Kulturlivet | COVID-19

Her finder du Q/A, informationer om coronapasset, henvisninger til relevante vejledninger om covid-19, herunder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om smitteforebyggelse.

Kulturministeriets corona-håndtering:
Tlf. nr.: 41 39 39 41.
Åben alle hverdage kl. 09.00-17.00.

Yderligere information:
coronasmitte.dk

Følgende restriktioner og tiltag gælder på kultur-, idræts- og foreningsområdet i hele landet. Link til side med særskilte lokale tiltag findes nedenfor.
Q/A om coronapasset findes længere nede på siden.

 

CORONAPAS

Der er krav om coronapas i visse dele af kultur-, idræts- og foreningslivet.

Kravet gælder ved følgende arrangementer med flere end 100 tilskuere, publikummer, kursister og lignende indendørs og flere end 1.000 tilskuere, publikummer, kursister og lignende udendørs:

 • Koncerter og scenekunstforestillinger mv.
 • Forevisninger i biografer eller lignende og storskærmsarrangementer.
 • Betalende tilskuere ved idrætsarrangementer.
 • Folkeoplysende aktiviteter, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.

Kravet gælder i følgende lokaler og lokaliteter (udendørs) med flere end 100 besøgende indendørs på samme tid eller 1.000 besøgende udendørs på samme tid:

 • Museer, kunsthaller og lignende.
 • Zoologiske anlæg og akvarier.
 • Svømmehaller.

Kravet gælder for studerende, besøgende og lignende på de videregående kunstneriske uddannelser, uagtet antal studerende mv.  

Kravet gælder desuden på en række andre områder, herunder indendørs serveringssteder uagtet antal gæster. Take-away er dog undtaget kravet om coronapas.

Nedenstående er svar på en række spørgsmål om kravet om coronapas. Kulturministeriet opdaterer løbende med nye spørgsmål samt uddybninger og præciseringer. Det vil altid være den gældende bekendtgørelse, der er afgørende i tilfælde af tvivlsspørgsmål. Den myndighedsfælles vejledning om covid-19 rettet mod borgere kan desuden findes på https://coronasmitte.dk/.

 

Hvad er et coronapas?

Ved coronapas forstås dokumentation for et af følgende:

 • et negativt testresultat af en antigentest (hurtigtest), der er højst 48 timer gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • et negativt testresultat af en PCR-test, der er højst 72 timer gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) eller
 • et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis, anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser, anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).

Et coronapas kan dokumenteres i papirformat eller elektronisk, fx via testsvar på sms, udskrifter mv. Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til indehaverens medbragte pas, sundhedskort, kørekort eller andet offentligt udstedt ID.

Dokumentation for coronapas kan også ske ved brug af appen Coronapas, hvor skærmen viser "gyldigt i Danmark" kombineret med bevægelige elementer, eller ved scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser "gyldigt i Danmark", samt ved sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der beskytter mod kopiering fra appen. Ved brug af en af disse apps er der ikke krav om fremvisning af ID.

Hvornår skal man vise coronapas ved besøg på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter?

Kravet gælder ved følgende arrangementer med flere end 100 tilskuere, publikummer, kursister og lignende indendørs og flere end 1.000 tilskuere, publikummer, kursister og lignende udendørs:

 • Koncerter og scenekunstforestillinger mv.
 • Forevisninger i biografer eller lignende og storskærmsarrangementer.
 • Betalende tilskuere ved idrætsarrangementer. Dette gælder også tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.
 • Folkeoplysningende aktiviteter, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.

Kravet gælder i følgende lokaler og lokaliteter (udendørs) med flere end 100 besøgende indendørs på samme tid eller 1.000 besøgende udendørs på samme tid:

 • Museer, kunsthaller og lignende.
 • Zoologiske anlæg og akvarier.
 • Svømmehaller med undtagelse af personer, der benytter svømmehaller som led i forenings-, undervisnings- og uddannelsesaktiviteter.

Kravet gælder for besøgende, tilskuere, publikummer, kursister og lignende fra 15 år og derover, uanset om disse er stående, siddende eller i bevægelse.

Coronapas skal vises ved ankomst til lokalet og lokaliteten. Fremvisning af coronapas kan fx ske ved indgangen til lokalet eller lokaliteten eller ved første naturlige kontaktpunkt med personale tilknyttet lokalet eller lokaliteten, eller hvor der naturligt er adgangskontrol. På fx et museum skal coronapasset fremvises ved indgangen til museet. I en biograf med flere sale, vil kravet være gældende ved indgangen til den pågældende biografsal, hvor forevisningen finder sted.

Hvis en person ikke kan fremvise coronapas, kan vedkommende bortvises. Hvis dette ikke sker, kan både arrangøren og den pågældende person straffes.

Hvem foretager kontrollen?

Ansvaret for at kontrollere coronapas, påhviler dem, der har rådighed over lokalet eller lokaliteten. Ansvaret vil dermed fx påhvile den institution, virksomhed, forening mv., som er arrangør af et kultur- eller idrætsarrangement. Coronapasset kan fx kontrolleres af personale eller andre personer tilknyttet det pågældende lokale eller lokalitet. Efter aftale kan kontrollen varetages af andre, fx kommunen.

Hvilke undtagelser gælder fra kravet om coronapas?

 • Børn under 15 år.
 • Personer der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.
 • Personer, der benytter svømmehaller som led i forenings-, undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter.

Der er desuden en række områder, som har været omfattet af krav om coronapas tidligere, som ikke er omfattet. Det gælder fx biblioteker og arkiver, træningscentre, det frivillige foreningsliv og musik- og kulturskoler mv. Derudover er folkehøjskolerne ikke omfattet af krav om coronapas.

Hvordan skal man forholde sig til personer, som nægter at forevise et coronapas?

En institution mv. kan få en bøde, hvis de lukker personer ind, der ikke kan fremvise coronapas. De kan bortvise personer, der ikke kan eller vil forevise et coronapas. Hvis en person ikke forlader lokalet/lokaliteten efter at være blevet bortvist, kan personen straffes med bøde.

Skal personer, der er undtaget kravet om coronapas dokumentere det?

Ja, personer, som er undtaget kravet om coronapas skal fremvise dokumentation for undtagelsen. Hvis personen er undtaget i kraft af sin alder, kan dokumentation vises i form af pas, sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår. Hvis personen af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse er undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, skal vedkommende fremvise dokumentation herfor, som er underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter. Dokumentationen skal fremvises sammen med pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

Hvis en besøgende mv. nægter at fremvise coronapas uden at være undtaget herfor og nægter at forlade lokalet/lokaliteten, kan man kontakte politiet.

Hvornår skal man vise coronapas i biografer, teatre og koncertsale?

Der skal fremvises coronapas for at få adgang til den pågældende biograf-, teater- eller koncertsal. Kravet gælder derimod som udgangspunkt ikke ved indgangen til selve bygningen, foyerområdet eller lignende. Såfremt man opholder sig som gæst i et caféområde eller lignende, gælder der dog krav om coronapas hertil. Krav om coronapas på serveringssteder gælder uanset det samlede antal gæster.

Hvordan opgøres antallet af besøgende, tilskuere og kursister?

Ved publikumsrettede arrangementer som fx scenekunst, forevisninger i biografer, koncerter eller idrætsarrangementer gælder kravet om coronapas, hvis der er flere end 100 tilskuere mv. til stede samtidig i den pågældende teatersal, biografsal, koncertsal, idrætshal mv. Tilsvarende gælder, hvis der er flere end 1.000 tilskuere mv. til stede udendørs, fx ved fodboldkampe på stadions. I folkeoplysningen gælder kravet pr. undervisningslokale, fx hvis der er flere end 100 kursister til stede ved en forelæsning på Folkeuniversitet.

For at få adgang til museer, kunsthaller og lignende, zoologiske anlæg og akvarier samt svømmehaller skal besøgende vise coronapas, hvis den pågældende institutions mv. lokaler eller lokaliteter samlet tilbyder adgang til flere end 100 besøgende indendørs eller 1.000 besøgende udendørs. Kravet gælder dermed fra den første besøgende, hvis der samlet tilbydes adgang til flere end 100/1.000 besøgende.

Det er op til den enkelte institution, arrangør mv. at sikre, at der ikke på noget tidspunkt opholder sig flere end 100/1.000 besøgende mv., såfremt institutionen, arrangementet mv. ikke skal omfattes krav om coronapas. Det kan fx være afgørende, om der samlet udbydes færre end 100 billetter indendørs arrangement eller færre end 1.000 billetter udendørs. I folkeoplysningen vil det tilsvarende være afgørende, hvor mange pladser, der udbydes på det enkelte hold.

I opgørelsen skal alene medregnes de tilstedeværende besøgende, tilskuere, publikummer, kursister og lignende. Udøvende, scenekunstnere eller øvrige ansatte, frivillige mv. indgår dermed ikke i de 100/1.000 personer, der må være til stede.

Hvad gælder, hvis der både er inde- og udearealer?

Hvis en institution både har inde- og udearealer, vil kravet om coronapas gælde, hvis der tillades adgang for 100 eller flere besøgende, tilskuere, kursister mv.

Gælder kravet om coronapas også for udøvere, ansatte, frivillige mv.?

Kravet om coronapas gælder alene for besøgende, tilskuere, publikummer, kursister, studerende og lignende ved de konkrete aktiviteter. Det betyder fx, at idrætsudøvere, scenekunstnere eller øvrige ansatte, frivillige og lignende ikke er omfattet af kravet. Udøvere, ansatte, frivillige mv. opfordres dog til at have coronapas de steder, hvor der gælder krav om coronapas for besøgende, tilskuere mv.

Hvad gælder for serveringssteder tilknyttet museer, biografer, teatre, svømmehaller mv.?

Der gælder krav om coronapas på serveringssteder, herunder caféer, restauranter, barer mv., uanset om de er tilknyttet museer, biografer, teatre, svømmehaller mv. Krav om coronapas på serveringssteder gælder uanset antallet af gæster. Take-away er dog undtaget, hvorfor det fx vil være muligt at bestille drikkevarer, som medbringes til en forestilling, uden der er krav om coronapas.

Er der krav om coronapas på biblioteker?

Nej, biblioteker er ikke omfattet af krav om coronapas. Der gælder imidlertid krav om coronapas ved foredrag, konferencer, koncerter mv., hvis der er flere end 100 tilskuere eller deltagere til stede. Det gælder også, hvis arrangementet foregår på et bibliotek.

Er der krav om coronapas i træningscentre og yoga?

Nej, træningscentre, yogaundervisning og lignende er ikke omfattet af krav om coronapas.

Er der krav om coronapas i foreningslivet?

Nej, der er ikke krav om coronapas i det frivillige foreningsliv.

Er der krav om coronapas på folkehøjskolerne?

Nej, der er ikke krav om coronapas på folkehøjskolerne.

Skal deltagere vise coronapas til bankoarrangementer, generalforsamlinger og idrætsstævner og andre foreningsarrangementer, hvis der er flere end 100/1.000 til stede?

Nej. Der gælder ikke krav om coronapas for deltagere til bankoarrangementer, generalforsamlinger og idrætsstævner, selvom der er flere end 100/1.000 deltagere.

Ved idrætsarrangementer med flere end 100 tilskuere indendørs eller 1.000 tilskuere udendørs gælder der alene krav om coronapas for betalende tilskuere. Det vil sige forældre som udgangspunkt ikke er omfattet, hvis de overværer deres børns deltagelse i idrætsstævner. Dog er tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg, omfattet af krav om coronapas.

Vil kravet om coronapas omfatte forældre og deltagere ved større idrætsstævner og hvad forstås ved 'betalende tilskuere'?

Kravet om coronapas gælder alene ved betalende tilskuere i forbindelse med idrætsarrangementer med flere end 100 tilskuere indendørs og 1.000 tilskuere udendørs. Kravet gælder dermed ikke forældre eller deltagere ved fx idrætsstævner.

Ved betalende tilskuere forstås det antal billetter der udbydes. Hvis tilskuerne har fået gratis billetter, som sædvanligvis ville være udbudt til salg, vil de også være omfattet.

Hvad gælder for aktiviteter i svømmehaller, hvis de foregår i foreningsregi?

I svømmehaller gælder kravet om coronapas ikke for personer, som er til stede, som led i forenings-, undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter. Kravet gælder imidlertid for andre besøgende, hvis der er flere end 100 besøgende i svømmehallen på samme tid.

Gælder der krav om coronapas for biografklubber og religiøse foreninger?

Forevisninger i biografer og ved religiøse begivenheder er omfattet af krav om coronapas, hvis der er flere end 100 tilskuere eller deltagere til stede indendørs. Dette gælder uagtet, om der er tale om medlemmer af en forening.

Må man af egen drift stille krav om coronapas, hvis ens arrangement eller lokale/lokalitet ikke er omfattet af de gældende regler?

Private erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og private foreninger mv. har mulighed for frivilligt at fastsætte strengere krav til sine gæster og kunder, end hvad der følger af lovgivningen. Det kan fx være et krav om, at ens gæster, kunder eller andre besøgende skal kunne fremvise et coronapas eller skal bruge mundbind/visir.

Det afgørende ved vurderingen af, om en kulturinstitution mv. er privat vil være, om institutionen er omfattet af forvaltningsloven. Bestemmende for, om en given institution omfattes af forvaltningsloven, er i første række, om institutionen er oprettet ved lov eller på privat initiativ, om institutionen er placeret i et over/-underordnelsesforhold til en forvaltningsmyndighed, om institutionens drift finansieres ved offentlig bevilling eller ved private midler, og om der ved lov er fastsat regler med hensyn til anvendelse bevilgede midler.

Er der tale om en offentlig kulturinstitution, kan man ikke fastsætte krav om coronapas eller vaccination som betingelse for at få adgang til stedet. Læs mere om muligheden for frivilligt at fastsætte restriktioner her: https://coronasmitte.dk/spoergsmaal-og-svar-om-covid-19/egne-restriktioner.

For mulighed for at fastsætte krav om coronapas for ansatte henvises til Beskæftigelsesministeriet for private arbejdspladser samt Skatteministeriet for statslige arbejdspladser.

Er der krav om coronapas ved åbne arrangementer i det offentlige rum uden adgangskontrol som fx julemarkeder og juletræsarrangementer?

Som udgangspunkt gælder der ikke krav om coronapas for markeder, herunder julemarkeder. For større arrangementer, herunder juletræsarrangementer, vil det bero på en konkret vurdering, om arrangementet betragtes som en koncert eller scenekunst. I vurderingen vil en række faktorer kunne indgå, herunder om hovedformålet med arrangementet er koncert eller scenekunst, om de optrædende er særskilt annoncerede, om der er sat stole eller andre faste pladser op til tilskuere, om der er solgt billetter til arrangementet, om publikum befinder sig i et afgrænset/aflukket område, om der er en tydelig og afgrænset scene mv. Andre momenter vil ligeledes kunne tillægges vægt. Den konkrete vurdering foretages af politiet. For nærmere information om dette, kan I derfor kontakte jeres lokale politikreds.

Er der krav om coronapas ved juletræsarrangementer uden adgangskontrol?

Kulturministeriet er ved at undersøge den nærmere udmøntning af reglerne og opdaterer snarest muligt.

Er det muligt at undgå krav om coronapas, hvis tilskuere opdeles i sektioner á maksimalt 100/1.000 tilskuere?

Nej. Kravet om coronapas gælder i forbindelse med arrangementer for det samlede lokale eller det samlede afgrænsede udendørsareal, fx et stadion. Det er dermed ikke muligt at undgå krav om coronapas ved at sektionsopdele.

Skal serveringssteder i zoologiske anlæg, på museer mv. kontrollere coronapas, hvis dette allerede er kontrolleret ved indgangen til museet mv.?

Nej, hvis besøgende allerede har fremvist coronapas ved ankomst til det pågældende museum, zoologiske anlæg mv. vil det ikke være nødvendigt at kontrollere coronapas på serveringssteder inden for museets mv. afgrænsede lokaler og/eller lokaliteter.

Skal kursister på daghøjskoler fremvise en negativ test som tidligere eller er de også omfattet af reglerne om coronapas?

Der stilles ikke særskilte testkrav på daghøjskolerne. På daghøjskolerne gælder der krav om coronapas, hvis der er flere end 100 kursister til stede i et undervisningslokale eller flere end 1.000 kursister til stede udendørs.

Er koncertarrangører, teatre og lignende forpligtede til at refundere billetter, hvis de er købt før, det blev udmeldt, at coronapasset blev genindført?

På samme måde som med de tidligere regler kan personer, der ikke kan fremvise et coronapas, bortvises. Både arrangøren og personer, der ikke forlader lokaler eller lokaliteter efter at være blevet bortvist, kan blive straffet. I forhold til refundering af billetter mv., er det de indgåede købsbetingelser, der er gældende. Arrangementerne er ikke aflyst, da institutionerne ikke er tvangslukkede, hvorfor der ikke er noget særligt gældende i forbindelse med krav om coronapas. For yderligere vejledning om råd og rettigheder for forbrugere under covid-19-restriktioner henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens temaside på: https://www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/coronavirus/coronavirus/.

Hvad gælder for koncerter/forestillinger afholdt af en amatørforening?

Det er ikke afgørende for kravet om coronapas, om arrangøren er professionel eller amatør. Hvis der afholdes indendørs koncerter med flere end 100 tilskuere eller udendørs koncerter med flere end 1.000 tilskuere, vil der være krav om coronapas for tilskuerne.

Har du ikke fået svar?

Så ring til Kulturministeriets corona-håndtering på tlf. nr.: 41 39 39 41.
Hotlinen har åben alle hverdage kl. 09.00-17.00.

Opdateret 29. november 2021