Regionale spillesteder

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik yder i henhold til Musikloven tilskud til regionale spillesteder.

Mission og vision for de regionale spillesteder 2017-2020  

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har fastsat en fælles mission og vision, som gælder for de 18 rytmiske spillesteder, der er udpeget til at være regionale spillesteder i perioden 2017-2020.

Missionen for de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. 

Visionen for de regionale spillesteder er, at de fremstår og virker som dynamiske og kompetente kraftcentre, der med udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet.

De regionale spillesteder er forskelligartede og arbejder hver især målrettet på at udvikle og præcisere en unik og ambitiøs profil, der udfordrer kunstnere og publikum, og som sætter musikken og den musikalske oplevelse i centrum.

Udpegning og rammeaftaler

Regionale spillesteder udpeges for fire år ad gangen på baggrund af spillestedets strategi og en ansøgning til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Det er en forudsætning, at spillestedet modtager et substantielt kommunalt tilskud til musikdriften.

For perioden 2017-2020 har udvalget i samarbejde med kommunerne udpeget og indgået rammeaftaler for 18 regionale spillesteder. Rammeaftalerne kan downloades i kolonnen til højre. 

Afrapportering

De regionale spillesteder er omfattet af bestemmelserne i lov nr. 1531 og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 
For at sikre en ensartet afrapportering fra alle regionale spillesteder, skal spillestederne – uanset organisationsform – følge de krav til budget og regnskab, som er fastsat for selvejende institutioner, dog med mulighed for at søge om dispensation for krav, der åbenlyst ikke er hensigtsmæssige som følge af en anden organisationsform.
Spillestederne skal desuden følge Slots- og Kulturstyrelsens udfyldende krav til afrapportering, sådan som de fremgår af denne hjemmeside.

Budget
Spillestedet skal senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til den tilsynsførende kommune med henblik på godkendelse. Den tilsynsførende kommune orienterer inden regnskabsårets begyndelse Slots- og Kulturstyrelsen samt eventuelle øvrige offentlige ydere af driftstilskud om godkendelsen. 

Budgettet og den kommunale godkendelse skal indsendes som én samlet pdf-fil med følgende indhold:

Regnskab
Spillestedet skal senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende et revideret årsregnskab (årsrapport) til den tilsynsførende kommune med henblik på godkendelse. Den tilsynsførende kommune orienterer senest 9 måneder efter regnskabsårets afslutning Slots- og Kulturstyrelsen samt eventuelle øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af regnskabsgodkendelsen.

Regnskabet og den kommunale godkendelse skal indsendes som én samlet pdf-fil med følgende indhold:

Rapportering af målopfyldelse i forhold til rammeaftalen sker i årsrapportens ledelsesberetning. Se Slots- og Kulturstyrelsens vejledning til udarbejdelse af ledelsesberetning.       

Afrapportering for projektilskud i reviderede årsregnskaber
Driftsstøttede institutioner mv. på Kulturministeriets/Statens Kunstfonds område modtager i mange tilfælde tillige særskilte projekttilskud fra projektstøtteudvalgene under Statens Kunstfond. I denne vejledning beskrives, hvordan man som tilskudsmodtager på fyldestgørende vis kan aflægge regnskab og afrapportere på målopfyldelsen for et eller flere projekttilskud i institutionens/foreningens ordinære årsregnskab/årsrapport. Excel-skabelon

Evaluering

De regionale spillesteder blev i 2015 evalueret af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Resultatet af evalueringen er fremlagt i 19 individuelle evalueringsrapporter og en samlet evaluerings rapport, som beskriver og vurderer området i sin helhed.

Musikloven og Lov om Statens Kunstfonds virksomhed

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der træffer afgørelse om anvendelsen af de statslige midler til regionale spillesteder.

Finansloven og aktstykke om udlodningsmidler

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks tilskud til regionale spillesteder finansieres af årlige bevillinger på finansloven og fra Kulturministeriets musikhandlingsplan ”Talent Forpligter”, der finansieres via aktstykket om udlodningsmidler. På finansloven er der aktuelt (2016) bevilget et årligt beløb på 25,7 mio. kr., og i Musikhandlingsplanen er der i perioden 2015-2018 afsat 7 mio. kr. årligt, heraf 5 mio. kr. øremærket til talentudvikling.

Driftstilskudsloven

De regionale spillesteder og de tilsynsførende kommuner er omfattet af lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

God ledelse

Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner retter sig mod bestyrelser og direktioner på de selvejende kulturinstitutioner. Formålet med anbefalingerne er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer, og at ledelsen tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til institutionens forhold.