Krav om brug af mundbind eller visir

Her kan du læse en uddybning af kravet om brug af mundbind eller visir.

Der er krav om brug af mundbind eller visir på en række indendørsarealer, hvortil offentligheden har adgang. Det gælder blandt andet i lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter. Derudover gælder det på en række uddannelsesinstitutioner. På Kulturministeriets område vedrører det blandt andet videregående uddannelser, folkehøjskoler, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet og musik- og kulturskoler.

Reglerne om krav om brug af mundbind eller visir på kulturområdet er fastsat i "Bekendtgørelse om krav om brug af mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter, i jobcentre, i borgerservicecentre og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med håndtering af covid-19".

Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens gode råd om brug af mundbind: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Sundhedsstyrelsens-gode-raad-Brug-af-mundbind

Generelle undtagelser

Kravet om at bære mundbind eller visir gælder for personer over 12 år. Undtaget fra kravet er personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Mundbind eller visir vil desuden kunne fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke. Dette gælder ikke på serveringssteder.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.
 • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Der er ikke krav om dokumentation, som f.eks. en lægeerklæring, hvis man af den ene eller anden grund ikke kan anvende mundbind eller visir, og der kan ikke påkræves et krav om dette.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at personer, der af de nævnte grunde ikke kan anvende mundbind eller visir, bortvises eller bliver nægtet adgang.

Lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter samt serveringssteder

Kunder, besøgende, deltagere og personale skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs i lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktivitet, herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler m.v.

Kravet om at bære mundbind eller visir gælder desuden, når kunder, besøgende, deltagere og personale befinder sig i lokaler på serveringssteder, som har tilknytning til kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter.

Lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, foreningsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden frem til og med d. 17. januar 2021. Derfor finder kravet om brug af mundbind eller visir i denne periode kun sted i begrænset omfang, heriblandt for personale og medarbejdere.

Undtagelser fra kravet om brug af mundbind eller visir i lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter samt serveringssteder

 • Når kunden, brugeren, tilskueren og lignende sidder ned.
 • Medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse af den pågældende kulturelle aktivitet, idrætsaktivitet eller foreningsaktivitet.
 • Personale som ikke er i kontakt med kunder, brugere, tilskuere og lignende eller som befinder sig bag afskærmning eller i et aflukket rum, hvortil alene medarbejdere mv. har adgang.

Indendørs på uddannelsesinstitutioner mv.

Kravet om at bære mundbind eller visir gælder desuden på en række uddannelsesinstitutioner. På Kulturministeriets område gælder kravet på videregående kunstneriske uddannelser, folkehøjskoler, daghøjskoler, aftenskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler. Kravet gælder for kursister, elever, studerende, oplægsholdere, undervisere, øvrigt personale, besøgende mv., når de befinder sig indendørs, herunder i eventuelle kostafdelinger.

Undtagelser fra kravet om brug af mundbind eller visir på uddannelsesinstitutioner, folkehøjskoler mv.

 • Elever, kursister og studerende på 12 år og derover, når de deltager i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier mv.  
 • Når elever mv. alene er sammen med elever mv. fra deres stamklasse eller -hold eller på kostafdelinger alene er sammen med personer fra deres hus-, familie-, og primærgruppe eller lignende.
 • Når elever mv. aflægger prøve.
 • Lærere, undervisere, oplægsholdere, øvrigt personale, besøgende og andre personer, der er tilknyttet uddannelsesinstitutionen mv. er undtaget kravet om at bære mundbind eller visir, når de ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil kursister, elever, deltagere, studerende og besøgende ikke har adgang.
 • Lærere mv., som den pågældende dag underviser to eller færre hold, når de gennemfører undervisning i holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier mv.

Krav til mundbind og visir

Ved mundbind forstås et engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet. Det er således også tilladt at bruge såkaldt halvansigtsvisir, når et sådant dækker næse og mund.

Opdateret 05. januar 2021