Det lille forsamlingsforbud

Her kan du læse uddybningen af det lille forsamlingsforbud.

OBS
Siden er opdateret den 6. januar 2021

Reglerne om forbud mod forsamlinger er fastsat i to bekendtgørelser: "Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19" (”Det lille forsamlingsforbud”, pt. 5 personer) og "bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19" (”Det store forsamlingsforbud”, pt. 500 personer).

Kulturministeriet opdaterer løbende fortolkningsnotaterne i overensstemmelse med nye udmeldinger om tiltag og restriktioner.

Kravet om at holde udendørs kulturinstitutioner samt lokaler, hvor der udøves kultur- idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter lukkede for offentligheden betyder, at arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende inden for -, idræts-, fritids- og foreningsområdet, som udgangspunkt skal afholdes udendørs. Kulturarrangementer mv. skal derimod aflyses både udendørs og indendørs.Der gælder visse undtagelser fra dette krav, som du kan læse mere om på siden "Krav om at holde lokaler lukkede for offentligheden".

Såfremt afholdelse og deltagelse i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende med visse undtagelser foregår udendørs, gælder følgende:

  • Efter det lille forsamlingsforbud er det forbudt at afholde og deltage arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig. Der gælder dog en række undtagelser fra dette.
  • Efter det store forsamlingsforbud er det forbudt at afholde og deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig. Du kan læse mere om det store forsamlingsforbud her.

Både arrangører og deltagere kan holdes til ansvar og dermed straffes i forbindelse med overtrædelse af forsamlingsforbuddet ved konkrete aktiviteter, arrangementer, begivenheder eller lignende.

Undtagelser fra det lille forsamlingsforbud

Der vil altid skulle foretages en individuel vurdering af det konkrete arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, i forhold til, om det er omfattet af en af nedenstående undtagelser.

Arbejdspladser

Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads er ikke omfattet af det lille forsamlingsforbud. Det betyder, at der må være flere end 5 personer til stede i forbindelse med almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv. Udøvere, personale mv., der er til stede i kraft af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt er derfor undtaget det lille forsamlingsforbud.

Personer der er til stede til et arrangement, en begivenhed, en aktivitet eller lignende i kraft af et arbejdsforhold indgår ikke i opgørelsen af det maksimale antal personer, der må være til stede til et arrangement mv. F.eks. vil en eller flere instruktører, trænere, undervisere mv., der er til stede i kraft af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt, ikke tælle med i opgørelsen af de maksimalt 5 personer, der maksimalt må være til stede.

Der gælder derudover et loft på 500 personer i alt, som må være til stede ved arrangementer, som er undtaget det lille forsamlingsforbud. Alle personer til stede, herunder personer som er til stede i kraft af et arbejdsforhold, indgår i de 500 personer. Der gælder kun enkelte undtagelser for dette loft. Læs mere om det store forsamlingsforbud her.

Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed

Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er undtaget fra det lille forsamlingsforbud. Det omfatter f.eks. demonstrationer og møder i politiske partier. Det vil sige, at der må være mere end 5 personer til stede ved møder i politiske partier og til demonstrationer mv. Undtagelsen gælder som udgangspunkt ikke for generalforsamlinger, landsmøder, konferencer og lignende, hvor der som udgangspunkt må være op til 5 personer til stede.

Private boliger og haver

En anden undtagelse fra det lille forsamlingsforbud er arrangementer og aktiviteter i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne i den private bolig råder over.

Der må således her være op til 500 personer til stede samtidig til arrangementer, der afholdes i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne i den private bolig råder over. Dette gælder dog ikke for gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over samt haver i tilknytning til private boliger, hvor der afvikles arrangementer mv., som er offentligt tilgængelige.

Det afgørende for undtagelsen er, om arrangementet/aktiviteten foregår i en privat bolig eller have, som kun beboerne råder over – og ikke hvem der afholder eller arrangerer arrangementet/aktiviteten.

Det gælder dog en anbefaling om, at man højest samles 5 personer i private hjem inklusiv egen husstand. Anbefalingen omfatter ikke husstande på mere end 5 personer samt øvrige nære pårørende.

Professionelle idrætsudøvere

Professionelle idrætsudøvere og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen er undtaget fra det lille forsamlingsforbud. Der må derfor være op til 500 udøvere af professionel idræt til stede samtidig.

Professionelle udøvere omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Endvidere gælder undtagelsen for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens, den næstøverste og tredjeøverste række inden for fodbold herrer, den næstøverste række inden for fodbold kvinder, den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.

Opdateret 06. januar 2021