Løsning for de zoologiske anlæg

De zoologiske anlæg i Danmark er lukkede som følge af COVID-19. De er en del af oplevelsesøkonomien og dermed afhængige af entréindtægter og indtægter fra butik og café. Anlæggene er kendetegnet ved, at uanset om der er åbent eller ej, er der en række uomgængelige udgifter i form af lønomkostninger til personale med kritiske funktioner i forhold til pasning af dyrene, sikring af tekniske anlæg mv.

Baggrund

Det er nu afklaret, at anlæggene kan få dækket disse faste omkostninger i kompensationsordningen for faste udgifter. Herved sikres, at de zoologiske anlæg har mulighed for at få dækket op til 80 pct. af deres omkostninger til den del af deres medarbejdere, der varetager nødberedskab i forbindelse med opretholdelse af anlæggenes drift herunder især dyrenes fodring og pasning. Også en andel af de faste omkostninger til foder, medicin mv. er dækket af kompensationsordningen for fast udgifter. Foreningen for Danske Zoologiske Haver & Akvarier (DAZA) estimerer, at de faste udgifter beløber sig til 35 mio. kr. samlet for DAZAs medlemmer. Hvor stor kompensationsgraden vil være afhænger af hvor stor en omsætningsnedgang de zoologiske anlæg vil have i perioden fra 9. marts til og med 8. juni.

Økonomi

Det anslås, at de zoologiske anlæg har omtrent 60 mio. kr. i faste omkostninger knyttet den del af deres medarbejdere, der varetager nødberedskabet med dyreholdet i perioden marts, april og maj 2020. Foreningen for Danske Zoologiske Haver & Akvarier (DAZA) estimerer, at deres medlemmer har behov for 51 mio. til at dække lønudgifter til nødberedskab i perioden marts, april og maj 2020. Herudover findes der en lang række mindre zoologiske anlæg, og det estimeres, at deres lønudgifter for de tre måneder næppe overstiger 9 mio. kr.

Estimatet bygger på tilgængelige regnskabstal fundet på virk.dk. På linje med andre virksomheder skal de faste omkostninger udgøre minimum 25.000 kr. over tre måneder, for at en virksomhed kan være kompensationsberettiget.

Det skønnes, at op mod 48 mio. kr. vil kunne udbetales i kompensation for lønninger til nødberedskab. Præciseringen af kompensationsordningen for faste udgifter medfører ikke en justering af ordningens samlede økonomiske ramme.

Læs mere i nyheden