Kulturlivet under COVID-19 | Landsdækkende tiltag

Yderligere information:
coronasmitte.dk

På coronasmitte.dk findes de generelle råd og regler fra de danske myndigheder om COVID-19. 

Corona-relaterede henvendelser:
Der henvises til den myndighedsfælles corona-hotline:
tlf. 70 20 02 33.

Hotlinen er åben alle dage kl. 06.00-24.00.

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet har d. 22. marts indgået en samlet rammeaftale for genåbningen af Danmark. Som følge af aftalen fortsætter en gradvis udfasning af restriktioner. Det betyder, at følgende tiltag og restriktioner fra d. 21. maj gælder på kultur-, idræts-, fritids- og foreningsområdet.

Forsamlinger

 • Forsamlingsforbud på 50 personer indendørs. Der må dermed maksimalt være 50 personer til stede på samme sted samtidig indendørs.
 • Forsamlingsforbud på 100 personer udendørs. Der må dermed maksimalt være 100 personer til stede på samme sted samtidig udendørs.
 • Forsamlingsforbud på 500 personer ved arrangementer, aktiviteter, begivenheder eller lignende inden for idræt og kultur, hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder, en bane eller lignende. Undtagelsen gælder bl.a. idrætskampe, koncerter, forestillinger, foredrag og lignende.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for større arrangementer, som afholdes i overensstemmelse med bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19. Det gælder for følgende ordninger
  • Ordningen for indendørs og udendørs arrangementer med siddende publikum: Der kan efter ordningen afholdes indendørs og udendørs kultur- og idrætsarrangementer med flere end 500 siddende tilskuere eller publikummer, hvor tilskuere mv. er opdelt i klart adskilte sektioner á maksimalt 500 tilskuere mv. med egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter. Ved arrangementer efter denne ordning skal tilskuere mv. i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende med mindst 1 meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende tilskuer. Ordningen gælder bl.a. for koncerter og forestillinger i teatre, biografer samt idrætsarrangementer f.eks. håndboldkampe, ishockeykampe mv. Ved disse arrangementer gælder intet øvre forsamlingsloft. Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag, herunder ved indendørs arrangementer krav om mundbind/visir samt arealkrav.
  • Ordningen for udendørs arrangementer med stående publikum: Der kan efter reglerne i denne ordning afholdes udendørs arrangementer med stående publikum med flere end 100 tilskuere eller publikummer til stede på samme sted samtidig. Ordningen omfatter bl.a. musikfestivaler, koncerter og andre festivallignende arrangementer, hvor publikum står op. Arrangementer, der afholdes efter denne ordning skal afvikles således, at tilskuere mv. er opdelt i klart adskilte sektioner med egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter. Der må maksimalt tillades adgang til 200 tilskuere mv. pr. sektion og der gælder et arealkrav på 4 m2 pr. tilskuer mv. pr. sektion. Det skal sikres, at tilskuere mv. i en sektion ikke tillades adgang til en anden sektion. Der må maksimalt tillades adgang til 2000 tilskuere mv. i forbindelse med arrangementer efter denne ordning. Der kan desuden afholdes fanzonearrangementer i forbindelse med EURO 2020, der er arrangeret helt eller delvist af DBU og afvikles i Københavns Kommune. Der må maksimalt tillades adgang til 2000 tilskuere mv. til fanzonearrangementerne med op til 500 tilskuere mv. pr. sektion og et arealkrav på 2 m2 pr. tilskuer mv. Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag.
  • Ordningen for større udendørs motionsevents: Der kan efter reglerne i denne ordning afholdes udendørs motionsevents med flere end 100 tilstedeværende deltagere, frivillige, officials mv. til stede på samme sted samtidig.  Motionsevents, der afholdes efter denne ordning skal afvikles således, at deltagere, officials, ansatte og frivillige og lignende på lokaliteterne er opdelt i klart adskilte grupper med maksimalt 150 personer i hver gruppe. Det skal sikres, at grupperne holdes adskilt ved starten og slutningen af motionseventet. Det samlede antal deltagere, officials, ansatte og frivillige, der er til stede på samme sted samtidigt, må ikke overstige 3.000 personer.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for fodboldkampe, som afholdes i overensstemmelse med bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv. Ordningen gælder for fodboldkampe i 3F Superligaen, NordicBet ligaen, Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder) og 2. division (kvinder og herrer), finalen i Sydbank Pokalen, finalen i Sydbank Kvindepokalen, A-landskampe (herrer og kvinder) samt kampe i forbindelse med afviklingen af EM i fodbold i Parken (EURO 2020). Tilskuere skal til fodboldkampe der afholdes efter denne ordning være opdelt i klart adskilte sektioner á maksimalt 500 tilskuere med egne ind- og udgang og egne servicefaciliteter. Tilskuere skal endvidere i det væsentlige sidde ned på faste pladser med mindst 1 meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende tilskuer. Ved disse arrangementer gælder intet øvre forsamlingsloft. Der gælder krav om mundbind, når tilskuere ikke sidder ned, og der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for indendørs konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål, som afholdes i overensstemmelse med reglerne for ordningen for konferencer og møder, der er fastsat i kapitel 2 i bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind mv. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19. Til disse arrangementer skal deltagere i det væsentlige sidde ned med mindst 1 meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende deltager. Ordningen gælder bl.a. for foreningsrelaterede arrangementer, herunder generalforsamlinger. Til arrangementer der afvikles efter denne ordning skal deltagere opdeles i klart adskilte sektioner á maksimalt 500 deltagere med egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter. Der gælder ved disse arrangementer et forsamlingsloft på maksimalt 1000 deltagere.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for professionelle idrætsudøvere (se nærmere definition nedenfor eller i forsamlingsbekendtgørelsen).
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, herunder også arbejde, som finder sted i det offentlige rum eller til arrangementer. Det gælder blandt andet også skuespillere, musikere, dansere, sangere mv. samt medievirksomheder, tv-produktion mv.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for skoler, dagtilbud og andre institutioner, herunder folkehøjskoler såfremt andre restriktioner ikke er gældende (f.eks. lukning eller hjemsendelse).

Restriktioner for lokaler og lokaliteter på Kulturministeriets område

 • Der skal bæres mundbind eller visir i følgende lokaler og lokaliteter (udendørs) på Kulturministeriets område:
  • lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder museer, kunsthaller, kultur- aktivitets- og medborgerhuse, biblioteker, arkiver, teatre, spillesteder og biografer samt i lokaler i zoologiske anlæg, akvarier og lignende.
  • lokaler, hvor der udøves idræts- fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, træningscentre, svømmehaller, foreningslokaler og lignende.
  • lokaler der anvendes til aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet og musik- og kulturskoler samt grundkurser på kunstområdet mv.
  • lokaler og lokaliteter på stadions i forbindelse med afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv.
  • lokaler på de videregående kunstneriske uddannelser.
 • Der gælder krav om coronapas i følgende lokaler og lokaliteter på Kulturministeriets område:
  • lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder museer, kunsthaller, kultur- aktivitets- og medborgerhuse, grundkurser på kunstområdet, aftenskoler, musik- og kulturskoler, Folkeuniversitetet, biblioteker, arkiver, teatre, spillesteder og biografer.
  • lokaler og lokaliteter i zoologiske anlæg, akvarier og lignende.
  • lokaler, hvor der udøves idræts- fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, svømmehaller, træningscentre, foreningslokaler og lignende (gælder kun for personer på 18 år og derover).
  • lokaler og lokaliteter på stadions, hvor der afvikles fodboldkampe, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv.
  • lokaliteter, hvor der afvikles idrætsarrangementer og motionsevents, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.
 • I lokaler, hvortil der er offentlig adgang, må der maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 4 m2 gulvareal. I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere eller lignende i det væsentlige sidder eller ligger ned, må der tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 2 m2 gulvareal.
 • Institutioner, arrangører mv. som har rådighed over lokaler og lokaliteter, der anvendes til arrangementer, begivenheder, teatre eller lignende, hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser skal sikre, at tilskuere har retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder, en bane eller lignende. Det skal ligeledes sikres, at der fremad, bagud og til siderne er mindst 1 meters afstand eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende tilskuer eller publikummer. Afstandskravet gælder ikke for personer fra samme husstand eller tilsvarende nære kontakter.

Folkehøjskoler, daghøjskoler og videregående kunstneriske uddannelser

 • Folkehøjskolerne må holde åbent for både lange og korte kurser med fysisk fremmøde under forudsætning af smitteforebyggende tiltag, herunder krav om test af personale samt kursister og elever to gange om ugen.
 • Daghøjskoler må holde åbent med fysisk fremmøde under forudsætning af smitteforebyggende tiltag, herunder krav om test af personale samt kursister og elever to gange ugentligt. Daghøjskoler er omfattet af det til enhver tid gældende forsamlingsforbud.
 • De videregående kunstneriske uddannelser må holde åbent for 100 pct. fysisk fremmøde for alle studerende under forudsætning af smitteforebyggende tiltag, herunder krav om test af personale samt studerende to gange om ugen. Fysisk fremmøde på de videregående kunstneriske uddannelser sker under forudsætning af test – læs mere om institutionernes forberedelser til selvpodning under supervision her samt gennemførelse af selvpodning under supervision her.

Nedenstående er svar på en række spørgsmål om de gældende restriktioner og anbefalinger. Kulturministeriet opdaterer løbende med nye spørgsmål samt uddybninger og præciseringer. Svarene skal læses med forbehold for eventuelle upræcisheder. Det vil altid være den til enhver tid gældende bekendtgørelse, der er afgørende i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Svar på generelle spørgsmål 

Hvornår skal man bære mundbind eller visir ved besøg på indendørs kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter?

Det er påkrævet, at besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter.

For medarbejdere mv. gælder kravet, hvis de har kontakt til besøgende, brugere, tilskuere eller lignende, medmindre medarbejdere mv. opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang.

Kravet om brug af mundbind eller visir i lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter, gælder ikke for besøgende, brugere, tilskuere og lignende, der sidder ned.

Desuden kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 1. Under kortvarig indtagelse af mad og drikke
 2. Under indtagelse af medicin.
 3. Under samtale med personer, der mundaflæser.
 4. Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 5. Hvis politiet skal foretage identifikation.
 6. Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Det anses også som en anerkendelsesværdig årsag til at fjerne mundbind eller visir helt eller delvist, hvis det ikke kan bæres grundet aktivitetens natur (f.eks. ved badning, i forbindelse med omklædning mv.).

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder desuden ikke for medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse mv. af den pågældende kulturelle aktivitet, idrætsaktivitet eller foreningsaktivitet. Kravet gælder dog både før og efter optræden og udøvelse mv.

Hvornår skal man bære mundbind eller visir på de videregående kunstneriske uddannelser, Folkeuniversitetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet?

Kravet om at bære mundbind eller visir gælder på de videregående kunstneriske uddannelser, musik- og kulturskoler, andre kunstskoler, grundkurser på kunstområdet, aftenskoler, Folkeuniversitetet, daghøjskoler mv. for personer på 12 år og derover, når de befinder sig indendørs på institutionen mv. Det gælder for elever, kursister, deltagere og studerende, medmindre de:

 • deltager i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, prøvesale mv.
 • alene er sammen med elever, kursister, deltagere eller studerende fra deres stamklasse eller -hold
 • aflægger prøve

Derudover gælder kravet for lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet institutionen, medmindre de ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere, studerende og besøgende ikke har adgang.

Kravet gælder desuden ikke for lærere og undervisere mv., som den pågældende dag underviser to eller færre klasser eller hold, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, prøvesale mv.

Er det tilladt at bære halvansigtsvisir?

Kravet gælder brug af enten mundbind eller visir. Ved mundbind forstås engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet. Det er derfor tilladt at bære halvansigtsvisir, hvis dette dækker næse og mund.

Medarbejdere og andre personer tilknyttet et lokale, hvor det er et krav at bære mundbind eller visir kan bortvise kunder, brugere, tilskuere og lignende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

For yderligere information angående anvendelsen af mundbind, anbefaler vi denne guide fra Sundhedsstyrelsen:

https://www.sst.dk/da/corona/forebyg-smitte/mundbind-og-barrierer

Skal man bruge mundbind eller visir i skoler m.v., hvis undervisningen afholdes på museer, i idrætslokaler eller lignende?

Elever i skoler og lignende på 12 år og derover er ikke undtaget krav om brug af mundbind eller visir i f.eks. idrætshaller, museer mv. Elever på 12 år og derover skal således bruge mundbind eller visir i f.eks. svømmehaller og idrætshaller – også når aktiviteten er en del af undervisningen. Som udøver behøver man dog ikke bruge mundbind eller visir, mens man udøver. Man behøver derfor ikke at bruge mundbind eller visir mens man udøver en idrætsaktivitet eller lignende i idrætshaller, svømmehaller m.v.

Erstatter brug af mundbind eller visir øvrige restriktioner og anbefalinger?

Nej, selvom der er krav om brug af mundbind eller visir, er øvrige anbefalinger og restriktioner stadig gældende, herunder anbefaling om afstand samt forsamlingsforbud.

Hvornår er der tale om lokaler med offentligt adgang, hvor der er krav om bære mundbind eller visir?

Med lokaler, hvortil offentligheden har adgang, forstås som udgangspunkt lokaler, som ikke er aflåst for offentligheden. Det vil sige, at hvis lokalet ikke er aflåst for andre end de konkrete ejere, lejere mv., forstås det som et lokale, hvortil offentligheden har adgang.

Det er muligt at inddele et lokale sådan, at offentligheden ikke har adgang til hele lokalet, hvis der lukkes fuldstændigt af for adgang til den eller de dele af et lokale, og overholdelsen af denne aflukning kontrolleres af den lokaleansvarlige.

Kravet om at bruge mundbind eller visir omfatter ikke medarbejdere mv., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang.

Skal medarbejdere, der ikke arbejder i publikumsområder, bære mundbind eller visir?

Kravet om at bære mundbind eller visir gælder også personale, medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til kunder, deltagere, brugere, tilskuere eller andre besøgende. Kravet omfatter ikke medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang.

Hvornår skal man vise coronapas ved besøg på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter?

Det er påkrævet, at besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 15 år og derover skal fremvise coronapas for at få adgang til lokaler og lokaliteter (udendørs faciliteter), hvor der udøves kulturaktiviteter samt lokaler og lokaliteter i zoologiske anlæg, akvarier og lignende. Der er desuden krav om fremvisning af coronapas for besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 18 år og derover i lokaler, hvor der udøves idræts- fritids- og foreningsaktiviteter samt på musik- og kulturskoler, andre kunstskoler, grundkurser på kunstområdet og aftenskoler.

Ved coronapas forstås opfyldelse af dokumentation for et af følgende:

 • et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget
 • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) eller
 • et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).

Kontrol af coronapas på biblioteker og i lokaler, hvor der udøves aktiviteter organiseret af foreninger kan ske via stikprøvekontrol. I øvrige lokaler og lokaliteter, der er omfattet af krav om coronapas, må der alene tillades adgang til besøgende, brugere, tilskuere mv., der ved ankomst til det pågældende lokale eller lokalitet kan fremvise gyldigt coronapas. Fremvisning af coronapas kan f.eks. ske ved indgangen til lokalet eller lokaliteten eller ved første naturlige kontaktpunkt med personale tilknyttet lokalet eller lokaliteten. Hvis en person ikke kan fremvise coronapas kan vedkommende bortvises.

Der skal ved lokaler og lokaliteter, hvor der er krav om coronapas opsættes informationsmateriale om kravet. Find plakater om krav om fremvisning af coronapas på coronasmitte.dk

Hvor gælder muligheden for stikprøvekontrol af coronapas, hvem foretager kontrollen og hvor ofte?

Muligheden for stikprøvekontrol af coronapas gælder udelukkende på biblioteker og i lokaler, hvor der udøves aktiviteter organiseret af foreninger.

Ansvaret for at foretage kontrol af coronapasset, herunder stikprøvekontrol påhviler den pågældende institution, forening, virksomhed, facilitetsejer eller lignende, som har rådighed over lokalet eller lokaliteten, som er omfattet krav om coronapas. Ansvaret vil dermed f.eks. påhvile den forening, som er arrangør af en foreningsaktivitet. Coronapasset kan f.eks. kontrolleres af personale eller andre personer tilknyttet det pågældende lokale eller lokalitet. Efter aftale kan kontrollen også kunne varetages af andre, f.eks. kommunen.

Stikprøvekontrol af coronapas skal ske mindst 1 gang i døgnet ved kontrol af alle de tilstedeværende besøgende, brugere mv. i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages.

Gælder kravet om fremvisning af coronapas også for frivillige og ansatte?

Kravet om fremvisning af et coronapas gælder for besøgende, brugere, tilskuere og lignende. Det omfatter dermed ikke ansatte, frivillige og lignende, f.eks. spejderledere, fodboldtrænere og optrædende.

Hvilke undtagelser gælder fra kravet om coronapas

Kravet om fremvisning af et coronapas gælder for besøgende, brugere, tilskuere og lignende. Det omfatter dermed ikke ansatte, frivillige og lignende, f.eks. spejderledere, fodboldtrænere og optrædende.

Der gælder endvidere en række undtagelser fra kravet, herunder:

 • børn under 15 år. På musik- og kulturskoler, andre kunstskoler, grundkurser på kunstområdet, aftenskoler samt i lokaler, hvor der udøves idræts- fritids- og foreningsaktiviteter er der ikke krav om coronapas for børn og unge under 18 år.
 • for personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget COVID-19-test.
 • for personer der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget COVID-19-test.

Hvordan skal institutioner, foreninger, virksomheder mv. forholde sig til besøgende mv., som nægter at forevise et coronapas?

Institutionerne, foreninger mv., som har rådighed over et lokale eller en lokalitet med krav om coronapas, skal kontrollere besøgende, brugere, tilskuere og lignendes coronapas og opstille informationsmateriale om kravet om coronapas. En institution, forening mv. kan ifalde bøde, såfremt institutionen, foreningen mv. lukker personer ind, der ikke kan forevise et coronapas eller såfremt institutioner, foreninger mv. ikke opstiller informationsmateriale om kravet. Institutioner, foreninger mv. kan bortvise personer, der ikke kan eller vil forevise et coronapas. Hvis en person ikke forlader den pågældende kulturinstitution efter at være blevet bortvist, kan vedkommende straffes med bøde.

Såfremt der ikke er opstillet informationsmateriale om kravet om coronapas, eller en besøgende mv. ikke har fremvist tilstrækkelig dokumentation, kan den pågældende institution, forening mv. straffes med bøde.

Find plakater om krav om fremvisning af coronapas på coronasmitte.dk

Gælder der dokumentationskrav for personer, der ikke mener, at de er omfattet af kravet om at forevise et coronapas?

Nej der gælder ikke et dokumentationskrav. Personen skal f.eks. ikke fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af kravet.

Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme personen til gode, og at reglerne ikke betyder, at man skal gå ind i en diskussion med besøgende mv. For at en institution, forening, virksomhed eller lignende skal kunne leve op til sin forpligtelse til alene at tillade adgang for besøgende mv., der overholder kravet om at fremvise et coronapas, er dog samtidig vigtigt, at det fremstår troværdigt, at den besøgende mv. er undtaget fra kravet. Hvis en besøgende mv. nægter at fremvise et coronapas uden grund og nægter at forlade lokaliteten, kan man kontakte politiet.

Hvordan skal det tjekkes, at kunder eller besøgende er undtaget krav om coronapas?

Som dokumentation for en undtagelse fra coronapas kan dokumentation vises i form af f.eks. et sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår. Der gælder efter de gældende regler dog ikke krav om dokumentation for en undtagelse. Den besøgende, brugeren, tilskueren mv. er således ikke forpligtet til at fremvise f.eks. en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af krav om coronapas. Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme den besøgende mv. til gode. For at en institution, forening eller lignende kan leve op til sin forpligtelse i forhold til kontrol af coronapas, er det samtidig vigtigt, at det fremstår troværdigt, at den besøgende mv. er undtaget krav om coronapas. Læs mere om situationer, hvor besøgende, brugere mv. kan være undtaget test på Sundhedsstyrelsens hjemmeside på følgende link: https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Hvornaar-du-skal-testes

Hvad indebærer et gyldigt coronapas og hvilke former for dokumentation kan anvendes?

Ved coronapas forstås dokumenation for et af følgende kriterier:

 • et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget
 • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) eller
 • et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).

Et gyldigt coronapas kan dokumenteres på flere måder og kan foreligge enten i papirformat eller elektronisk, f.eks. via testsvar på sms, udskrifter mv. Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på indehaverens medbragte pas, sundhedskort, kørekort eller andet offentligt udstedt ID.

Dokumentation for gyldigt coronapas kan fra ultimo maj ske ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app "Coronapas", hvor skærmen viser "gyldigt i Danmark" kombineret med bevægelige elementer, eller ved scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser "gyldigt i Danmark". Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten, eller kan verificeres digitalt ved scanning af QR-kode. Ved brug af appen "Coronapas" vil oplysninger om vaccination, teststatus og immunitet være samlet i én løsning, og der vil ikke være krav om fremvisning af ID.

Hvad betyder undtagelsen fra forsamlingsforbuddet om ophold og færdsel på en arbejdsplads?

Forsamlingsforbuddet gælder ikke almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v.

Det betyder, at der må være flere end 100 personer til stede ved et udendørs arrangement, en aktivitet, en begivenhed eller lignende eller 50 personer indendørs, hvis én eller flere af de tilstedeværende er til stede i kraft af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt.

Personer, som er til stede i kraft af et arbejdsforhold, indgår ikke i opgørelsen af det antal personer, der maksimalt må være til stede til et arrangement mv. Det betyder, f.eks. at der udover de 100 personer, der må være til stede i forbindelse med en udendørs idrætsaktivitet, må være én eller flere instruktører, trænere eller lignende til stede, hvis vedkommende er til stede i kraft af et arbejdsforhold.

Gælder arealkravet også på arbejdspladser, herunder for skuespillere, journalister, musikere mv.?

Med det gældende arealkrav må der maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere eller lignende i det væsentlige sidder eller ligger ned, må der tillades adgang for 1 besøgende, brugere, tilskuere eller lignende pr. 2 m2. Er gulvarealet under 4 m2 må der uanset arealkravet tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager.

Hvis der på en arbejdsplads kun er adgang for de relevante medarbejdere vil det pågældende lokale som udgangspunkt blive betragtet som lukket for offentlig adgang, hvorfor arealkravet ikke finder anvendelse. Arealkravet vil dog træde i kraft, hvis der som led i udførelsen af arbejdet er besøgende eller lignende til stede i det pågældende lokale, herunder f.eks. gæster i et radio- eller tv-studie.

Hvad er anbefalingerne for udrejse af Danmark?

For information om rejsevejledninger henvises til Udenrigsministeriet.

Information om udrejse kan endvidere findes her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-udlandet/smittesituationen-i-europa

Hvad er reglerne for indrejse til Danmark?

I forhold til indrejse til Danmark gælder, at udlændinge med bopæl i i orange lande kan rejse ind i Danmark med følgende anerkendelsesværdige formål (der gælder dog andre regler for udlændinge med bopæl i røde lande, hvor der gælder væsentligt færre undtagelser). Anerkendelsesværdige formål omfatter blandt andet personer, der skal:

 • levere tjenesteydelser i Danmark
 • arbejde i Danmark
 • er skoleelev eller studerende i Danmark
 • skal på højskoleophold
 • skal deltage i ulønnet praktik og er indskrevet på en videregående uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Kulturministeriet (gælder kun for udlændinge med fast bopæl i grænselandet)

Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under Politiet.

Hvilke regler gælder der for test forud for indrejse i Danmark?

Alle flypassagerer, der rejser til Danmark, herunder også danske statsborgere, skal fremvise en negativ covid-19-test foretaget højst 24 timer inden de går om bord på flyet. Kravet gælder alle passagerflyvninger til Danmark fra hele verden bortset fra indenrigsflyvninger og flyvninger fra Grønland og Færøerne. 

Udlændinge uden fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, som indrejser til Danmark via sø- eller landegrænser skal fremvise en negativ covid-19-test foretaget højst 24 timer før indrejsen.

Læs mere om kravet her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse/krav-om-test-og-isolation-ved-indrejse

Hvilke regler gælder der for test efter ankomst til Danmark?

Personer, der ankommer til Danmark efter at have opholdt sig i udlandet, skal som udgangspunkt have foretaget en test ved ankomst. Personer, som ankommer med fly, skal som udgangspunkt have foretaget en antigentest (hurtigtest) i lufthavnen, mens indrejsende over sø-eller landegrænser skal have foretaget en antigentest eller en PCR-test senest 24 timer efter indrejse i Danmark.

Der gælder en række undtagelser fra testkravet. Læs mere om dem her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse/krav-om-test-og-isolation-ved-indrejse

Hvilke regler gælder der for isolation, når man rejser ind i Danmark?

Personer, der rejser til Danmark efter at have opholdt sig i udlandet, skal som udgangspunkt efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation i 10 dage og må som udgangspunkt ikke forlade isolationsstedet før udløbet af perioden. Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Der gælder en række undtagelser fra kravet samt en række muligheder for at afbryde isolationen midlertidigt for visse persongrupper og for personer, som varetager visse formål. Det er bl.a. muligt for følgende danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark at afbryde isolationen midlertidigt:

Personer, der varetager særligt kritiske og uopsættelige funktioner, som har haft væsentlige grunde til at være i udlandet, og som er nødt til at møde fysisk på arbejde eller rejse til udlandet for at varetage særligt kritiske og uopsættelige funktioner.

Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, som har været i udlandet efter at have deltaget i et mesterskab, stævne, en træningslejr og lignende, og som skal deltage i mesterskaber, stævner og lignende og passe deres træning i Danmark eller udlandet.

Det er endvidere muligt for danske statsborgere, som har fast bopæl i udlandet, og udlændinge, som har fast bopæl i udlandet midlertidigt at afbryde isolationen f.eks. med henblik på at levere en tjenesteydelse i Danmark eller udføre arbejde som arbejdstager, arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark.

Læs mere om kravet om at gå i isolation her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse/krav-om-test-og-isolation-ved-indrejse

Hvad betyder kravet om isolation for professionelle idrætsudøvere med bopæl i Danmark?

Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, f.eks. en trænerstab eller en fysioterapeut, som er indrejst i Danmark efter at have deltaget i et mesterskab, stævne, en træningslejr eller lignende i udlandet, kan afbryde isolationen midlertidigt, hvis de skal deltage i mesterskaber, stævner eller lignende eller passe deres træning i Danmark eller udlandet. Det gælder eksempelvis, når de skal spille kamp i nationale eller internationale mesterskaber.

Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, skal efter deltagelse i kampe i mesterskaber, stævner og lignende eller træningsaktiviteter i Danmark uden ugrundet ophold genoptage isolationen på deres isolationssted.

Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Hvad betyder kravet om isolation for professionelle idrætsudøvere med bopæl i udlandet?

For professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, som ikke har fast bopæl i Danmark, betragtes deltagelse i kampe i mesterskaber, stævner og lignende i Danmark som en tjenesteydelse, der f.eks. leveres til en konkurrencearrangør, en tv-station eller lignende. Det betyder, at eksempelvis udenlandske landshold og klubhold må afbryde isolationen midlertidigt for at spille kampe mod danske landshold og klubber i mesterskaber, stævner og lignende, herunder ved træningsaktiviteter, der har tilknytning til deltagelsen i et mesterskab, stævne eller lignende i Danmark.

Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, skal efter deltagelse i kampe i mesterskaber, stævner og lignende i Danmark uden ugrundet ophold genoptage isolationen på deres isolationssted. Hvis professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, f.eks. isolerer sig på et hotel i Danmark, vil det være muligt for holdkammerater, trænere, stab mv. at isolere sig flere personer på samme værelse.

Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Hvor mange må der være til stede i de enkelte lokaler på museer, kunsthaller og biblioteker?

Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer i forbindelse med indendørs aktiviteter, begivenheder, arrangementer og lignende. Almindelig ophold og færden på museer, kunsthaller og biblioteker anses dog ikke som ét samlet arrangement mv. Det vil derfor være tilladt at færdes i grupper på maksimalt 50 personer, f.eks. i forbindelse med omvisninger eller deltage i arrangementer som f.eks. ferniseringer eller lignende med op til 50 personer til stede.

For lokaler på museer, kunsthaller, biblioteker og andre lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, og hvortil offentligheden har adgang, gælder det endvidere, at det er arealet af det enkelte lokale, som afgør, hvor mange der må være i lokalet samtidig. I lokaler med offentlig adgang, f.eks. på et museum, bibliotek, en foyer mv. må der maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 4 m2 gulvareal. I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere eller lignende i det væsentlige sidder ned, f.eks. en læsesal, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.

Det er endvidere muligt at afholde publikumsrettede arrangementer på biblioteker, museer, kunsthaller mv. i overensstemmelse med reglerne for større arrangementer med siddende publikum, herunder afstandskrav, krav om at tilskuere/publikummer i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, oplægsholder eller lignende  

Hvilket forsamlingsforbud og arealkrav gælder for teatre, biografer og spillesteder ved arrangementer med siddende publikum?

Jf. gældende forsamlingsbekendtgørelse gælder der en undtagelse fra forsamlingsforbuddet ved arrangementer inden for idræt og kultur, herunder koncerter, forestillinger, foredrag, kampe og lignende, hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, oplægsholder, bane eller lignende. Til arrangementer omfattet af denne undtagelse må der maksimalt være 500 personer til stede samtidig, inklusiv alle tilstedeværende, herunder tilskuere, personale, optrædende og andre tilstedeværende.

Jf. bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 må der afholdes idræts- og kulturarrangementer med flere end 500 tilskuere eller publikummer, hvor tilskuere mv. er opdelt i klart adskilte sektioner á maksimalt 500 tilskuere med egne ind- og udgang og egne servicefaciliteter. Det gælder bl.a. koncerter og forestillinger i teatre, biografer, idrætskampe mv. Tilskuere mv. skal under arrangementer, som afholdes efter denne ordning i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende. Der skal fremad, bagud og til siderne være mindst 1 meters afstand eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende tilskuer mv. Afstandskravet gælder dog ikke mellem personer fra samme husstand og tilsvarende nære kontakter.

Tæller ansatte, personale, frivillige mv. med i de 500 personer, hvis man afholder et mindre arrangement? Og hvad med større arrangementer med over 500 tilskuere?

Ved mindre arrangementer tæller alle med i de 500 personer, der må være til stede ved arrangementer inden for idræt og kultur, hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, oplægsholder, bane eller lignende. Der må dermed maksimalt være 500 personer til stede, inklusiv ansatte, personale, frivillige mv. Ved arrangementer der afholdes i overensstemmelse med ordningen for indendørs og udendørs arrangementer med siddende publikum samt ordningen for udendørs arrangementer med stående publikum tæller ansatte, personale, frivillige mv. ikke med i det maksimale antal personer, der må være i de enkelte sektioner. I opgørelsen af de tilstedeværende i de enkelte sektioner indgår alene tilksuere og publikummer.

Uagtet antallet af personer, der må være til stede som følge af det gældende forsamlingsforbud eller til det pågældende større kultur- idrætsarrangement, må der i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder spillesteder, teatre, biografer mv. maksimalt tillades adgang for 1 bruger, besøgende, tilskuer og lignende pr. 4 m2 gulvareal. I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere eller lignende i det væsentlige sidder eller ligger ned, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v. Personale og optrædende indgår ikke i det samlede antal personer, der må være til stede i lokalet, som følge af arealkravet.

Hvilket forsamlingsforbud og arealkrav gælder for udendørs koncertarrangementer og andre arrangementer med stående publikum?

Der må afholdes af udendørs arrangementer med stående publikum, f.eks. koncerter og festivaler med op til 2000 tilskuere eller publikummer til stede ved arrangementet. Det er et krav, at tilskuere mv. opdeles i klart adskilte sektioner med egne ind- og udgange samt egne servicefaciliteter, herunder adgang til salgsområder, sanitetsområder, garderobeområder mv. Der må maksimalt tillades adgang for 200 tilskuere mv. i hver sektion. Der gælder derudover et arealkrav i de enkelte sektioner. Der må derfor maksimalt tillades adgang til 1 tilskuer eller publikummer pr. 4. m2 i hver sektion. Der gælder desuden andre smitteforebyggende tiltag, herunder krav om coronapas samt krav om sundhedsplan, hvis flere 500 tilskuere er til stede ved arrangementet.

Hvilke regler gælder der for indtagelse af mad- og drikkevarer ved arrangementer, hvor med siddende publikum?

Ved større arrangementer, der afholdes med siddende tilskuere eller publikum er det et krav, at tilskuere og publikummer i al væsentlighed sidder ned på deres faste pladser. Med det forstås, at tilskuere mv. er siddende under hele arrangementet med undtagelse af, når tilskuere mv. ankommer og forlader arrangementet, eller når tilskuere mv. undervejs skal hente mad- og drikkevarer, i garderoben, på toilettet eller lignende. Det er endvidere alene tilladt at have 1 fast plads til arrangementer, der afholdes efter reglerne for siddende arrangementer. Derved skal mad- og drikkevarer som udgangspunkt indtages på den pågældende tilskuers eller publikummers faste plads, såfremt indtagelsen af mad eller drikkevarer sker som led i det samlede arrangement. Hvis indtagelsen af mad eller drikkevarer eksempelvis sker forud for et kulturarrangement på en café eller et andet serveringssted tilknyttet det pågældende teater, spillested, biograf eller lignende, er der ikke noget til hinder for, at dette kan finde sted.

Hvilke arrangementer kræver en godkendt sundhedsplan?

Den ansvarlige arrangør, institution mv. skal til arrangementer, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, hvor flere end 500 personer deltager, udarbejde en plan for sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af arrangementet. Planen skal være udarbejdet senest 14 dagen inden arrangementet afholdes og indeholde en beskrivelse af, hvordan de tiltag der er iværksat, vil blive håndteret. En skabelon til udarbejdelse af sundhedsplanen er stillet til rådighed på følgende link: https://coronasmitte.dk/spoergsmaal-og-svar-om-covid-19/arrangementer-og-forsamlinger

Hvordan finder man ud af, hvilken ordning man er omfattet?

Arrangementets karakter og model for gennemførelse styrer, hvilken ordning man tilhører. Det er således centralt, om arrangementet er for deltagere, som ved et motionsevent, eller om arrangementet er for et publikum til f.eks. en koncert.

Kan man kombinere ordningerne, f.eks. ved at indrette en festivalplads, så der kombineres mellem siddende sektioner og stående sektioner?

Det vil være muligt at have både stående sektioner og siddende sektioner, hvis de er klart adskilt og har egne servicearealer mv. Deltagerantallet for det samlede arrangement vil skulle følge ordningen for stående deltagere.

Tæller scenearealer med i det samlede areal ift. opgørelsen af, hvor mange der må være til stede i lokalet?

Antallet af personer, der må være til tilstede som følge af arealkravet opgøres ud fra gulvarealet i det konkrete lokale. Det vil sige, at hvis scenearealet og publikumsarealet er en del af samme lokale, så vil opgørelsen af gulvarealet ske ud fra det samlede antal kvadratmeter for scenearealet, publikumsarealet samt øvrige dele af lokalet. Gulvarealet opgøres indvendigt væg til væg uanset inventar mv.

Personale og optrædende indgår ikke i det samlede antal personer, der må være tilstede som følge af arealkravet. Arealkravet omfatter besøgende, tilskuere, brugere og lignende.

Gælder arealkravet også udendørs arrangementer?

Arealkravet gælder som udgangspunkt alene i lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Der gælder dog et arealkrav ved udendørs arrangementer, der afholdes i overensstemmelse med ordningen for udendørs arrangementer med stående publikum. Der må ved disse arrangementer maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 i hver sektion.

Derudover gælder Sundhedsstyrelsen anbefaling om at holde mindst 1 meters afstand og 2 meter, når det er muligt både indendørs og udendørs. Desuden gælder der for større arrangementer med flere end 500 siddende tilskuere eller publikummer et afstandskrav om, at der fremad, bagud og til siderne skal være mindst 1 meters afstand eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende tilskuer mv. Afstandskravet gælder dog ikke mellem personer fra samme husstand og tilsvarende nære kontakter.

Hvad er kravene til sektionsopdelingen, afstanden mellem sektionerne samt indgange og servicefaciliteter?

Sektionerne skal adskilles på en måde, så deltagere/publikum i hver sektion ikke blandes. Der kan bruges markering, minestrimmel, hegn eller andet, der markerer sektionsinddelingen. En sektion kan også være uden fysisk markering, såfremt der på anden vis tilses at deltagerne ikke kommer i kontakt med andre grupper, der er til stede på samme tid.

Det er arrangørens ansvar, at personer i en sektion ikke tillades adgang til en anden sektion.

Hvis der er flere grupper/sektioner, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne/sektionerne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Der bør være 2 meters afstand mellem sektioner, med mindre der anvendes hegn til sektionsopdeling.

Må personale bevæge sig fra sektion til sektion?

Personale bør ikke arbejde på tværs af de enkelte sektioner eller grupper.

Ved hændelser må personale med særlige kompetencer f.eks. specialister, sikkerhedspersonale eller samaritter dog assistere i alle sektioner. Der skal dog tilses at dette kun sker ved særlige omstændigheder.

Vil det – når det lille forsamlingsforbud udendørs udfases pr. 11. juni – være muligt at afholde stående udendørs kulturarrangementer med op til 500 tilstedeværende uden krav om sektionering og andre smitteforebyggende tiltag, som følger af ordningen?

Kulturministeriet er ved at afklare, hvad der gælder i forbindelse med den forventede udfasning af det lille forsamlingsforbud udendørs pr. 11. juni. Opdateres.

Hvad indebærer kravet om at fremvise et coronapas?

Med kravet om fremvisning af et coronapas gælder det, at kunder, besøgende og lignende for at få adgang skal kunne forevise dokumentation for enten vaccination, negativ test eller immunitet som følge af tidligere smitte. Det betyder, at følgende dokumentationsmuligheder gælder som adgang for kunder, besøgende og lignende:

 • Et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.
 • Et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.
 • Et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis).
 • Et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).

Et gyldigt coronapas kan dokumenteres på flere måder og kan foreligge enten i papirformat eller elektronisk, f.eks. via testsvar på sms, udskrifter mv. Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på indehaverens medbragte pas, sundhedskort, kørekort eller andet offentligt udstedt ID.

Dokumentation for gyldigt coronapas kan fra ultimo maj ske ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app "Coronapas", hvor skærmen viser "gyldigt i Danmark" kombineret med bevægelige elementer, eller ved scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser "gyldigt i Danmark". Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten, eller kan verificeres digitalt ved scanning af QR-kode. Ved brug af appen "Coronapas" vil oplysninger om vaccination, teststatus og immunitet være samlet i én løsning, og der vil ikke være krav om fremvisning af ID.

Find plakater om krav om fremvisning af coronapas på coronasmitte.dk

Skal både besøgende og ansatte fremvise coronapas for at få adgang til museer, kunsthaller, biografer, spillesteder, teatre mv? Og gælder der undtagelser?

Kravet om fremvisning af et coronapas gælder for besøgende, brugere, tilskuere og lignende. Det omfatter dermed ikke ansatte og frivillige. Der gælder derudover følgende undtagelser fra kravet om at forevise et coronapas:

 • Børn under 15 år.
 • Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.
 • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.

Hvordan skal kulturinstitutioner forholde sig til besøgende mv., som nægter at forevise et coronapas?

Institutionerne skal kontrollere besøgendes coronapas og opstille informationsmateriale om kravet om at forevise et coronapas. Det bemærkes, at en institution kan ifalde bøde, såfremt institutionen lukker personer ind, der ikke kan forevise et coronapas eller såfremt institutionerne ikke opstiller informationsmateriale om kravet. Institutionerne kan bortvise personer, der ikke kan eller vil forevise et coronapas. Hvis en person ikke forlader den pågældende kulturinstitution efter at være blevet bortvist, kan vedkommende straffes med bøde.

Såfremt der ikke er opstillet informationsmateriale om kravet om coronapas, eller en besøgende mv. ikke har fremvist tilstrækkelig dokumentation, kan den pågældende kulturinstitution straffes med bøde.

Find plakater om krav om fremvisning af coronapas på coronasmitte.dk

Gælder der dokumentationskrav for personer, der ikke mener, at de er omfattet af kravet om at forevise et coronapas?

Nej der gælder ikke et dokumentationskrav. Personen skal f.eks. ikke fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af kravet.

Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme personen til gode, og at reglerne ikke betyder, at man skal gå ind i en diskussion med besøgende mv. For at en kulturinstitution skal kunne leve op til sin forpligtelse til alene at tillade adgang for besøgende mv., der overholder kravet om at fremvise et coronapas, er dog samtidig vigtigt, at det fremstår troværdigt, at den besøgende er undtaget fra kravet. Hvis en besøgende mv. nægter at fremvise et coronapas uden grund og nægter at forlade lokaliteten, kan man kontakte politiet.

Hvordan skal det tjekkes, at kunder eller besøgende er undtaget krav om coronapas?

For børn under 15 år kan dokumentationen vises i form af et sundhedskort eller andet offentligt udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår.

For personer, der af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test, kan dokumentation ske på baggrund af en vurdering af troværdigheden af den besøgendes, brugerens mv. udsagn.

Hvilke regler gælder for serveringssteder med tilknytning til teatre, spillesteder, biografer, idrætsfaciliteter mv.?

Serveringssteder med tilknytning til kulturinstitutioner eller idrætsfaciliteter skal følge de til enhver tid gældende restriktioner for serveringssteder, jf. bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind mv. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19. Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet skal holdes lukkede mellem kl. 23 og kl. 5. Alkoholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover må endvidere ikke serveres eller sælges mellem kl. 22 og kl. 5. Serveringssteder på spillesteder, i biografer, i teatre eller idrætsfaciliteter skal dermed senest lukke for servering med henblik på indtagelse på salgsstedet kl. 23 og må ligeledes ikke sælge alkoholdige drikkevarer efter kl. 22 – også selvom der ikke lukkes for andre aktiviteter i biografen, på spillestedet eller i teatret.

Må kultur- og idrætslokaler holde åbent for skoleundervisning?

Lokaler, hvor der udøves kultur- og idrætsaktiviteter må gerne holde åbent for skoleundervisning, herunder eksterne læringsaktiviteter. Skoler, børnehaver, vuggestuer mv. kan derfor have undervisningsaktiviteter på museer, i teatre, biografer, idrætshaller mv. Dagtilbud, skoler og en række andre uddannelsesinstitutioner er desuden undtaget forsamlingsforbuddet og må dermed være flere end 50 indendørs. Dette gælder også for aktiviteter, der finder sted uden for de lokaler og lokaliteter, som dagtilbuddet, skolen mv. råder over. Det bemærkes, at det er Børne- og Undervisningsministeriet klare anbefaling, at elever møder så få undervisere som muligt. Hvis kultur- eller idrætslokaler holdes åbent for skoleundervisning og elever har undervisning med deres almindelige faste lærere, er der dog intet til hinder for at gennemføre aktiviteten. Læs mere om retningslinjerne og restriktionerne for dagtilbud, skoler mv. på Børne- og Undervisningsministeriets område her.

Er der krav om mundbind eller visir og krav om coronapas for skoler m.v., hvis undervisningen afholdes på museer, i idrætslokaler eller lignende?

Skoleelever som besøger kulturinstitutioner, idrætslokaler og lignende vil være omfattet af samme smitteforebyggende tiltag, herunder krav om mundbind eller visir samt coronapas som andre besøgende, brugere, tilskuere og lignende.

Besøgende på 12 år og derover skal således bruge mundbind eller visir på f.eks. biblioteker og museer og i svømmehaller og idrætshaller – også når aktiviteten er en del af undervisningen. Som udøver behøver man dog ikke bruge mundbind eller visir, mens man udøver. Man behøver derfor ikke at bruge mundbind eller visir mens man udøver en idrætsaktivitet eller lignende i idrætshaller, svømmehaller m.v. Desuden er man undtaget krav om mundbind, når man sidder ned.

Tilsvarende gælder kravet om fremvisning af coronapas for besøgende på 15 år og derover. For adgang til lokaler, hvor der udøves idræts- fritids- og foreningsaktiviteter samt lokaler, der anvendes til musik- og kultur, andre kunstskoler, grundkurser på kunstområdet og aftenskoler gælder kravet om coronapas for besøgende på 18 år og derover. Besøgende skoleklasser, herunder elever og lærere, skal derfor for at få adgang kunne forevise dokumentation for enten vaccination, negativ test eller tidligere smitte.

Må bibliotekerne og arkiverne holde åbent – og under hvilke forudsætninger?

Ja, bibliotekerne og arkiverne må holde åbent for offentligheden, herunder både for udlån, ophold på læsepladser og andre aktiviteter. Det bemærkes, at der i forbindelse med arrangementer, aktiviteter, begivenheder og lignende gælder et indendørs forsamlingsforbud på 50 personer. Almindelig ophold og færden på biblioteker og arkiver betragtes dog ikke som ét arrangement, der er omfattet af forsamlingsforbuddet.

Der gælder krav om coronapas for besøgende, brugere, tilskuere og lignende på biblioteker og arkiver. Kravet gælder uagtet om vedkommende skal opholde sig på en læseplads, skal afhente/aflevere materiale eller lignende. Det gælder også, hvis den besøgende mv. alene skal anvende bibliotekets borgerservicefunktion eller lignende, hvis borgerservicecentret er placeret i selve bibliotekslokalet og der ikke er selvstændig adgang til borgerservicebetjening uden først at skulle ind igennem selve biblioteket. Kontrol af coronapas på biblioteker kan ske via stikprøvekontrol. Muligheden for stikprøvekontrol af coronapas gælder ikke for arkiver. Ansvaret for at foretage kontrol af coronapasset, herunder stikprøvekontrol påhviler det pågældende bibliotek. Coronapasset kan f.eks. kontrolleres af personale eller andre personer tilknyttet det pågældende bibliotek. Efter aftale kan kontrollen også kunne varetages af andre, f.eks. kommunen. Stikprøvekontrol af coronapas skal ske mindst 1 gang i døgnet ved kontrol af alle de tilstedeværende besøgende, brugere mv. i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages.

Der gælder derudover et arealkrav i lokaler, hvortil der offentlig adgang, herunder biblioteker. Som følge af arealkravet må der maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, brugere, tilskuere og lignende pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere og lignende i det væsentlige sidder eller ligger ned, må der dog tillades adgang for 1 besøgende, brugere, tilskuere og lignende pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, må der uanset arealkravet tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende.

Hvordan skal det tjekkes, at kunder eller besøgende er undtaget krav om coronapas?

For børn under 15 år kan dokumentationen vises i form af et sundhedskort eller andet offentligt udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår.

For personer, der af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test, kan dokumentation ske på baggrund af en vurdering af troværdigheden af den besøgendes, brugerens mv. udsagn.

Kan biblioteker anvende en 'click and collect' uden krav om coronapas tilsvarendeden ordning, der gjaldt under nedlukningen?

Biblioteker kan fortsat anvende muligheden for, at materiale kan udlånes/afleveres gennem et 'click and collect'-system, som man kender det fra detailhandlen, hvor brugere henter/afleverer bøger mv. med et minimum af kontakt med personale og andre borgere og uden at skulle opholde sig i selve bibliotekslokalet. Såfremt brugeren afhenter/afleverer materiale og det klart og tydeligt foregår udenfor selve bibliotekslokalet, f.eks. udendørs eller i et tilstødende lokale via et 'click and collect'-system og brugeren derved ikke på noget tidspunkt har adgang til bibliotekslokalet, vil brugeren ikke være omfattet af krav om fremvisning af coronapas.

Må bibliotekerne have besøg af skoleklasser?

Ja, biblioteker må have besøg af skoleklasser, dagtilbud mv., såfremt det sker i overensstemmelse med retningslinjerne på Børne- og Undervisningsministeriets område – læs mere om disse her. Dagtilbud, skoler, mv. er desuden undtaget forsamlingsforbuddet. Det betyder, at disse kan færdes i grupper eller deltage i aktiviteter med flere end 50 personer indendørs – også i forbindelse aktiviteter uden for dagtilbuddets, skolens mv. lokaler og lokaliteter.

Hvordan skal ubemandede fitnesscentre forholde sig til kravet om coronapas og gælder der nogle undtagelser?

Besøgende, brugere mv. skal ved ankomst til lokaler i fitnesscentre fremvise gyldigt coronapas. Coronapasset skal fremvises til personale eller andre personer tilknyttet det pågældende fitnesscenter. Adgangen til fitnesscentre forudsætter dermed, at lokalerne er bemandede i åbningstiden med henblik at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv.

For idrætsaktiviteter organiseret af foreninger, herunder foreningsfitness og anden foreningsidræt i træningscentre gælder muligheden for stikprøvekontrol af coronapasset. Der vil dermed være krav om, at der foretages stikprøvekontrol af alle tilstedeværende besøgende, brugere mv. mindst 1 gang i døgnet. Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle tilstedeværende idrætsudøvere i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages.

Hvor gælder muligheden for stikprøvekontrol af coronapas, hvem foretager kontrollen og hvor ofte?

Muligheden for stikprøvekontrol af coronapas gælder udelukkende i lokaler, hvor der udøves aktiviteter organiseret af foreninger. I øvrige lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter, f.eks. private fitnesscentre og yogahold skal coronapasset forevises ved ankomst til det pågældende lokale.

Ansvaret for at foretage kontrol af coronapasset, herunder stikprøvekontrol påhviler den pågældende institution, forening, virksomhed, facilitetsejer eller lignende, som har rådighed over lokalet eller lokaliteten, som er omfattet krav om coronapas. Ansvaret vil dermed f.eks. påhvile den forening, som er arrangør af en foreningsaktivitet. Coronapasset kan f.eks. kontrolleres af personale eller andre personer tilknyttet det pågældende lokale eller lokalitet. Efter aftale kan kontrollen også kunne varetages af andre, f.eks. kommunen.

Stikprøvekontrol af coronapas skal ske mindst 1 gang i døgnet ved kontrol af alle de tilstedeværende besøgende, brugere mv. i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages.

Hvor mange personer må være til stede ved indendørs idrætsaktiviteter?

Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer indendørs, som også gælder i forbindelse med idrætsaktiviteter. Hvis ikke en undtagelse fra forsamlingsforbuddet finder anvendelse, f.eks. undtagelsen for personer, som er til stede i kraft af et arbejdsforhold, må der dermed maksimalt være 50 personer til stede ved en indendørs idrætaktivitet. Personer som er undtaget i kraft af arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt, f.eks. en træner, instruktør eller lignende, indgår ikke i det samlede antal personer, der maksimalt må være til stede. Det er dermed muligt f.eks. at være 50 idrætsudøvere samt 1 eller flere lønnede trænere mv. tilstede ved samme træningsaktivitet.

Der gælder dog en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for professionelle idrætsudøvere. Professionelle udøver, som er undtaget forsamlingsforbuddet omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Derudover omfatter udøvere af professionel idræt trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner, hvor flere end halvdelen af de deltagende kuske og ryttere på en løbsdag har professionel licens den næstøverste og tredjeøverste række inden for fodbold herrer, den næstøverste række inden for fodbold kvinder, den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.

Til publikumsrettede idrætsarrangementer, herunder håndboldkampe, ishockeykampe og lignende må der være flere end 50 personer til stede, såfremt arrangementet afholdes i overensstemmelse med undtagelsen fra forsamlingsforbuddet for arrangementer mv., hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en bane eller lignende. Til arrangementer, hvor denne undtagelse finder anvendelse, må der være op til 500 personer til stede alle inklusiv. Desuden vil det gældende arealkrav samt afstandskrav samt andre smitteforebyggende tiltag, herunder mundbindskrav og krav om coronapas skulle overholdes. Der må dermed maksimalt tillades adgang for 1 tilskuer mv. pr. 2 m2 pr. i lokaler, hvor tilskuere mv. i det væsentlige sidder ned, og der skal være mindst 1 meter fremad, bagud og til siderne eller et tomt sæde mellem tilskuere. Afstandskravet kan dog fraviges for personer fra samme hustand eller tilsvarende nære kontakter. Tilsvarende krav gælder ved arrangementer med siddende tilskuere, hvor flere end 500 tilskuere er tilstede. Her vil der desuden være krav om sundhedsplan samt krav om sektionering. Tilskuerne skal således opdeles i klart adskilte sektioner med egne ind- og udgange samt egne servicefaciliteter, herunder salgsområder, sanitetsområder, garderobeområder mv. Der må maksimalt tillades adgang til 500 tilskuere pr. sektion.

Må der være tilskuere tilstede i forbindelse med udendørs idrætsarrangementer, f.eks. ved fodboldkampe i Danmarksserien?

Der gælder et forsamlingsforbud på 100 personer i forbindelse med udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende. Der er ikke krav om, at tilstedeværende personer skal være aktive deltagere, f.eks. udøvere eller trænere til en fodboldkamp. Der må dermed godt være tilskuere og andre personer til stede, så længe der ikke er flere end maksimalt 100 personer til stede på samme sted samtidig.

Til udendørs publikumsrettede idrætsarrangementer, f.eks. fodboldkampe i Danmarksserien må der dog være flere end 100 personer til stede, såfremt arrangementet afholdes i overensstemmelse med undtagelsen fra forsamlingsforbuddet for arrangementer mv., hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en bane eller lignende. Til arrangementer, hvor denne undtagelse finder anvendelse, må der være op til 500 personer til stede alle inklusiv. Desuden vil der til disse arrangementer gælde et afstandskrav, herunder mindst 1 meter fremad, bagud og til siderne eller et tomt sæde mellem tilskuere. Afstandskravet kan dog fraviges for personer fra samme hustand eller tilsvarende nære kontakter. Tilsvarende krav gælder ved udendørs idrætsarrangementer med siddende tilskuere, hvor flere end 500 tilskuere er tilstede. Her vil der desuden være krav om coronapas, krav om sundhedsplan samt krav om sektionering. Tilskuerne skal således opdeles i klart adskilte sektioner med egne ind- og udgange samt egne servicefaciliteter, herunder salgsområder, sanitetsområder, garderobeområder mv. Der må maksimalt tillades adgang til 500 tilskuere pr. sektion.

For fodboldkampe i 3F Superligaen, NordicBet ligaen, Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder) og 2. division (kvinder og herrer), finalen i Sydbank Pokalen, finalen i Sydbank Kvindepokalen, A-landskampe (herrer og kvinder) samt kampe i forbindelse med afviklingen af EM i fodbold i Parken (EURO 2020), må der tilsvarende tillades adgang for tilskuere i sektioner á maksimalt 500 tilskuere.

Tæller ansatte, personale, frivillige mv. med i de 500 personer, hvis man afholder et mindre arrangement? Og hvad med større arrangementer med over 500 tilskuere?

Ved mindre arrangementer tæller alle med i de 500 personer, der må være til stede ved arrangementer inden for idræt og kultur, hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, oplægsholder, bane eller lignende. Der må dermed maksimalt være 500 personer til stede, inklusiv ansatte, personale, frivillige mv. Ved arrangementer der afholdes i overensstemmelse med ordningen for indendørs og udendørs arrangementer med siddende publikum tæller ansatte, personale, frivillige mv. ikke med i det maksimale antal personer, der må være i de enkelte sektioner. I opgørelsen af de tilstedeværende i de enkelte sektioner indgår alene tilksuere og publikummer.

Hvordan finder man ud af, hvilken ordning man er omfattet?

Arrangementets karakter og model for gennemførelse styrer, hvilken ordning man tilhører. Det er således centralt, om arrangementet er for deltagere, som ved et motionsevent, eller om arrangementet er for et publikum til f.eks. en koncert.

Hvad er kravene til sektionsopdelingen, afstanden mellem sektionerne samt indgange og servicefaciliteter?

Sektionerne skal adskilles på en måde, så deltagere/publikum i hver sektion ikke blandes. Der kan bruges markering, minestrimmel, hegn eller andet, der markerer sektionsinddelingen. En sektion kan også være uden fysisk markering, såfremt der på anden vis tilses at deltagerne ikke kommer i kontakt med andre grupper, der er til stede på samme tid.

Det er arrangørens ansvar, at personer i en sektion ikke tillades adgang til en anden sektion.

Hvis der er flere grupper/sektioner, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne/sektionerne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Der bør være 2 meters afstand mellem sektioner, med mindre der anvendes hegn til sektionsopdeling.

Må personale bevæge sig fra sektion til sektion?

Personale bør ikke arbejde på tværs af de enkelte sektioner eller grupper.

Ved hændelser må personale med særlige kompetencer f.eks. specialister, sikkerhedspersonale eller samaritter dog assistere i alle sektioner. Der skal dog tilses at dette kun sker ved særlige omstændigheder.

Hvilke arrangementer kræver en godkendt sundhedsplan?

Den ansvarlige arrangør, institution mv. skal til arrangementer, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, hvor flere end 500 personer deltager, udarbejde en plan for sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af arrangementet. Planen skal være udarbejdet senest 14 dagen inden arrangementet afholdes og indeholde en beskrivelse af, hvordan de tiltag der er iværksat, vil blive håndteret. En skabelon til udarbejdelse af sundhedsplanen er stillet til rådighed på følgende link: https://coronasmitte.dk/spoergsmaal-og-svar-om-covid-19/arrangementer-og-forsamlinger

Må omklædningsrum og klubhuse holdes åbne for idrætsudøverne ved udendørs idræt?

Ja, omklædningsrum og klubhuse samt andre lokaler, der anvendes som led i en idrætsaktivitet må holdes åbne. Det gælder både for idrætsaktiviteter, der udøves udendørs og indendørs. Der gælder krav om mundbind eller visir for besøgende, brugere mv. på 12 år og derover samt krav om coronapas for besøgende, brugere mv. på 18 år eller derover, når disse benytter omklædningsrum, klubhuse mv. Det vil dog være muligt at opholde sig kortvarigt i omklædningsrum, opbevaringsrum og lignende samt anvende toiletfaciliteter uden gyldigt coronapas.

Hvor mange personer må der være i et idrætslokale, et omklædningsrum eller et svømmebassin?

Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuere eller lignende pr. 4 m2 gulvareal i lokaler, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, - såsom på toiletter - må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv. Dertil anbefales det, at der maksimalt er én udøver pr. 4 m2 målt på vandets overflade i svømmehaller.

Yderligere anbefaler Sundhedsstyrelsen at holde mindst én meters afstand og 2 meters afstand ved fysisk anstrengelse.

Generelt opfordres der til at følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt. Politiet har mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end 50 personer befinder sig indendørs på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Dette gælder også, selvom der ikke er tale om et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Er der krav om mundbind eller visir og krav om coronapas for skoler m.v., hvis undervisningen afholdes på museer, i idrætslokaler eller lignende?

Skoleelever som besøger kulturinstitutioner, idrætslokaler og lignende vil være omfattet af samme smitteforebyggende tiltag, herunder krav om mundbind eller visir samt coronapas som andre besøgende, brugere, tilskuere og lignende.

Besøgende på 12 år og derover skal således bruge mundbind eller visir på f.eks. biblioteker og museer og i svømmehaller og idrætshaller – også når aktiviteten er en del af undervisningen. Som udøver behøver man dog ikke bruge mundbind eller visir, mens man udøver. Man behøver derfor ikke at bruge mundbind eller visir mens man udøver en idrætsaktivitet eller lignende i idrætshaller, svømmehaller m.v. Desuden er man undtaget krav om mundbind, når man sidder ned.

Tilsvarende gælder kravet om fremvisning af coronapas for besøgende på 15 år og derover. For adgang til lokaler, hvor der udøves idræts- fritids- og foreningsaktiviteter samt lokaler, der anvendes til musik- og kultur, andre kunstskoler, grundkurser på kunstområdet og aftenskoler gælder kravet om coronapas for besøgende på 18 år og derover. Besøgende skoleklasser, herunder elever og lærere, skal derfor for at få adgang kunne forevise dokumentation for enten vaccination, negativ test eller tidligere smitte.

Hvor mange kunder og besøgende må fitnesscentre lukke ind?

Fitnesscentre må maksimalt tillade adgang for 1 besøgende, bruger eller lignende pr. 4 m2 i lokaler, hvor der er offentlig adgang. Personalet tælles ikke med i opgørelsen af antallet af personer per kvadratmeter.

Derudover må der ved idrætsaktiviteter/arrangementer, f.eks. ved holdtræning i et fitnesscenter maksimalt være 50 personer til stede samt 1 eller flere lønnede trænere, instruktører eller lignende.

Gælder kravet om coronapas for personer over 15 eller 18 år i svømmehaller og anden idræt?

I lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter, herunder i svømmehaller, træningscentre, idrætshaller og lignende gælder kravet om coronapas for besøgende, brugere, tilskuere eller lignende for personer på 18 år eller derover.

Kan man sektionsopdele idrætsaktiviteter?

Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer indendørs, herunder ved indendørs idrætsaktiviteter og tilsvarende et forsamlingsforbud på 100 personer udendørs.

Idrætsaktiviteter kan sektionsopdeles, således at aktiviteterne afholdes på samme baneareal, hal eller lignende i flere af hinanden adskilte grupper. Der må afhængigt af det gældende forsamlingsforbud maksimalt være 50 eller 100 personer i hver gruppe, inklusiv træner, instruktør mv. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. Adskillelse kan f.eks. ske ved, at grupperne placeres i hver deres afmærkede felt eller lignende.

Den samme træner, instruktør mv. må ikke lede flere af de tilstedeværende grupper samtidig, da det i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement og dermed blive omfattet af det gældende forsamlingsforbud.

Må der afholdes stævner, turneringer, konkurrencer med flere end 100 deltagere?

Der kan afholdes udendørs stævner mv. med op til 100 personer til stede på samme sted samtidig. De 100 personer omfatter alle personer til stede, herunder både udøvere, dommere, hjælpere, trænere, tilskuere mv.

Det er muligt at afholde udendørs arrangementer med flere end 100 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Der skal dog gennem hele arrangementet holdes betydelig geografisk spredning, så grupperne aldrig kommer til at bestå af flere end 100 personer.

Det vil f.eks. kunne omfatte kapsejladser og lignende større arrangementer på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med i almindelighed betydelig afstand mellem bådene. Det vil også som udgangspunkt omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende udendørs arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem de enkelte grupper af deltagere.

Det er også muligt at arrangere et udendørs stævne mv. tidsforskudt, så længe der på intet tidspunkt er flere end 100 personer til stede på samme sted samtidig. F.eks. kan et løbestævne afvikles, så der først deltager op til 100 personer, som herefter tager hjem, hvorefter 100 andre personer deltager efterfølgende osv.

Det er desuden muligt at afholde stævner, konkurrencer og lignende i overensstemmelse med ordningen for afholdelse af større udendørs motionsevents. Ordningen gælder for alle større udendørs motionsevents inden for både erhverv, kultur og idræt (f.eks. motionsløb, cykelløb, triatlonstævner mv.), hvor arrangørerne ønsker, at der skal kunne være op til 150 deltagere pr. gruppe og op til i alt 3.000 deltagere i gang samtidig. Deltagerne skal være opdelt i klart adskilte grupper á maksimalt 150 deltagere. Der gælder krav om coronapas, som skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokaliteten samt krav om sundhedsplan, hvis der samlet er flere end 500 deltagere.

Hvem indgår i opgørelsen af de 150 personer, der må være tilstede i de enkelte grupper til motionsevents?

De 150 der må være til stede i de enkelte grupper til motionsevents omfatter både udøverne, officials, ansatte, frivillige, førstehjælpspersonale og andre tilstedeværende ved eventet. Grupper, som sendes af sted, må dermed aldrig være større, end at det samlede antal personer inkl. officials ved start, et givent sted på ruten og i mål overstiger 150 personer på samme sted samtidig. Officials ved start tælles med i den enkelte gruppe. Officials langs ruten og i mål tælles med i det samlede antal, der er til stede på samme tid samtidig. Dermed indgår officials, ansatte, frivillige, førstehjælpspersonale mv. ved startområdet, et givent sted på ruten eller i målområdet sammen med udøverne i den enkelte gruppe i de maksimalt 150 personer, der må være tilstede i gruppen. Derudover indgår alle tilstedeværende i målområdet samt på ruten i de maksimalt 3000 personer, der må være i gang på ruten samtidig. Når deltagere fra en gruppe er i mål, kan deltagere fra en ny gruppe begynde. Der er desuden ikke noget til hinder for, at officials mv. går igen mellem grupperne af udøvere. Det vil sige, at der ikke er krav om, at disse følger udøverne og forlader arrangementet sammen med en gruppe udøvere, når udøverne er kommet i mål.

Må der være tilskuere til udendørs motionsevents?

Der må gerne være tilskuere til stede ved udendørs motionsevents. Tilskuere i f.eks. målområdet vil indgå i de samlede 3000 personer, der må være del af arrangementet på samme tid. Der vil desuden gælde krav om coronapas for tilskuere, der er til stede ved de lokaliteter, som arrangøren råder over.

Det bemærkes dog, at personer der er til stede på lokaliteter, som den pågældende arrangør ikke råder over, herunder personer der færdes og opholder sig på offentlige veje og pladser langs ruten, som udgangspunkt ikke vil indgå i det samlede antal personer, der må være til stede.

Vil det – når det lille forsamlingsforbud udendørs udfases pr. 11. juni – være muligt at afholde udendørs motions med op til 500 tilstedeværende uden krav om opdeling i klart adskilte grupper, krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag, som følger af ordningen?

Kulturministeriet er ved at afklare, hvad der gælder i forbindelse med den forventede udfasning af det lille forsamlingsforbud udendørs pr. 11. juni. Opdateres.

Må ikke-professionelle amatørkor, amatørorkester m.v. øve og afholde prøver og koncerter m.v.?

Ja. Man må gerne synge i kor, spille orkester mv., uanset om det sker i professionelt regi eller som amatører. Som følge af det lille forsamlingsforbud må der maksimalt være 50 personer til stede på samme sted samtidig indendørs og 100 til stede udendørs. Dette inkluderer alle personer til stede, herunder optrædende, publikum, dirigent, personale mv. Det lille forsamlingsforbud gælder som udgangspunkt ved øvning. Der gælder dog en undtagelse for forbuddet mod at være 50/100 personer til stede for almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv. Personer, der er på arbejde, tæller derved ikke med i de 50/100 personer, der må være til stede.

Der må være op til 500 personer til stede i alt til koncerter og lignende publikumsrettede arrangementer, hvis tilskuere og publikummer i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende. Det kræver, at de i al væsentlighed sidder ned og kun rejser sig for f.eks. at gå på toilettet. Derved skal eventuel forplejning mv. indtages på de faste pladser. Desuden er det et krav, at der er en scene, bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende, som deltagerne har retning mod, mens de sidder ned på en fast plads. De personer, der ikke i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende, er omfattet af forbuddet mod at være flere end 50/100 personer til stede. Det er dermed ikke muligt at afholde arrangementer med op til 500 personer, hvis flere end 50/100 personer ikke i al væsentlighed sidder ned med retning mod en scene, bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende.

Der må desuden afholdes koncerter og lignende i overensstemmelse med ordningen for større arrangementer med siddende publikum, hvor flere end 500 tilskuere eller publikummer er til stede. Der vil være krav om opdeling af tilskuere i klart adskilte sektioner á maksimalt 500 tilskuere. Der vil desuden gælde andre smitteforebyggende, herunder krav om sundhedsplan, afstandskrav, arealkrav.

Kan generalforsamlinger undtages forsamlingsforbuddet som et arrangement med et meningsbefordrende formål?

Nej. Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er undtaget forsamlingsforbuddene. Det omfatter demonstrationer og møder i politiske partier. Undtagelsen gælder ikke for generalforsamlinger, landsmøder, konferencer og lignende. Det vil dog være muligt at afholde foreningsrelaterede arrangementer, herunder generalforsamlinger i overensstemmelse med kravene samt retningslinjerne, der gælder for ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål. Der henvises derfor til Erhvervsministeriets retningslinjer for konferencer og møder: https://em.dk/media/14185/final_retningslinjer-for-konferencer-og-moeder-af-6-maj.pdf

Hvor gælder muligheden for stikprøvekontrol af coronapas, hvem foretager kontrollen og hvor ofte?

Muligheden for stikprøvekontrol af coronapas gælder udelukkende i lokaler, hvor der udøves aktiviteter organiseret af foreninger.

Ansvaret for at foretage kontrol af coronapasset, herunder stikprøvekontrol påhviler den pågældende institution, forening, virksomhed, facilitetsejer eller lignende, som har rådighed over lokalet, som er omfattet krav om coronapas. Ansvaret vil dermed f.eks. påhvile den forening, som er arrangør af en foreningsaktivitet. Coronapasset kan f.eks. kontrolleres af personale eller andre personer tilknyttet det pågældende lokale eller lokalitet. Efter aftale kan kontrollen også kunne varetages af andre, f.eks. kommunen.

Stikprøvekontrol af coronapas skal ske mindst 1 gang i døgnet ved kontrol af alle de tilstedeværende besøgende, brugere mv. i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages.

Hvilke smitteforebyggende tiltag gælder for, at folkehøjskolerne må modtage elever og kursister med fysisk fremmøde?

Fremmøde på folkehøjskolerne sker under forudsætning af, at elever/kursister, deltagere og ansatte kan dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigentest (hurtigtest) eller PCR-test for covid-19. Det er derudover et krav, at skolen mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at fremmødte elever og kursister kan dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigentest (hurtigtest) eller PCR-test for covid-19. Gennemførelse af test kan både foregå udenfor og på folkehøjskolen.

Testkravet gælder ikke for kursister/elever, deltagere og ansatte, der:

 • af medicinske årsager ikke få foretaget en covid-19 test
 • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19 test
 • kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for covid-19, som er foretaget ved PCR-test og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammel
 • kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb (mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis
 • kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb med covid-19

Må folkehøjskolerne modtage udenlandske elever og kursister?

Ja, udenlandske elever og kursister der skal på folkehøjskoleophold er omfattet af listen over anerkendelsesværdige formål, der gør det muligt at rejse ind i Danmark under de gældende indrejserestriktioner. Udenlandske elever og kursister, der skal på folkeskoleophold i Danmark skal efter indrejse uden ugrundet ophold gå i isolation i 10 dage. Isolationsperioden kan afbrydes ved en negativ PCR-test foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejsetidspunktet.

Hvilke regler gælder der om mundbind og visir på folkehøjskoler?

Kravet om at bære mundbind eller visir på folkehøjskoler gælder ikke for ansatte og elever/kursister. Anvendelse af mundbind eller visir er derved hverken et krav eller en anbefaling for ansatte og elever/kursister på folkehøjskoler. Ansatte og elever/kursister har dog fortsat ret til at bære mundbind eller visir, hvis de ønsker det.

Kravet om at bære mundbind eller visir på folkehøjskoler gælder fortsat for besøgende, oplægsholdere og andre personer tilknyttet til, men ikke ansat ved den pågældende folkehøjskole på 12 år og derover, når de befinder sig indendørs.

For eksterne oplægsholdere, undervisere og lignende gælder kravet dog ikke, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, idrætslokaler og lignende.

Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir er undtaget krav om brug af mundbind eller visir. Desuden kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.
 • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Der er krav om, at der på folkehøjskolerne opsættes information om kravet om at bruge mundbind/visir samt at folkehøjskolerne sikrer, at der alene gives adgang til besøgende, oplægsholdere og andre, hvis de bærer mundbind eller visir og at disse overholder kravet.

Er der fortsat mulighed at afholde sangaktiviteter på folkehøjskolerne?

Ja, der gælder ikke krav i forbindelse med afholdelse af sangaktiviteter på folkehøjskoler. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der holdes mindst 2 meters afstand mellem personer ved sangaktiviteter.

Hvilke restriktioner gælder i kultur- aktivitets- og medborgerhuse og andre multifunktionelle lokaler og lokaliteter, hvor der både afholdes koncerter, filmforevisninger, idrætsaktiviteter og lignende?

Det pågældende lokale skal som udgangspunkt følge de restriktioner, der gælder for den aktivitet, som lokalet anvendes til. Derved skal kultur- aktivitets- og medborgerhuse i forbindelse med koncerter og filmforevisninger følge reglerne for spillesteder og biografer, caféområder skal følge reglerne for serveringssteder, idrætshaller skal følge reglerne for lokaler, hvor der udøves idrætsaktivitet mv. Det vil være den fysiske eller juridiske person, der har rådighed over det pågældende lokale, som er ansvarlig for at sikre, at restriktionerne overholdes.

Hvilke restriktioner gælder der for musik- og kulturskolerne, andre kunstskoler samt andre grundkurser på kunstområdet?

Musik- og kulturskolerne, andre kunstskoler samt grundkurser på kunstområdet følger som udgangspunkt det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Der må dermed maksimalt være op til 50 personer til stede indendørs. Forsamlingsforbuddet gælder alle tilstedeværende. Der gælder dog en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for personer, som er tilstede i kraft af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt. Personer, der er på arbejde indgår ikke i de maksimalt 50 personer, der må være til stede på samme sted samtidig.

I lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder musik- og kulturskoler, andre kunstskoler samt grundkurser på kunstområdet må der maksimalt tillades adgang til 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 4 m2. Der må dog tillades adgang til 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 2 m2, hvis disse i det væsentlige sidder ned.

Der gælder krav om mundbind eller visir. Elever, kursister, deltagere og studerende skal bære mundbind eller visir medmindre de:

 • Deltager i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, prøvesale mv.
 • Alene er sammen med elever, kursister, deltagere eller studerende fra deres stamklasse eller -hold
 • Aflægger prøve

Lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere og andre personer tilknyttet den pågældende institution skal bære mundbind eller visir medmindre de:

 • Ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere og studerende og besøgende ikke har adgang
 • Gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, prøvesale mv. og den pågældende dag underviser to eller færre hold.

Derudover gælder der krav om coronapas for besøgende, brugere, tilskuere eller lignende på 18 år og derover. Kravet om coronapas gælder alene for besøgende, brugere, tilskuere eller lignende, og det gælder dermed ikke for ansatte, herunder undervisere.

Må musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet afholde koncerter og andre publikumsrettede arrangementer?

Ja. Det er muligt for musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet at afholde koncerter, såfremt det pågældende lokale benyttes som spillested eller koncertsted og følger de gældende regler og retningslinjer for spillesteder, og herunder koncertsteder. Her gælder bl.a. et arealkrav på 2 m2 pr. tilskuer i lokaler, hvor tilskuere i det væsentlige sidder ned. Der er derudover krav om, at den ansvarlige arrangør, lokaleejer eller lignende skal sikre, at tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser, og at der fremad, bagud og til siderne er mindst 1 meters afstand eller et tomt sæde imellem hver siddende tilskuer. Afstandskravet kan dog fraviges for personer fra samme hustand eller tilsvarende nære kontakter. Desuden gælder der krav om coronapas, mundbindskrav samt krav om overholdelse af det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Jf. forsamlingsreglerne må der til kulturarrangementer, herunder koncerter, være op til 500 personer til stede samtidig, hvis tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene eller lignende. Der må desuden afholdes koncerter med siddende publikum, hvis det pågældende arrangement afholdes efter reglerne i ordningen for større arrangementer med siddende publikum, herunder opdeling af tilskuere i klart adskilte sektioner á maksimalt 500.

Må ikke-professionelle amatørkor, amatørorkester m.v. øve og afholde prøver og koncerter m.v.?

Ja. Man må gerne synge i kor, spille orkester mv., uanset om det sker i professionelt regi eller som amatører. Som følge af det lille forsamlingsforbud må der maksimalt være 50 personer til stede på samme sted samtidig indendørs og 100 til stede udendørs. Dette inkluderer alle personer til stede, herunder optrædende, publikum, dirigent, personale mv. Det lille forsamlingsforbud gælder som udgangspunkt ved øvning. Der gælder dog en undtagelse for forbuddet mod at være 50/100 personer til stede for almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv. Personer, der er på arbejde, tæller derved ikke med i de 50/100 personer, der må være til stede.

Der må være op til 500 personer til stede i alt til koncerter og lignende publikumsrettede arrangementer, hvis tilskuere og publikummer i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende. Det kræver, at de i al væsentlighed sidder ned og kun rejser sig for f.eks. at gå på toilettet. Derved skal eventuel forplejning mv. indtages på de faste pladser. Desuden er det et krav, at der er en scene, bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende, som deltagerne har retning mod, mens de sidder ned på en fast plads. De personer, der ikke i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende, er omfattet af forbuddet mod at være flere end 50/100 personer til stede. Det er dermed ikke muligt at afholde arrangementer med op til 500 personer, hvis flere end 50/100 personer ikke i al væsentlighed sidder ned med retning mod en scene, bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende.

Der må desuden afholdes koncerter og lignende i overensstemmelse med ordningen for større arrangementer med siddende publikum, hvor flere end 500 tilskuere eller publikummer er til stede. Der vil være krav om opdeling af tilskuere i klart adskilte sektioner á maksimalt 500 tilskuere. Der vil desuden gælde andre smitteforebyggende, herunder krav om sundhedsplan, afstandskrav, arealkrav.

Er det muligt at afholde bankoarrangementer med henvisning undtagelserne fra forsamlingsforbuddet i forbindelse med arrangementer med siddende publikum?

Der må jf. det lille forsamlingsforbud være op til 50 personer på samme sted samtidig i forbindelse med indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende. Undtagelsen fra det lille forsamlingsforbud for arrangementer, hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, oplægsholder, bane eller lignende samt undtagelsen i kraft af ordningen for større arrangementer gælder alene for publikumsrettede arrangementer. Det er dermed ikke muligt at afholde et arrangement med flere end 50 deltagere indendørs efter disse undtagelser.

Må man lave udstillinger af kultur i kirker mv.?

Folkekirken og andre trossamfund skal følge restriktioner og retningslinjer for folkekirken og andre trossamfund for de aktiviteter, de selv arrangerer i lokaler, som de råder over. Hvis de lejer eller låner deres lokaler ud til andre, f.eks. kunstforeninger, så gælder restriktioner og retningslinjer for de pågældende.

Er det lovligt for tv- og filmproducenter at lave tv-/filmoptagelser i det offentlige rum, hvis der er flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig?

Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer indendørs og 100 personer udendørs. Der er en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv. Personer, som er til stede i kraft af et arbejdsforhold, indgår derved ikke i opgørelsen af det maksimale antal personer, som der må være til stede.

Professionelle tv- og filmoptagelser vil derfor efter omstændighederne oftest være undtaget forsamlingsforbuddet. Det vil dog bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Kan myndighederne forhåndsgodkende et konkret arrangement?

Nej. Myndighederne kan ikke forhåndsgodkende arrangementer, begivenheder mv., bortset fra arrangementer, der i normale tilfælde forudsætter en tilladelse fra politiet. Myndighederne kan alene vejlede om, at politiet håndhæver reglerne i overensstemmelse med de udstedte bekendtgørelser. Derudover kan myndighederne henvise til at søge information på coronasmitte.dk, den relevante myndigheds spørgsmål-svar eller kontakte et af callcentrene.

Kan der søges dispensation for restriktioner til bestemte aktiviteter?

Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer indendørs og 100 personer udendørs. Der findes desuden bestemte undtagelser i bekendtgørelserne for f.eks. folkekirken og for dagtilbud, skoler og uddannelser mv., for kulturarrangementer med siddende publikum mv. Der kan ud over disse undtagelser ikke gives dispensation fra de restriktioner, der er bestemt i de relevante bekendtgørelser.

Hvem har ansvaret for, at restriktionerne overholdes?

Politiet kan anvende den fornødne magt i overensstemmelse med politiloven for at sikre overholdelse at det gældende forsamlingsforbud eller forbuddet mod at holde lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter åbne. Der kan desuden udstedes bøder for overtrædelse af forbud og påbud efter bekendtgørelserne. For nærmere information om bødetakster mv. se politiets vejledning på https://coronasmitte.dk/boedetakster-for-at-overtraede-restriktioner.

Opdateret 27. maj 2021