de generelle retningslinjer vedrørende mundbind og visir, arealkrav mv. overholdes.

Må ikke-professionelle amatørkor, amatørorkester mv. øve og afholde prøver og koncerter m.v.?

Det er muligt at synge i kor, spille orkester mv., hvis det foregår udendørs, uanset om det sker i professionelt regi eller som amatører. Der må som udgangspunkt maksimalt være 75 personer til stede på samme sted samtidig ved udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende.

Der gælder en undtagelse fra forbuddet mod at være flere end 75 personer til stede for almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv. Personer, der er på arbejde, indgår derved ikke i opgørelsen af de 75 personer, der må være til stede ved udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende.

Lokaler i musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler må desuden holde åbent for aktiviteter for børn og unge under 18 år samt personer 18 år eller derover, hvis tilstedeværelse er nødvendig for forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. Der gælder desuden en en undtagelse for lokaler, der anvendes til grundkurser på kunstområdet, herunder også talentskoler og talentakademier. Disse må desuden holde åbent for alle aldersgrupper. Lokalerne der anvendes til musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet må dog ikke holdes åbne for sangaktiviteter.

Må man lave udstillinger af kultur i kirker mv.?

Folkekirken og andre trossamfund skal følge restriktioner og retningslinjer for folkekirken og andre trossamfund for de aktiviteter, de selv arrangerer i lokaler, som de råder over. Hvis de lejer eller låner deres lokaler ud til andre, f.eks. kunstforeninger, så gælder restriktioner og retningslinjer for de pågældende.

Er det lovligt for tv- og filmproducenter at lave tv-/filmoptagelser i det offentlige rum, hvis der er flere end 25 personer til stede på samme sted samtidig?

Der gælder et forsamlingsforbud på 25 personer indendørs og 75 personer udendørs. Der er en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv. Personer, som er til stede i kraft af et arbejdsforhold, indgår derved ikke i opgørelsen af det maksimale antal personer, som der må være til stede.

Professionelle tv- og filmoptagelser vil derfor efter omstændighederne oftest være undtaget forsamlingsforbuddet. Det vil dog bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Læs mere om det lille forsamlingsforbud samt enkelte undtagelser fra forbuddet her.

Kan myndighederne forhåndsgodkende et konkret arrangement?

Nej. Myndighederne kan ikke forhåndsgodkende arrangementer, begivenheder mv., bortset fra arrangementer, der i normale tilfælde forudsætter en tilladelse fra politiet. Myndighederne kan alene vejlede om, at politiet håndhæver reglerne i overensstemmelse med de udstedte bekendtgørelser. Derudover kan myndighederne henvise til at søge information på coronasmitte.dk, den relevante myndigheds spørgsmål-svar eller kontakte et af callcentrene.

Kan der søges dispensation for restriktioner til bestemte aktiviteter?

Der gælder et forsamlingsforbud på 25 personer indendørs og 75 personer udendørs. Der findes desuden bestemte undtagelser i bekendtgørelserne for f.eks. folkekirken og for dagtilbud, skoler og uddannelser mv., for kulturarrangementer med siddende publikum mv. Der kan ud over disse undtagelser ikke gives dispensation fra de restriktioner, der er bestemt i de relevante bekendtgørelser.

Hvem har ansvaret for, at restriktionerne overholdes?

Politiet kan anvende den fornødne magt i overensstemmelse med politiloven for at sikre overholdelse at det gældende forsamlingsforbud eller forbuddet mod at holde lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter åbne. Der kan desuden udstedes bøder for overtrædelse af forbud og påbud efter bekendtgørelserne. For nærmere information om bødetakster mv. se politiets vejledning på https://coronasmitte.dk/boedetakster-for-at-overtraede-restriktioner.

Opdateret 10. maj 2021