Kulturlivet under COVID-19

Her kan du finde informationer om de landsdækkende tiltag, der gælder for kulturlivet under COVID-19. Der kan være lokalområder, hvor der gælder andre skærpede restriktioner. Læs mere om dem under menuen "Lokale tiltag"

OBS
Siden er opdateret den 26. november 2020

Landsdækkende tiltag mod COVID-19 på Kulturministeriets område

Der gælder følgende restriktioner og anbefalinger på kultur-, forenings- og idrætsområdet:

 • Forbud mod at forsamles flere end 10 personer (det lille forsamlingsforbud). Der er dog en række undtagelser for dette:
 • Idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til og med 21 år inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. Der må maksimalt samles 50 personer til disse aktiviteter.
 • Professionelle idrætsudøvere (se nærmere definition nedenfor eller i forsamlingsbekendtgørelsen).
 • Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet (f.eks. professionelle udøvere på en scene)
 • Til arrangementer mv., hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, må der være op til 500 personer til stede.
 • Der skal bæres mundbind eller visir indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler mv.
 • I lokaler hvortil der er offentlig adgang, må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal.
 • I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.

Derudover anbefales det, at:

 • Holde mindst 1 meters afstand til hinanden og mindst 2 meter ved fysisk aktivitet, fysisk anstrengelse samt ved kraftig udånding, f.eks. ved sang, råb, foredrag og skuespil.
 • Aflyse arrangementer, der primært har et socialt formål samt arrangementer med overnatning f.eks. kolonier, lejrskoler og studieture.

I foldud menuen nedenfor er der svar på en række spørgsmål om restriktionerne og anbefalingerne. Der gøres opmærksom på, at det altid er den til enhver tid gældende bekendtgørelse, der er afgørende ved eventuelle tvivlsspørgsmål.

Kulturministeriet opdaterer løbende med nye spørgsmål-svar samt uddybninger og præciseringer.

Svar på generelle spørgsmål 

Hvornår skal man bære mundbind eller visir ved besøg på indendørs kulturinstitutioner og    idrætsfaciliteter?

Det er påkrævet, at kunder, brugere, tilskuere og lignende på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter. Kravet om brug af mundbind eller visir gælder kunder, besøgende, tilskuere samt medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale.

For medarbejdere m.v. gælder kravet, hvis de har kontakt til kunder, brugere, tilskuere eller lignende, medmindre medarbejdere m.v. opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang.

Kravet om brug af mundbind eller visir i lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter, gælder ikke, når man sidder ned.

Desuden kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 1. Under kortvarig indtagelse af mad og drikke (dog ikke på serveringssteder)
 2. Under indtagelse af medicin.
 3. Under samtale med personer, der mundaflæser.
 4. Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 5. Hvis politiet skal foretage identifikation.

Det anses også som en anerkendelsesværdig årsag til at fjerne mundbind eller visir helt eller delvist, hvis det ikke kan bæres grundet aktivitetens natur (f.eks. ved badning, i forbindelse med omklædning mv.).

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder desuden ikke for medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse mv. af den pågældende kulturelle aktivitet, idrætsaktivitet eller foreningsaktivitet. Kravet gælder dog både før og efter optræden og udøvelse mv.

Er det tilladt at bære halvansigtsvisir?

Kravet gælder brug af enten mundbind eller visir. Ved mundbind forstås engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet. Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet. Det er derfor tilladt at bære halvansigtsvisir, hvis dette dækker næse og mund.

Medarbejdere og andre personer tilknyttet et lokale, hvor det er et krav at bære mundbind eller visir kan bortvise kunder, brugere, tilskuere og lignende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

For yderligere information angående anvendelsen af mundbind, anbefaler vi denne guide fra Sundhedsstyrelsen.

Hvornår skal man bære mundbind eller visir på Folkeuniversitetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler samt folkehøjskoler?

Kravet om at bære mundbind eller visir gælder på folkehøjskoler, daghøjskoler mv. for personer på 12 år og derover, når de befinder sig indendørs. Det gælder for alle elever, kursister, deltagere og studerende, medmindre de:

 • deltager i undervisning eller uddannelsesaktiviteter
 • kun er sammen med elever, kursister, deltagere eller studerende fra deres stamklasse eller -hold
 • er på kostafdelinger, hvor der kun er personer fra deres hus-, familie- og primærgruppe eller lignende.

Derudover gælder kravet for lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet institutionen, medmindre de ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere, studerende og besøgende ikke har adgang.

Kravet gælder ikke for lærere og undervisere mv., som den pågældende dag underviser to eller færre klasser eller hold, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v.

Der skelnes mellem elever og kursister på efterskoler og folkehøjskoler, idet efterskolerne er en grundskole, hvor der ikke er krav om at bære mundbind eller visir. Folkehøjskolerne sidestilles derimod med ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Skal man bruge mundbind eller visir i skoler m.v., hvis undervisningen afholdes på museer, i idrætslokaler eller lignende?

Elever i skoler og lignende på 12 år og derover er ikke undtaget krav om brug af mundbind eller visir i fx idrætshaller, museer etc. Elever på 12 år og derover skal således bruge mundbind eller visir i f.eks. svømmehaller og idrætshaller – også når aktiviteten er en del af undervisningen. Som udøver behøver man dog ikke bruge mundbind eller visir, mens man udøver idrætsaktivitet. Man behøver derfor ikke at bruge mundbind eller visir mens man udøver en idrætsaktivitet eller lignende i idrætshaller, svømmehaller m.v.

Erstatter brug af mundbind eller visir øvrige restriktioner og anbefalinger?

Nej, selvom der er krav om brug af mundbind eller visir, er øvrige anbefalinger og restriktioner stadig gældende, herunder anbefaling om afstand samt forsamlingsforbud.

Gælder anbefalingen om afstand i alle retninger?

Ja, anbefalingen gælder både til siderne, foran og bagved. Afhængig af aktivitetens art er anbefalingen at holde mindst 1 meters eller 2 meters afstand i alle retninger.

Skal man have mundbind på i fitnesscentret eller svømmehallen?

Udgangspunktet er, at man skal have mundbind eller visir på. Som udøver behøver man dog ikke bruge mundbind eller visir mens man udøver idrætsaktivitet. Man skal derfor ikke bruge mundbind eller visir mens man træner – heller ikke mellem brug af maskiner i et fitnesscenter eller når man går til og fra svømmebassiner i en svømmehal.

Man kan desuden fjerne mundbindet eller visiret helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det vil der blandt andet være i forbindelse med badning eller i et omklædningsrum. Man skal dog have mundbind eller visir på, når man kommer og går ind i omklædningen, og når man forlader stedet - eller f.eks. opholder sig i et loungeområde.

Kravet om mundbind eller visir omfatter også medarbejdere, f.eks. livreddere, og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til kunder, brugere, tilskuere og lignende. Kravet gælder ikke, hvis der er en anerkendelsesværdigt årsag til at fjerne mundbindet eller visiret helt eller delvist, som f.eks. livredningstjeneste.

Det er muligt at benytte et halvansigtsvisir, som alene dækker mund og næse. Ved visir forstås således skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

Hvornår er der tale om lokaler med offentligt adgang, hvor der er krav om bære mundbind eller visir?

Med lokaler, hvortil offentligheden har adgang, forstås som udgangspunkt lokaler, som ikke er aflåst for offentligheden. Det vil sige, at hvis lokalet ikke er notorisk aflåst for andre end de konkrete ejere, lejere, brugere mv., forstås det som et lokale, hvortil offentligheden har adgang.

Det er muligt at inddele et lokale sådan, at offentligheden ikke har adgang til hele lokalet, hvis der lukkes fuldstændigt af for adgang til den eller de dele af et lokale, og overholdelsen af denne aflukning kontrolleres af den lokaleansvarlige.

Kravet om at bruge mundbind eller visir omfatter ikke medarbejdere mv., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang.

Skal medarbejdere, der ikke arbejder i publikumsområder, bære mundbind eller visir?

Kravet om at bære mundbind eller visir gælder også personale, medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til kunder, deltagere, brugere, tilskuere eller andre besøgende. Kravet omfatter ikke medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang. Kravet om at bære mundbind eller visir gælder desuden ikke medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse af den pågældende kulturelle aktivitet, kirkelige aktivitet, idrætsaktivitet eller foreningsaktivitet.

Hvad betyder undtagelsen om ophold og færdsel på en arbejdsplads?

Efter det lille forsamlingsforbud er det forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig. Forbuddet gælder ikke almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v. Det betyder, at der f.eks. gerne må være flere end 10 udøvere eller optrædende på en scene i et teater, hvis disse er der i kraft af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt.

Hvad betyder undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter op til 21 år?

Der må afholdes idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til og med 21 år med op til 50 personer til stede. Der må– inkluderet i de 50 personer – deltage personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne, f.eks. til babysvømning, barn/voksen-gymnastik eller trænere på et idrætshold.

Der må derimod ikke være en større forsamling af f.eks. forældre på sidelinjen til en idrætsaktivitet med mindre de i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. I så tilfælde må der være op til 500 personer til stede, alle inklusiv.

Hvis der deltager voksne over 21 år, hvis tilstedeværelse ikke er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne, må der maksimalt være 10 personer til stede, uagtet om de resterende deltagere er omfattet af undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter børn og unge op til og med 21 år.

Undtagelsen gælder kun aktiviteter for børn og unge. Det gælder således ikke, hvis børnene/de unge er til stede, men aktiviteten ikke afholdes for dem. I så tilfælde må der kun være op til 10 personer til stede, inklusiv børn og unge.

Må der udøves breddeidræt?

Ja. Man må stadig træne og spille kampe for alle aldersgrupper i f.eks. håndbold, gymnastik og andre aktiviteter, hvis man maksimalt er 10 personer til stede. Hvis udøverne og deltagerne er op til og med 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Der må– inkluderet i de 50 personer – deltage personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne.

Må institutioner holde åbent for almindelig adgang for børn og voksne sammen?

Ja, f.eks. svømmehaller og fitnesscentre m.v. må fortsat holde åbent for almindelig ophold og færdsel på tværs af aldersgrupper. I forbindelse med ét samlet arrangement eller én aktivitet såsom holdtræning, må der maksimalt være 10 personer til stede.

Må der være tilskuere til en ikke-professionel idrætsaktivitet m.v.?

Som udgangspunkt er ikke-professionelle arrangementer m.v. underlagt forbuddet mod at være flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Hvis tilskuerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende, må der være op til 500 personer til stede samtidig – inklusiv spillere/trænere/officials/publikum m.v. Det er et krav, at publikum i al væsentlighed sidder ned under hele arrangementet og kun rejser sig for f.eks. at gå på toilettet. Derved skal eventuel forplejning indtages på de faste pladser. Der må dog være op til 10 personer, der ikke i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende – dog 50 personer, hvis det er en idræts- eller foreningsaktivitet for børn og unge op til og med 21 år.

Hvad skal forstås ved en fast plads i forhold til undtagelsen om arrangementer, hvor man i al væsentlighed sidder ned?

Der er ikke krav om, at en fast plads er fastmonteret til et gulv, til jorden m.v. Med en fast plads forstås, at vedkommende ikke må opholde sig på mere end én plads under arrangementet.

Kan en yogamåtte eller lignende betragtes som en fast plads?

Der er ikke noget krav om, hvordan en fast plads skal se ud. Hvis man i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende, må der være op til 500 personer til stede.

En yoga-måtte kan dermed godt betragtes som en fast plads, hvis man i al væsentlighed sidder ned på den. Man skal således sidde ned under hele arrangementet og kun forlade denne siddende plads helt kortvarigt for f.eks. at hente drikkevarer eller gå på toilettet. For at være omfattet af undtagelsen er det desuden et krav, at deltagerne har retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. Der skal således være en scene eller lignende til stede i yoga-lokalet, før man kan være flere end 10 personer til stede.

Hvis der udøves en aktivitet på yoga-måtten, betragtes det ikke som at være siddende på en fast plads. Der må således ikke være flere end 10 personer til f.eks. yoga, hvor man bevæger sig.

Må der udøves professionel idræt?

Ja. Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for professionelle idrætsudøvere, og de faciliteter udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen. Udøverne omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Endvidere gælder undtagelsen for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens, den næstøverste række inden for fodbold herrer samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten lever af indtægter fra deres idræt.

For tilskuere og andre, der ikke er udøvere eller er til stede i kraft af et ansættelsesforhold, gælder, at de – for at kunne være flere end 10 personer til stede – i al væsentlighed skal sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende.

Hvor mange må der være til stede i en svømmehal eller i et fitnesscenter samtidig?

Der må maksimalt være samlet 10 personer til et arrangement eller en aktivitet såsom holdtræning. Almindelig ophold og træning i en svømmehal eller et fitnesscenter betegnes ikke som ét arrangement. Derudover skal fitnesscentre og svømmehaller fortsat overholde arealkravet. Det gælder dog stadig, at der ikke må være flere end 10 personer til stede sammen ved en aktivitet.

Hvor mange personer må der være i et omklædningsrum eller et svømmebassin?

Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal i lokaler, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, - såsom på toiletter - må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv. Dertil anbefales det, at der maksimalt er én udøver pr. 4 m2 målt på vandets overflade i svømmehaller.

Yderligere anbefaler Sundhedsstyrelsen at holde mindst én meters afstand, og mindst to meters afstand ved fysisk anstrengelse.

Generelt opfordres der til at følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt. Politiet har mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end 10 personer befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Dette gælder også, selvom der ikke er tale om et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Må der være flere end 10 personer til stede i en idrætshal, hvis der afvikles flere aktiviteter ved siden af hinanden?

Ja, hvis der er tale om forskellige arrangementer, f.eks. forskellige kampe eller forskellige turneringer, hvor der ikke deltager flere end 10 personer i hvert arrangement.

Kan man sektionsopdele idrætsaktiviteter i mindre hold af 10 personer?

Ja, i forbindelse med idrætsaktiviteter kan det lade sig gøre, at flere grupper med maksimalt 10 i hver inklusiv træner, instruktør m.v. afvikler aktiviteter i f.eks. samme hal eller på samme udendørsområde. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. Adskillelse kan f.eks. ske ved, at grupperne placeres i hver deres lokale, afmærkede felt eller lignende. 

Den samme træner, instruktør m.v. må ikke lede flere af de tilstedeværende grupper samtidig, da det i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement og dermed blive omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Må der afholdes stævner, turneringer, konkurrencer med flere end 10 deltagere?

Der kan afholdes stævner m.v. med op til 10 personer til stede på samme sted samtidig. De 10 personer omfatter alle personer til stede, som er en del af arrangementet, herunder både udøvere, dommere, tilskuere, hjælpere, trænere m.v.

Det er muligt at afholde arrangementer med flere end 10 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Der skal dog igennem hele arrangementet holdes geografisk spredning, så grupperne aldrig kommer til at bestå af flere end 10 personer.

Det vil f.eks. kunne omfatte kapsejladser og lignende større arrangementer på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med i almindelighed betydelig afstand mellem bådene. Det vil også som udgangspunkt omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem de enkelte mindre grupper af deltagere.

Det er også muligt at arrangere et stævne mv. tidsforskudt, så længe der på intet tidspunkt er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig. F.eks. kan fodboldstævner eller ridestævner mv. afvikles, så der om formiddagen deltager op til 10 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 10 personer deltager i stævnet om eftermiddagen.

Er det lovligt at anvende en ridehal til rideundervisning, motionering af heste mv.?

Ja. Det er lovligt at anvende indendørs idrætsfaciliteter, herunder ridehaller. Forbuddet mod at være flere end 10 personer til et arrangement, en begivenhed eller lignende skal overholdes. Dog må der være op til 500 personer til stede samtidig til et arrangement m.v., hvis de i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.

Der er desuden en undtagelse fra forsamlingsforbuddet på 10 personer for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens.

Gælder der forsamlingsforbud i sauna og ved saunagus?

Såfremt der er tale om et arrangement eller en aktivitet såsom holdtræning, holdundervisning eller lignende fællesaktiviteter, må der maksimalt være samlet 10 personer. Derudover gælder arealkravet, som betyder, at der maksimalt må tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal i lokaler, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, - såsom på toiletter - må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.

Under ophold i saunaer, dampbad mv., herunder i forbindelse med saunagus, anbefales det, at gusmestre og øvrige personer i saunaen undgår at vifte med håndklæder eller lignende.

Må ikke-professionelle amatørkor, amatørorkester m.v. øve og afholde prøver og koncerter m.v.?

Ja. Man må stadig synge i kor, spille orkester m.v. for alle aldersgrupper, uanset om det sker i professionelt regi eller som amatører. Som udgangspunkt må der maksimalt være 10 personer til stede på samme sted samtidig. Dette inkluderer alle personer til stede, herunder optrædende, publikum, dirigent, personale m.v.

Der må være 50 personer til stede til idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år, herunder ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne

Der må være op til 500 personer til stede i alt, hvis kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. Det kræver, at de i al væsentlighed sidder ned og kun rejser sig for f.eks. at gå på toilettet. Derved skal eventuel forplejning m.v. indtages på de faste pladser. Desuden er det et krav, at der er en scene, bane, biograflærred eller lignende, som deltagerne har retning mod, mens de sidder ned på en fast plads. De personer, der ikke i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende, er omfattet af forbuddet mod at være flere end 10 personer til stede. Det er dermed ikke muligt at afholde arrangementer med op til 500 personer, hvis flere end 10 personer ikke i al væsentlighed sidder ned med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende.

Desuden er der en undtagelse for forbuddet mod at være 10 personer til stede for almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v. Personer, der er på arbejde, tæller derved ikke med i de 10 personer, der må være til stede.

Må foreninger afholde et loppemarked, julemarked mv?

Det vil bero på en konkret vurdering, om det er lovligt at afholde loppemarkeder, julemarkeder og lignende. Et afgørende moment i vurderingen er, om markedet mv. vurderes at være et trækplaster for lokalområdet.

Hvis der således f.eks. er tale om årligt tilbagevendende eller mere sæsonbetonede markeder, eksempelvis loppe- eller kræmmermarkeder, hvor en bredere og ikke nærmere afgrænset kreds af personer gives mulighed for at opstille boder, vil disse som udgangspunkt være omfattet af forbuddet, og det vil derfor være ulovligt at afholde disse, såfremt der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Hvis der derimod er tale om f.eks. ugentlige eller månedlige markeder, hvor lokale handlende, landmænd mv. på et torv eller lignende sælger deres varer via separate boder, der kan sidestilles med butikker på en gågade, dvs. en relativ fast gruppe af boder dag efter dag, vil det som udgangspunkt være lovligt at afholde disse. Hvis der er øvrige aktiviteter i tilknytning til boderne, markeder m.v., f.eks. i form af musikoptræden eller anden form for sceneoptræden, vil det imidlertid tale for, at markedet er omfattet af forbuddet. Derudover gælder en anbefaling om, at alle byfester og lignende arrangementer aflyses.

Hvilke regler er musikskoler omfattet af?

Musikskoler betegnes som en foreningsaktivitet. Som udgangspunkt må der maksimalt være 10 personer til stede. Der må dog være op til 50 personer til idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år, herunder ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. Hvis en eller flere af deltagerne er over 21 år, må der således maksimalt være 10 personer til stede.

Må man tage på kursus på en aftenskole eller en daghøjskole mv.?

Ja, hvis man maksimalt er 10 personer til stede på samme sted samtidig. Man må dog være op til 500 personer til stede, hvis elever og kursister i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. De personer, der ikke gør dette, er underlagt forbuddet mod at være flere end 10 personer til stede. Læreren/underviseren/foredragsholderen må således gerne stå op undervejs i undervisningen.

Er det tilladt at afholde en generalforsamling mv., der indebærer workshops og deltagelse i aktiviteter på forskellige pladser eller steder?

Nej, der må maksimalt være 10 personer til stede på samme sted samtidig. Arrangementer (herunder generalforsamlinger) er dog undtaget for forbuddet mod at være flere end 10 personer til stede, hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. Til sådanne arrangementer må der være op til 500 personer til stede.

Kan generalforsamlinger undtages forsamlingsforbuddene som et arrangement med et meningsbefordrende formål?

Nej. Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er undtaget forsamlingsforbuddene. Det omfatter demonstrationer og møder i politiske partier. Undtagelsen gælder ikke for generalforsamlinger, landsmøder, konferencer og lignende, hvor der som udgangspunkt må være op til 10 personer til stede medmindre deltagerne f.eks. i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en bane, scene, biograflærred eller lignende. I så tilfælde må der være op til 500 personer til stede.

Må man afholde aktiviteter i forlængelse af et kulturarrangement (f.eks. interview efter en fodboldkamp eller en "rød løber" begivenhed)?

Ja, hvis man maksimalt er 10 personer til stede på samme sted samtidig. Ved et indendørs kultur- eller idrætsarrangement, vil det desuden være påkrævet at bære mundbind eller visir, når man ikke sidder ned.

Må der indtages mad og drikke i foyeren før og efter et kulturarrangement, f.eks. i forbindelse med en gallapremiere?

Et for-arrangement med eventuel indtagelse af mad eller drikkevarer vil som udgangspunkt anses som en del af det samlede arrangement. Hvis der sker servering i forbindelse med det pågældende arrangement og der deltager flere end 10 personer, skal kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en bane, scene, biograflærred eller lignende under hele arrangementet, bortset fra når man skal på toilettet, og når man helt kortvarigt f.eks. henter drikkevarer i en bar. Betingelserne vil bl.a. indebære, at eventuel forplejning skal indtages på de faste pladser. Man må således ikke have én fast plads til for-arrangementet og en ny fast plads til selve arrangementet.

Må publikum gå ud i foyer-områder under pauser i forbindelse med teaterforestillinger mv.?

Hvis der er tale om et arrangement, f.eks. en teaterforestilling med flere end 10 personer til stede, hvor publikum m.v. i al væsentlighed sidder ned, skal de sidde ned under hele arrangementet, bortset fra når de skal på toilettet, eller de helt kortvarigt f.eks. henter drikkevarer eller mad i en bar. Det vil blandt andet indebære, at eventuel forplejning skal indtages på de faste pladser. Derfor er det ikke tilladt at gøre længere ophold i f.eks. foyerområder.

Gælder forsamlingsforbuddet i zoologiske haver og anlæg, på museer mv.?

Ja. Man må ikke forsamle sig i grupper på flere end 10 personer. Forsamlingsforbuddet gælder f.eks. i forbindelse med rundvisninger, hvor der maksimalt må deltage 10 personer. Almindelig ophold eller færden i mindre grupper i zoologiske haver og anlæg, museer, biblioteker, videnspædagogiske centre mv. betragtes ikke som en forsamling.

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder for alle ikke-siddende personer indendørs i lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter, herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler m.v.

Hvor mange må der være til stede i de enkelte lokaler?

Ud over forsamlingsforbuddet gælder det, at det er det enkelte lokales størrelse, som afgør, hvor mange der må være i lokalet samtidig. I lokaler med offentlig adgang, f.eks. på et museum eller i en lobby, må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.

Må ikke-professionelle amatørkor, amatørorkester m.v. øve og afholde prøver og koncerter m.v.?

Ja. Man må stadig synge i kor, spille orkester m.v. for alle aldersgrupper, uanset om det sker i professionelt regi eller som amatører. Som udgangspunkt må der maksimalt være 10 personer til stede på samme sted samtidig. Dette inkluderer alle personer til stede, herunder optrædende, publikum, dirigent, personale m.v.

Der må være 50 personer til stede til idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år, herunder ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne

Der må være op til 500 personer til stede i alt, hvis kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. Det kræver, at de i al væsentlighed sidder ned og kun rejser sig for f.eks. at gå på toilettet. Derved skal eventuel forplejning m.v. indtages på de faste pladser. Desuden er det et krav, at der er en scene, bane, biograflærred eller lignende, som deltagerne har retning mod, mens de sidder ned på en fast plads. De personer, der ikke i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende, er omfattet af forbuddet mod at være flere end 10 personer til stede. Det er dermed ikke muligt at afholde arrangementer med op til 500 personer, hvis flere end 10 personer ikke i al væsentlighed sidder ned med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende.

Desuden er der en undtagelse for forbuddet mod at være 10 personer til stede for almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v. Personer, der er på arbejde, tæller derved ikke med i de 10 personer, der må være til stede.

Må man lave udstillinger af kultur i kirker mv.?

Folkekirken og andre trossamfund skal følge restriktioner og retningslinjer for folkekirken og andre trossamfund for de aktiviteter, de selv arrangerer i lokaler, som de råder over. Hvis de lejer eller låner deres lokaler ud til andre, f.eks. kunstforeninger, så gælder retningslinjerne for de pågældende.

Er det lovligt for tv- og filmproducenter at lave tv-/filmoptagelser i det offentlige rum, hvis der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig?

Der er en undtagelse for forbuddet mod at være flere end 10 personer til stede for Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v.

Professionelle tv- og filmoptagelser vil derfor efter omstændighederne være undtaget forsamlingsforbuddet. Det vil dog bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Er det lovligt at forsamles på en måde, der har arrangementslignende karakter?

Hvis man forsamles på en sådan måde, at det reelt får en arrangementslignende karakter, er der tale om et arrangement, der er omfattet af forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer på samme sted samtidig.

Ved vurderingen af, om der er tale om et arrangement, der har arrangementslignende karakter, kan det f.eks. indgå, om arrangementet har en arrangør, egen promovering, navn og hjemmeside, om der er fælles start- og sluttidspunkt, om der er særskilt billetsalg, og om der er særlige aktiviteter, barer, madboder m.v. til lejligheden. Det er ikke nødvendigt, at alle elementerne er til stede, ligesom også andre elementer kan bidrage til at skabe en arrangementslignende karakter.

Forbuddet mod at være flere end 10 personer til stede gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning dertil. Her må der dog ikke være flere end 500 personer til stede samtidig.

Bør arrangementer i forbindelse med idræts-, kultur- og foreningsaktiviteter aflyses?

Arrangementer, der primært har et fagligt formål, bør afholdes i almindelig dagstid. Samtidig anbefales det at aflyse arrangementer, der primært har et socialt formål.

Derudover anbefales det at aflyse faglige eller sociale arrangementer med overnatning som f.eks. kolonier, lejrskoler og studieture. Dog kan arrangementer med et primært fagligt formål og overnatning undtagelsesvist finde sted, hvis det sker i for arrangørerne vante rammer, og hvis arrangørerne kan garantere, at arrangementet afholdes, så det opfylder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om forebyggelse af smitte, herunder at tiden deltagerne er sammen begrænses. Det gælder f.eks. folkehøjskoler, kostskoler, efterskoler og uddannelsesinstitutioner.

Der anbefales derved ikke at aflyse teater- og biografture med f.eks. skoleklasser, hvis disse indgår som et fagligt formål i undervisningen.

Må flere end 10 personer deltage i en aktivitet, hvis de går i samme skoleklasse?

Ja. For skoler, dagtilbud, institutioner mv., der er undtaget fra forsamlingsforbuddet, gælder undtagelsen også for aktiviteter, der finder sted uden for de lokaler, som institutionen råder over. Undtagelsen gælder dog kun i forbindelse med skoleundervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær i relation hertil. Efter almindelig skoletid må elever fra samme skoleklasse derfor ikke være flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Yderligere information om restriktioner for skoleklasser kan findes i Børne- og Undervisningsministeriets konkrete retningslinjer her.

Kan myndighederne forhåndsgodkende et konkret arrangement?

Nej. Myndighederne kan ikke forhåndsgodkende arrangementer, begivenheder m.v., bortset fra arrangementer, der forudsætter en tilladelse fra politiet. Myndighederne kan alene vejlede om, at politiet håndhæver reglerne i overensstemmelse med de udstedte bekendtgørelser. Derudover kan myndighederne henvise til at søge information på coronasmitte.dk, den relevante myndigheds spørgsmål-svar eller kontakte et af callcentrene.

Kan der søges dispensation for restriktioner til bestemte aktiviteter?

Forbuddet mod at være flere end 10 personer til stede gælder alle områder, uanset hvilken aktivitet der udøves. Der findes dog bestemte undtagelser i bekendtgørelserne for f.eks. folkekirken og for dagtilbud, skoler og uddannelser. Der kan ud over disse undtagelser ikke gives dispensation for de restriktioner, der er bestemt i bekendtgørelsen.

Hvem har ansvaret for, at restriktionerne overholdes?

Politiet kan anvende den fornødne magt i overensstemmelse med politiloven for at sikre overholdelse af forbuddet mod, at flere end 10 personer er til stede på samme sted samtidig ved indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder mv. Der kan desuden udstedes bøder for overtrædelse af forbud og påbud efter bekendtgørelserne. For nærmere information om bødetakster mv. se politiets vejledning på https://coronasmitte.dk/boedetakster-for-at-overtraede-restriktioner.

Opdateret 26. november 2020