Hjælp til nødlidende kulturinstitutioner og revyer

Nødlidende kulturinstitutioner og sæsonbetonede scenekunstvirksomheder, som falder igennem de øvrige hjælpepakker, som er lavet under COVID19-krisen, kan søge hjælp i puljen.

Nødpuljen ydes til publikumsrettede kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet, der kan kompenseres for produktionsudgifter til forestillinger og udstillinger mv., dog maksimalt 80 pct. af udgifterne. Disse institutioner kan kompenseres yderligere, hvis de er særligt nødlidende, for at undgå at ellers veldrevne kulturinstitutioner ikke går konkurs som følge af COVID-19. Kompensationen kan maksimalt udgøre 80 pct. af indtægtstabet for kompensationsperioden.

Nødpuljen sikrer endvidere, at kommunale kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet og seks større, kommunale koncert- og kulturhuse kan få lønkompensation og kompensation for faste udgifter, såfremt de lever op til de gældende kriterier for de generelle kompensationsordninger for hhv. løn og faste udgifter. Disse kommunale institutioner ligestilles hermed med selvejende kulturinstitutioner, fonde og foreninger mv.

Endelig sikrer nødpuljen, at nødlidende revyer og lignende, som ikke er omfattet af den generelle arrangementspulje, kan kompenseres for op til 80 pct. af de udgifter, der knytter sig til perioden fra den 9. marts til d. 31. august 2020.

Administration

For primært offentligt finansierede arrangører af kultur- og idrætsarrangementer vil kompensationsordningen blive administreret af Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet.

Læs pressemeddelelse