Kulturlivet under COVID-19 | Landsdækkende tiltag

Yderligere information:
coronasmitte.dk

På coronasmitte.dk findes de generelle råd og regler fra de danske myndigheder om COVID-19. 

Corona-relaterede henvendelser:
Der henvises til den myndighedsfælles corona-hotline:
tlf. 70 20 02 33.

Hotlinen er åben alle dage kl. 06.00-24.00.

Følgende restriktioner gælder på kultur-, idræts- og foreningsområdet frem til 1. august 2021:

Forsamlinger

 • Der må maksimalt være 250 personer til stede på samme sted samtidig indendørs og 500 udendørs.
 • Forsamlingsforbud på 500 personer ved indendørs arrangementer mv. inden for idræt og kultur, hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder, en bane eller lignende.
 • Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads er undtaget forsamlingsforbuddet. Det gælder også arbejde, som finder sted i det offentlige rum eller til arrangementer.
 • Professionelle idrætsudøvere er undtaget forsamlingsforbuddet.
 • Skoler, dagtilbud og uddannelser er undtaget forsamlingsforbuddet. Det gælder også folkehøjskoler og videregående kunstneriske uddannelser.

Ordninger for større arrangementer:

 • Visse større arrangementer er undtaget forsamlingsforbuddet:
 • Arrangementer med siddende publikum: Ordningen gælder for indendørs og udendørs kultur- og idrætsarrangementer med flere end 500 siddende tilskuere. Der er krav om, at tilskuere skal være opdelt i klart adskilte sektioner. Ved indendørs arrangementer må der være 500 tilskuere pr. sektion. Ved udendørs arrangementer må der være 1.000 tilskuere pr. sektion. Sektionerne skal have egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og serviceområder mv.). Det skal sikres, at tilskuere i en sektion ikke tillades adgang til en anden sektion. Tilskuere skal i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder, en bane eller lignende med mindst 1 meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende tilskuer. I sektioner med egne separate lokaler, herunder VIP-lounges, Skybox eller lignende skal tilskuere i det væsentlige skal sidde ned på en af to faste pladser. Der gælder krav om sundhedsplan, krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag, herunder arealkrav ved indendørs arrangementer.
 • Udendørs arrangementer med stående publikum: Ordningen gælder for udendørs arrangementer med flere end 500 stående tilskuere. Der er krav om, at tilskuere skal være opdelt i klart adskilte sektioner á maksimalt 1.000 tilskuere samt krav om mindst 2 m2 pr. tilskuer i de enkelte sektioner. Sektionerne skal have egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og serviceområder mv.). Det skal sikres, at tilskuere i en sektion ikke tillades adgang til en anden sektion. Der må maksimalt være 5.000 tilskuere til stede ved arrangementer efter denne ordning. Der må ikke ske overnatning til arrangementet. Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag.
 • Udendørs fanzonearrangementer i forbindelse med EURO 2020: Der kan til og med 11. juli afholdes udendørs fanzonearrangementer i forbindelse med EURO 2020 på Ofelia Plads. Arrangementerne skal være helt eller delvist arrangeret af DBU. Der gælder krav om mindst 4 m2 pr. besøgende, og et maksimalt loft på 3.125 besøgende. Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag. Der kan også afholdes fanzonearrangementer i forbindelse med EURO 2020 som udendørs arrangementer med stående publikum. Arrangementerne skal være arrangeret helt eller delvist af DBU og afvikles i Københavns Kommune. Der må maksimalt tillades adgang til 5.000 tilskuere til fanzonearrangementerne med op til 1.000 tilskuere pr. sektion og et krav om 2 m2 pr. tilskuer mv. i de enkelte sektioner. Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag.
 • Udendørs motionsevents: Der kan afholdes udendørs motionsevents med flere end 500 tilstedeværende deltagere, frivillige, officials mv. til stede på samme sted samtidig. Sådanne events skal afvikles så deltagere, officials, ansatte og frivillige og lignende er opdelt i klart adskilte grupper med maksimalt 500 personer i hver gruppe. Grupperne skal holdes adskilt ved starten og slutningen af motionseventet. Det samlede antal deltagere, officials, ansatte og frivillige, der er til stede samtidig, må ikke overstige 5.000 personer. Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag.
 • Sommerlejre, spejderlejre, stævner mv.: Der kan afholdes indendørs og udendørs sommerlejre med op til 500 deltagere, frivillige eller lignende til stede på samme sted samtidig. Der gælder et arealkrav både udendørs og indendørs mv. på 2 m2 pr. deltager, frivillig eller lignende.
 • Professionelle fodboldkampe er undtaget forsamlingsforbuddet. Det gælder 3F Superligaen, NordicBet ligaen, Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder), 2. division (kvinder og herrer), 3. division (herrer), A- og ungdomslandskampe (herrer og kvinder) samt fodbold kampe i regi af Champions League, Europa League og Conference League. Tilskuere skal til disse fodboldkampe være opdelt i klart adskilte sektioner á maksimalt 1.000 tilskuere med egne ind- og udgang og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og serviceområder mv.). Tilskuere skal i det væsentlige sidde ned på faste pladser med mindst 1 meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende tilskuer. Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for konferencer og faglige møder, herunder generalforsamlinger. Til disse arrangementer skal deltagere i det væsentlige sidde ned med mindst 1 meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende deltager.

Restriktioner for lokaler og lokaliteter på Kulturministeriets område

 • Der gælder krav om coronapas for personer på 16 år og derover i følgende lokaler og lokaliteter på Kulturministeriets område:
  • lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder museer, kunsthaller, teatre, spillesteder og biografer.
  • lokaler og lokaliteter i zoologiske anlæg, akvarier og lignende.
  • lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter, herunder idrætshaller, svømmehaller, træningscentre, foreningslokaler og lignende (gælder kun for personer på 18 år og derover).
  • lokaler og lokaliteter på stadions, hvor der afvikles professionelle fodboldkampe.
  • lokaliteter, hvor der afvikles idrætsarrangementer og motionsevents med flere end 500 deltagere.
  • lokaler, der anvendes til sommerlejre, spejderlejre, stævner mv. med flere end 250 personer.
 • Der må maksimalt være 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 4 m2 gulvareal i lokaler, hvortil der er offentlig adgang. Hvis tilskuerne mv. i det væsentlige sidder ned må der være 1 pr. 2 m2 gulvareal.
 • Tilskuere skal i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder, en bane eller lignende. Der skal fremad, bagud og til siderne være mindst 1 meters afstand eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende tilskuer. Afstandskravet gælder ikke for nære kontakter.

Folkehøjskoler, daghøjskoler og videregående kunstneriske uddannelser

 • Elever, studerende og kursister mv. på folkehøjskoler, daghøjskoler og videregående kunstneriske uddannelser er underlagt krav om dokumentation for negativ test samt to gange ugentlig kontrol heraf.

Nedenstående er svar på en række spørgsmål om de gældende restriktioner og anbefalinger. Kulturministeriet opdaterer løbende med nye spørgsmål samt uddybninger og præciseringer. Det vil altid være den gældende bekendtgørelse, der er afgørende i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Svar på generelle spørgsmål 

Hvad er et coronapas?

Ved coronapas forstås dokumentation for et af følgende:

 • et negativt testresultat af en antigentest (hurtigtest), der er højst 72 timer gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget
 • et negativt testresultat af en PCR-test, der er højst 96 timer gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget
 • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget (dog højst 12 måneder gammelt fra 7. juli),
 • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) eller
 • et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).

Et gyldigt coronapas kan dokumenteres i papirformat eller elektronisk, f.eks. via testsvar på sms, udskrifter mv. Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til indehaverens medbragte pas, sundhedskort, kørekort eller andet offentligt udstedt ID.

Dokumentation for gyldigt coronapas kan ske ved appen Coronapas, hvor skærmen viser "gyldigt i Danmark" kombineret med bevægelige elementer, eller ved scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser "gyldigt i Danmark", samt ved sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der beskytter mod kopiering fra appen. Ved brug af en af disse apps er der ikke være krav om fremvisning af ID.

Hvornår skal man vise coronapas ved besøg på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter?

Det er påkrævet, at besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 16 år og derover skal fremvise coronapas for at få adgang til kulturaktiviteter, zoologiske anlæg, akvarier og lignende. Det gælder både indendørs og udendørs.

Der er krav om fremvisning af coronapas for besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 18 år og derover i lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter. Derudover gælder der krav om coronapas for besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 16 år og derover i forbindelse med større udendørs idrætsarrangementer, større udendørs motionsevents samt i lokaler, der anvendes til sommerlejre, spejderlejre, stævner mv. med flere end 250 deltagere, frivillige og lignende.

Coronapas skal vises ved ankomst til lokalet eller lokaliteten. Fremvisning af coronapas kan f.eks. ske ved indgangen til lokalet eller lokaliteten eller ved første naturlige kontaktpunkt med personale tilknyttet lokalet eller lokaliteten.

I lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter organiseret af foreninger samt i lokaler, der anvendes til sommerlejre, spejderlejre, stævner mv. kan coronapas kontrolleres via daglige stikprøver af besøgende, brugere, tilskuere og lignende i lokalet. Det omfatter dermed ikke ansatte, frivillige og lignende, f.eks. spejderledere, fodboldtrænere og optrædende.

Hvis en person ikke kan fremvise coronapas, kan vedkommende bortvises.

Der skal ved lokaler og lokaliteter, hvor der er krav om coronapas, opsættes informationsmateriale om kravet. Find plakater om krav om fremvisning af coronapas på coronasmitte.dk.

Hvem foretager kontrollen?

Ansvaret for at kontrollere coronapas, herunder stikprøvekontrol, påhviler dem, der har rådighed over lokalet eller lokaliteten. Ansvaret vil dermed f.eks. påhvile den forening, som er arrangør af en idrætsaktivitet. Coronapasset kan f.eks. kontrolleres af personale eller andre personer tilknyttet det pågældende lokale eller lokalitet. Efter aftale kan kontrollen varetages af andre, f.eks. kommunen.

Hvilke undtagelser gælder fra kravet om coronapas?

 • Børn under 16 år. I forbindelse med idrætsaktiviteter er børn og unge under 18 år undtaget.
 • Personer der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.

Hvordan skal man. forholde sig til personer, som nægter at forevise et coronapas?

En institution mv. kan få en bøde, hvis de lukker personer ind, der ikke kan forevise et coronapas eller hvis de ikke opstiller informationsmateriale om kravet. De kan bortvise personer, der ikke kan eller vil forevise et coronapas. Hvis en person ikke forlader den pågældende kulturinstitution efter at være blevet bortvist, kan personen straffes med bøde.

Hvis der ikke er opstillet informationsmateriale om kravet eller en besøgende mv. ikke har fremvist tilstrækkelig dokumentation, kan den pågældende institution mv. straffes med bøde.

Find plakater om krav om fremvisning af coronapas på coronasmitte.dk.

Skal personer, der er undtaget kravet om coronapas dokumentere det?

Ja, personer, som er undtaget kravet om coronapas skal fremvise dokumentation for undtagelsen. Hvis personen er undtaget i kraft af sin alder, kan dokumentation vises i form af pas, et sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår. Hvis personen af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse er undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, skal vedkommende fremvise dokumentation herfor, som er underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter. Dokumentationen skal fremvises sammen med pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

Hvis en besøgende mv. nægter at fremvise coronapas uden grund og nægter at forlade lokalet/lokaliteten, kan man kontakte politiet.

 

Hvad betyder undtagelsen fra forsamlingsforbuddet om ophold og færdsel på en arbejdsplads?

Forsamlingsforbuddet gælder ikke almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv.

Det betyder, at der må være flere end 250 personer (dog maksimalt 500) til stede, hvis én eller flere af de tilstedeværende er til stede i kraft af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt.

Gælder arealkravet også på arbejdspladser, herunder for skuespillere, journalister, musikere mv.?

Hvis der på en arbejdsplads kun er adgang for medarbejdere, vil lokalet som udgangspunkt blive betragtet som lukket for offentlig adgang, hvorfor arealkravet ikke finder anvendelse. Arealkravet vil dog træde i kraft, hvis der er besøgende eller lignende til stede, herunder f.eks. gæster i et radio- eller tv-studie mv.

Hvor mange må der være i lokaler på museer, kunsthaller og biblioteker?

Der må maksimalt være 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 4 m2 gulvareal i lokaler, hvortil der er offentlig adgang. Hvis tilskuerne mv. i det væsentlige sidder ned, må der være 1 pr. 2 m2 gulvareal. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.

Der må være 250 personer til et arrangement mv. indendørs og 500 udendørs. Almindelig ophold og færden på museer, kunsthaller og biblioteker anses dog ikke som et arrangement mv.

Hvor mange må der være ved arrangementer med siddende tilskuere?

Det er muligt at afholde arrangementer med flere end 250 tilskuere, hvis de inddeles i sektioner. Sektionerne må indendørs være på 500 personer og udendørs på 1.000 personer og skal have egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter. Samtidig skal tilskuere mv. i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, oplægsholder eller lignende. Der skal fremad, bagud og til siderne være mindst 1 meters afstand eller mindst ét sædes afstand imellem hver tilskuer, dog ikke imellem nære kontakter.

Der må samtidig maksimalt være 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 4 m2 gulvareal i lokaler, hvortil der er offentlig adgang. Hvis tilskuerne mv. i det væsentlige sidder ned, må der være 1 pr. 2 m2 gulvareal. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv. Personale og optrædende indgår ikke i opgørelsen over personer i forhold til arealkravet.

Hvem tæller med i antal personer?

Under forsamlingsforbuddet tæller alle personer med, undtaget personer på arbejde. Ved større arrangementer med siddende og stående publikum tæller optrædende, ansatte, frivillige mv. ikke med i det mak­simale antal personer, der må være i de enkelte sektioner.

Der gælder endvidere ikke et loft for antallet af optrædende, ansatte, frivillige mv. som må være til stede ved arrangementet. Man skal dog være opmærksom på, at optrædende mv. ikke under arrangementet skifter "status" til tilskuere og dermed overtræder sektioneringskravet.

Hvor mange må der være til udendørs arrangementer med stående publikum?

Der må afholdes udendørs arrangementer, f.eks. koncerter og festivaler, med op til 5.000 stående tilskuere. Det er et krav, at tilskuere opdeles i klart adskilte sektioner á maksimalt 1.000 tilskuere med egne ind- og udgange samt egne servicefaciliteter, herunder salgs-, sanitets- og garderobeområder mv. Der må maksimalt tillades adgang til 1 tilskuer eller publikummer pr. 2 m2 i hver sektion. Der gælder desuden andre smitteforebyggende tiltag, herunder krav om coronapas og krav om sundhedsplan, hvis der er flere end 500 tilskuere til arrangementet.

Hvilke regler gælder der for indtagelse af mad og drikkevarer ved arrangementer med siddende publikum?

Ved arrangementer med flere end 500 tilskuere udendørs og 250 indendørs skal tilskuere i al væsentlighed sidde ned på deres faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder, en bane eller lignende. Tilskuere skal derfor sidde ned under hele arrangementet med undtagelse af, når de ankommer og forlader arrangementet, eller undervejs skal hente mad eller drikkevarer, i garderoben, på toilettet eller lignende.

Det er kun tilladt at have én fast plads til disse arrangementer. Derved skal mad og drikkevarer som udgangspunkt indtages på den pågældende tilskuers faste plads. Der gælder dog særlige regler i sektioner med egne separate lokaler, herunder VIP lounge, Skybox eller lignende, hvor tilskuere må benytte to faste pladser i løbet af arrangementet. Hvis indtagelsen af mad eller drikkevarer ikke sker som en del af arrangementer, men f.eks. forud for et kulturarrangement på en café eller et andet serveringssted, kan man indtage en plads under serveringsstedets regler.

Hvilke arrangementer kræver en godkendt sundhedsplan?

Arrangører skal til arrangementer, hvor flere end 500 personer deltager, udarbejde en plan for sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af arrangementet. Planen skal være udarbejdet senest 14 dage inden arrangementet afholdes og indeholde en beskrivelse af, hvordan de iværksatte tiltag håndteres. En skabelon til udarbejdelse af sundhedsplanen kan findes her: https://coronasmitte.dk/spoergsmaal-og-svar-om-covid-19/arrangementer-og-forsamlinger.

Må medarbejdere overnatte i forbindele med festivaller?

Ja, såfremt overnatning sker i områder, hvor offentligheden ikke har adgang, f.eks. aflukkede medarbejderområder.

Kan man kombinere ordningerne, f.eks. ved at indrette en festivalplads, så der kombineres mellem siddende sektioner og stående sektioner?

Det vil være muligt at have både stående sektioner og siddende sektioner, hvis de er klart adskilt og har egne servicearealer mv. Det samlede arrangement skal følge ordningen for stående deltagere.

Tæller scenearealer med i opgørelsen af arealet?

Gulvarealet opgøres indvendigt væg-til-væg, uanset inventar mv. Arealet omfatter dermed publikumsarealer, scenearealer samt øvrige dele af det pågældende lokale, hvortil offentligheden har adgang.

Gælder arealkravet også udendørs arrangementer?

Arealkravet gælder som udgangspunkt kun indendørs. Ved udendørs arrangementer, der afholdes efter ordningen for udendørs arrangementer med stående publikum, ordningen for udendørs fanzonearrangementer i forbindelse med EURO 2020 eller ordningen for sommerlejre, spejdelejre, stævner mv., må der dog maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 2 m2 i hver sektion. Der må endvidere tillades adgang for 1 tilskuer mv. pr. 2 m2 i de enkelte sektioner ved fanzonearrangementer til EM i fodbold.

Hvornår er man indenfor og udenfor?

Ved udendørs arrangementer forstås arrangementer under åben himmel eller arrangementer, som er overdækkede med få eller ingen vægge. Hvis der anvendes en pavillon eller et telt, vil det f.eks. betragtes som udendørs, hvis mindst 3 af 4 vægge/sider er taget af.

Ved tvivlstilfælde foretages en konkret vurdering af arrangøren i samarbejde med politiet, herunder om den konkrete form for overdækning vil være at betragte som indendørs eller udendørs. I den forbindelse vil det have betydning, om der f.eks. er solide vægge, fast gulv, varmeforsyning mv.

Hvad er kravene til sektioner?

Sektioner skal adskilles, så tilskuere i hver sektion ikke blandes. Der kan bruges markering, minestrimmel, hegn eller andet, der markerer sektionsinddelingen. En sektion kan også være uden fysisk markering, hvis arrangøren sikrer, at deltagerne ikke kommer i kontakt med andre sektioner.

Hvis der er flere sektioner, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem sektionerne. Der bør være mindst 2 meters afstand mellem sektioner, med mindre der anvendes hegn til sektionsopdeling.

Må personale bevæge sig fra sektion til sektion?

Personale bør ikke arbejde på tværs af de enkelte sektioner. Ved særlige hændelser må personale med særlige kompetencer f.eks. specialister, sikkerhedspersonale eller samaritter assistere i flere sektioner.

Er det muligt at afholde udendørs arrangementer med op til 500 tilskuere uden krav om sektionering og andre smitteforebyggende tiltag?

Ja, der kan afholdes arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende efter det udendørs forsamlingsforbud på 500 personer uden andre restriktioner. Det skal dog bemærkes, at der gælder krav om coronapas indendørs og udendørs, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder spillesteder, teatre, biografer, zoologiske anlæg mv.

Hvilke regler gælder for serveringssteder på kultur- og idrætsinstitutioner mv.?

Serveringssteder skal følge restriktionerne for serveringssteder. Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet skal holdes lukkede mellem kl. 00 og 05 (mellem kl. 02 og 05 fra 15. juli). Der må heller ikke sælges alkoholdige drikkevarer efter kl. 00 (kl. 02 fra 15. juli), som ikke indtages på salgsstedet. Disse krav gælder, uanset om der holdes åbent for andre aktiviteter i biografen, på spillestedet eller i teatret mv.

Hvordan skal ubemandede træningscentre forholde sig til kravet om coronapas?

Besøgende, brugere mv. på 18 år og derover skal ved ankomst til lokaler i træningscentre fremvise gyldigt coronapas. Coronapasset skal fremvises til personale eller andre personer tilknyttet træningscentret. Adgang til træningscentre forudsætter dermed, at besøgende, brugere, tilskuere mv. foreviser personalet et coronapas ved ankomst, eller der sker automatisk scanning af QR-koden i appen ”Coronapas”.

For idrætsaktiviteter organiseret af foreninger kan kontrollen ske gennem daglig stikprøvekontrol af alle personer til stede i det pågældende lokale.

Hvor mange personer må være ved indendørs idrætsaktiviteter?

Der gælder et forsamlingsforbud på 250 personer indendørs. Personer som er undtaget i kraft af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt, indgår ikke i det samlede antal personer. Det er dermed muligt f.eks. at være 250 idrætsudøvere samt 1 eller flere lønnede trænere mv.

Der må være op til 500 personer i hver sektion, hvis tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en bane eller lignende. Der må tillades adgang for 1 tilskuer pr. 2 m2 gulvareal i lokaler, hvor tilskuere i det væsentlige sidder ned. Der skal fremad, bagud og til siden være mindst 1 meters afstand eller mindst ét sædes afstand imellem hver siddende tilskuer, dog ikke for nære kontakter. Tilskuerne skal opdeles i klart adskilte sektioner med egne ind- og udgange samt egne servicefaciliteter, herunder salgs-, sanitets- og garderobeområder mv. Hvis der er mere end 500 personer til stede, er der desuden krav om sundhedsplan.

Hvor mange personer må være ved udendørs idrætsaktiviteter?

Der gælder et forsamlingsforbud på 500 personer udendørs.

Der må være op til 1.000 personer i hver sektion, hvis tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en bane eller lignende. Der skal fremad, bagud og til siden være mindst 1 meters afstand eller mindst ét sædes afstand imellem hver siddende tilskuer, dog ikke for nære kontakter. Tilskuerne skal opdeles i klart adskilte sektioner med egne ind- og udgange samt egne servicefaciliteter, herunder salgs-, sanitets- og garderobeområder mv. Hvis der er mere end 500 personer til stede, er der desuden krav om sundhedsplan.

Hvad er kravene til sektioner?

Sektioner skal adskilles, så tilskuere i hver sektion ikke blandes. Der kan bruges markering, minestrimmel, hegn eller andet, der markerer sektionsinddelingen. En sektion kan også være uden fysisk markering, hvis arrangøren sikrer, at deltagerne ikke kommer i kontakt med andre sektioner.

Må personale bevæge sig fra sektion til sektion?

Personale bør ikke arbejde på tværs af de enkelte sektioner. Ved særlige hændelser må personale med særlige kompetencer, f.eks. specialister, sikkerhedspersonale eller samaritter, assistere i flere sektioner.

Hvilke arrangementer kræver en godkendt sundhedsplan?

Arrangøren skal til arrangementer, hvor flere end 500 personer deltager, udarbejde en plan for sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af arrangementet. Planen skal være udarbejdet senest 14 dage inden arrangementet afholdes og indeholde en beskrivelse af, hvordan de iværksatte tiltag håndteres. En skabelon til udarbejdelse af sundhedsplanen kan findes her: https://coronasmitte.dk/spoergsmaal-og-svar-om-covid-19/arrangementer-og-forsamlinger.

Er der krav om coronapas i omklædningsrum, klubhuse og toiletter?

Hvis man udøver idrætsaktiviteter i et lokale, herunder f.eks. taktikmøde i omklædningsrummet eller bordtennis i et klubhus, gælder der krav om coronapas for besøgende, brugere mv. på 18 år og derover. Krav om coronapas gælder også for serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet (f.eks. cafeer, klubhuse mv.). Der gælder ikke krav om coronapas ved almindelig omklædning, møder i foreningsregi og lignende, hvor der ikke udøves en idrætsaktivitet i lokalet.

Hvor mange personer må der være i et idrætslokale, et omklædningsrum eller et svømmebassin?

Der må være 1 besøgende, bruger, tilskuere eller lignende pr. 4 m2 gulvareal i lokaler, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, må der være 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv. Dertil anbefales det, at der maksimalt er 1 udøver pr. 4 m2 målt på vandets overflade i svømmehaller. Personalet tælles ikke med i opgørelsen af antallet af personer.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derudover at holde mindst 1 meters afstand og mindst 2 meters afstand ved fysisk anstrengelse eller råb, sang eller foredrag.

Derudover må der maksimalt være 250 personer til stede indendørs samt 1 eller flere lønnede trænere, instruktører eller lignende.

Hvad er aldersgrænsen for coronapas i svømmehaller og anden idræt?

I lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter, herunder i svømmehaller, træningscentre, idrætshaller og lignende, gælder kravet om coronapas for besøgende, brugere, tilskuere eller lignende for personer på 18 år eller derover.

Må der afholdes stævner, turneringer, konkurrencer med flere end 250 deltagere?

Som udgangspunkt skal det indendørs forsamlingsforbud på 250 personer overholdes.

Der kan dog afholdes indendørs stævner mv. med op til 500 personer til stede på samme sted samtidig, inklusiv alle, herunder udøvere, dommere, hjælpere, trænere, tilskuere mv. De skal afholdes efter ordningen for sommeraktiviteter, hvor der gælder arealkrav og krav om coronapas.

Det er derudover muligt at arrangere indendørs stævner mv. tidsforskudt, så længe der på intet tidspunkt er flere end 250 personer til stede på samme sted samtidig. F.eks. kan et stævne afvikles, så der deltager op til 250 personer, som herefter tager hjem, hvorefter 250 andre personer deltager efterfølgende.

Det er også muligt at afholde udendørs stævner mv. med op til 500 personer til stede på samme sted samtidig. Endvidere er det muligt at afholde udendørs stævner, konkurrencer og lignende tidsforskudt og geografisk adspredt. Det gælder for alle større udendørs motionsevents (f.eks. motionsløb, cykelløb, triatlonstævner mv.), hvor der må være 500 deltagere pr. gruppe og 5.000 deltagere i gang samtidig. Deltagerne skal være opdelt i klart adskilte grupper á maksimalt 500 deltagere. Hvis der er flere end 500 deltagere er der krav om coronapas og sundhedsplan.

Hvem indgår i opgørelsen af de 500 personer i grupperne ved større motionsevents?

De 500 omfatter alle personer, herunder udøvere, officials, tilskuere, ansatte, frivillige, førstehjælpspersonale mv. Grupper må dermed ikke være større, end at det samlede antal personer ved start, et givent sted på ruten eller i mål overstiger 500 personer på samme sted samtidig.

Derudover indgår alle personer i målområdet og på ruten i de 5.000 personer, der må være i gang samtidig. Når deltagere fra en gruppe er i mål, kan deltagere fra en ny gruppe begynde. Officials mv. må gerne gå igen mellem grupperne.

Må der være tilskuere til udendørs motionsevents?

Ja. Tilskuere i målområdet og på ruten vil indgå i de 5.000 personer, der må være del af arrangementet på samme tid. Der er desuden krav om coronapas for tilskuere, der er til stede ved de lokaliteter, som arrangøren råder over.

Det bemærkes dog, at personer der er til stede på lokaliteter, som den pågældende arrangør ikke råder over, herunder personer der færdes og opholder sig på offentlige veje og pladser langs ruten, som udgangspunkt ikke vil indgå i det samlede antal personer, der må være til stede – og heller ikke er underlagt krav om coronapas.

Kan man holde udendørs motionsevents med op til 500 personer uden opdeling i grupper, krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag?

Ja. Der henstilles til at følge retningslinjerne for udendørs idræts- og foreningsliv.

Hvor mange må der være til amatørkor, amatørorkestre mv.?

Der må være 250 personer til stede indendørs og 500 personer udendørs. Det inkluderer alle personer, herunder optrædende, publikum, dirigent, personale mv. Der gælder dog en undtagelse fra forsamlingsforbuddet ved almindelig ophold og færden på en arbejdsplads. Personer, der er på arbejde, tæller derved ikke med i de personer, der må være til stede.

Der må være 500 personer til stede til indendørs koncerter, hvis tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende. Det kræver, at de kun rejser sig for f.eks. at gå på toilettet. Derved skal eventuel forplejning indtages på de faste pladser.

Der må desuden afholdes koncerter og lignende med siddende publikum, hvor flere end 500 tilskuere er til stede. Ved indendørs arrangementer må der være 500 tilskuere pr. sektion og udendørs 1.000 tilskuere pr. sektion. Der vil desuden gælde andre smitteforebyggende, herunder krav om coronapas, krav om sundhedsplan, afstandskrav og arealkrav.

Er generalforsamlinger undtaget forsamlingsforbuddet som et meningsbefordrende formål?

Nej. Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er undtaget forsamlingsforbuddet. Det gælder demonstrationer og møder i politiske partier. Undtagelsen gælder ikke for generalforsamlinger, landsmøder, konferencer og lignende.

Det er muligt at afholde konferencer og faglige møder, herunder generalforsamlinger efter ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål under Erhvervsministeriet. Der henvises til Erhvervsministeriets retningslinjer for konferencer og møder: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-retningslinjer-konferencer-og-moeder.

Hvilke krav gælder for folkehøjskolerne?

Der er krav om, at elever, kursister, deltagere og ansatte kan dokumentere, at de inden for 72 timer er testet negative ved antigentest (hurtigtest) eller inden for 96 timer er testet negative ved PCR-test. Det er derudover et krav, at skolen mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af det. Testning kan både foregå uden for og på folkehøjskolen.

Testkravet gælder ikke for personer:

 • under 16 år
 • der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test
 • der kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for covid-19, som er foretaget ved PCR-test og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammel (dog højst 12 måneder gammelt fra 7. juli)
 • der kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb (mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis)
 • der kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb med covid-19

Hvilke restriktioner gælder i kultur-, aktivitets- og medborgerhuse og lignende?

De skal følge de restriktioner, der gælder for aktiviteten, lokalet anvendes til. Derved skal de ved koncerter og filmforevisninger følge reglerne for spillesteder og biografer, caféer skal følge reglerne for serveringssteder, idrætshaller skal følge reglerne for lokaler, hvor der udøves idrætsaktivitet osv. Det er den fysiske eller juridiske person, der har rådighed over lokalet, som er ansvarlig for, at det overholdes.

Hvad gælder for musik- og kulturskoler samt andre kunstkurser og -skoler?

Der må være op til 250 personer til stede indendørs og 500 udendørs. Personer på arbejde indgår ikke. I lokaler, hvortil offentligheden har adgang, må der være 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 4 m2, og 1 pr. 2 m2, hvis de i det væsentlige sidder ned.

Må musik- og kulturskoler samt andre kunstkurser og -skoler afholde publikumsarrangementer?

Ja. De skal følge reglerne for spillesteder, herunder at der skal være 2 m2 pr. siddende tilskuer. Tilskuere skal i al væsentlighed sidde ned på faste pladser, og der skal fremad, bagud og til siderne være mindst 1 meters afstand eller ét tomt sæde imellem hver siddende tilskuer, undtaget for nære kontakter. Desuden gælder der krav om coronapas. Der må være 500 personer til stede indendørs og 1.000 udendørs i klart adskilte sektioner, hvis de i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene eller lignende.

Hvor mange må der være til bankoarrangementer med siddende deltagere?

Der må være op til 250 personer indendørs og 500 udendørs, da undtagelsen for siddende kun gælder tilskuere og ikke deltagere.

Må man lave udstillinger af kultur i kirker mv.?

Folkekirken og andre trossamfund skal følge restriktioner og retningslinjer for folkekirken og andre trossamfund for aktiviteter, de selv arrangerer i lokaler, som de råder over. Hvis de lejer eller låner deres lokaler ud, gælder restriktioner og retningslinjer for de pågældende.

Hvor mange må der være til tv- og filmoptagelser i det offentlige rum?

Der må være 250 personer indendørs og 500 personer udendørs, dog indgår personer, som er til stede i kraft af et arbejdsforhold, ikke. Der må dog maksimalt være 500 personer til stede.

Kan myndighederne forhåndsgodkende et arrangement?

Nej. Myndighederne kan ikke forhåndsgodkende arrangementer, begivenheder mv., bortset fra arrangementer, der kræver politiets tilladelse. Myndighederne kan vejlede om at søge information på coronasmitte.dk, den relevante myndigheds spørgsmål-svar eller kontakte et af callcentrene.

Kan der søges dispensation til bestemte aktiviteter?

Der kan ikke gives dispensation fra restriktioner.

Opdateret 09. juli 2021