Kulturlivet under COVID-19 | Landsdækkende tiltag

Gælder til og med den 28. februar 2021.

OBS
Siden er opdateret den 25. februar 2021

fra den 1. marts 2021 - informationer om en    gradvis åbningen  af Danmark

Læs Q/A om genåbningen af dele af kulturlivet fra 1. marts 2021 (opdateres løbende med svar)

Til og med den 28. februar 2021 - Restriktioner og anbefalinger

Det betyder, at følgende restriktioner og anbefalinger gælder i alle landets kommuner på kultur-, idræts-, fritids- og foreningsområdet frem til den 28. februar 2021. Læs svar på en række spørgsmål vedrørende forskellige dele af kulturlivet længere nede på siden. 

Gå til siden "Uddybning af tiltag og restriktioner" for at læse Kulturministeriets fortolkningsnotater med yderligere uddybninger af de forskellige tiltag og restriktioner, der berøre Kulturministeriets område.

Forsamlinger

 • Forsamlingsforbud på 5 personer. Der må dermed maksimalt være 5 personer til stede på samme sted samtidig.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for professionelle idrætsudøvere (se nærmere definition nedenfor eller i forsamlingsbekendtgørelsen).
 • Der gælder en undtagelse for almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, herunder også arbejde, som finder sted i det offentlige rum eller til arrangementer. Det gælder blandt andet også skuespillere, musikere, dansere, sangere mv. samt medievirksomheder, tv-produktion mv.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for skoler, dagtilbud og andre institutioner, herunder folkehøjskoler såfremt andre restriktioner ikke er gældende (f.eks. lukning eller hjemsendelse).
 • Der kan læses yderligere om det lille forsamlingsforbud her og om det store forsamlingsforbud her.

Kultur-, idræts-, fritids- og foreningsfaciliteter

 • Lokaler og lokaliteter hvor der udøves kulturaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (med undtagelse af aflevering og udlån af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.
 • Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.
 • Forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske anlæg, akvarier og lignende skal holdes lukkede for offentligheden. Det omfatter både lokaler og lokaliteter.
 • Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende lokaler og lokaliteter, der er lukkede for offentligheden, før, under og efter udøvelse af deres idrætsgren.
 • For en uddybning af de gældende restriktioner om at holde lokaler og lokaliteter lukkede for offentligheden, kan du læse mere her.

Serveringssteder

 • Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak, skal holde lukkede for servering til indtagelse på salgsstedet (take-away undtaget). Dette gælder også serveringssteder i forbindelse med kultur-, idræts-, fritids-og foreningsfaciliteter, både indendørs og udendørs.
 • For en uddybning af de gældende restriktioner om at holde serveringssteder lukkede for offentligheden, kan du læse mere her.

Folkehøjskoler

 • Elever og kursister på folkehøjskoler er som udgangspunkt hjemsendt til og med 28. februar 2021.

Videregående uddannelser

 • Videregående uddannelser er omlagt til fjernundervisning.
 • Der kan være enkelte undtagelser i helt særlige tilfælde, hvor fremmøde er nødvendigt, herunder f.eks. adgang til prøvesale samt laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning.
 • Eksaminer er undtaget i det omfang, at omlægning til digitale eksaminer ikke er praktisk mulig.

Nedenstående er svar på en række spørgsmål om de gældende restriktioner og anbefalinger. Kulturministeriet opdaterer løbende med nye spørgsmål samt uddybninger og præciseringer. Svarene skal læses med forbehold for eventuelle upræcisheder. Det vil altid være den til enhver tid gældende bekendtgørelse, der er afgørende i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Svar på generelle spørgsmål 

Hvad betyder det for dem, der arbejder de steder, der skal holdes lukkede?

Bestemte lokaler – og nogle lokaliteter – skal holdes lukkede for offentligheden. Derved kan de stadig anvendes som arbejdspladser. Hvis lokalerne og lokaliteterne er notorisk aflåste for udefrakommende, vil de være at betragte som lukkede for offentligheden.

Læs en uddybning af kravet om at holde lokaler lukkede for offentlig adgang her

Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle ansatte hjem og til at arbejde hjemme, medmindre den ansatte varetager kritiske funktioner. Der er ganske få undtagelser for medarbejderkategorier, hvor særlige forhold gør sig gældende. Hvem er dækket af disse særlige forhold på kultur- og idrætsområdet?

Følgende funktioner på kultur- og idrætsområdet vurderes fortsat at kunne møde fysisk på arbejde. Det skal understreges, at der ikke er tale om en udtømmende liste:

 • Medievirksomheder. De er selv ansvarlige for at tilrettelægge arbejdet i praksis, så der kan laves nyhedsproduktion, tv- og filmproduktioner mv.
 • Funktioner, hvor fremmøde kræves for at opretholde fysiske færdigheder. Det gælder blandt andet musikere, dansere, skuespillere og lignende i professionelt regi.
 • Professionelle idrætsudøvere til både træning og kamp og både indendørs og udendørs.
 • Fodring af dyr, forskning samt vagtfunktioner på museer, arkiver mv.
 • Personale på folkehøjskoler, hvor elever og kursister ikke er hjemsendt.

Hvad betyder undtagelsen om ophold og færdsel på en arbejdsplads?

Det er forbudt at afholde og deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig. Forbuddet gælder ikke almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v. Det betyder, at der f.eks. gerne må være flere end 5 udøvere eller til et idrætsarrangement, hvis disse er der i kraft af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt.

Personer som er til stede i kraft af et arbejdsforhold, indgår ikke i opgørelsen af de 5 personer der maksimalt må være til stede til et arrangement mv. Det betyder, at der f.eks. kan være én eller flere instruktører, trænere eller lignende til stede samt 5 udøvere til en udendørs idrætsaktivitet, hvis instruktøren/træneren er til stede i kraft af et arbejdsforhold.

Læs en uddybning af det lille forsamlingsforbud her

Gælder det skærpede arealkrav også på arbejdspladser, herunder for skuespillere, journalister, musikere mv.?

Med det skærpede arealkrav gælder det, at der maksimalt må tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 7,5 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 7,5 m2 må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager.

Hvis der på en arbejdsplads kun er adgang for de relevante medarbejdere vil det pågældende lokale som udgangspunkt blive betragtet som lukket for offentlig adgang, hvorfor arealkravet ikke finder anvendelse. Arealkravet vil dog træde i kraft, hvis der som led i udførelsen af arbejdet er kunder, besøgende eller andre deltagere til stede i det pågældende lokale, herunder f.eks. gæster i et radio- eller tv-studie.

Lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter skal med de gældende restriktioner dog holdes lukkede for offentligheden med få undtagelser. Lokalerne kan dog stadig anvendes som arbejdspladser uden lokalerne anses som åbne for offentlig adgang.

Hvad er anbefalingerne for udrejse af Danmark, og hvem er undtaget?

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser, herunder erhvervsrejser til hele verden. Det er konsekvensen af en “rød” rejsevejledning. I modsætning til trinnet før (orange), hvor erhvervsrejser anses som ‘nødvendige rejser’, som ikke frarådes. Der gælder dog enkelte undtagelser fra denne vejledning (se liste under indrejse). Der gælder dog andre regler for Storbritannien og Sydafrika, hvor der gælder væsentligt færre undtagelser.

Der er ikke en fastsat definition af hvad undtagelsen ”arbejde i udlandet” dækker over, men hensigten er en begrænset undtagelse, som i udgangspunktet er målrettet f.eks. pendlere, der har fast arbejde i udlandet. Det kan f.eks. være en borger bosiddende i Sønderjylland med fast job i Slesvig-Holsten. I stedet vil der ift. undtagelsen ‘levering af tjenesteydelser’ være nogle ydelser, hvor enkelte erhverv vil være undtaget vejledningen om ikke at rejse ud. Der vil således være behov for at se meget nøje på det konkret formål med rejsen, og at det anbefales at være mest muligt tilbageholdende.

Udenrigsministeriet har ikke en nærmere definition på, hvad levering af tjenesteydelser dækker over i relation til rejsevejledningerne, men nedenfor er vejledende ift., hvad tjenesteydelser for idrætsudøvere f.eks. kan indebære:

 • Der kan være tale om en ydelse, der leveres til en modtager (f.eks. en konkurrencearrangør, et publikum, en tv-station mm.)
 • Træning vil derfor i udgangspunktet ikke ses som en ydelse, der leveres til en ydelsesmodtager (tilsvarende er dygtiggørelse af en tekniker ikke en ydelse – ydelsen er selve den tekniske montering/vedligeholdelse mm.)
 • Ydelsen udføres mod betaling
 • F.eks. for idrætsudøvere ville dette indebære, at stævner/kampe på amatørniveau ikke er omfattet
 • Ydelsen foretages i erhvervsøjemed
 • Det skal være nødvendigt, at tjenesteyderen rejser for at levere ydelsen.  Kan tjenesteydelsen med mening leveres uden fysisk tilstedeværelse, finder undtagelsen for rejsevejledningen ikke anvendelse

Ved hjemrejse opfordres alle rejsende til at tage en antigen-test umiddelbart ved ankomst til Danmark. Samtidig opfordres alle indrejsende kraftigt til at selvisolere sig i 10 dage, som kan afbrydes af et negativt svar på en PCR-test, som er foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse. Rejsende skal følge myndighedernes anbefalinger ift. smitteforebyggende adfærd. Dvs. at bruge mundbind i offentlig transport samt følge anbefalinger om afstand samt hygiejne mv.

Desuden kan det bemærkes, at Udenrigsministeriets rejsevejledninger er vejledende. Det er således altid den enkelte rejsende eller virksomheds egen beslutning og ansvar, hvorvidt man rejser. Alle udrejsende anbefales at orientere sig om lokale indrejserestriktioner og lokale restriktioner på den relevante ambassades hjemmeside.

For mere information om rejsevejledninger henvises til Udenrigsministeriet.

Hvad er reglerne for indrejse til Danmark?

I forhold til indrejse til Danmark gælder, at personer med bopæl i udlandet kan rejse ind i Danmark med følgende anerkendelsesværdige formål (der gælder dog andre regler for Storbritannien og Sydafrika, hvor der gælder væsentligt færre undtagelser):

 • Er primær omsorgsperson for mindreårige børn
 • Skal udøve samværsret med mindreårige børn
 • Er familie eller kæreste til alvorligt syge eller døende personer i Danmark
 • Er ægtefælle, kæreste, forælder m.v. til en person, der bor i Danmark
 • Skal deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndigheder i Danmark
 • Skal være til stede ved kommende barns fødsel
 • Skal deltage i en begravelse
 • Skal deltage i en retssag
 • Skal levere varer ind i eller ud af Danmark
 • Skal levere tjenesteydelser ind i eller ud af Danmark, eksempelvis montering og servicering af maskiner
 • Har arbejde i Danmark
 • Indrejser med henblik på godstransport
 • Er sømand, besætningsmedlem på fly, diplomat o.l.

Man skal desuden have en attest på en negativ covid-19-test. Testen må maksimalt være taget 24 timer før indrejsen. Det bemærkes, at personer, der indrejser til Danmark med fly, skal kunne fremvise en negativ covid-19 test taget højest 24 timer inden ombordstigning på flyet. Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under Politiet.

For mere information om rejsevejledninger henvises til Politiet.

Omfatter lukningen også parkområder og andre udendørsområder i tilknytning til museer, kulturhuse og lignende?

Ja. Både lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter skal holdes lukkede for offentlig adgang. Det omfatter derfor både parkområder og andre udendørsområder- og faciliteter, som har tilknytning til museer og lignende. Lukningen af lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter omfatter dog ikke offentlige veje, pladser og parker.

Er det stadig muligt at afholde og deltage i udendørs teater?

Det er som udgangspunkt ikke længere muligt at afholde og deltage i udendørs teater, idet lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, skal holdes lukkede for offentlig adgang. Lukningen omfatter derfor også udendørsområder og -faciliteter med tilknytning til kulturinstitutioner. Det gælder dog ikke lokaliteter som offentlig veje, pladser og parker. Derfor vil det fortsat være muligt at afholde og deltage i udendørs teater på offentlige veje, pladser og parker, såfremt forsamlingsforbuddet på 5 personer overholdes.

Kan der stadig være tilstrækkelig sikring af museer og arkiver?

Ja, nedlukningen gælder kun for offentlig adgang. Derved kan der opretholdes nødvendig vagt- og samlingsfunktion på alle museer og arkiver mv.

Læs en uddybning af kravet om at holde lokaler lukkede for offentlig adgang her

Kan butikker, caféer mv. med tilknytning til museer, teatre, biografer og lignende fortsat holde åbent?

Til og med 28. februar 2021 skal alle udvalgsvarebutikker holdes lukkede, hvilket også omfatter udvalgsvarebutikker i tilknytning til museer, teatre, biografer mv.

Det er fortsat muligt at udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt. Dagligvarebutikker vil kunne holde åbent i hele perioden, så længe det pågældende lokale ikke anvendes til udøvelse af kulturaktiviteter. Lokaler, der normalt anvendes til kulturaktiviteter, kan med fordel afspærres eller på anden måde gøres utilgængelige, så det gøres tydeligt, at de ikke må anvendes.

Caféer og andre serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder både indendørs og udendørs serveringssteder. Caféer og andre serveringssteder må dog holde åbent for offentligheden med henblik på at sælge mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take away), i det omfang de har tilladelse til det i medfør af anden relevant lovgivning.

Det kan være nødvendigt at anvende lokaler eller lokaliteter, som normalt bruges til at udøve kulturaktiviteter, som gennemgangsarealer for at kunne komme frem til et andet lokale eller anden lokalitet. Områderne må i den forbindelse alene anvendes som gennemgangsarealer. Lokaler og lokaliteter, der normalt anvendes til kulturaktiviteter, kan med fordel afspærres eller på anden måde gøres utilgængelige, så det gøres tydeligt, at de ikke må anvendes.

Læs en uddybning af kravet om at holde lokaler og lokaliteter lukkede for offentligheden her

Læs en uddybning af kravet om at holde serveringssteder lukkede for offentligheden her

Må kultur-, idræts-, fritids- og foreningslokaler holde åbent for skoleundervisning?

Lokaler, hvor der udøves kultur- og idrætsaktiviteter må under forudsætning af, at afviklingen af normale kultur- og idrætsaktiviteter ophører, gerne holdes åbne for undervisning eller andre faglige formål for skoler, dagtilbud mv., som er omfattet af bekendtgørelse om genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19) eller bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Det gælder f.eks. skoler, børnehaver, vuggestuer, folkehøjskoler mv. De må stadig gerne bruge teatre, biografer, museer, idrætshaller mv.

Det er dog ikke et krav, at teatre, biografer, museer, kunsthaller, idrætshaller mv. holder åbent, når de samtidig skal holdes lukkede for offentligheden. Det kan derfor ikke kræves af institutionerne, at de holdes åbne for undervisning eller andre faglige formål.

Læs en uddybning af kravet om at holde lokaler lukkede for offentligheden samt enkelte undtagelser fra kravte her

Alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Lukkes bibliotekerne derved helt eller delvist?

Bibliotekerne skal holde deres lokaler og lokaliteter lukkede for offentligheden. Biblioteker må dog fortsat holde åbent for offentligheden med henblik på udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug – dvs. til studerende, elever, forskere og undervisere bl.a. af hensyn til eksamensperioden.

Eventuel øvrig aflevering og udlån skal ske uden mulighed for ophold i bibliotekslokaler og -lokaliteter. Lokalerne og lokaliteterne må således alene bruges som gennemgangsarealer samt som arbejdspladser.

Udlån og aflevering til forsknings- og undervisningsbrug kan ske på baggrund af et tillidsbaseret system mellem bibliotekerne og de, der gør brug af ordningen, så biblioteket ikke behøver verificere låners institutionsophæng, men at det påhviler låneren kun at gøre brug af ordningen til forsknings- og undervisningsbrug. Biblioteket opfordres til tydeligt at gøre opmærksom på, at de kun må holde åbent med henblik på udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug.

Lånesamarbejdet mellem folke- og forskningsbiblioteker er ikke lukket ned og fysisk lån på tværs af kommunegrænser opretholdes. Det er derfor fortsat muligt at bestille materialer via bibliotek.dk og i de kommunale kataloger til brug for forskning og undervisning.

I det omfang det er muligt, kan folkebibliotekerne fortsat tage imod afleveringer og udlåne forudbestilte materialer fra øvrige borgere, hvor de fysiske rammer tillader, at det lader sig gøre i henhold til følgende:

 • Der skal ikke være mulighed for ophold i bibliotekslokaler og -lokaliteter. Lokaler og lokaliteter må alene anvendes som gennemgangsarealer. Dette gælder ikke offentlige veje, pladser og parker.
 • Det skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt for personale og borgere (de rette værnemidler er til stede og afstandskrav mv. overholdes).
 • Det skal ressource- og indretningsmæssigt kunne lade sig gøre.

Der kan f.eks. etableres afhentningsordninger, hvor materialet afleveres/udlånes gennem et ’click and collect’-system, som man kender det fra detailhandlen, hvor borgere henter/afleverer bøger mv. med et minimum af kontakt med personale og andre borgere og uden at skulle opholde sig i selve bibliotekslokalet eller -lokaliteten.

Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan og i hvilket omfang udlån og aflevering til øvrige borgere kan finde sted.

Desuden gøres opmærksom på, at offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Kulturministeriet henviser derudover fortsat til, at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighedernes side overholdes.

Skal bibliotekerne kontrollere, at låner er studerende/elev/underviser?

Nej, man behøver ikke verificere låners institutionsophæng.

Er folkeskoleelever også indbefattet af udlån til forsknings- og undervisningsbrug til studerende, elever og undervisere?

Ja, det fortsatte udlån til forsknings- og undervisningsbrug indbefatter også folkeskoleelever.

Skal biblioteket/kommunen være med i det interurbane lånesamarbejde?

Det er op til den enkelte kommune at vurdere, om man ønsker at lukke for bestillinger/interurbane lån i Bibliotek.dk under restriktionerne. Hvis der skal lukkes for ind- og udlån fra andre biblioteker, skal det varsles til DBC, ligesom SLKS skal varsles i forhold til koordinering af kørselsordningen.

Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Hvad menes der med, at der ikke skal være mulighed for ophold i bibliotekslokalet/-lokaliteten? Må man komme indendørs i en bygning?

Det kan være muligt kortvarigt at bruge en foyer eller lignende ved afhentning/aflevering af materialer/bøger– men uden at man står i kø, eller opholder sig i lokalet eller ved lokaliteten. Lokaler og lokaliteter må udelukkende bruges som gennemgangsarealer.

Er det obligatorisk at udføre udlån til forsknings- og undervisningsbrug?

Det er ikke obligatorisk for folkebibliotekerne at holde åbent for forsknings- og undervisningsbrug. Der er dog et ønske om at understøtte forskere, elever og studerende. Folkebibliotekerne kan henvise til skole- og uddannelsesbibliotekerne, men kan også indgå i udlån til forsknings- og undervisningsbrug. I det omfang folkebiblioteket er en del af serviceringen, kan forskere, elever og studerende fortsat understøttes. Metoden er dog valgfri. Det betyder, at man f.eks. kan lukke for bestilling og etablere en mail/hotline-betjening, som man via hjemmesiden kan henvise studerende til at benytte.

Offentlige arbejdsgivere opfordres samtidig til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Er det obligatorisk at udføre udlån/aflevering for øvrige borgere?

Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan og i hvilket omfang udlån og aflevering til øvrige borgere skal finde sted. Det er dog vigtigt at det gøres med et minimum af kontakt mellem personale og andre borgere.

Bibliotekers lokaler og lokaliteter skal desuden holdes lukket for offentligheden med undtagelse af udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug. Dette gælder dog ikke offentlige veje, pladser og parker.

Offentlige arbejdsgivere opfordres samtidig til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Hvordan kan man udføre afhentningsordninger, herunder ’click and collect?’, hvis man har lukket for bestillinger?

Der kan etableres forskellige former for bestillings- og afhentningsordninger, f.eks. bestilling/reservation via telefon til biblioteket, hvorefter materialer kan afhentes efter aftale.

Bibliotekers lokaler og lokaliteter skal dog holdes lukkede for offentligheden med undtagelse af udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug. Dette gælder dog ikke offentlige veje, pladser og parker.

Offentlige arbejdsgivere opfordres desuden til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Må biblioteker stadig bruges som borgerservice-centre?

Ja. Biblioteker og andre kulturinstitutioner må gerne bruges som gennemgangsarealer til f.eks. borgerservicecentre, der eventuelt måtte befinde sig i samme lokaler eller lokaliteter som biblioteker. Biblioteker og lignende kulturlokaler og -lokaliteter skal dog holdes lukkede. Det kan f.eks. ske ved tydelig afspærring eller på anden måde at gøre området, hvor der er biblioteksfunktioner og –bøger mv., utilgængeligt.

Alle indendørs idrætsfaciliteter skal holdes lukkede for offentligheden. Hvad betyder det for professionel idræt?

Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen, under forudsætning af, at lokaleejeren holder lokalet åben. De kan derved både bruge faciliteterne til træning og kamp. Der skal dog stadig være lukket for offentligheden. Desuden gælder forsamlingsforbuddet på 5 personer ikke for professionelle idrætsudøvere, og de faciliteter udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen, hvorfor der kan være flere end 5 professionelle idrætsudøvere til stede på samme sted samtidig

Professionelle idrætsudøvere omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Endvidere gælder undtagelsen for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens, den næstøverste og tredjeøverste række inden for fodbold herrer, den næstøverste række inden for fodbold kvinder, den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.

Tilskuere og andre, der ikke er udøvere eller er til stede i kraft af et ansættelsesforhold, må ikke have adgang til lokalerne. I forbindelse med udendørs arrangementer må de maksimalt udgøre 5 personer.

Læs uddybningen af kravet om at holde lokaler lukkede for offentligheden samt enkelte undtagelser fra kravet her

Må man transmittere idræts- og træningsaktiviteter fra f.eks. et træningscenter?

Lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder også træningscentre, idrætshaller eller lignende. Lokalerne kan fortsat anvendes som arbejdspladser. Derfor vil det være muligt at transmittere træningsaktiviteter, såfremt de tilstedeværende er til stede i kraft af et arbejdsforhold og hvis det pågældende lokale er notorisk aflåst for andre end de konkrete personer, der er på arbejde.

Det gælder endvidere en opfordring til, at medarbejdere der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.

Må der fortsat være tilskuere til udendørs idrætsarrangementer?

Undtagelsen for tilskuere mv., som i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod f.eks. en fodboldbane finder ikke anvendelse. Det gælder både i forbindelse med indendørs og udendørs aktiviteter, arrangementer, begivenheder mv. Der må dermed maksimalt være op til 5 personer til stede på samme sted samtidig, som ikke er omfattet af undtagelsen for professionelle idrætsudøvere eller almindelig ophold og færden på arbejdspladser.  

Læs uddybningen af det lille forsamlingsforbud samt enkelte undtagelser fra forbuddet her

Må der stadig udøves breddeidræt?

Ja. Man må stadig træne og spille kampe, hvis man maksimalt er 5 personer til stede og aktiviteten foregår udendørs. Alle lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden.

Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år finder ikke anvendelse. Der må som udgangspunkt kun være 5 personer til stede på samme sted samtidig ved sådanne aktiviteter.

Læs uddybningen af det lille forsamlingsforbud samt enkelte undtagelser fra forbuddet her

Kan man gå igennem indendørs arealer for at komme ud på udendørsarealer?

Ja, så længe de indendørs arealer ikke bruges som en idrætsfacilitet mv., men udelukkende som gennemgangsarealer.

Må omklædningsrum, opbevaringsskure, klubhuse og toiletter anvendes?

Toiletter, omklædningsrum, opbevaringsskure mv. må holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold, forudsat at der ikke gives adgang til lokaler, hvor der udøves idræts- eller foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller mv. Klubhuse skal dog holdes lukkede for offentligheden. Der må således ikke tages ophold i klubhuse mv.

Må indendørs idræt med deltagelse af maksimalt 5 personer finde sted, når lokalet holdes lukket for offentligheden?

Lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter skal holdes lukkede for offentligheden. Dog er der undtagelser for udøvere af professionel idræt og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen.

Desuden gælder kravet om lukning ikke for bl.a. dagtilbud, skoler og folkehøjskoler under mv. under forudsætning af, at afviklingen af idrætsaktiviteter ophører og det pågældende lokale omdannes til et undervisningslokale. Dagtilbud, skoler mv. må således fortsat anvende f.eks. idrætshaller i forbindelse med undervisning og andre pædagogiske formål.

Læs uddybningen af kravet om at holde lokaler lukkede for offentligheden her

Må indendørs idrætsfaciliteter anvendes i forbindelse med afholdelse af gudstjenester og andre religiøse formål for folkekirken og trossamfund?

Idrætsfaciliteter kan anvendes til andre formål, herunder f.eks. gudstjenester, hvis rådigheden over lokalerne overdrages til folkekirken eller et andet trossamfund, og lokalerne udelukkende anvendes til disse andre formål. I så fald vil de ikke længere anses for at være et lokale, hvor der udøves en idrætsaktivitet. Dermed vil lokalerne kunne holdes åbne for offentligheden – hvis de vel at mærke ikke anvendes til idræts-, forenings-, fritids- eller kulturaktiviteter.

Kan foreninger fortsætte deres aktiviteter?

Hvis der i et lokale udøves idræts-, forenings, kuktur- eller fritidsaktiviteter, skal det holdes lukket for offentligheden. Dog er forsamlinger med et politisk eller meningsbefordrende øjemed ikke omfattet af forsamlingsforbuddet eller af reglerne om, at lokaler skal holdes lukkede for offentligheden.

Læs uddybningen af kravet om at holde lokaler lukkede for offentligheden samt undtagelser for kravet her

Er der forskel på forsamlingsforbuddet for børn og unge og voksne?

Nej, undtagelsen for børn og unge finder ikke anvendelse til og med 28. februar 2021. Der må derfor maksimalt deltage 5 personer i udendørsaktiviteter mv., uanset personernes alder, mens lokaler, hvor der udøves disse aktiviteter skal holdes lukkede.

Læs uddybningen af det lille forsamlingsforbud samt enkelte undtagelser fra forbuddet her

Skal private udbydere af idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, f.eks. private saunaer, holde lukket?

Ja. I alle landets kommuner skal lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, spillehaller, kasinoer, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler, holdes lukkede for offentligheden. Dette gælder både for private og offentlige udbydere. Saunaer og lignende vil som udgangspunkt også betragtes som et sådant lokale.

Forbuddet mod at holde åbent gælder også for private arrangementer, hvis de foregår i lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- eller foreningsaktiviteter, hvortil offentligheden har adgang.

Læs uddybningen af kravet om at holde lokaler lukkede for offentligheden samt undtagelser for kravet her

Må ridehaller anvendes til motionering af heste?

Det er ikke ulovligt at møde op og pleje sine heste, da enhver, der holder dyr, i

henhold til dyreværnslovens regler skal sørge for, at dyrene behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyn til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. I lov om hold af heste præciseres det, at enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen.

I forhold til motionering i en ridehal er der efter lov om hold af heste krav om, at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen. Ved motionering forstås f.eks. ridning med rytter, longering mv. Dvs. at motionering generelt er et krav. Da nogle heste (f.eks. ungheste og heste med særligt temperament) ikke kan motioneres ude, vil det være lovligt at foretage motionering i en ridehal – forbuddet mod at være mere end 5 personer til et arrangement, begivenhed eller lignende skal fortsat overholdes. Det er dermed ikke lovligt at afholde undervisning eller holdtræning i en ridehal, idet en ridehal skal holdes lukket for idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter.

Kan man sektionsopdele idrætsaktiviteter i mindre hold af 5  personer?

Ja, i forbindelse med udendørs idrætsaktiviteter kan flere grupper med maksimalt 5 i hver gruppe, inklusiv træner, instruktør mv. afvikle aktiviteter på f.eks. samme udendørsområde. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. Adskillelse kan f.eks. ske ved, at grupperne placeres i hver deres afmærkede felt eller lignende.

Den samme træner, instruktør m.v. må ikke lede flere af de tilstedeværende grupper samtidig, da det i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement og dermed blive omfattet af forsamlingsforbuddet på 5 personer.

Må der afholdes stævner, turneringer, konkurrencer med flere end 5    deltagere?

Der kan afholdes udendørs stævner mv. med op til 5 personer til stede på samme sted samtidig. De 5 personer omfatter alle personer til stede, som er en del af arrangementet, herunder både udøvere, dommere, tilskuere, hjælpere, trænere mv.

Det er muligt at afholde udendørs arrangementer med flere end 5 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Der skal dog igennem hele arrangementet holdes betydelig geografisk spredning, så grupperne aldrig kommer til at bestå af flere end 5 personer.

Det vil f.eks. kunne omfatte kapsejladser og lignende større arrangementer på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med i almindelighed betydelig afstand mellem bådene. Det vil også som udgangspunkt omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende udendørs arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem de enkelte grupper af deltagere.

Det er også muligt at arrangere et udendørs stævne mv. tidsforskudt, så længe der på intet tidspunkt er flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig. F.eks. kan et løbestævne afvikles, så der først deltager op til 5 personer, som herefter tager hjem, hvorefter 5 andre personer deltager efterfølgende osv.

Må ikke-professionelle amatørkor, amatørorkester m.v. øve og afholde prøver og koncerter mv.?

Lokaler, hvor der udøves, kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter skal holdes lukkede for offentligheden. Man må dog stadig synge i kor, spille orkester mv., hvis det foregår udendørs, uanset om det sker i professionelt regi eller som amatører. Der må som udgangspunkt maksimalt være 5 personer til stede på samme sted samtidig. Dette inkluderer alle personer til stede, herunder optrædende, publikum, dirigent, personale mv.

Der gælder dog en undtagelse for forbuddet mod at være 5 personer til stede for almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv. Personer, der er på arbejde, tæller derved ikke med i de 5 personer, der må være til stede.

Det er ikke muligt at afholde eller deltage i arrangementer mv. med op til 500 personer til stede, selvom kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende.

Læs uddybningen af det lille forsamlingsforbud samt enkelte undtagelser fra forbuddet her

Må foreninger afholde et loppemarked mv.?

Lokaler, hvor der udøves, kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Ved udendørs loppemarkeder mv. vil det bero på en konkret vurdering, om det er lovligt at afholde. Et afgørende aspekt i vurderingen er, om markedet mv. vurderes at være et trækplaster for lokalområdet.

Hvis der således f.eks. er tale om årligt tilbagevendende eller mere sæsonbetonede markeder, eksempelvis loppe- eller kræmmermarkeder, hvor en bredere og ikke nærmere afgrænset kreds af personer gives mulighed for at opstille boder, vil disse som udgangspunkt være omfattet af forbuddet, og det vil derfor være ulovligt at afholde disse, såfremt der er flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig.

Hvis der derimod er tale om f.eks. ugentlige eller månedlige markeder, hvor lokale handlende, landmænd mv. på et torv eller lignende sælger deres varer via separate boder, der kan sidestilles med butikker på en gågade, dvs. en relativ fast gruppe af boder dag efter dag, vil det som udgangspunkt være lovligt at afholde disse. Hvis der er øvrige aktiviteter i tilknytning til boderne, markeder mv., f.eks. i form af musikoptræden eller anden form for sceneoptræden, vil det imidlertid tale for, at markedet er omfattet af forbuddet. Derudover gælder en anbefaling om, at alle byfester og lignende arrangementer aflyses.

Er det tilladt at afholde en generalforsamling?

Generalforsamlinger betragtes som foreningsaktiviteter og må derfor ikke afholdes indendørs i henhold til kravet om at holde lokaler, hvor der udøves, - idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, lukkede for offentligheden. Det er desuden som udgangspunkt ikke muligt at afholde generalforsamlinger med henvisning til undtagelsen for arrangementer, der har et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed. Undtagelsen omfatter demonstrationer og møder i politiske partier.

Såfremt det ikke fremgår af den pågældende forenings vedtægter, at en generalforsamling skal afholdes med fysisk fremmøde, er der ikke noget til hinder for, at en generalforsamling kan afholdes virtuelt.

Læs uddybningen af kravet om at holde lokaler lukkede for offentligheden samt enkelte undtagelser fra kravet her

Må zoologiske haver og anlæg holde åbent?

Nej. Zoologiske anlæg, akvarier og lignende skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder både indendørs- og udendørsarealer.

Læs uddybningen af kravet om at holde udendørs kulturinstitutioner samt lokaler lukkede for offentligheden her.

Er det kun elever og kursister på folkehøjskolernes korte kurser, som hjemsendes eller gælder det alle?

Elever og kursister på både korte og lange kurser er hjemsendt til og med 28. februar 2021. Folkehøjskolerne skal derfor som udgangspunkt holdes lukkede. Der er dog enkelte undtagelser for:

 • Elever og kursister, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven eller kursisten, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
 • Elever og kursister, hvis forældre eller de pågældende selv har bopæl eller sædvanlig bolig i Grønland, på Færøerne eller i udlandet.
 • Hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at eleven eller kursisten ikke hjemsendes.
 • Hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ til at opholde sig på skolen.

Folkehøjskolen kan dog vælge at tilbyde fjernundervisning i den pågældende periode.

Kan folkehøjskolerne fortsat bruge idrætsfaciliteter?

Ja, hvis disse er en del af undervisningen. Det gælder f.eks. idrætshøjskoler, der fortsat kan bruge idrætsfaciliteter i forbindelse med undervisningen. Til og med 28. februar 2021 skal folkehøjskolerne dog holdes lukkede for elever og kursister på både korte og lange kurser.

Kan man stadig gå på aftenskole eller daghøjskole?

Aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet skal holde deres lokaler lukkede for offentligheden. Derudover er også musik-, kultur- og billedskoler omfattet af nedlukningen. Der kan dog afvikles virtuel undervisning, hvis det er muligt.

I hvilke tilfælde må man møde fysisk op på de videregående, kunstneriske uddannelser?

Uddannelsesinstitutionen kan tillade fysisk fremmøde i forbindelse med eksamen, hvor omlægning til digital eksamen ikke er praktisk mulig, eller hvis det i andre helt særlige tilfælde vurderes nødvendigt. Det gælder f.eks. i forbindelse med laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning eller undervisning, der kræver adgang til prøvesale mv. Det dækker blandt andet lydstudier, prøvesale, atelier og filmredigeringsrum på de videregående, kunstneriske uddannelser.

Må ikke-professionelle amatørkor, amatørorkester m.v. øve og afholde prøver og koncerter m.v.?

Lokaler, hvor der udøves, kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter skal holdes lukkede for offentligheden. Man må dog stadig synge i kor, spille orkester mv., hvis det foregår udendørs, uanset om det sker i professionelt regi eller som amatører. Der må som udgangspunkt maksimalt være 5 personer til stede på samme sted samtidig. Dette inkluderer alle personer til stede, herunder optrædende, publikum, dirigent, personale mv.

Der gælder dog en undtagelse for forbuddet mod at være 5 personer til stede for almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv. Personer, der er på arbejde, tæller derved ikke med i de 5 personer, der må være til stede.

Det er ikke muligt at afholde eller deltage i arrangementer mv. med op til 500 personer til stede, selvom kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende.

Læs uddybningen af det lille forsamlingsforbud samt enkelte undtagelser fra forbuddet her

Må man afholde og livetransmittere kulturarrangementer, f.eks. en koncert eller en teaterforestilling?

Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder også for spillesteder, teatre mv. Lokalerne kan fortsat anvendes som arbejdspladser. Derfor vil det være muligt at livetransmittere en koncert, en teaterforestilling mv., såfremt de tilstedeværende er til stede i kraft af et arbejdsforhold, og hvis det pågældende lokale er notorisk aflåst for andre end de personer.

Det gælder endvidere en opfordring til, at medarbejdere der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.

Må man lave udstillinger af kultur i kirker mv.?

Folkekirken og andre trossamfund skal følge restriktioner og retningslinjer for folkekirken og andre trossamfund for de aktiviteter, de selv arrangerer i lokaler, som de råder over. Hvis de lejer eller låner deres lokaler ud til andre, f.eks. kunstforeninger, så gælder restriktioner og retningslinjer for de pågældende.

Er det lovligt for tv- og filmproducenter at lave tv-/filmoptagelser i det offentlige rum, hvis der er flere end 5    personer til stede på samme sted samtidig?

Der er en undtagelse for forbuddet mod at være flere end 5 personer til stede for almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv.

Professionelle tv- og filmoptagelser vil derfor efter omstændighederne oftest være undtaget forsamlingsforbuddet. Det vil dog bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Læs uddybningen af det lille forsamlingsforbud samt enkelte undtagelser fra forbuddet her

Kan myndighederne forhåndsgodkende et konkret arrangement?

Nej. Myndighederne kan ikke forhåndsgodkende arrangementer, begivenheder mv., bortset fra arrangementer, der i normale tilfælde forudsætter en tilladelse fra politiet. Myndighederne kan alene vejlede om, at politiet håndhæver reglerne i overensstemmelse med de udstedte bekendtgørelser. Derudover kan myndighederne henvise til at søge information på coronasmitte.dk, den relevante myndigheds spørgsmål-svar eller kontakte et af callcentrene.

Kan der søges dispensation for restriktioner til bestemte aktiviteter?

Forbuddet mod at være flere end 5 personer til stede gælder alle områder, uanset hvilken aktivitet der udøves. Der findes dog bestemte undtagelser i bekendtgørelserne for f.eks. folkekirken og for dagtilbud, skoler og uddannelser mv. Der kan ud over disse undtagelser ikke gives dispensation fra de restriktioner, der er bestemt i bekendtgørelsen.

Hvem har ansvaret for, at restriktionerne overholdes?

Politiet kan anvende den fornødne magt i overensstemmelse med politiloven for at sikre overholdelse af forbuddet mod, at flere end 5 personer er til stede på samme sted samtidig til arrangementer, begivenheder mv. eller forbuddet mod at holde lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, åbne. Der kan desuden udstedes bøder for overtrædelse af forbud og påbud efter bekendtgørelserne. For nærmere information om bødetakster mv. se politiets vejledning på https://coronasmitte.dk/boedetakster-for-at-overtraede-restriktioner.

Opdateret 25. februar 2021