Kunstneriske videregående uddannelser

Kulturministeriet har ansvaret for en række videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, som udbyder videregående uddannelse inden for en bred vifte af kunstneriske fagområder: klassisk og rytmisk musik, film, scenekunst, billedkunst og skrivekunst.

Til forskel fra størstedelen af de øvrige videregående uddannelser i Danmark er Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelser kendetegnet ved, at der er et stærkt begrænset optag til uddannelserne, og at antallet af studerende på institutionerne er politisk fastsat. Endvidere optager uddannelsesinstitutionerne studerende på baggrund af ansøgernes kunstneriske evner og talent, og der er som altovervejende hovedregel ikke krav om adgangsgivende gymnasial eksamen.

Endelig modtager de studerende praksisbaseret og kunstnerisk baseret uddannelse og inden for enkelte fagområder forskningsbaseret uddannelse indtil det højeste niveau.

Mere og andet end uddannelsesinstitutioner

Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner er også kunst- og kulturinstitutioner, der danner ramme om skabelse af kunstværker, udførelse af kunstnerisk udviklingsvirksomhed, pædagogisk udviklingsvirksomhed, forskning og ikke mindst forskellige former for formidlingsvirksomhed i form af koncerter, opførelser og forevisninger m.m. Derfor spiller uddannelsesinstitutionerne også vigtig rolle i kunst- og kulturlivet på både lokalt, regionalt og nationalt niveau.

Aftagerpanelerne skal danne bro mellem den enkelte uddannelsesinstitution og det omgivende samfund, kunst- og kulturlivet samt arbejdsmarkedet.

Opgave

Aftagerpanelernes overordnede opgave er at rådgive rektor om uddannelsernes kvalitet og relevans og bidrage til udviklingen af nye og eksisterende uddannelser. Der er mange måder at tilrettelægge denne rådgivning og dialog på, alt efter hvilken institution, hvilken uddannelse og hvilke brancher det drejer sig om. Institutionerne skal herudover også arbejde med at sikre, at rådgivningen fra aftagerpanelerne spiller sammen med andre tiltag om dialog med aftagere og arbejdsmarked.

Medlemmer

Aftagerpanelerne består af 5-7 eksterne medlemmer, som repræsenterer aftagerne af de færdiguddannede. Medlemmerne skal tilsammen have erfaring med og indsigt i institutionens uddannelsesområder og det kunst- og kulturliv og arbejdsmarked, der knytter sig dertil. Medlemmerne udpeges på grundlag af deres erfaring med og viden om det pågældende arbejdsmarked, herunder gerne det internationale arbejdsmarked, og er derfor ikke udpeget som repræsentanter for organisationer eller interesser.

Læs mere om aftagerpanelernes rolle og funktion (pdf)

Bekendtgørelse om aftagerpaneler ved videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
(BEK nr 615 af 05. maj 2015)

Kulturministeriet har udarbejdet retningslinjer og takstkatalog over de priser det enkelte jobcentres/ kommune/anden aktør skal betale for køb af uddannelse på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

Hent retningslinjer:
 

Hent retningslinjer/takstkatalog for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner for 2016:

Takstkatalog 2016 (pdf)

Hent blanketter:

Det er et centralt formål med det danske akkrediteringssystem, at det løbende skal bidrage til at forbedre og udvikle kvaliteten af uddannelserne. Danmark har i Bologna-samarbejdet forpligtet sig til at have et system for ekstern kvalitetssikring af de videregående uddannelser i henhold til de fælles europæiske standarder og retningslinjer (ESG'erne).

Lovgivning

Loven om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner trådte i kraft 1. juli 2013. Loven erstatter den oprindelige akkrediteringslov fra 2007.

Loven angiver, hvordan akkrediteringssystemet fremover baseres på institutionsakkrediteringer, ligesom den fastlægger rammerne for den uddannelsesakkreditering af nye og eksisterende uddannelser, som særligt i en overgangsfase kommer til at køre sideløbende med institutionsakkreditering. Endeligt angiver loven, hvordan ansøgninger om oprettelse af nye uddannelser i det nye akkrediteringssystem skal gennemgå en prækvalifikation og godkendelse forud for akkrediteringsforløbet.

Se lovgivning på området

Akkreditering

Danmarks Akkrediteringsinstitution forestår akkreditering af Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner og deres uddannelser.

Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og disses uddannelser på baggrund af akkrediteringsrapporter udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Læs om akkreditering på Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside

Prækvalificering

Det er et krav i akkrediteringssystemet, at alle nye videregående uddannelser skal prækvalificeres. Hvis uddannelsesinstitutionen ikke er institutionsakkrediteret, skal nye uddannelser efter en positiv prækvalificering efterfølgende akkrediteres som ny uddannelse.

Ansøgningsfrist

Frist for ansøgning om prækvalificering er henholdsvis 10. januar og 1. september hvert år for videregående statslige uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Ansøgningen skal indsendes elektronisk til Kulturministeriet på kum@remove-this.kum.dk  

Alle indsendte ansøgninger er offentligt tilgængelige. Ansøgninger og ministerens afgørelse af de færdigbehandlede ansøgninger bliver offentliggjort her på hjemmesiden.

Se ansøgninger og afgørelser

I Danmark og på tværs af de europæiske lande bliver der udarbejdet kvalifikationsrammer (på engelsk: qualifications frameworks), som gør det lettere at forstå og sammenligne uddannelsesniveauer eller uddannelsestyper.

Kvalifikationsrammer beskriver de forskellige uddannelsesniveauer eller uddannelsestyper med vægt på at beskrive de kompetencer, man opnår gennem uddannelserne. 

Læs mere om den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Gradstypebeskrivelse

Der er i december 2009 vedtaget en gradstypebeskrivelse af de kunstneriske bachelor-, master- og kandidatuddannelser som et tillæg til den generelle danske kvalifikationsramme.

De videregående uddannelser under Kulturministeriet var i perioden 2003-2014 omfattet af 4-årige politiske aftaler, der fastlagde områdets overordnede økonomiske rammer og udviklingsmål. Der er ikke indgået en politisk flerårsaftale for perioden efter 2014.

Opdateret 06. oktober 2020