Kulturministeriets logo. Klik her for at komme tilbage til ministeriets hjemmeside

Sprog til tiden

Styrkelse af dansk sprog på universiteterne

Universiteterne skal være rustede til den globale konkurrence. Det bliver de ved at have fokus på internationaliseringen. Forskning og uddannelse af høj kvalitet forudsætter, at de danske universiteter kan samarbejde med udenlandske forskere og tiltrække udenlandske forskere og studerende. Universiteterne må derfor kunne arbejde på det eller de sprog, der bedst sikrer den udvikling.

Universiteterne har imidlertid også en betydelig rolle i det danske samfund som leverandører af viden, arbejdskraft og dynamik i bred forstand. De udgør fyrtårne og kraftcentre i den bredere kulturelle og sproglige udvikling i Danmark, og de uddanner studerende, der for en stor dels vedkommende fremover skal virke i en dansk-sproget sammenhæng. For at kunne leve op til den rolle må universiteterne også arbejde på dansk. Når der også tales dansk på universiteterne, og når der gøres en indsats for at fastholde fagsprogene på dansk, vil det efter regeringens opfattelse samlet set bidrage til, at Danmark står bedre rustet i den globale konkurrence.

Langt de fleste universiteter har allerede udarbejdet sprogstrategier, og regeringen støtter denne udvikling. Regeringen vil endvidere, med respekt for universiteternes faglige selvstyre, arbejde for, at universiteternes sprogstrategier i forlængelse af allerede eksisterende sprogstrategier også fremover indeholder begrundelser for valg af undervisningssprog, under hensyntagen til dels regeringens målsætninger om universiteter i verdensklasse, dels hensynet til regeringens ønske om, at det danske sprog fortsat skal udvikles som videns- og undervisningssprog.

Regeringen vil i indeværende år udarbejde en rapport om universiteternes sprogstrategier, herunder anvendelsen af undervisningssprog på universiteterne. Der udarbejdes herefter hvert andet år en rapport om udviklingen i undervisningssproget på universiteterne og sammenhængen med kandidaternes arbejdsmarked.

Regeringen er enig i sprogudvalgets anbefaling om, at undervisningssproget skal være fastlagt og offentliggjort på forhånd. Det er i praksis også tilfældet i dag, idet der er krav om, at ansøgere skal dokumentere engelskkundskaber, hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk.

Regeringen er ligeledes enig i synspunktet om, at Akkrediteringsrådet skal vurdere hensigtsmæssigheden af det valgte undervisningssprog på uddannelserne. Dette er allerede omfattet af de nuværende kriterier, da der ved oprettelsen af rådet blev fastsat en række kvalitets- og relevanskriterier, som alle videregående uddannelser skal akkrediteres efter, hvis de skal kunne modtage offentlig støtte. En række af disse kriterier medfører samlet set, at de enkelte uddannelsers undervisningssprog ikke kan fastlægges på tilfældig vis, men må fastlægges i forhold til uddannelsens formål.

I henhold til akkrediteringskriterierne skal universiteterne således på baggrund af en dialog med relevante aftagere redegøre for, hvilke arbejdsmæssige sammenhænge kandidaterne kan tænkes at indgå i. Universiteterne skal også involvere aftagerne og aftagerpaneler i udviklingen af nye uddannelser. Et naturligt element i disse sammenhænge vil være dimittendernes nødvendige sproglige kompetencer og fastlæggelse af undervisningssproget.

Regeringen vil iværksætte en undersøgelse af undervisningsniveauet i engelsksprogede kurser. Regeringen vil igangsætte en ekstern analyse heraf samt en analyse af de studerendes reaktion på sprogskifte fra dansk til engelsk ved overgangen fra bachelorstudium til kandidatstudium.

     
Kulturministeriet Tlf. : 33 92 33 70 kum@kum.dk
Nybrogade 2 – 1203 KÝbenhavn K Fax : 33 91 33 88 http://www.kum.dk

Denne side er kapitel 2 af 4 til publikationen "Sprog til tiden".


 

© 2009.
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.