Kulturministeriets logo. Klik her for at komme tilbage til ministeriets hjemmeside

Sprog til tiden

 

Indledning

Regeringen lægger stor vægt på, at det danske sprog fortsat udvikles som et helt og fuldt sprog. Dansk skal fortsat være det samfunds- og kulturbærende sprog i Danmark. Regeringen vil derfor præsentere en række initiativer, som yderligere kan styrke det danske sprog.

Bevarelsen og styrkelsen af det danske sprog har løbende været på regeringens politiske dagsorden. I 2003 nedsatte kulturministeren en arbejdsgruppe, der kom med en række anbefalinger i rapporten ”Sprog på spil”. På baggrund af rapporten fremlagde regeringen en sprogpolitisk redegørelse i 2004. Rapporten skabte diskussion i offentligheden, og mange institutioner og private virksomheder formulerede sprogpolitikker i kølvandet på debatten. Regeringen tog herefter en række sprogpolitiske initiativer. Regeringen har bl.a. sørget for, at der i skolens danskundervisning kom større fokus på de sproglige sider af faget, ligesom kravene til elevernes sprogbeherskelse og viden om det danske sprog i gymnasiefaget dansk blev skærpet. Regeringen har også taget initiativ til sprogportalen http://www.sproget.dk, som åbnede i 2007. Her kan befolkningen hente sproglig vejledning og slå op i digitaliserede udgaver af forskellige ordbøger.

I 2004 afsatte regeringen 6 mio. kr. til udvikling af et softwareprogram, der kan omforme tale til skreven tekst. Udviklingen af et dansk såkaldt tale til tekst-program har stor betydning for bl.a. døve og hørehæmmede, der nu kan følge direkte valgprogrammer og aktualitetsudsendelser, mens de tidligere måtte nøjes med tekstede genudsendelser. Kulturministeriet har netop bevilget 550.000 kr. til Danske Handicaporganisationer til talegenkendelsesprogrammet DICTUS med henblik på en fremtidssikring af programmet.

I forbindelse med folketingsbehandlingen af Dansk Folkepartis beslutningsforslag (B 56 af 6. december 2006) om forberedelse af en sproglov, blev det aftalt, at der skulle nedsættes et sprogpolitisk udvalg, der skulle tage temperaturen på det danske sprog og i øvrigt følge op på udviklingen i det danske sprog i kølvandet på regeringens sprogpolitiske redegørelse fra 2003/2004.

I april 2008 har sprogudvalget, hvis formand er direktør Jørn Lund, i sin rapport ”Sprog til tiden” givet et godt og velunderbygget grundlag for at træffe politiske beslutninger om fremtidens sprogpolitik. Rapporten har 69 anbefalinger, der tjener som et godt udgangspunkt for en diskussion af, hvordan vi passer på det danske sprog og sikrer dets samfunds- og kulturbærende position.

I regeringsgrundlaget fra 2007 har regeringen forpligtet sig til, at den ”med udgangspunkt i overvejelserne fra sprogudvalget [vil] tage konkrete initiativer, som yderligere kan styrke det danske sprog.” Regeringen ville i den forbindelse også modernisere Dansk Sprognævn.

Sigtet om at modernisere Dansk Sprognævn er opfyldt, idet Folketinget i december 2008 vedtog en lov, der moderniserede nævnets ledelsesstruktur.

Sprogudvalgets anbefalinger retter sig mod mange forskellige parter. De retter sig mod regeringen og kommuner, mod folkeskoler og ungdomsuddannelserne, mod læreruddannelser, mod universiteter, erhvervsliv og mange andre. Derfor har regeringen gennemført en åben proces i forbindelse med opfølgningen på anbefalingerne, så udvalgets arbejde og dets anbefalinger er blevet synliggjort.

Sprogudvalgets rapport ”Sprog til tiden” har været i høring i efteråret 2008. Høringen har tydeligt vist, at sprog både samler og deler parterne. Der er bred enighed om mange af sprogudvalgets anbefalinger. Men der er også en del af dem, der ikke samler bred opbakning.

I oktober 2008 gennemførte regeringen en sprogkonference, som bl.a. repræsentanter for de politiske partier deltog i. Konferencen viste, at der blandt de mange interessenter er stort fokus på, hvordan det danske sprog bedst sikres i fremtiden. Et af diskussionsemnerne var spørgsmålet om regulering af sproget på de videregående uddannelser. Med udgangspunkt i sprogudvalgets anbefalinger fremlægger regeringen her en redegørelse om regeringens sprogpolitiske initiativer.

Regeringen ønsker at forbedre sprogets stilling gennem følgende indsatsområder:

  1. Dansk sprog skal styrkes i hjemmet, i dagtilbud indtil skolestarten, i grundskolen og andre uddannelser.
  2. Dansk sprog skal styrkes på universiteterne.
  3. Der skal iværksættes en kampagne, der øger opmærksomheden om det danske sprog.
  4. Andre initiativer.
     
Kulturministeriet Tlf. : 33 92 33 70 kum@kum.dk
Nybrogade 2 – 1203 KÝbenhavn K Fax : 33 91 33 88 http://www.kum.dk

Denne side er forordet til publikationen "Sprog til tiden".


 

© 2009.
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.