Kulturlivet under COVID-19 | Landsdækkende tiltag

OBS
Siden er opdateret den 8. april 2021

Gå til siden "Uddybning af tiltag og restriktioner" for at læse Kulturministeriets fortolkningsnotater med yderligere uddybninger af de forskellige tiltag og restriktioner, der berøre Kulturministeriets område.

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet har en indgået en samlet rammeaftale for genåbningen af Danmark. Som følge af aftalen fortsætter en gradvis udfasning af restriktioner. Det betyder, at følgende tiltag og restriktioner gælder på kultur-, idræts-, fritids- og foreningsområdet.

Forsamlinger

 • Forsamlingsforbud på 5 personer indendørs. Der må dermed maksimalt være 5 personer til stede på samme sted samtidig indendørs (Der gælder dog et forsamlingsforbud på 10 personer i Bornholms Regionskommune).
 • Forsamlingsforbud på 10 personer udendørs. Der må dermed maksimalt være 10 personer til stede på samme sted samtidig udendørs.
 • Forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for professionelle idrætsudøvere (se nærmere definition nedenfor eller i forsamlingsbekendtgørelsen).
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, herunder også arbejde, som finder sted i det offentlige rum eller til arrangementer. Det gælder blandt andet også skuespillere, musikere, dansere, sangere mv. samt medievirksomheder, tv-produktion mv.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for skoler, dagtilbud og andre institutioner, herunder folkehøjskoler såfremt andre restriktioner ikke er gældende (f.eks. lukning eller hjemsendelse).
 • Der kan læses yderligere om det lille forsamlingsforbud her og det store forsamlingsforbud her.

Kultur-, idræts-, fritids- og foreningsfaciliteter

 • Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (med undtagelse af aflevering og udlån af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.
 • Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.
 • Lokaler beliggende i forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske anlæg, akvarier og lignende skal holdes lukkede for offentligheden.
 • Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende lokaler, der er lukkede for offentligheden, før, under og efter udøvelse af deres idrætsgren.
 • Læs mere her for en uddybning af de gældende restriktioner om at holde lokaler og lokaliteter lukkede for offentligheden.

Serveringssteder

 • Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak, skal holde lukkede for servering til indtagelse på salgsstedet (take-away undtaget). Dette gælder også serveringssteder i forbindelse med kultur-, idræts-, fritids- og foreningsfaciliteter, både indendørs og udendørs.
 • Læs mere her for en uddybning af de gældende restriktioner om at holde serveringssteder lukkede for offentligheden.

Folkehøjskoler

 • Folkehøjskolerne kan holde åbent for lange kurser med fysisk fremmøde i hele landet under forudsætning af smitteforebyggende tiltag, herunder krav om test af personale samt kursister og elever to gange ugentligt. Folkehøjskolerne må dog ikke modtage kursister og elever til kurser eller aktiviteter, som har en planlagt varighed på mindre end 3 uger.

Videregående kunstnerriske uddannelser

 • Studerende som i sommeren 2021 afslutter en bachelor, kandidat eller solistafgang kan vende tilbage med 50 pct. fysisk fremmøde, medmindre specifikke kommuner er undtaget herfor.
 • Øvrige studerende på videregående kunstneriske uddannelser kan vende tilbage med 20 pct. fysisk fremmøde.
 • Studerende kan møde fysisk i studiegrupper på uddannelsesinstitutionen, herunder på værksteder, i øvefaciliteter, prøvesale mv.

Nedenstående er svar på en række spørgsmål om de gældende restriktioner og anbefalinger. Kulturministeriet opdaterer løbende med nye spørgsmål samt uddybninger og præciseringer. Svarene skal læses med forbehold for eventuelle upræcisheder. Det vil altid være den til enhver tid gældende bekendtgørelse, der er afgørende i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Svar på generelle spørgsmål 

Hvad betyder det for dem, der arbejder de steder, der skal holdes lukkede?

Bestemte lokaler skal holdes lukkede for offentligheden. Derved kan de stadig anvendes som arbejdspladser. Hvis lokalerne er notorisk aflåste for udefrakommende, vil de være at betragte som lukkede for offentligheden.

Læs mere om kravet om at holde lokaler lukkede for offentlig adgang her.

Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle ansatte hjem og til at arbejde hjemme, medmindre den ansatte varetager kritiske funktioner. Der er ganske få undtagelser for medarbejderkategorier, hvor særlige forhold gør sig gældende. Hvem er dækket af disse særlige forhold på kultur- og idrætsområdet?

Følgende funktioner på kultur- og idrætsområdet vurderes fortsat at kunne møde fysisk på arbejde. Det skal understreges, at der ikke er tale om en udtømmende liste:

 • Medievirksomheder. De er selv ansvarlige for at tilrettelægge arbejdet i praksis, så der kan laves nyhedsproduktion, tv- og filmproduktioner mv.
 • Funktioner, hvor fremmøde kræves for at opretholde fysiske færdigheder. Det gælder blandt andet musikere, dansere, skuespillere og lignende i professionelt regi.
 • Professionelle idrætsudøvere til både træning og kamp og både indendørs og udendørs.
 • Fodring af dyr, forskning samt vagtfunktioner på museer, arkiver mv.
 • Personale på folkehøjskoler.

Hvad betyder undtagelsen fra forsamlingsforbuddet om ophold og færdsel på en arbejdsplads?

Forsamlingsforbuddet gælder ikke almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v.

Det betyder, at der må være flere end 10 personer til stede udendørs, hvis en eller flere af de tilstedeværende er til stede i kraft af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt. Der må desuden være flere end 50 deltagere til et udendørs idrætsarrangement i organiseret regi, hvis disse er der i kraft af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt.

Personer, som er til stede i kraft af et arbejdsforhold, indgår ikke i opgørelsen af det antal personer, der maksimalt må være til stede til et arrangement mv. Det betyder, at der f.eks. kan være én eller flere instruktører, trænere eller lignende til stede samt 50 udøvere til en udendørs idrætsaktivitet i organiseret regi, hvis instruktøren/træneren er til stede i kraft af et arbejdsforhold.

Læs mere om det lille forsamlingsforbud her.

Gælder det skærpede arealkrav også på arbejdspladser, herunder for skuespillere, journalister, musikere mv.?

Med det skærpede arealkrav gælder det, at der maksimalt må tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 7,5 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 7,5 m2 må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager.

Hvis der på en arbejdsplads kun er adgang for de relevante medarbejdere vil det pågældende lokale som udgangspunkt blive betragtet som lukket for offentlig adgang, hvorfor arealkravet ikke finder anvendelse. Arealkravet vil dog træde i kraft, hvis der som led i udførelsen af arbejdet er besøgende eller lignende til stede i det pågældende lokale, herunder f.eks. gæster i et radio- eller tv-studie.

Lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter skal med de gældende restriktioner dog holdes lukkede for offentligheden med få undtagelser. Lokalerne kan dog stadig anvendes som arbejdspladser, uden lokalerne anses som åbne for offentlig adgang.

Hvad er anbefalingerne for udrejse af Danmark, og hvem er undtaget?

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser, herunder erhvervsrejser til hele verden. Det er konsekvensen af en “rød” rejsevejledning. I modsætning til trinnet før (orange), hvor erhvervsrejser anses som ‘nødvendige rejser’, som ikke frarådes. Der gælder dog enkelte undtagelser fra denne vejledning (se liste under indrejse). Der gælder dog andre regler for Storbritannien og Sydafrika, hvor der gælder væsentligt færre undtagelser.

Der er ikke en fastsat definition af hvad undtagelsen ”arbejde i udlandet” dækker over, men hensigten er en begrænset undtagelse, som i udgangspunktet er målrettet f.eks. pendlere, der har fast arbejde i udlandet. Det kan f.eks. være en borger bosiddende i Sønderjylland med fast job i Slesvig-Holsten. I stedet vil der ift. undtagelsen ‘levering af tjenesteydelser’ være nogle ydelser, hvor enkelte erhverv vil være undtaget vejledningen om ikke at rejse ud. Der vil således være behov for at se meget nøje på det konkret formål med rejsen, og at det anbefales at være mest muligt tilbageholdende.

Udenrigsministeriet har ikke en nærmere definition på, hvad levering af tjenesteydelser dækker over i relation til rejsevejledningerne, men nedenfor er vejledende ift., hvad tjenesteydelser for idrætsudøvere f.eks. kan indebære:

 • Der kan være tale om en ydelse, der leveres til en modtager (f.eks. en konkurrencearrangør, et publikum, en tv-station mm.)
 • Træning vil derfor i udgangspunktet ikke ses som en ydelse, der leveres til en ydelsesmodtager (tilsvarende er dygtiggørelse af en tekniker ikke en ydelse – ydelsen er selve den tekniske montering/vedligeholdelse mm.)
 • Ydelsen udføres mod betaling
 • F.eks. for idrætsudøvere ville dette indebære, at stævner/kampe på amatørniveau ikke er omfattet
 • Ydelsen foretages i erhvervsøjemed
 • Det skal være nødvendigt, at tjenesteyderen rejser for at levere ydelsen.  Kan tjenesteydelsen med mening leveres uden fysisk tilstedeværelse, finder undtagelsen for rejsevejledningen ikke anvendelse

Rejsende skal følge myndighedernes anbefalinger ift. smitteforebyggende adfærd. Dvs. at bruge mundbind i offentlig transport samt følge anbefalinger om afstand samt hygiejne mv.

Desuden kan det bemærkes, at Udenrigsministeriets rejsevejledninger er vejledende. Det er således altid den enkelte rejsende eller virksomheds egen beslutning og ansvar, hvorvidt man rejser. Alle udrejsende anbefales at orientere sig om lokale indrejserestriktioner og lokale restriktioner på den relevante ambassades hjemmeside.

For mere information om rejsevejledninger henvises til Udenrigsministeriet.

Hvad er reglerne for indrejse til Danmark?

I forhold til indrejse til Danmark gælder, at personer med bopæl i udlandet kan rejse ind i Danmark med følgende anerkendelsesværdige formål (der gælder dog andre regler for Storbritannien og Sydafrika, hvor der gælder væsentligt færre undtagelser):

 • Er primær omsorgsperson for mindreårige børn
 • Skal udøve samværsret med mindreårige børn
 • Er familie eller kæreste til alvorligt syge eller døende personer i Danmark
 • Er ægtefælle, kæreste, forælder m.v. til en person, der bor i Danmark
 • Skal deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndigheder i Danmark
 • Skal være til stede ved kommende barns fødsel
 • Skal deltage i en begravelse
 • Skal deltage i en retssag
 • Skal levere varer ind i eller ud af Danmark
 • Skal levere tjenesteydelser ind i eller ud af Danmark, eksempelvis montering og servicering af maskiner
 • Har arbejde i Danmark
 • Indrejser med henblik på godstransport
 • Er sømand, besætningsmedlem på fly, diplomat o.l.

Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under Politiet.

Hvilke regler gælder der for test forud for indrejse i Danmark?

Alle flypassagerer, der rejser til Danmark, herunder også danske statsborgere, skal fremvise en negativ covid-19-test foretaget højst 24 timer inden de går om bord på flyet. Kravet gælder alle passagerflyvninger til Danmark fra hele verden bortset fra indenrigsflyvninger og flyvninger fra Grønland og Færøerne. 

Udlændinge uden fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, som indrejser til Danmark via sø- eller landegrænser skal fremvise en negativ covid-19-test foretaget højst 24 timer før indrejsen.

Læs mere om kravet her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse/krav-om-test-og-isolation-ved-indrejse

Hvilke regler gælder der for test efter ankomst til Danmark?

Personer, der ankommer til Danmark efter at have opholdt sig i udlandet, skal som udgangspunkt have foretaget en test ved ankomst. Personer, som ankommer med fly, skal som udgangspunkt have foretaget en antigentest (hurtigtest) i lufthavnen, mens indrejsende over sø-eller landegrænser skal have foretaget en antigentest eller en PCR-test senest 24 timer efter indrejse i Danmark.

Der gælder en række undtagelser fra testkravet. Læs mere om dem her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse/krav-om-test-og-isolation-ved-indrejse

Hvilke regler gælder der for isolation, når man rejser ind i Danmark?

Personer, der rejser til Danmark efter at have opholdt sig i udlandet, skal som udgangspunkt efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation i 10 dage og må som udgangspunkt ikke forlade isolationsstedet før udløbet af perioden. Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Der gælder en række undtagelser fra kravet samt en række muligheder for at afbryde isolationen midlertidigt for visse persongrupper og for personer, som varetager visse formål. Det er bl.a. muligt for følgende danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark at afbryde isolationen midlertidigt:

 • Personer, der varetager særligt kritiske og uopsættelige funktioner, som har haft væsentlige grunde til at være i udlandet, og som er nødt til at møde fysisk på arbejde eller rejse til udlandet for at varetage særligt kritiske og uopsættelige funktioner.
 • Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, som har været i udlandet efter at have deltaget i et mesterskab, stævne og lignende, og som skal deltage i mesterskaber, stævner og lignende i Danmark eller udlandet.

Det er endvidere muligt for danske statsborgere, som har fast bopæl i udlandet, og udlændinge, som har fast bopæl i udlandet midlertidigt at afbryde isolationen f.eks. med henblik på at levere en tjenesteydelse i Danmark eller udføre arbejde som arbejdstager, arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark.

Læs mere om kravet om at gå i isolation her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse/krav-om-test-og-isolation-ved-indrejse

Hvad betyder kravet om isolation for professionelle idrætsudøvere med bopæl i Danmark?

Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, f.eks en trænerstab eller en fysioterapeut, som er indrejst i Danmark efter at have deltaget i et mesterskab, stævne eller lignende i udlandet, kan afbryde isolationen midlertidigt, hvis de skal deltage i mesterskaber, stævner eller lignende i Danmark eller udlandet. Det gælder eksempelvis, når de skal spille kamp i nationale eller internationale mesterskaber, herunder ved træningsaktiviteter, der har tilknytning til deltagelsen i et nationalt eller internationalt mesterskab, stævne eller lignende. Muligheden for midlertidig afbrydelse af isolation gælder dog ikke, hvis professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, indrejser i Danmark efter at have deltaget i træningslejre samt andre aktiviteter i udlandet.

Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, skal efter deltagelse i kampe i mesterskaber, stævner og lignende i Danmark uden ugrundet ophold genoptage isolationen på deres isolationssted.

Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Hvad betyder kravet om isolation for professionelle idrætsudøvere med bopæl i udlandet?

For professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, som ikke har fast bopæl i Danmark, betragtes deltagelse i kampe i mesterskaber, stævner og lignende i Danmark som en tjenesteydelse, der f.eks. leveres til en konkurrencearrangør, en tv-station eller lignende. Det betyder, at eksempelvis udenlandske landshold og klubhold må afbryde isolationen midlertidigt for at spille kampe mod danske landshold og klubber i mesterskaber, stævner og lignende, herunder ved træningsaktiviteter, der har tilknytning til deltagelsen i et mesterskab, stævne eller lignende i Danmark. Det gælder dog ikke andre træningsaktiviteter eller deltagelse i venskabs- og træningskampe, træningslejre samt andre aktiviteter i Danmark.

Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, skal efter deltagelse i kampe i mesterskaber, stævner og lignende i Danmark uden ugrundet ophold genoptage isolationen på deres isolationssted. Hvis professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, f.eks. isolerer sig på et hotel i Danmark, vil det være muligt for holdkammerater, trænere, stab mv. at isolere sig flere personer på samme værelse.

Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Hvilke udendørs kulturinstitutioner er omfattet af genåbningen?

Hvilke udendørs kulturinstitutioner er må holde åbent?

Udendørs kulturinstitutioner omfatter lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter. Det vil sige, at det er muligt at holde åbent for udendørsområder, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder f.eks. museer. Det gælder også parkområder, museumshaver og andre udendørsarealer med tilknytning til museer og lignende. Desuden må udendørsområder i zoologiske anlæg mv. holde åbent. Kunder, besøgende og lignende skal for at få adgang til disse faciliteter kunne forevise et coronapas ved ankomst.

Det bemærkes, at der gælder et forsamlingsforbud på 10 personer udendørs, hvilket betyder, at der maksimalt må være 10 personer på samme sted samtidig i forbindelse med arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende. Almindelig ophold og færden i f.eks. zoologiske anlæg eller på museer anses dog ikke som ét samlet arrangement. Det vil derfor være tilladt at færdes i disse i grupper på maksimalt 10 personer. Det vil også være muligt at afholde byvandringer, udendørs omvisninger mv. under overholdelse af det til enhver tid gældende forsamlingsforbud.

Kan gadeteatre, udendørs marionetteatre, udendørs spillesteder og lignende holde åbent?

Afholdelse og deltagelse i arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende skal fortsat ske under overholdelse af det gældende forsamlingsforbud. Forsamlingsforbuddet gælder derfor fortsat i forbindelse med teaterforestillinger, koncerter og lignende – også selvom disse rykkes udendørs. Der gælder et forsamlingsforbud på 10 personer udendørs.

Hvad indebærer kravet om at fremvise et coronapas?

Med kravet om fremvisning af et coronapas gælder det, at kunder, besøgende og lignende for at få adgang skal kunne forevise dokumentation enten vaccination, negativ test eller tidligere smitte. Det betyder, at følgende dokumentationsmuligheder gælder som adgang for kunder, besøgende og lignende:

 1. Et gennemført vaccinationsforløb. Et vaccinationsforløb anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.
 2. Et negativt testresultat, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget. En covid-19-test kan være foretaget som en PCR-test eller antigentest(hurtigtest).
 3. Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel regne fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.

Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort eller sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

Dokumentation kan både foreligge i papirformat og elektronisk [Alle muligheder findes i appen MinSundhed eller på sundhed.dk, men du kan også bruge andre løsninger]. Læs mere om, hvordan coronapasset anvendes her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas 

Skal både besøgende, kunder og ansatte kunne fremvise et coronapas for at få adgang til udendørs kulturinstitutioner? Og gælder der nogle undtagelser?

Kravet om fremvisning af et coronapas gælder for kunder, besøgende og lignende. Det omfatter dermed ikke ansatte. Der gælder derudover følgende undtagelser fra kravet om at forevise et coronapas:

 • Børn under 15 år.
 • Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.
 • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.

Hvordan skal kulturinstitutioner forholde sig til besøgende, kunder mv., som nægter at forevise et coronapas?

Institutionerne skal kontrollere besøgendes coronapas og opstille informationsmateriale om kravet om at forevise et coronapas. Det bemærkes, at institutionerne kan ifalde bøde, såfremt de lukker personer ind, der ikke kan forevise et coronapas eller såfremt institutionerne ikke opstiller informationsmateriale. Institutionerne kan bortvise personer, der ikke kan eller vil forevise et coronapas. Hvis en person ikke forlader den pågældende kulturinstitution efter at være blevet bortvist, kan vedkommende straffes med bøde.

Såfremt der ikke er opstillet informationsmateriale om kravet om coronapas, eller en kunde, besøgende mv. ikke har fremvist tilstrækkelig dokumentation, kan den pågældende kulturinstitution straffes med bøde.

Gælder der dokumentationskrav for personer, der ikke mener, at de er omfattet af kravet om at forevise et coronapas?

Nej der gælder ikke et dokumentationskrav. Personen skal f.eks. ikke fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af kravet.

Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme personen til gode, og at reglerne ikke betyder, at man skal gå ind i en diskussion med kunder, besøgende og lignende. For at en kulturinstitution skal kunne leve op til sin forpligtelse til alene at tillade adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om at fremvise et coronapas, er dog samtidig vigtigt, at det fremstår troværdigt, at kunden er undtaget fra kravet. Hvis en kunde, besøgende eller lignende nægter at fremvise et coronapas uden grund og nægter at forlade lokaliteten, kan man kontakte politiet.

 

Kan der stadig være tilstrækkelig sikring af museer og arkiver?

Ja, nedlukningen gælder kun for offentlig adgang. Derved kan der opretholdes nødvendig vagt- og samlingsfunktion på alle museer og arkiver mv.

Læs mere om kravet om at holde lokaler lukkede for offentlig adgang her.

Kan butikker, caféer mv. med tilknytning til museer, zoologiske anlæg og lignende holde åbent?

Butikslokaler med tilknytning til kulturinstitutioner, herunder museer, zoologiske anlæg og lignende betragtes som udgangspunkt som detailhandel og dermed ikke som lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter. Det vil derfor f.eks. være muligt at holde museumsbutikker og lignende åbne på samme vilkår som andre udvalgsvarebutikker. Lokaler, der normalt anvendes til kulturaktiviteter, kan med fordel afspærres, så det gøres tydeligt, at de ikke må anvendes.

Caféer og andre serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet skal holde lukket for offentligheden. Det gælder både indendørs og udendørs serveringssteder. Caféer og andre serveringssteder må dog holde åbent for offentligheden med henblik på at sælge mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take away), i det omfang de har tilladelse til det i medfør af anden relevant lovgivning.

Toiletter må desuden holdes åbne for kortvarige ophold.

Det kan være nødvendigt at anvende lokaler, som normalt fungerer som lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, som gennemgangsareal for at kunne komme hen til et butikslokale, serveringssted eller toilet. Disse områder må alene anvendes som gennemgangsareal. Lokaler, der normalt anvendes til kulturaktiviteter, kan med fordel afspærres, så det gøres tydeligt, at de ikke må anvendes.

Læs mere om kravet om at holde lokaler og lokaliteter lukkede for offentligheden her og om kravet om at holde serveringssteder lukkede for offentligheden her.

Må kultur-, idræts-, fritids- og foreningslokaler holde åbent for skoleundervisning?

Lokaler, hvor der udøves kultur- og idrætsaktiviteter må under forudsætning af, at afviklingen af normale kultur- og idrætsaktiviteter ophører, gerne holdes åbne for undervisning eller andre faglige formål for skoler, dagtilbud mv., som er omfattet af bekendtgørelse om restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19. Det gælder f.eks. skoler, børnehaver, vuggestuer, folkehøjskoler mv. De må stadig gerne bruge teatre, biografer, museer, idrætshaller mv. Det bemærkes, at det er Børne- og Undervisningsministeriet klare anbefaling, at elever møder så få undervisere som muligt. Hvis kultur-, idræts-, fritids- og foreningslokaler holdes åbent for skoleundervisning og elever har undervisning med deres almindelige faste lærere, er der dog intet til hinder for at gennemføre aktiviteten. Læs mere om retningslinjerne og restriktionerne for dagtilbud, skoler mv. på Børne- og Undervisningsministeriets område her.

Det er ikke et krav, at teatre, biografer, museer, kunsthaller, idrætshaller mv. holder åbent, når de samtidig skal holdes lukkede for offentligheden. Det kan derfor ikke kræves af institutionerne, at de holdes åbne for undervisning eller andre faglige formål.

Læs mere om kravet om at holde lokaler lukkede for offentligheden samt enkelte undtagelser fra kravet her.

Alle lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Lukkes bibliotekerne derved helt eller delvist?

Bibliotekerne skal holde deres lokaler lukkede for offentligheden. Biblioteker må dog fortsat holde åbent for offentligheden med henblik på udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug – dvs. til studerende, elever, forskere og undervisere bl.a. af hensyn til eksamensperioden.

Eventuel øvrig aflevering og udlån skal ske uden mulighed for ophold i bibliotekslokaler. Lokalerne må således alene bruges som gennemgangsarealer samt som arbejdspladser.

Udlån og aflevering til forsknings- og undervisningsbrug kan ske på baggrund af et tillidsbaseret system mellem bibliotekerne og de, der gør brug af ordningen, så biblioteket ikke behøver verificere låners institutionsophæng, idet det påhviler låneren kun at gøre brug af ordningen til forsknings- og undervisningsbrug. Biblioteket opfordres til tydeligt at gøre opmærksom på, at de kun må holde åbent med henblik på udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug.

Lånesamarbejdet mellem folke- og forskningsbiblioteker er ikke lukket ned, og fysisk lån på tværs af kommunegrænser opretholdes. Det er derfor fortsat muligt at bestille materialer via bibliotek.dk og i de kommunale kataloger til brug for forskning og undervisning.

I det omfang det er muligt, kan folkebibliotekerne fortsat tage imod afleveringer og udlåne forudbestilte materialer fra øvrige borgere, hvor de fysiske rammer tillader, at det lader sig gøre i henhold til følgende:

 • Der skal ikke være mulighed for ophold i bibliotekslokaler. Lokaler må alene anvendes som gennemgangsarealer.
 • Det skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt for personale og borgere (de rette værnemidler er til stede og afstandskrav mv. overholdes).
 • Det skal ressource- og indretningsmæssigt kunne lade sig gøre.

Der kan f.eks. etableres afhentningsordninger, hvor materialet afleveres/udlånes gennem et ’click and collect’-system, som man kender det fra detailhandlen, hvor borgere henter/afleverer bøger mv. med et minimum af kontakt med personale og andre borgere og uden at skulle opholde sig i selve bibliotekslokalet.

Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan og i hvilket omfang udlån og aflevering til øvrige borgere kan finde sted.

Desuden gøres opmærksom på, at offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Kulturministeriet henviser derudover fortsat til, at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighedernes side overholdes.

Skal bibliotekerne kontrollere, at låner er studerende/elev/underviser?

Nej, man behøver ikke verificere låners institutionsophæng.

Er folkeskoleelever også indbefattet af udlån til forsknings- og undervisningsbrug til studerende, elever og undervisere?

Ja, det fortsatte udlån til forsknings- og undervisningsbrug indbefatter også folkeskoleelever.

Skal biblioteket/kommunen være med i det interurbane lånesamarbejde?

Det er op til den enkelte kommune at vurdere, om man ønsker at lukke for bestillinger/interurbane lån i Bibliotek.dk under restriktionerne. Hvis der skal lukkes for ind- og udlån fra andre biblioteker, skal det varsles til DBC, ligesom SLKS skal varsles i forhold til koordinering af kørselsordningen.

Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Hvad menes der med, at der ikke skal være mulighed for ophold i bibliotekslokalet? Må man komme indendørs i en bygning?

Det kan være muligt kortvarigt at bruge en foyer eller lignende ved afhentning/aflevering af materialer/bøger – men uden at man står i kø, eller opholder sig i lokalet. Lokaler må udelukkende bruges som gennemgangsarealer.

Er det obligatorisk at udføre udlån til forsknings- og undervisningsbrug?

Det er ikke obligatorisk for folkebibliotekerne at holde åbent for forsknings- og undervisningsbrug. Der er dog et ønske om at understøtte forskere, elever og studerende. Folkebibliotekerne kan henvise til skole- og uddannelsesbibliotekerne, men kan også indgå i udlån til forsknings- og undervisningsbrug. I det omfang folkebiblioteket er en del af serviceringen, kan forskere, elever og studerende fortsat understøttes. Metoden er dog valgfri. Det betyder, at man f.eks. kan lukke for bestilling og etablere en mail/hotline-betjening, som man via hjemmesiden kan henvise studerende til at benytte.

Offentlige arbejdsgivere opfordres samtidig til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Er det obligatorisk at udføre udlån/aflevering for øvrige borgere?

Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan og i hvilket omfang udlån og aflevering til øvrige borgere skal finde sted. Det er dog vigtigt, at det gøres med et minimum af kontakt mellem personale og andre borgere.

Bibliotekers lokaler skal desuden holdes lukket for offentligheden med undtagelse af udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug.

Offentlige arbejdsgivere opfordres samtidig til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Hvordan kan man udføre afhentningsordninger, herunder ’click and collect?’, hvis man har lukket for bestillinger?

Der kan etableres forskellige former for bestillings- og afhentningsordninger, f.eks. bestilling/reservation via telefon til biblioteket, hvorefter materialer kan afhentes efter aftale.

Bibliotekers lokaler skal dog holdes lukkede for offentligheden med undtagelse af udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug.

Offentlige arbejdsgivere opfordres desuden til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Må biblioteker stadig bruges som borgerservice-centre?

Ja. Biblioteker og andre kulturinstitutioner må gerne bruges som gennemgangsarealer til f.eks. borgerservicecentre, der eventuelt måtte befinde sig i samme lokaler som biblioteker. Biblioteker og lignende kulturlokaler skal dog holdes lukkede. Det kan f.eks. ske ved tydelig afspærring eller på anden måde at gøre området, hvor der er biblioteksfunktioner og –bøger mv., utilgængeligt.

Hvilke idræts- og foreningsaktiviteter er omfattet af et hævet forsamlingsforbud på 50 personer?

Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. Med det forstås udendørs idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Derved er det muligt for f.eks. en spejderforening at afholde udendørs aktiviteter med op til 50 personer til stede.

Det gælder derimod ikke privat arrangerede aktiviteter, eller aktiviteter der er arrangeret via sociale medier og lignende, f.eks. online løbefællesskaber, hvis disse ikke er arrangeret af en offentlig myndighed, organisation, forening, virksomhed eller kulturinstitution. For privat arrangerede udendørs aktiviteter gælder et forsamlingsforbud på 10 personer.

Gælder forsamlingsforbuddet på 50 personer for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi kun for børn og unge til og med 21 år?

Nej. Der gælder ikke en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for idræts- og foreningsaktiviteter, som er målrettet idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge. Der gælder dog et hævet forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Det hævede forsamlingsforbud gælder dermed ikke for en særlig aldersgruppe.

Er der krav om coronapas i forbindelse med udendørs idræts- og foreningsaktiviteter?

Nej, deltagelse i udendørs idræts- og foreningsaktiviteter forudsætter ikke, at deltagere kan fremvise et coronapas, uagtet om disse er omfattet af det hævede forsamlingsforbud for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Vil det være muligt at være op til 50 personer, hvis yogaundervisning, danseundervisning, holdtræning i fitness og lignende flyttes udendørs?

Ja, såfremt idrætsaktiviteten er arrangeret af en offentlig myndighed, organisation, forening, virksomhed eller kulturinstitution, gælder der et forsamlingsforbud på 50 personer. Det vil derfor være tilladt for et privat træningscenter, et yogahold i regi af en aftenskole mv. at arrangere udendørs idrætsaktiviteter op til 50 personer. Det vil også være muligt for en virksomhed at arrangere en udendørs idrætsaktivitet for op til 50 medarbejdere, mens det som udgangspunkt ikke vil være tilladt for medarbejdere selv at arrangere en tilsvarende aktivitet.

Kan udendørs idrætsaktiviteter foregå under overdækning i f.eks. telte og pavilloner?

Ja, en aktivitet vil fortsat være at betragte som udendørs, hvis denne foregår under overdækning uden "vægge". Det vil derfor være muligt at afvikle udendørs idrætsaktiviteter under en pavillon, et telt uden sider eller lignende. Det vil også fortsat betragtes som udendørs, hvis 3 af 4 sider i et telt f.eks. er taget af.

Alle indendørs idrætsfaciliteter skal holdes lukkede for offentligheden. Hvad betyder det for professionel idræt?

Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen, under forudsætning af, at lokaleejeren holder lokalet åben. De kan derved både bruge faciliteterne til træning og kamp. Der skal dog stadig være lukket for offentligheden. Desuden gælder forsamlingsforbuddet på 5 personer indendørs ikke for professionelle idrætsudøvere, og de faciliteter udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen, hvorfor der kan være flere end 5 professionelle idrætsudøvere til stede på samme sted samtidig.

Professionelle idrætsudøvere omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Endvidere gælder undtagelsen for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner, hvor flere end halvdelen af de deltagende kuske og ryttere på en løbsdag har professionel licens, den næstøverste og tredjeøverste række inden for fodbold herrer, den næstøverste række inden for fodbold kvinder, den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.

Tilskuere og andre, der ikke er udøvere eller er til stede i kraft af et ansættelsesforhold, må ikke have adgang til lokalerne.

Læs mere om kravet om at holde lokaler lukkede for offentligheden samt enkelte undtagelser fra kravet her.

Må man transmittere idræts- og træningsaktiviteter fra f.eks. et træningscenter?

Lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder også træningscentre, idrætshaller eller lignende. Lokalerne kan fortsat anvendes som arbejdspladser. Derfor vil det være muligt at transmittere træningsaktiviteter, såfremt de tilstedeværende er til stede i kraft af et arbejdsforhold, og hvis det pågældende lokale er notorisk aflåst for andre end de konkrete personer, der er på arbejde.

 

Det gælder endvidere en opfordring til, at medarbejdere der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.

Må der være tilskuere til udendørs idrætsarrangementer?

Undtagelsen for tilskuere mv., som i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod f.eks. en fodboldbane finder ikke anvendelse. Det gælder både i forbindelse med indendørs og udendørs aktiviteter, arrangementer, begivenheder mv. Der må dermed maksimalt være op til 50 personer til stede til udendørs idrætsaktiviteter i organiseret regi, som ikke er omfattet af undtagelsen for professionelle idrætsudøvere eller almindelig ophold og færden på arbejdspladser. Muligheden for at være op til 50 personer til stede gælder alene personer, som er en aktiv del af aktiviteten, herunder udøvere, trænere mv. Det gælder dermed ikke tilskuere.

Læs mere om det lille forsamlingsforbud samt enkelte undtagelser fra forbuddet her.

Kan man gå igennem indendørsarealer for at komme ud på udendørsarealer?

Ja, så længe de indendørs arealer ikke bruges som en idrætsfacilitet mv., men udelukkende som gennemgangsarealer.

Må omklædningsrum, opbevaringsskure, klubhuse og toiletter anvendes?

Toiletter, omklædningsrum, opbevaringsskure mv. må holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold, forudsat at der ikke gives adgang til lokaler, hvor der udøves idræts- eller foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller mv. Klubhuse skal dog holdes lukkede for offentligheden. Der må således ikke tages ophold i klubhuse mv.

Må indendørs idræt med deltagelse af maksimalt 50 personer finde sted, når lokalet holdes lukket for offentligheden?

Lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Dog er der undtagelser for udøvere af professionel idræt og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen.

Desuden gælder kravet om lukning ikke for bl.a. dagtilbud, skoler og folkehøjskoler mv. under forudsætning af, at afviklingen af idrætsaktiviteter ophører, og det pågældende lokale omdannes til et undervisningslokale. Dagtilbud, skoler mv. må således fortsat anvende f.eks. idrætshaller, svømmehaller og lignende i forbindelse med undervisning og andre pædagogiske formål. Det bemærkes, at det er Børne- og Undervisningsministeriet klare anbefaling, at elever møder så få undervisere som muligt. Hvis idrætshaller, svømmehaller og lignende holdes åbent for skoleundervisning og elever har undervisning med deres almindelige faste lærere, er der dog intet til hinder for at gennemføre aktiviteten. Læs mere om retningslinjerne og restriktionerne for dagtilbud, skoler mv. på Børne- og Undervisningsministeriets område her.

Læs mere om kravet om at holde lokaler lukkede for offentligheden her.

Må indendørs idrætsfaciliteter anvendes i forbindelse med afholdelse af gudstjenester og andre religiøse formål for folkekirken og trossamfund?

Idrætsfaciliteter kan anvendes til andre formål, herunder f.eks. gudstjenester, hvis rådigheden over lokalerne overdrages til folkekirken eller et andet trossamfund, og lokalerne udelukkende anvendes til disse andre formål. I så fald vil de ikke længere anses for at være et lokale, hvor der udøves en idrætsaktivitet. Dermed vil lokalerne kunne holdes åbne for offentligheden – hvis de vel at mærke ikke anvendes til idræts-, forenings-, fritids- eller kulturaktiviteter.

Kan foreninger fortsætte deres aktiviteter?

Hvis der i et lokale udøves idræts-, forenings-, kultur- eller fritidsaktiviteter, skal det holdes lukket for offentligheden. Dog er forsamlinger med et politisk eller meningsbefordrende øjemed ikke omfattet af forsamlingsforbuddet eller af reglerne om, at lokaler skal holdes lukkede for offentligheden.

Læs mere om kravet om at holde lokaler lukkede for offentligheden samt undtagelser fra kravet her.

Skal private udbydere af idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, f.eks. private saunaer, holde lukket?

Ja. Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, spillehaller, kasinoer, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler, holdes lukkede for offentligheden. Dette gælder både for private og offentlige udbydere. Saunaer og lignende vil som udgangspunkt også betragtes som et sådant lokale.

Forbuddet mod at holde åbent gælder også for private arrangementer, hvis de foregår i lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- eller foreningsaktiviteter, hvortil offentligheden har adgang.

Læs mere om kravet om at holde lokaler lukkede for offentligheden her.

Må ridehaller anvendes til motionering af heste?

Det er ikke ulovligt at møde op og pleje sine heste, da enhver, der holder dyr, i

henhold til dyreværnslovens regler skal sørge for, at dyrene behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyn til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. I lov om hold af heste præciseres det, at enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen.

I forhold til motionering i en ridehal er der efter lov om hold af heste krav om, at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen. Ved motionering forstås f.eks. ridning med rytter, longering mv. Dvs. at motionering generelt er et krav. Da nogle heste (f.eks. ungheste og heste med særligt temperament) ikke kan motioneres ude, vil det være lovligt at foretage motionering i en ridehal – forbuddet mod at være flere end 5 personer til et indendørs arrangement, begivenhed eller lignende skal fortsat overholdes. Det er dermed ikke lovligt at afholde undervisning eller holdtræning i en ridehal, idet en ridehal skal holdes lukket for idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter.

Kan man sektionsopdele idrætsaktiviteter i hold af 50 personer?

Ja, flere grupper med maksimalt 50 personer i hver gruppe, inklusiv træner, instruktør mv. kan afvikle aktiviteter på f.eks. samme udendørsområde, hvis den pågældende idrætsaktivitet foregår udendørs og i organiseret regi. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. Adskillelse kan f.eks. ske ved, at grupperne placeres i hver deres afmærkede felt eller lignende.

Den samme træner, instruktør mv. må ikke lede flere af de tilstedeværende grupper samtidig, da det i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement og dermed blive omfattet af det gældende forsamlingsforbud.

Må der afholdes stævner, turneringer, konkurrencer med flere end 50 deltagere?

Der kan afholdes udendørs stævner mv. med op til 50 personer til stede på samme sted samtidig, såfremt dette sker i organiseret regi. De 50 personer omfatter alle personer til stede, som er en aktiv del af arrangementet, herunder både udøvere, dommere, hjælpere, trænere mv.

Det er muligt at afholde udendørs arrangementer med flere end 50 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Der skal dog gennem hele arrangementet holdes betydelig geografisk spredning, så grupperne aldrig kommer til at bestå af flere end 50 personer.

Det vil f.eks. kunne omfatte kapsejladser og lignende større arrangementer på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med i almindelighed betydelig afstand mellem bådene. Det vil også som udgangspunkt omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende udendørs arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem de enkelte grupper af deltagere.

Det er også muligt at arrangere et udendørs stævne mv. tidsforskudt, så længe der på intet tidspunkt er flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig. F.eks. kan et løbestævne afvikles, så der først deltager op til 50 personer, som herefter tager hjem, hvorefter 50 andre personer deltager efterfølgende osv.

Må teaterforeninger, musikforeninger og lignende øve forestillinger, koncerter mv. med op til 50 personer til stede?

Ja, muligheden for at være op til 50 personer på samme sted samtidig for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi er ikke begrænset til foreninger med bestemte formål. Det vil derfor være muligt for f.eks. teaterforeninger og musikforeninger at øve udendørs med op til 50 personer til stede på samme sted samtidig. En forudsætning for, at en person kan være omfattet af det hævede forsamlingsforbud er, at vedkommende er en aktiv del af arrangementet, herunder optrædende, hjælpere mv. Publikum vil derfor ikke omfattet af det hævede forsamlingsforbud.

Der må som udgangspunkt maksimalt være 50 personer til stede på samme sted samtidig ved udendørs foreningsaktiviteter i organiseret regi. Dette inkluderer alle personer til stede som er en aktiv del af arrangementet, herunder optrædende, personale mv. Der gælder dog en undtagelse for forbuddet mod at være 50 personer til stede for almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv. Personer, der er på arbejde, tæller derved ikke med i de 50 personer, der må være til stede i forbindelse med udendørs foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Det er endvidere ikke muligt at afholde eller deltage i arrangementer mv. med op til 500 personer til stede, selvom kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende.

Læs mere om det lille forsamlingsforbud samt enkelte undtagelser fra forbuddet her.

Må foreninger afholde et loppemarked mv.?

Lokaler, hvor der udøves, kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Ved udendørs loppemarkeder mv. vil det bero på en konkret vurdering, om det er lovligt at afholde. Et afgørende aspekt i vurderingen er, om markedet mv. vurderes at være et trækplaster for lokalområdet.

Hvis der således f.eks. er tale om årligt tilbagevendende eller mere sæsonbetonede markeder, eksempelvis loppe- eller kræmmermarkeder, hvor en bredere og ikke nærmere afgrænset kreds af personer gives mulighed for at opstille boder, vil disse som udgangspunkt være omfattet af forsamlingsforbuddet, og det vil derfor være ulovligt at afholde disse, såfremt forsamlingsforbuddet ikke overholdes.

Hvis der derimod er tale om f.eks. ugentlige eller månedlige markeder, hvor lokale handlende, landmænd mv. på et torv eller lignende sælger deres varer via separate boder, der kan sidestilles med butikker på en gågade, dvs. en relativ fast gruppe af boder dag efter dag, vil det som udgangspunkt være lovligt at afholde disse. Hvis der er øvrige aktiviteter i tilknytning til boderne, markeder mv., f.eks. i form af musikoptræden eller anden form for sceneoptræden, vil det imidlertid tale for, at markedet er omfattet af forbuddet. Derudover gælder en anbefaling om, at alle byfester og lignende arrangementer aflyses.

Er det tilladt at afholde generalforsamlinger og bestyrelsesmøder?

Generalforsamlinger og bestyrelsesmøder betragtes som foreningsaktiviteter og må derfor ikke afholdes indendørs i henhold til kravet om at holde lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter lukkede for offentligheden. Det er desuden som udgangspunkt ikke muligt at afholde generalforsamlinger og bestyrelsesmøder med henvisning til undtagelsen for arrangementer, der har et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed. Undtagelsen omfatter demonstrationer og møder i politiske partier. Det vil dog være muligt at afholde en generalforsamling eller et bestyrelsesmøde med op til 50 personer udendørs, såfremt generalforsamlingen eller bestyrelsesmødet foregår i organiseret regi.

Såfremt det fremgår af den pågældende forenings vedtægter, at en generalforsamling kan afvikles virtuelt, er der ikke noget til hinder for dette.

Læs mere om kravet om at holde lokaler lukkede for offentligheden samt enkelte undtagelser fra kravet her.

Hvilke folkehøjskoler kan genåbne?

Folkehøjskoler i hele landet må modtage elever og kursister med fysisk fremmøde til folkehøjskolernes lange kurser. Det vil sige, at folkehøjskolerne ikke må optage nye elever eller kursister med fysisk fremmøde til kurser eller aktiviteter, som har en planlagt varighed på mindre end 3 uger. Det er en forudsætning for, at folkehøjskolerne kan modtage elever og kursister med fysisk fremmøde, at disse har ophold på folkehøjskolen over længere tid. Dagelever som ikke overnatter på folkehøjskoler er dermed ikke omfattet af genåbningen.

Hvilke smitteforebyggende tiltag gælder for, at folkehøjskolerne må modtage elever og kursister med fysisk fremmøde?

Fremmøde på folkehøjskolerne sker under forudsætning af, at elever/kursister, deltagere og ansatte kan dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigentest (hurtigtest) eller PCR-test for covid-19. Det er derudover et krav, at skolen mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at fremmødte elever og kursister kan dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigentest (hurtigtest) eller PCR-test for covid-19. Gennemførelse af test kan både foregå udenfor og på folkehøjskolen.

Må folkehøjskolerne modtage udenlandske elever og kursister?

Der gælder foreløbigt skærpede restriktioner for indrejse i Danmark. Ophold på folkehøjskolerne er ikke omfattet af listen over anerkendelsesværdige formål, der gør det muligt at rejse ind i Danmark under de skærpede indrejserestriktioner. Det er dermed ikke muligt for folkehøjskoler at modtage udenlandske elever og kursister med fysisk fremmøde på folkehøjskolen i den pågældende periode.

Hvilke regler gælder der om mundbind og visir på folkehøjskoler?

Kravet om at bære mundbind eller visir på folkehøjskoler gælder fra 24. marts ikke for ansatte og elever/kursister. Anvendelse af mundbind eller visir er derved hverken et krav eller en anbefaling for ansatte og elever/kursister på folkehøjskoler. Ansatte og elever/kursister har dog fortsat ret til at bære mundbind eller visir, hvis de ønsker det.

Kravet om at bære mundbind eller visir på folkehøjskoler gælder fortsat for besøgende, oplægsholdere og andre personer tilknyttet til, men ikke ansat ved den pågældende folkehøjskole på 12 år og derover, når de befinder sig indendørs.

For eksterne oplægsholdere, undervisere og lignende gælder kravet dog ikke, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, idrætslokaler og lignende.

Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir er undtaget krav om brug af mundbind eller visir. Desuden kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.
 • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Der er krav om, at der på folkehøjskolerne opsættes information om kravet om at bruge mundbind/visir samt at folkehøjskolerne sikrer, at der alene gives adgang til besøgende, oplægsholdere og andre, hvis de bærer mundbind eller visir og at disse overholder kravet.

Er der fortsat mulighed at afholde sangaktiviteter på folkehøjskolerne?

 • Ja, der gælder ikke krav i forbindelse med afholdelse af sangaktiviteter på folkehøjskoler. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at der holdes mindst 2 meters afstand mellem personer uanset aktivitet. Anbefalingen gælder derved uagtet, om det er ved stillesiddende aktivitet, almindelig ophold og færden i det offentlige rum eller ved fysisk aktivitet, fysisk anstrengelse samt ved kraftig udånding, herunder ved sang, råb, foredrag og skuespil.

Kan man stadig gå på aftenskole eller daghøjskole?
Aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet skal holde deres lokaler lukkede for offentligheden. Derudover er også musik-, kultur- og billedskoler omfattet af nedlukningen. Der kan dog afvikles virtuel undervisning eller udendørs under det gældende forsamlingsforbud, hvis det er muligt.

Må ikke-professionelle amatørkor, amatørorkester mv. øve og afholde prøver og koncerter m.v.?

Lokaler, hvor der udøves, kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Man må dog stadig synge i kor, spille orkester mv., hvis det foregår udendørs, uanset om det sker i professionelt regi eller som amatører. Der må som udgangspunkt maksimalt være 50 personer til stede på samme sted samtidig ved udendørs foreningsaktiviteter i organiseret regi. En forudsætning for, at en person kan være omfattet af det hævede forsamlingsforbud er, at vedkommende er en aktiv del af arrangementet, herunder optrædende, hjælpere mv. Publikum vil derfor ikke omfattet af det hævede forsamlingsforbud.

Der gælder dog en undtagelse fra forbuddet mod at være flere end 50 personer til stede for almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv. Personer, der er på arbejde, indgår derved ikke i de 50 personer, der må være til stede ved udendørs foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Det er endvidere ikke muligt at afholde eller deltage i arrangementer mv. med op til 500 personer til stede, selvom kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende.

Læs mere om det lille forsamlingsforbud samt enkelte undtagelser fra forbuddet her.

Må man afholde og livetransmittere kulturarrangementer, f.eks. en koncert eller en teaterforestilling?

Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder også for spillesteder, teatre mv. Lokalerne kan fortsat anvendes som arbejdspladser. Derfor vil det være muligt at livetransmittere en koncert, en teaterforestilling mv., såfremt de tilstedeværende er til stede i kraft af et arbejdsforhold, og hvis det pågældende lokale er notorisk aflåst for andre end de personer.

Det gælder endvidere en opfordring til, at medarbejdere der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.

Må man lave udstillinger af kultur i kirker mv.?

Folkekirken og andre trossamfund skal følge restriktioner og retningslinjer for folkekirken og andre trossamfund for de aktiviteter, de selv arrangerer i lokaler, som de råder over. Hvis de lejer eller låner deres lokaler ud til andre, f.eks. kunstforeninger, så gælder restriktioner og retningslinjer for de pågældende.

Er det lovligt for tv- og filmproducenter at lave tv-/filmoptagelser i det offentlige rum, hvis der er flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig?

Der gælder et forsamlingsforbud på 5 personer indendørs og 10 personer udendørs. Der er en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv. Personer, som er til stede i kraft af et arbejdsforhold, indgår derved ikke i opgørelsen af det maksimale antal personer, som der må være til stede.

Professionelle tv- og filmoptagelser vil derfor efter omstændighederne oftest være undtaget forsamlingsforbuddet. Det vil dog bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Læs mere om det lille forsamlingsforbud samt enkelte undtagelser fra forbuddet her.

Kan myndighederne forhåndsgodkende et konkret arrangement?

Nej. Myndighederne kan ikke forhåndsgodkende arrangementer, begivenheder mv., bortset fra arrangementer, der i normale tilfælde forudsætter en tilladelse fra politiet. Myndighederne kan alene vejlede om, at politiet håndhæver reglerne i overensstemmelse med de udstedte bekendtgørelser. Derudover kan myndighederne henvise til at søge information på coronasmitte.dk, den relevante myndigheds spørgsmål-svar eller kontakte et af callcentrene.

 

Kan der søges dispensation for restriktioner til bestemte aktiviteter?

Forsamlingsforbuddet gælder som udgangspunkt alle områder, uanset hvilken aktivitet der udøves. Der gælder dog et forsamlingsforbud på 5 personer indendørs, 10 personer udendørs og 50 personer i forbindelse med udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. Der findes desuden bestemte undtagelser i bekendtgørelserne for f.eks. folkekirken og for dagtilbud, skoler og uddannelser mv. Der kan ud over disse undtagelser ikke gives dispensation fra de restriktioner, der er bestemt i bekendtgørelsen.

 

Hvem har ansvaret for, at restriktionerne overholdes?

Politiet kan anvende den fornødne magt i overensstemmelse med politiloven for at sikre overholdelse at det gældende forsamlingsforbud eller forbuddet mod at holde lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter åbne. Der kan desuden udstedes bøder for overtrædelse af forbud og påbud efter bekendtgørelserne. For nærmere information om bødetakster mv. se politiets vejledning på https://coronasmitte.dk/boedetakster-for-at-overtraede-restriktioner.

Opdateret 08. april 2021