Kulturlivet | COVID-19

Her finder du Q/A og informationer om restriktioner på kultur-, idræts- og foreningsområdet.

Corona-relaterede henvendelser:
Der henvises til den myndighedsfælles corona-hotline:
tlf. 70 20 02 33.

Hotlinen er åben alle dage kl. 07.00-22.00.

Yderligere information:
coronasmitte.dk

På coronasmitte.dk findes de generelle råd og regler fra de danske myndigheder om COVID-19.

Følgende restriktioner og tiltag gælder på kultur-, idræts- og foreningsområdet i hele landet. Link til side med særskilte lokale tiltag findes nedenfor.

Lokaler og lokaliteter, som er lukkede for offentligheden

Følgende tiltag og restriktioner gælder på kultur-, idræts- og foreningsområdet:

Lokaler og lokaliteter, som er lukkede for offentligheden

Der er krav om at holde lokaler (indendørs) og lokaliteter (udendørs), hvor der afholdes kultur- og idrætsarrangementer med stående publikum, herunder koncerter mv., lukkede for offentligheden.

Udendørs kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum

Tilskuere eller publikummer til udendørs kultur- og idrætsarrangementer skal i det væsentlige sidder ned. Der er ikke deltagerbegrænsning på udendørs arrangementer.

Der er krav om forevisning af coronapas, og der er krav om brug af mundbind eller visir ved indendørs faciliteter i tilknytning til lokaliteten.

Indendørs kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum

Arrangementer med færre end 500 siddende tilskuere eller publikummer

Der må ikke tillades adgang for flere end 500 tilskuere eller publikummer i lokalet samtidigt, og tilskuerne eller publikummerne skal i det væsentlige sidde ned.

Der er krav om forevisning af coronapas, og der er krav om brug af mundbind eller visir, pånær når man sidder ned.

Arrangementer med flere end 500 siddende tilskuere eller publikummer

Der kan afholde indendørs kultur- og idrætsarrangementer, herunder koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende, med siddende tilskuere eller publikummer, hvor der er flere end 500 tilskuere eller publikummer til stede samtidig.

Det kræver, at lokalet er opdelt i klart adskilte sektioner med egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og garderobeområder m.v.), og at der maksimalt tillades adgang for 500 tilskuere eller publikummer i hver sektion. Tilskuere eller publikummer i de enkelte sektioner skal i det væsentlige sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende. Tilskuere eller publikummer i en sektion må ikke tillades adgang til en anden sektion. Der må i alt maksimalt tillades adgang for 1.500 tilskuere eller publikummer samtidig.

Der er krav om forevisning af coronapas, og der er krav om brug af mundbind eller visir, pånær når man sidder på sin faste plads.

Arrangøren skal udarbejde en sundhedsplan senest 14 dage inden arrangementet afholdes.  Planen skal udarbejdes ved hjælp af en skabelon stiller til rådighed. Arrangøren skal efter anmodning fra politiet indsende planen.

Mundbind

Der er krav om brug af mundbind eller visir i følgende lokaler og faciliteter:

 • Lokaler, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter, herunder svømmehaller, idrætshaller, træningscentre og foreningslokaler,
 • Indendørs faciliteter i tilknytning til udendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg, herunder fx toiletter, salgsboder, indendørs trappepassager på et stadion mv.,
 • Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder biblioteker, arkiver, zoologiske anlæg, akvarier, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer og lokaler, hvor der afholdes forevisninger, storskærmsarrangementer, koncerter, scenekunstforestillinger, musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet.
 • Indendørs på videregående kunstneriske uddannelser
 • Folkehøjskoler. Kravet gælder kun for besøgende, oplægsholdere mv.
 • Lokaler, der anvendes til folkeoplysende voksenundervisning, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.

Krav om brug af mundbind eller visir omfatter besøgende, ansatte, tilskuere, brugere, publikummer, kursister, elever, studerende, undervisere og lignende på 12 år og derover. Kravet gælder også medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til besøgende, ansatte, undervisere, tilskuere, brugere, publikummer, kursister, elever og lignende.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke, når besøgende, tilskuere, brugere, publikummer, kursister, elever og lignende sidder ned.

Kravet om mundbind eller visir gælder heller ikke for medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse af den pågældende kultur-, idræts- eller foreningsaktivitet.

CORONAPAS

Der er krav om coronapas i følgende lokaler og lokaliteter:

 • Svømmehaller, dog ikke i forbindelse med forenings-, undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter.
 • Indendørs træningscentre
 • Lokaler og lokaliteter, der anvendes til folkeoplysende voksenundervisning, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.
 • Lokaler og lokaliteter, herunder idrætshaller, stadions, travbaner mv., hvor der afholdes idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.
 • Zoologiske anlæg og akvarier.
 • Museer, kunsthaller, kulturhuse og lignende.
 • Biografer eller lignende, hvor der afholdes forevisninger
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes storskærmsarrangementer.
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger m.v.
 • Musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet.
 • Folkehøjskoler
 • Videregående kunstneriske uddannelser

Krav om coronapas gælder for besøgende, kursister, brugere, tilskuere, publikummer og lignende og lignende på 15 år og derover.

SMITTEFOREBYGGENDE ANBEFALINGER

Der gælder en række smitteforebyggende anbefalinger generelt i samfundet, herunder:

Nedenstående er svar på en række spørgsmål om de gældende restriktioner. Kulturministeriet opdaterer løbende med nye spørgsmål samt uddybninger og præciseringer. Det vil altid være den gældende bekendtgørelse, der er afgørende i tilfælde af tvivlsspørgsmål. Den myndighedsfælles borgerrettede vejledning om covid-19 kan desuden findes på https://coronasmitte.dk/.

Udendørs kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum

Tilskuere eller publikummer til udendørs kultur- og idrætsarrangementer skal i det væsentlige sidder ned. Der er ikke deltagerbegrænsning på udendørs arrangementer.

Der er krav om forevisning af coronapas, og der er krav om brug af mundbind eller visir ved indendørs faciliteter i tilknytning til lokaliteten.

Indendørs kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum

Arrangementer med færre end 500 siddende tilskuere eller publikummer

Der må ikke tillades adgang for flere end 500 tilskuere eller publikummer i lokalet samtidigt, og tilskuerne eller publikummerne skal i det væsentlige sidde ned.

Der er krav om forevisning af coronapas, og der er krav om brug af mundbind eller visir, pånær når man sidder ned.

Arrangementer med flere end 500 siddende tilskuere eller publikummer

Der kan afholde indendørs kultur- og idrætsarrangementer, herunder koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende, med siddende tilskuere eller publikummer, hvor der er flere end 500 tilskuere eller publikummer til stede samtidig.

Det kræver, at lokalet er opdelt i klart adskilte sektioner med egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og garderobeområder m.v.), og at der maksimalt tillades adgang for 500 tilskuere eller publikummer i hver sektion. Tilskuere eller publikummer i de enkelte sektioner skal i det væsentlige sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende. Tilskuere eller publikummer i en sektion må ikke tillades adgang til en anden sektion. Der må i alt maksimalt tillades adgang for 1.500 tilskuere eller publikummer samtidig.

Der er krav om forevisning af coronapas, og der er krav om brug af mundbind eller visir, pånær når man sidder på sin faste plads.

Arrangøren skal udarbejde en sundhedsplan senest 14 dage inden arrangementet afholdes.  Planen skal udarbejdes ved hjælp af en skabelon stiller til rådighed. Arrangøren skal efter anmodning fra politiet indsende planen.

Gælder der som tidligere areal- og afstandskrav til kultur- og idrætsarrangementer?

Nej, der gælder ikke areal- eller afstandskrav for selve arrangementet. Vær dog opmærksom på, at der kan gælde andre regler herunder arealkrav mv. for serveringssteder og detailhandel mv. på Erhvervsministeriets område.

Hvordan skal sektionerne adskilles?

Der er ikke nogen formelle krav til, hvordan sektionerne adskilles. Det er op til arrangøren at sikre, at lokalet er opdelt i klart adskilte sektioner med egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og garderobeområder m.v.), og at tilskuere eller publikummer i en sektion ikke tillades adgang til en anden sektion.

Hvilke lokaler og lokaliteter skal holdes lukkede for offentligheden?

Der er krav om at holde lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes kultur- og idrætsarrangementer med stående publikum herunder koncerter mv., lukkede for offentligheden. 

Hvad betyder det for dem, der arbejder de steder, der skal holdes lukkede?

Bestemte lokaler skal holdes lukkede for offentligheden. Derved kan de stadig anvendes som arbejdspladser. Hvis lokalerne er notorisk aflåste for udefrakommende, vil de være at betragte som lukkede for offentligheden.

Kan butikker, billetkontorer, caféer mv. med tilknytning til lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes kultur- og idrætsarrangementer med stående publikum holde åbent?

Butikslokaler, billetkontorer og lignende med tilknytning til lokaler og lokaliteter, herunder fx spillesteder betragtes som udgangspunkt som detailhandel, som ikke er lukket ned. Det vil derfor f.eks. være muligt at holde butikker og lignende åbne på samme vilkår som andre udvalgsvarebutikker, herunder krav om brug af mundbind eller visir. Tilsvarende gælder for caféer mv., som skal følge gældende krav om brug af mundbind eller visir og krav om coronapas på serveringssteder.

Lokaler, der normalt anvendes til de stående arrangementer, kan med fordel afspærres, så det gøres tydeligt, at de ikke må anvendes.

Hvordan defineres professionelle idrætsudøvere?

Professionelle idrætsudøvere omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Bekendtgørelsen gælder heller ikke for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner, hvor flere end halvdelen af de deltagende kuske og ryttere på en løbsdag har professionel licens, den næstøverste og tredjeøverste række inden for fodbold herrer, den næstøverste række inden for fodbold kvinder, den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.

Gælder der forbud mod udendørs koncerter, gadeteater mv., hvor mennesker samles spontant, fx på offentlige pladser?

Vi er ved at undersøge spørgsmålet nærmere og opdaterer svaret hurtigst muligt.

Er koncerter i kirker omfattet restriktioner?

Der må gerne afholdes koncerter med siddende publikum. Der må ikke afholdes koncerter med stående publikum. Det er ikke lokaletypen, som er afgørende for om et arrangementet er omfattet.

Er koncertarrangører, teatre og lignende forpligtede til at refundere billetter, hvis de er købt før restriktioner blev udmeldt?

I forhold til refundering af billetter mv. er det de indgåede købsbetingelser, der er gældende. For yderligere vejledning om råd og rettigheder for forbrugere under covid-19-restriktioner henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens temaside på: https://www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/coronavirus/coronavirus/

Hvor gælder der krav om brug af mundbind eller visir?

Der er krav om brug af mundbind eller visir, som dækker mund og næse i følgende lokaler og faciliteter, hvortil offentligheden har adgang:

 • Lokaler, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter, herunder svømmehaller, idrætshaller, træningscentre og foreningslokaler,
 • Indendørs faciliteter, herunder fx toiletter, salgsboder, indendørs trappepassager på et stadion mv., i tilknytning til udendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.
 • Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder biblioteker, arkiver, zoologiske anlæg, akvarier, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, lokaler, hvor der afholdes forevisninger, storskærmsarrangementer, koncerter, scenekunstforestillinger, musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet.
 • Indendørs på videregående kunstneriske uddannelser
 • Folkehøjskoler. Kravet gælder kun for besøgende, oplægsholdere og lignende.
 • Lokaler, der anvendes til folkeoplysende voksenundervisning, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.

Hvem skal bære mundbind eller visir?

Krav om brug af mundbind eller visir omfatter besøgende, ansatte, tilskuere, brugere, publikummer, kursister, elever, studerende, undervisere og lignende på 12 år og derover. Kravet gælder også medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til besøgende, ansatte, undervisere, tilskuere, brugere, publikummer, kursister, elever og lignende.

Der gælder desuden krav om brug af mundbind eller visir på andre områder. Kravet gælder fx i detailhandlen, herunder udvalgs- og dagligvarebutikker og indendørs serveringssteder, herunder caféer, restauranter, barer mv. For spørgsmål om dette henvises til Erhvervsministeriet.

Hvilke undtagelser gælder der?

Der gælder en række undtagelser fra kravet om brug af mundbind eller visir, herunder for følgende:

 • Besøgende, brugere, deltagere mv., når de sidder eller ligger ned.
 • Medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelsen af den pågældende kulturelle aktivitet, idrætsaktivitet eller foreningsaktivitet.
 • Medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang.
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de hverken er i stand til at bære mundbind eller visir.
 • Professionelle idrætsudøvere i de faciliteter, som udøverne benytter.

Særlige undtagelser for krav om brug af mundbind mv. for videregående kunstneriske uddannelser, folkehøjskoler og folkeoplysende voksenundervisning, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet

Der gælder en række undtagelser fra kravet om brug af mundbind eller visir, herunder for følgende:

 • Studerende og kursister når de
  • deltager i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, prøvesale m.v.,
  • alene er sammen med studerende fra deres stamklasse eller -hold, eller
  • aflægger prøve.
 • Lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet videregående kunstneriske uddannelser, folkehøjskoler og folkeoplysende voksenundervisning, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet, når de
  • ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil studerende og besøgende ikke har adgang.
  • Hvis de den pågældende dag underviser to eller færre klasser eller hold, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, klinikker, prøvesale, m.v.

Endeligt gælder der en række anerkendelsesværdige årsager til helt eller delvist at fjerne mundbind eller visir kortvarigt, herunder:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.
 • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Er der krav om brug af mundbind eller visir for ansatte?

Ja, medarbejdere og andre personer tilknyttet det pågældende lokale, som har kontakt til besøgende mv. er omfattet af krav om brug af mundbind eller visir, medmindre medarbejderen opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvor der ikke er offentlig adgang.

Der gælder en undtagelse for medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse af den pågældende kulturelle aktivitet, idræts- eller foreningsaktivitet. Undtagelsen gælder også for medarbejdere – eksempelvis en fitnessinstruktør under holdtræningen –  men ikke før og efter.

Der gælder derimod ikke en undtagelse for ansatte, der kan forevise coronapas.

Hvad er et coronapas?

Ved coronapas forstås dokumentation for et af følgende:

 • et negativt testresultat af en antigentest (hurtigtest), der er højst 48 timer gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • et negativt testresultat af en PCR-test, der er højst 72 timer gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) eller
 • et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, som er givet til en person, der er under 18 år (kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to doser, anses det primære vaccinationsforløb for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis)
 • et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, som er givet til en person, der er 18 år eller derover, og hvor det højst er 5 måneder siden, at den afsluttende dosis blev givet,
 • et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, samt en revaccination (anden eller tredje dosis efter et gennemført primært vaccinationsforløb), som er givet til en person, der er 18 år eller derover

Et coronapas kan dokumenteres i papirformat eller elektronisk, fx via testsvar på sms, udskrifter mv. Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til indehaverens medbragte pas, sundhedskort, kørekort eller andet offentligt udstedt ID.

Dokumentation for coronapas kan også ske ved brug af appen Coronapas, hvor skærmen viser "gyldigt i Danmark" kombineret med bevægelige elementer, eller ved scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser "gyldigt i Danmark", samt ved sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der beskytter mod kopiering fra appen. Ved brug af en af disse apps er der ikke krav om fremvisning af ID.

 Hvor skal man vise coronapas?

Der er krav om coronapas i følgende lokaler og lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang:

 • Svømmehaller, dog ikke i forbindelse med forenings-, undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter.
 • Indendørs træningscentre. Kontrol kan ske via stikprøver mindst 1 gang i døgnet.
 • Lokaler og lokaliteter, der anvendes til folkeoplysende voksenundervisning, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.
 • Lokaler og lokaliteter, herunder idrætshaller, stadions, travbaner mv., hvor der afholdes idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.
 • Zoologiske anlæg og akvarier.
 • Museer, kunsthaller, kulturhuse og lignende.
 • Biografer eller lignende, hvor der afholdes forevisninger
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes storskærmsarrangementer.
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger m.v.
 • Folkehøjskoler
 • Videregående kunstneriske uddannelser

Hvem skal vise coronapas?

Kravet om coronapas gælder for besøgende, kursister, brugere, tilskuere, publikummer og lignende på 15 år og derover.

Hvor bliver coronapasset kontrolleret?

De fleste steder skal det vises ved indgangen eller ved første naturlige kontaktpunkt med personale tilknyttet lokalet eller lokaliteten, eller hvor der naturligt er adgangskontrol. I biografer kan det være ved indgangen til den enkelte sal.

I lokaler, der anvendes som træningscentre kan coronapas kontrolleres via stikprøver mindst 1 gang i døgnet. Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle de tilstedeværende besøgende, brugere mv. i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages.

På de videregående kunstneriske uddannelser er det en betingelse, at institutionen løbende gennemfører kontrol af, at de studerende, besøgende og andre personer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen kan forevise coronapas.

Hvis en person ikke kan fremvise coronapas, kan vedkommende bortvises. Hvis dette ikke sker, kan både arrangøren og den pågældende person straffes.

Hvem skal foretage kontrollen?

Ansvaret for at kontrollere coronapas, påhviler dem, der har rådighed over lokalet eller lokaliteten. Ansvaret påhviler dermed fx institutionen, faciliteten, virksomheden, foreningen mv., som er arrangør eller på anden måde ansvarlig for aktiviteten. Coronapasset kan fx kontrolleres af personale eller andre personer tilknyttet det pågældende lokale eller lokalitet. Efter aftale kan kontrollen varetages af andre, fx kommunen.

Hvem er undtaget for kravet om at vise coronapas?

 • Børn under 15 år.
 • Personer der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.
 • Personer, hvor uddannelsesinstitutionen vurderer, at den pågældende ikke er omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, der er mindre end 11 dage gammelt.
 • Professionelle idrætsudøvere.

Det betyder, at deltagere i foreningslivet samt besøgende på biblioteker og arkiver som udgangspunkt ikke er omfattet af kravet om at vise coronapas.

Hvordan skal man forholde sig til personer, som nægter at forevise et coronapas?

En institution mv. kan få en bøde, hvis de lukker personer ind, der ikke kan fremvise coronapas. De kan bortvise personer, der ikke kan eller vil forevise et coronapas. Hvis en person ikke forlader lokalet/lokaliteten efter at være blevet bortvist, kan personen straffes med bøde.

Skal personer, der er formelt undtaget kravet om coronapas dokumentere det?

Ja, personer, som er formelt undtaget kravet om coronapas skal fremvise dokumentation for undtagelsen. Hvis personen er undtaget i kraft af sin alder, kan dokumentation vises i form af pas, sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår. Hvis personen af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse er undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, skal vedkommende fremvise dokumentation herfor, som er underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter. Dokumentationen skal fremvises sammen med pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

Hvis en besøgende mv. nægter at fremvise coronapas uden at være undtaget herfor og nægter at forlade lokalet/lokaliteten, kan man kontakte politiet.

Er der krav om coronapas på biblioteker og arkiver?

Nej, biblioteker og arkiver er ikke omfattet af krav om coronapas.

Er der krav om coronapas til udendørs idrætsarrangementer fx en Superligakamp?

Ja, udendørs idrætsarrangementer omfattet af krav om coronapas.

Er der krav om coronapas i forbindelse med yogaundervisning?

Det kommer an på en konkret vurdering. Der gælder krav om coronapas i lokaler, der anvendes som træningscentre, herunder yogahold i det omfang aktiviteterne foregår i lokaler i træningscentre.

Er der krav om coronapas i foreningslivet?

Nej, der er ikke krav om coronapas for deltagere i det frivillige foreningsliv. Der gælder dog et krav om coronapas i træningscentre, uagtet om de er kommercielt eller foreningsdrevne.

Skal publikum vise coronapas i biografen eller i et teater?

Ja, der er krav om coronapas ved indendørs kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum.

Skal deltagere vise coronapas til bankoarrangementer, generalforsamlinger og idrætsstævner?

Nej. Der gælder ikke krav om coronapas for deltagere til bankoarrangementer, generalforsamlinger og idrætsstævner.

Hvad gælder for aktiviteter i svømmehaller, hvis de foregår i foreningsregi?

I svømmehaller gælder kravet om coronapas ikke for personer, som er til stede, som led i forenings-, undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter. Kravet gælder imidlertid for andre besøgende.

Må man af egen drift stille krav om coronapas, hvis ens arrangement eller lokale/lokalitet ikke er omfattet af de gældende regler?

Private erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og private foreninger mv. har mulighed for frivilligt at fastsætte strengere krav til sine gæster og kunder, end hvad der følger af lovgivningen. Det kan fx være et krav om, at ens gæster, kunder eller andre besøgende skal kunne fremvise et coronapas eller skal bruge mundbind/visir.

Det afgørende ved vurderingen af, om en kulturinstitution mv. er privat vil være, om institutionen er omfattet af forvaltningsloven. Bestemmende for, om en given institution omfattes af forvaltningsloven, er i første række, om institutionen er oprettet ved lov eller på privat initiativ, om institutionen er placeret i et over/-underordnelsesforhold til en forvaltningsmyndighed, om institutionens drift finansieres ved offentlig bevilling eller ved private midler, og om der ved lov er fastsat regler med hensyn til anvendelse bevilgede midler.

Er der tale om en offentlig kulturinstitution, kan man ikke fastsætte krav om coronapas eller vaccination som betingelse for at få adgang til stedet. Læs mere om muligheden for frivilligt at fastsætte restriktioner her: https://coronasmitte.dk/spoergsmaal-og-svar-om-covid-19/egne-restriktioner. For mulighed for at fastsætte krav om coronapas for ansatte henvises til Beskæftigelsesministeriet for private arbejdspladser og Skatteministeriet for statslige arbejdspladser.


Har du ikke fået svar?

Der henvises til den myndighedsfælles corona-hotline:
tlf. 70 20 02 33.

Hotlinen er åben alle dage kl. 07.00-22.00.

Yderligere information:
coronasmitte.dk

På coronasmitte.dk findes de generelle råd og regler fra de danske myndigheder om COVID-19.

Opdateret 17. januar 2022