Kulturlivet under covid-19

Her kan du finde informationer om de tiltag, der gælder for kulturlivet under covid-19.

OBS
Siden er opdateret den 20. november 2020

Nationale tiltag mod covid-19 på Kulturministeriets område

Det gælder følgende restriktioner og anbefalinger på kultur- og idrætsområdet:

 • Forbud mod at forsamles mere end 10 personer.
 • Der er dog en undtagelse for dette for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til og med 21 år inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. Der må maksimalt samles 50 personer til disse aktiviteter.
 • Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for professionelle idrætsudøvere.
 • Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer (f.eks. professionelle udøvere på en scene).
 • I lokaler, lokaliteter og arrangementer mv., hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende må der være op til 500 personer til stede.
 • Der skal bæres mundbind eller visir indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler mv.
 • Anbefaling om aflysning af arrangementer, der primært har et socialt formål samt arrangementer med overnatning f.eks. kolonier, lejrskoler og studieture.
 • I lokaler hvortil der er offentlig adgang, må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal.
 • I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Det anbefales at holde mindst 1 meters afstand til hinanden og mindst 2 meter ved fysisk aktivitet, fysisk anstrengelse samt ved kraftig udånding, f.eks. ved sang, råb, foredrag og skuespil.

Nedenstående er svar på en række spørgsmål om restriktioner og anbefalinger. Der gøres opmærksom på, at det altid vil være den til enhver tid gældende bekendtgørelse, der er afgørende ved eventuelle tvivlsspørgsmål. Kulturministeriet opdaterer løbende med nye spørgsmål-svar samt uddybninger og præciseringer.

Svar på generelle spørgsmål 

Hvornår skal man bære mundbind eller visir ved besøg på indendørs kulturinstitutioner og    idrætsfaciliteter?

Det er påkrævet, at kunder, brugere, tilskuere og lignende på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter. Kravet om brug af mundbind eller visir gælder kunder, besøgende, tilskuere samt medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale.

For medarbejdere m.v. gælder kravet, hvis de har kontakt til kunder, brugere, tilskuere eller lignende, medmindre medarbejdere m.v. opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang.

Kravet om brug af mundbind eller visir i lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter, gælder ikke, når man sidder ned.

Desuden kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 1. Under kortvarig indtagelse af mad og drikke (dog ikke på serveringssteder)
 2. Under indtagelse af medicin.
 3. Under samtale med personer, der mundaflæser.
 4. Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 5. Hvis politiet skal foretage identifikation.

Det anses også som en anerkendelsesværdig årsag til at fjerne mundbind eller visir helt eller delvist, hvis det ikke kan bæres grundet aktivitetens natur (f.eks. ved badning, i forbindelse med omklædning mv.).

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder desuden ikke for medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse mv. af den pågældende kulturelle aktivitet, idrætsaktivitet eller foreningsaktivitet. Kravet gælder dog både før og efter optræden og udøvelse mv.

Er det tilladt at bære halvansigtsvisir?

Kravet gælder enten mundbind eller visir. Ved mundbind forstås engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet. Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet. Det er derfor tilladt at bære halvansigtsvisir, hvis dette dækker næse og mund.

Medarbejdere og andre personer tilknyttet et lokale, hvor det er påbudt at bære mundbind eller visir kan bortvise kunder, brugere, tilskuere og lignende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Hvornår skal man bære mundbind på Folkeuniversitetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler samt folkehøjskoler?

Kravet om at bære mundbind eller visir gælder på folkehøjskoler, daghøjskoler mv. for personer på 12 år og derover, når de befinder sig indendørs. Det gælder for kursister og elever, medmindre de deltager i undervisning, uddannelsesaktiviteter eller pædagogisk tilrettelagt samvær, alene er sammen med kursister fra deres stamklasse eller -hold eller på kostafdelinger alene er sammen med personer fra deres hus-, familie-, og primærgruppe eller lignende.

Det gælder for lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet institutionen, medmindre de ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil kursister, elever og besøgende ikke har adgang. Kravet finder desuden ikke anvendelse for lærere mv., som den pågældende dag underviser to eller færre hold eller når de gennemfører undervisning i holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v.

Der skelnes mellem elever på efterskoler og kursister på folkehøjskoler, idet efterskolerne er en grundskole, hvor der ikke er krav om at bære mundbind eller visir. Folkehøjskolerne sidestilles derimod med de videregående uddannelser.

Erstatter brug af mundbind eller visir øvrige restriktioner og anbefalinger?

Nej, selvom der er krav om mundbind eller visir, er øvrige anbefalinger samt restriktioner stadig gældende, herunder anbefaling om afstand samt forsamlingsforbud.

Gælder anbefalingen om afstand i alle retninger?

Ja, anbefalingen gælder både til siderne, foran og bagved. Afhængig af aktivitetens art skal der således holdes mindst 1 meters eller 2 meters afstand i alle retninger.

Skal man have mundbind på i fitnesscentret eller svømmehallen?

Man skal have mundbind eller visir på, når man ikke udøver sin idrætsaktivitet. Der vil dog være en undtagelse, hvis aktivitetens natur gør det umuligt at håndtere et krav om mundbind eller visir. Det gælder f.eks. i forbindelse med badning eller i et omklædningsrum.

Når man går ud af omklædningsrummet i sit idrætstøj, skal man ikke have mundbind eller visir på, heller ikke mellem maskinerne. Tilsvarende i en svømmehal - når man har svømmetøj på og går til og fra bassinet, skal man ikke have mundbind eller visir på. Men man skal have mundbind eller visir på, når man kommer og går ind i omklædningen, og når man forlader stedet - eller opholder sig i f.eks. et loungeområde.

Kravet om mundbind eller visir omfatter også medarbejdere, f.eks. livreddere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til kunder, brugere, tilskuere og lignende. Det er efter de gældende regler muligt at benytte et halvansigtsvisir, som alene dækker mund og næse. Ved visir forstås således skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet. Kravet finder dog ikke anvendelse, når man sidder ned eller hvis den konkrete situation har et anerkendelsesværdigt formål, som f.eks. livredningstjeneste.

Hvornår er der tale om lokaler med offentligt adgang, hvor man skal bære mundbind eller visir?

Med lokaler, hvortil offentligheden har adgang, forstås som udgangspunkt lokaler, som ikke er aflåst for offentligheden. Det vil sige, at hvis lokalet ikke er notorisk aflåst for andre end de konkrete ejere, lejere, brugere mv., forstås det som et lokale, hvortil offentligheden har adgang. Der vil dermed være en række offentlige lokaler, herunder hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, hvor der er krav om, at man skal bære mundbind eller visir.

Det er muligt at inddele et lokale sådan, at offentligheden ikke har adgang til dele af lokalet, hvis der notorisk lukkes helt af for adgang til den eller de dele af et lokale, og overholdelsen af denne aflukning kontrolleres af den lokaleansvarlige. Kravet om at bære mundbind eller visir omfatter ikke medarbejdere mv., der opholder sig i en aflukket del af lokalet, såfremt det kun er medarbejdere mv., der har adgang til den del.

Hvad betyder undtagelsen om ophold og færdsel på en arbejdsplads?

Forbuddet om forsamlinger på over 10 personer gælder ikke almindelig ophold og færden på arbejdspladser, herunder professionelle optrædende og udøvere. Det betyder, at der gerne må være mere end 10 udøvere på en scene til et teater, hvis disse er der som kraft af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt.

Må der afholdes et arrangement med over 10 personer, når de er fra samme arbejdsplads?

Efter det lille forsamlingsforbud er det forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig. Der gælder ikke nogen undtagelser for arrangementer, herunder f.eks. en personalefest eller et fællesmøde i en virksomhed. Til sådanne arrangementer må der maksimalt være 10 personer til stede, uagtet om arrangementet afholdes på en arbejdsplads.

Hvad betyder undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter op til 21 år?

Der må afholdes idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til og med 21 år med op til 50 personer til stede. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt, f.eks. til babysvømning, barn/voksen gymnastik samt trænere på et idrætshold. Der må derimod ikke være en større forsamling af f.eks. forældre på sidelinjen til en idrætsaktivitet med mindre de i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. I så tilfælde må der være op til 500 personer til stede alle inklusiv.

Voksne over 21 år må ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med over 10 personer til stede, uagtet om de resterende deltagere er omfattet af undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter børn og unge op til og med 21 år. Dog må der være de nødvendige voksne over 21 år for forsvarlig afvikling, som nævnt ovenfor.

Gælder undtagelsen for alle aktiviteter, hvor der er børn og unge op til og med 21 år til stede?

Undtagelsen for afholdelse af aktiviteter for børn og unge op til og med 21 år gælder kun aktiviteter målrettet børn og unge. Det gælder således ikke, hvis børnene/de unge er til stede, men aktiviteten ikke er målrettet disse. I så tilfælde må der kun være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig, inklusiv børn og unge.

Gælder undtagelsen til og med 21 år?

Undtagelsen gælder til og med, man er 21 år. Når man fylder 22 år, er man derfor ikke undtaget længere.

Er der forskel på regler ved udendørs og indendørs idræt?

Der gælder samme regler i forhold til forsamlinger udendørs og indendørs. Der skal dog bæres mundbind eller visir indendørs af alle kunder, besøgende, tilskuere og personale samt udøvere/deltagere, som ikke udøver idrætsaktiviteten. Det gælder f.eks. udøvere, der mellem kampe eller træninger går rundt i en idrætshal mv. Desuden gælder arealkravet kun indendørs.

Må der udøves breddeidræt?

Ja. Man må stadig træne og spille kampe for alle aldersgrupper i f.eks. håndbold, gymnastik og andre aktiviteter, hvis man maksimalt er 10 personer til stede. Hvis udøverne og deltagerne er op til og med 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt.

Må svømmehaller holde åbent for almindelig adgang for børn og voksne sammen?

Ja, f.eks. svømmehaller og fitnesscentre må fortsat holde åbent for almindelig ophold og færdsel på tværs af aldersgrupper. I forbindelse med ét samlet arrangement eller én aktivitet såsom holdtræning, må der maksimalt være 10 personer til stede.

Må der være tilskuere til en fodboldkamp, håndboldkamp mv., der ikke foregår i professionelt regi?

Hvis der ikke er tale om et arrangement, en begivenhed, en aktivitet eller lignende, der udøves i professionelt regi, må der som udgangspunkt maksimalt være 10 personer til stede på samme sted samtidig til en fodboldkamp, håndboldkamp mv. Hvis tilskuerne i al væsentlighed er siddende på faste pladser under arrangementet mv. må der dog være op til 500 personer til stede samtidig, hvis disse faste pladser har retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. Det er et krav, at man i al væsentlighed er siddende under hele arrangementet og kun rejser sig for f.eks. at gå på toilettet. Derved skal eventuel forplejning mv. indtages på de faste pladser. Forbuddet mod at være mere end 10 personer til stede på samme sted samtidig gælder også for udøvere, herunder f.eks. spillere, trænere, dommere mv., når der ikke er tale om professionel idræt

Undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år, som må være op til 50 personer til stede ved et arrangement mv. samtidigt gælder udelukkende for børn og unge samt de ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. Der må dog gerne være tilskuere over 22 år tilstede til arrangementer for børn og unge op til 21 år, såfremt de i al væsentlighed sidder ned under hele arrangementet. Der må i alt være op til 500 personer til stede på samme sted samtidig. De 500 personer skal opgøres alle inklusiv, herunder de op til 50 personer som er omfattet af undtagelsen for idræts- foreningsaktiviteter for børn og unge samt tilskuere, der i al væsentlighed sidder ned.

Hvad skal forstås ved en fast plads til et idrætsarrangement?

Hvis tilskuere i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende, gælder der en undtagelse fra det lille forsamlingsforbud. Der er ikke krav om, at en fast plads er fastmonteret til et gulv, til jorden mv. Med en fast plads forstås, at vedkommende ikke må opholde sig på mere end én plads under arrangementet.

Kan en yogamåtte eller lignende betragtes som en fast plads?

Hvis en yogamåtte eller lignende anvendes som led i udøvelsen af en aktivitet, herunder yogaundervisning forstås denne ikke som en fast plads. Der må således ikke være mere end 10 personer til stede på samme sted samtidig til f.eks. yogaundervisning og lignende. For at være dækket af undtagelsen om, at man i al væsentlighed er siddende på en fast plads under arrangementet, begivenheden eller aktiviteten, kræver det, at man har retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. Til sådanne arrangementer må der være op til 500 personer til stede samtidig.

Må der udøves professionel idræt?

Ja. Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for professionelle idrætsudøvere, og de faciliteter udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen. Udøverne omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Endvidere gælder undtagelsen for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens, den næstøverste række inden for fodbold herrer samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten lever af indtægter fra deres idræt.

For tilskuere og andre, der ikke tilhører udøverne eller er til stede i kraft af et ansættelsesforhold, gælder, at de – for at kunne være over 10 personer til stede samtidig – i al væsentlighed skal sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende.

Må man afvikle en idrætskamp under undtagelsen for siddende arrangementer?

Der må afvikles både træning og kampe med op til 10 udøvere, der ikke i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en bane, scene, biograflærred eller lignende. Hvis der er tale om en arbejdsplads med professionelle idrætsudøvere, se spørgsmål om professionel idræt.

Hvor mange må der være til stede i en svømmehal eller i et fitnesscenter samtidig?

Der må maksimalt være samlet 10 personer til et arrangement eller en aktivitet såsom holdtræning. Almindelig ophold og træning i en svømmehal eller et fitnesscenter betegnes ikke som ét arrangement. Der må derfor være mere end 10 personer til stede i en svømmehal eller et fitnesscenter, hvis disse ikke er en del af samme arrangement.

Hvor mange personer må der være i et omklædningsrum eller et svømmebassin?

Efter arealkravet må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal i lokaler, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, - såsom på toiletter - må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv. Dertil gælder der en anbefaling om, at der maksimalt er én udøver pr. 4 m2 målt på vandets overflade i svømmehaller.

Må der være mere end 10 til stede i en idrætshal, hvis der afvikles flere aktiviteter, f.eks. badmintonkampe ved siden af hinanden samtidigt?

Ja, hvis der er tale om forskellige arrangementer, f.eks. forskellige kampe eller forskellige turneringer, hvoraf der ikke deltager mere end 10 deltagere i hvert arrangement.

Kan man sektionsopdele idrætsaktiviteter i mindre hold af 10 personer?

Ja, i forbindelse med idrætsaktiviteter kan det godt lade sig gøre, at flere grupper á maks. 10 deltagere inklusiv træneren, instruktøren m.v. afvikler aktiviteter i f.eks. samme hal eller på samme udendørs område. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. Adskillelse kan f.eks. ske ved, at grupperne placeres i hver deres lokale, afmærkede felt eller lignende.  

Den samme træner, instruktør m.v. har ikke mulighed for at lede flere af de tilstedeværende grupper samtidig, da idrætsaktiviteten i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement og dermed blive omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Må der afholdes stævner, turneringer, konkurrencer med flere end 10 deltagere?

Der kan afholdes stævner mv. med op til 10 personer til stede på samme sted samtidig. De 10 personer omfatter alle tilstedeværende, som er en del af arrangementet, dvs. idrætsudøvere, dommere, tilskuere, hjælpere, trænere mv. Hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, dvs. at langt hovedparten af de tilstedeværende sidder ned under hele arrangementet, bortset fra når de f.eks. skal på toilettet, når de ankommer til eller går fra deres faste plads, og når de helt kortvarigt henter f.eks. drikkevarer i en bar, må der dog være op til 500 personer til stede samtidig.

Det er også muligt at afholde arrangementer med flere end 10 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Der skal dog igennem hele arrangementet holdes geografisk spredning, så grupperne aldrig kommer til at bestå af mere end 10 personer.

Det vil f.eks. kunne omfatte kapsejladser og lignende større arrangementer på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med i almindelighed betydelig afstand mellem bådene. Det vil endvidere som udgangspunkt omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem de enkelte mindre grupper af deltagere.

Det er også muligt at arrangere et stævne mv. tidsforskudt, så længe der på intet tidspunkt er mere end 10 personer til stede på samme sted samtidig. F.eks. kan fodboldstævner eller ridestævner mv. afvikles, så der om formiddagen deltager op til 10 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 10 personer deltager i stævnet om eftermiddagen.

Er det lovligt at anvende en ridehal til rideundervisning, motionering af heste mv.?

Ja. Det er lovligt at anvende indendørs idrætsfaciliteter, herunder ridehaller. Forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer til et arrangement, en begivenhed eller lignende skal overholdes. Dog må der være op til 500 personer til stede samtidig til et arrangement m.v., hvis de i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.

Endvidere gælder der en undtagelse fra det lille forsamlingsforbud på 10 personer for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens.

Gælder der forsamlingsforbud i sauna og ved saunagus?

Såfremt der er tale om et arrangement eller en aktivitet såsom holdtræning, holdundervisning eller lignende fællesaktiviteter, må der maksimalt være samlet 10 personer. Derudover gælder arealkravet, som betyder, at der maksimalt må tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal i lokaler, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, - såsom på toiletter - må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.

Under ophold i saunaer, dampbad mv., herunder i forbindelse med saunagus bør det undgås, at gusmestre og øvrige personer i saunaen vifter med håndklæder eller lignende.

Må man afholde sang og kor, spille orkester mv.?

Ja. Man må stadig synge i kor mv. for alle aldersgrupper, hvis man maksimalt er 10 personer til stede. Hvis udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Desuden må ansvarlige voksne over 21 år deltage, hvis deres tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteten.

Dog må der være op til 500 personer til stede i alt, hvis man i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. For at være dækket af denne undtagelse er det derfor et krav, at der er én scene, bane, biograflærred eller lignende, som de tilstedeværende har retning mod, mens de sidder ned på en fast plads. Det er dermed ikke muligt at afholde arrangementer med op til 500 personer til stede samtidig under denne undtagelse, hvis mere end 10 personer har retning en anden vej end resten. Derudover er det et krav, at man i al væsentlighed er siddende under hele arrangementet og kun rejser sig for f.eks. at gå på toilettet. Derved skal eventuel forplejning mv. indtages på de faste pladser.

Må foreninger afholde et loppemarked, julemarked mv?

Det vil bero på en konkret vurdering, om det er lovligt at afholde loppemarkeder, julemarkeder og lignende. Et afgørende moment i vurderingen er, om markedet mv. vurderes at være et trækplaster for lokalområdet.

Hvis der således f.eks. er tale om årligt tilbagevendende eller mere sæsonbetonede markeder, eksempelvis loppe- eller kræmmermarkeder, hvor en bredere og ikke nærmere afgrænset kreds af personer gives mulighed for at opstille boder, vil disse som udgangspunkt være omfattet af forbuddet, og det vil derfor være ulovligt at afholde disse, såfremt der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Hvis der derimod er tale om f.eks. ugentlige eller månedlige markeder, hvor lokale handlende, landmænd mv. på et torv eller lignende sælger deres varer via separate boder, der kan sidestilles med butikker på en gågade, dvs. en relativ fast gruppe af boder dag efter dag, vil det som udgangspunkt være lovligt at afholde disse. Hvis der er øvrige aktiviteter i tilknytning til boderne, markeder m.v., f.eks. i form af musikoptræden eller anden form for sceneoptræden, vil det imidlertid tale for, at markedet er omfattet af forbuddet. Derudover gælder en anbefaling om, at alle byfester og lignende arrangementer aflyses.

Hvilke regler er musikskoler omfattet af?

Musikskoler betegnes som en foreningsaktivitet. For idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år må der være op til 50 personer til stede. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt. Hvis en eller flere af deltagerne er over 21 år, må man maksimalt være 10 personer til stede.

Må man tage på kursus på en aftenskole eller en daghøjskole mv.?

Ja, hvis man maksimalt er 10 personer forsamlet. Man må dog være op til 500 personer til stede, hvis elever og kursister i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. Læreren/underviseren/foredragsholderen må dog stå op undervejs i undervisningen.

Er det tilladt at afholde en generalforsamling mv., der indebærer workshops og deltagelse i aktiviteter på forskellige pladser eller steder?

Nej. Arrangementer (herunder generalforsamlinger) er kun undtaget for det lille forsamlingsforbud, når arrangementet deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.

Kan generalforsamlinger undtages det lille og/eller store forsamlingsforbud som et arrangement med et meningsbefordrende formål?

Nej. Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er undtaget forsamlingsforbud. Det omfatter demonstrationer og møder i politiske partier. Undtagelsen gælder ikke for generalforsamlinger, landsmøder, konferencer og lignende, hvor der som udgangspunkt må være op til 10 personer til stede medmindre deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en bane, scene, biograflærred eller lignende.

 

Må man afholde aktiviteter i forlængelse af et kulturarrangement (f.eks. interview efter en fodboldkamp eller en "rød løber" begivenhed)?

Ja, hvis man maksimalt forsamles 10 personer. Ved et indendørs kultur- eller idrætsarrangement, vil det desuden være påkrævet at bære mundbind eller visir når man ikke sidder ned.

Må der indtages mad og drikke i foyeren før og efter et kulturarrangement, f.eks. i forbindelse med en gallapremiere?

Et gallapremierearrangement med eventuel indtagelse af mad eller drikkevarer vil som udgangspunkt anses som en del af det samlede arrangement. Hvis der sker servering i forbindelse med det pågældende arrangement og der deltager flere end 10 personer, skal kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en bane, scene, biograflærred eller lignende under hele arrangementet, bortset fra når man skal på toilettet, og når man helt kortvarigt f.eks. henter drikkevarer i en bar. Betingelserne vil bl.a. indebære, at eventuel forplejning skal indtages på de faste pladser.

Må publikum gå ud i foyer-områder under pauser i forbindelse med teaterforestillinger mv.?

Hvis der er tale om et arrangement, f.eks. en teaterforestilling med flere end 10 personer til stede, hvor publikum mv. i al væsentlighed sidder ned, skal langt hovedparten af de tilstedeværende sidde ned under hele arrangementet, bortset fra når man skal på toilettet, og når man helt kortvarigt f.eks. henter drikkevarer i en bar. Betingelserne vil bl.a. indebære, at eventuel forplejning skal indtages på de faste pladser. Derfor er det ikke tilladt at gøre længere ophold i f.eks. foyerområder.

Gælder det lille forsamlingsforbud i zoologiske haver og anlæg, på museer mv.?

Ja. Man må ikke forsamle sig i grupper på mere end 10 personer. Forsamlingsforbuddet gælder f.eks. i forbindelse med rundvisninger, hvor der maksimalt må deltage 10 personer. Almindelig ophold eller færden i mindre grupper i zoologiske haver og anlæg, museer, biblioteker, videnspædagogiske centre mv. betragtes ikke som en forsamling.

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder alle ikke-siddende personer indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter. Det omfatter blandt andet museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, videnspædagogiske aktivitetscentre, biografer, teatre mv.

Hvor mange må man forsamle sig i de enkelte lokaler?

Det er det enkelte lokales størrelse, som afgør, hvor mange der må være i lokalet samtidig. I lokaler med offentlig adgang, f.eks. på et museum eller i en lobby, må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.

Dertil må man efter det lille forsamlingsforbud ikke færdes eller forsamles i grupper større end 10 personer.

Skal medarbejdere, der ikke arbejder i publikumsområder, bære mundbind eller visir?

Kravet om at bære mundbind eller visir gælder også personale, medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til kunder, deltagere, brugere, tilskuere eller andre besøgende. Kravet omfatter ikke medarbejdere, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil de alene har adgang. Kravet om at bære mundbind eller visir gælder desuden ikke udøvere og optrædende under disses optræden eller udøvelse.

Må amatørteater, amatørorkestre og amatørkor øve og optræde?

Amatørteatre mv. er i forbindelse med både at øve, prøver og optrædener begrænset af det lille forsamlingsforbud på 10 personer for så vidt angår de optrædende. Der må dog være op til 500 personer til stede samtidig samlet, hvis kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. Der må dog være op til 10 personer til stede, der ikke i al væsentlighed sidder ned med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende.

Må man lave udstillinger af kultur i kirker mv.?

Folkekirken og andre trossamfund skal følge retningslinjerne for folkekirken og andre trossamfund for de aktiviteter, de selv arrangerer i lokaler, som de råder over. Hvis de lejer eller låner deres lokaler ud til andre, f.eks. kunstforeninger, så gælder retningslinjerne for de pågældende.

Er det lovligt for TV- og filmproducenter at lave TV-/filmoptagelser i det offentlige rum, hvis der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig?

Almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads er lovligt. Professionelle tv- og filmoptagelser vil efter omstændighederne kunne anses for at være almindelig tilstedeværelse på tv- og filmproducenters arbejdsplads. Professionelle tv-/filmoptagelser udgør derfor som udgangspunkt ikke et arrangement/en aktivitet, som er omfattet af forbuddet mod at samles flere end 10 personer på samme sted samtidig, når det er at betragte som en arbejdsplads. Det vil dog bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Er det lovligt at forsamles på en måde, der har arrangementslignende karakter, hvis man undlader live-musik?

Hvis man forsamles på en sådan måde, at det reelt får en arrangementslignende karakter, er der tale om et arrangement, der er omfattet af forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer på samme sted samtidig. Det gælder også, selv om der ikke er livemusik.

Ved vurderingen af, om der er tale om et arrangement, der har arrangementslignende karakter, kan det f.eks. indgå, om arrangementet har en arrangør, egen promovering, navn og hjemmeside, om der er fælles start- og sluttidspunkt, om der er særskilt billetsalg, og om der er særlige aktiviteter, barer, madboder m.v. til lejligheden. Det er ikke nødvendigt, at alle elementerne er til stede, ligesom også andre elementer kan bidrage til at skabe en arrangementslignende karakter.

Forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning dertil. Her må der dog ikke være flere end 500 personer til stede samtidig.

Bør arrangementer i forbindelse med idræts-, kultur- og foreningsaktiviteter aflyses?

Arrangementer, der primært har et fagligt formål, bør afholdes i almindelig dagstid. Samtidig anbefales det at aflyse arrangementer, der primært har et socialt formål.

Derudover anbefales det ikke at afholde hverken faglige eller sociale arrangementer med overnatning som f.eks. kolonier, lejrskoler og studieture. Dog kan arrangementer med et primært fagligt formål og overnatning undtagelsesvist finde sted, hvis det sker i for arrangørerne vante rammer, og hvis arrangørerne kan garantere, at arrangementet afholdes, så det opfylder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om forebyggelse af smitte, herunder at tiden deltagerne er sammen begrænses. Det gælder f.eks. folkehøjskoler, kostskoler, efterskoler og uddannelsesinstitutioner.

Der anbefales derved ikke at aflyse teater- og biografture med f.eks. skoleklasser, hvis disse indgår som et fagligt formål i undervisningen.

Må flere end 10 personer deltage i en aktivitet, hvis de går i samme skoleklasse?

Ja. For skoler, dagtilbud, institutioner mv., der er undtaget fra det lille forsamlingsforbud på 10, gælder undtagelsen også for aktiviteter, der finder sted uden for de lokaler, som institutionen råder over. Undtagelsen gælder dog kun i forbindelse med skoleundervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær i relation hertil. Efter almindelig skoletid må elever fra samme skoleklasse derfor ikke forsamles mere end 10 personer.

Kan myndighederne forhåndsgodkende et konkret arrangement?

Nej. Myndighederne kan ikke forhåndsgodkende arrangementer, begivenheder m.v., bortset fra arrangementer, der forudsætter en tilladelse fra politiet. Myndighederne kan alene vejlede om, at politiet håndhæver reglerne i overensstemmelse med den udstedte bekendtgørelse. Derudover kan myndighederne henvise til at søge information på coronasmitte.dk, den relevante myndigheds spørgsmål-svar eller kontakte et af callcentrene.

Kan der søges dispensation for restriktioner til bestemte aktiviteter?

Forbuddet mod at forsamles mere end 10 personer gælder alle områder, uanset hvilken aktivitet der udøves. Der findes dog bestemte undtagelser i bekendtgørelserne for f.eks. folkekirken og for dagtilbud, skoler og uddannelser. Der kan ud over disse undtagelser ikke gives dispensation for overholdelsen af de restriktioner, der er bestemt i lovgivningen.

Hvem har ansvaret for, at restriktionerne overholdes?

Politiet kan anvende den fornødne magt i overensstemmelse med politiloven for at sikre overholdelse af forbuddet mod, at flere end 10 personer er til stede på samme sted samtidig ved indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder mv. Der kan desuden udstedes bøder for overtrædelse af forbud og påbud efter bekendtgørelserne. For nærmere information om bødetakster mv. se politiets vejledning på https://coronasmitte.dk/boedetakster-for-at-overtraede-restriktioner.

Opdateret 20. november 2020