Kulturministeriets logo. Klik her for at komme tilbage til ministeriets hjemmeside

Sprog til tiden

Styrkelse af dansk sprog i hjemmet, i dagtilbud indtil skolestarten og i grundskolen og andre uddannelser

Hjemmet og småbørnsområdet

Det er regeringens holdning, at det er vigtigt at styrke sproget og sprogbevidstheden allerede i barndommen. Det vil nemlig styrke det enkelte barns muligheder i det senere møde med samfundets uddannelsestilbud og med verdenen uden for hjemmet. Sproget kan styrkes gennem barnets og den unges egen læsning.

Kulturministeren tog i 2003 initiativ til Læselystkampagnen, som rettede sig mod den uformelle læsning uden for skolen og tog sigte på at styrke børn og unges læselyst og læseevne gennem en række landsdækkende og lokale aktiviteter. I 2004 gik undervisningsministeren og familie- og forbruger-ministeren (nu velfærdsministeren) med i kampagnen, som blev afsluttet med udgangen af 2007.

En række af de meget vellykkede aktiviteter, som blev iværksat og afprøvet under læselystkampagnen, er fremover forankret i et nyt program for læselyst, som de tre ministerier finansierer i fællesskab. Programmet er iværksat for perioden 2008 – 2010.

Læselystkampagnen gav i juni 2008 tilskud til fem nye projekter, der skal gøre det sjovt og spændende at læse. Projekterne søger ”i børnehøjde” at tilskynde børn til at få øjnene op for de mange muligheder, som læsning kan give adgang til. Overskrifter på disse projekter er: Plan T – en læsecamp for unge, Troldspejlets Fantasy-database, Digte for begyndere og let øvede, Læselyst i læsemakker, Læs og lær – faglig læsning og skrivning som katalysator for læselyst. Derudover støtter programmet løbende oprettelsen af børnehavebiblioteker i dagtilbud. Formålet med børnebibliotekerne er at inspirere forældre til højtlæsning og stimulere læselysten hos de allermindste. Kampagnen findes omtalt på http://www.bibliotekogmedier.dk.

Med henblik på at styrke sprogudviklingen og sprogbevidstheden hos børn i familier, der bor i områder med mange socialt udsatte og etniske minoriteter, har regeringen derudover besluttet at iværksætte et såkaldt bogstartsprogram. Det sker med støtte fra satsreguleringspuljen vedrørende ”Lige muligheder for alle”. Programmet forsyner i fire omgange børn med en gratis bogpakke tilpasset deres alderstrin, inden de fylder 6 år. Bogpakkerne suppleres med aktiviteter, materialer og oplysning til forældrene om børns sprog og læsning.

For at understøtte de nævnte initiativer er der endelig fra 2008 gennemført en udvidelse af undervisningspligten fra 9 til 10 år, således at børnehaveklassen fremover medregnes i undervisningspligten. Det betyder, at undervisningspligten i almindelighed indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år og påbegynder skolegangen med børnehaveklassen. Loven indebærer en obligatorisk sprog-screening af alle børn ved starten af børnehaveklassen, så undervisningen allerede fra starten kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige forudsætninger og potentialer og bygge på princippet om undervisningsdifferentiering. Endvidere vil der blive fastsat en revideret indholdsbeskrivelse med tilhørende trinmål for undervisningen i børnehaveklassen. Den reviderede indholdsbeskrivelse med tilhørende trinmål skal præcisere og tydeliggøre arbejdet med børnenes sproglige udvikling. Faglighed og legende tilgang til undervisningen skal fortsat være integrerede værdier i indskolingspædagogikken.

Grundskolen

Samarbejdet mellem de professionsrettede videregående uddannelser, herunder læreruddannelsen og universitetsuddannelserne, skal styrkes, så det sikres, at den nyeste viden bliver brugt aktivt i undervisningen i grundskolen. Styrkelsen af de faglige miljøer på læreruddannelserne igennem samarbejde med faglige miljøer uden for professionshøjskolerne indgår derfor i læreruddannelsesreformen, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2006.

Læreruddannelsens undervisning skal i den sammenhæng i det videst mulige omfang inddrage resultater af nationale og internationale forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder, der er relevante for lærerprofessionen og egnede til at bidrage til at udvikle og anvende ny professionel viden.

Undersøgelser har vist, at særligt drenge i 4.–7. klasse kan have vanskeligheder med at fastholde interessen for at læse. Denne tendens ønsker regeringen at modvirke ved at tage initiativ til, at der udskrives en priskonkurrence om litteratur rettet specifikt til målgruppen drenge fra 4. til 7. klasse. Konkurrencen udskrives i et samarbejde mellem kulturministeren og undervisningsministeren, evt. i relation til læselystprogrammet.

Gymnasiale uddannelser

Sprogfagene i stx og hhx skal styrkes, således at flere elever har mere end de to obligatoriske fremmedsprog (engelsk og 2. fremmedsprog). Det indgår i den politiske aftale fra december 2007 mellem samtlige partier bag gymnasiereformen og er gennemført ved lov i juni 2008. Undervisningsministeriet vil nøje følge lovens virkninger på elevernes valg af sprogfag.

Regeringen agter også at gøre efteruddannelse af lærere i dansk som andetsprog i de gymnasiale uddannelser til et indsatsområde.

Erhvervsuddannelser samt tosprogede og etsprogede sprogsvage

Læsevejlederuddannelsen i erhvervsuddannelserne er et efteruddannelsestilbud til lærerne. Uddannelsen kvalificerer læsevejlederne til at udvikle redskaber til at stimulere sprogligt svage elever. Læsevejlederne skal koordinere og projektlede skolens samlede indsats for at styrke svage elever sprogligt. Dette vil bl.a. ske gennem etablering af et formelt forankret samarbejde med skolens faglærere med henblik på at styrke disse læreres fokus på sproget i den faglige undervisning.

Gennem det centralt udarbejdede valgfag erhvervsrettet andetsprogsdansk er der fokus på dansk som andetsprog. Der er efteruddannelsesaktiviteter i gang med henblik på at uddanne undervisere i erhvervsuddannelserne til at undervise i faget. Tosprogede elever har i erhvervsuddannelserne mulighed for at få godskrevet førstesproget som 2. fremmedsprog på basis af en realkompetencevurdering eller som merit på basis af uddannelsespapirer fra oprindelseslandet.

Tosprogede og etsprogede sprogsvage elever

Regeringen støtter sprogudvalgets anbefaling om øget opmærksomhed om de redskaber, der kan stimulere sprogligt svage elever. Undervisningsministeriet har blandt andet med projektet ”Dette virker på vores skole” (2006 – 2007) taget initiativ til indsamling og formidling af god undervisningspraksis på skoler med mange tosprogede elever. Resultaterne er lanceret på en hjemmeside, http://www.dettevirker.dk, der er tænkt som en vidensportal for fremtiden om undervisning og integration af tosprogede børn generelt. I forbindelse med vidensdeling er der etableret netværksdannelser blandt ledere og undervisere. Undervisningsministeriet har desuden gennemført et udviklingsarbejde med udvikling af andetsprogspædagogikken, hvor elevernes modersmål blandt andet inddrages i undervisningen i folkeskolens fag. Materialet ligger tilgængeligt på http://www.dettevirker.dk, og kommuner og skoler opfordres til at lade sig inspirere af dette udviklingsarbejde. Inspirationsmaterialet er tillige udgivet i trykt version på opfordring af blandt andet undervisere, der ønsker materialet anvendt i undervisningen på læreruddannelsen.

Reformen af læreruddannelsen fra 2006 sikrer, at alle nyuddannede lærere får kendskab til undervisning af tosprogede elever. Derudover er dansk som andetsprog blevet et linjefag, som de studerende kan vælge under læreruddannelsen.

Undervisningsministeriet har afsat 55 mio. kr. over de næste tre år til uddannelse af én læsevejleder pr. folkeskole, som blandt andet skal opnå indsigt i læsning og skrivning i tosproglig sammenhæng.

Undervisningsministeriet har også i november 2008 igangsat et forskningsprojekt om, hvorfor etniske minoritetsdrenge klarer sig dårligere i grundskolen end etniske minoritetspiger og etnisk danske drenge og piger. Projektet skal belyse sammenhængen mellem skolepræstation og henholdsvis køn og etnicitet med særligt fokus på de tosprogede drenge. Undervisningsministeriet forventer at fremlægge anbefalinger til, hvorledes eventuelle negative sammenhænge kan afhjælpes, ved projektet afslutning ultimo 2009.

Undervisningsministeriet har endelig i november 2008 etableret en tosprogstaskforce, der frem til 2011 skal bistå kommuner og skoler med at løfte det faglige niveau for de tosprogede elever i grundskolen, så de får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Taskforcen bidrager med viden om konkrete metoder til at styrke det faglige niveau og hjælper skolerne med at indføre dem i praksis. Taskforcen kan hjælpe med de ti første svære skridt eller yde støtte til allerede igangværende initiativer i kommuner og på skoler, herunder bl.a. rådgivning om tilrettelæggelsen og organiseringen af dansk som andetsprog, skolehjem-samarbejdet, kompetenceudvikling af lærere og meget mere.

Regeringen finder, at der er sikret en god udvikling i de kommende år som følge af de initiativer, som Undervisningsministeriet har gennemført og planlagt, samt med de politiske aftaler, der allerede er indgået på området.

     
Kulturministeriet Tlf. : 33 92 33 70 kum@kum.dk
Nybrogade 2 – 1203 KÝbenhavn K Fax : 33 91 33 88 http://www.kum.dk

Denne side er kapitel 1 af 4 til publikationen "Sprog til tiden".


 

© 2009.
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.