Zoologiske anlæg

Zoologiske anlæg formidler viden om vilde dyr og deres levevis.

I Danmark er der lang tradition for zoologiske anlæg. Anlæggene gør et vigtigt stykke arbejde for at sikre truede dyrearters overlevelse, bl.a. ved at deltage i avlssamarbejde og naturbevarelsesprojekter.

Statsstøtte til zoologiske anlæg

For at være med til at højne kvaliteten og sikre zoologiske anlæg af international standard i Danmark yder staten hvert år tilskud til en række af de zoologiske anlæg.

For at opnå statsstøtte er der blandt andet krav om, at et zoologisk anlæg skal:  

 • Formidle kendskab til vilde dyr og deres bevarelse
 • Medvirke aktivt i arbejdet med at bevare truede vilde dyrearter 
 • Yde støtte til forskning og undervisning
 • Tilbyde særlige formidlingsprogrammer for børn og unge.

Tilskud administreres af Rådet for Zoologiske Anlæg. Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for rådet.

Søg tilskud

For at et zoologisk anlæg kan anerkendes som modtager af statstilskud, skal det opfylde en række krav. Kravene er defineret i Lov om statstilskud til zoologiske anlæg

Kravene er:

 • Anlægget skal være godkendt i henhold til den gældende lovgivning for indretning og drift af zoologiske anlæg.
 • Anlægget skal være en selvejende institution eller ejes af en forening eller fond, hvis formål er anlæggets drift.
 • Anlæggets vedtægter skal være godkendt af kulturministeren.
 • Anlæggets budget og regnskab skal være godkendt af kulturministeren.
 • Anlægget skal beskæftige mindst en fuldtidsansat zoolog (cand.scient.).
 • Anlægget skal være åbent for offentligheden i videst muligt omfang og på forud bekendtgjorte tidspunkter.
 • Anlægget skal have en høj standard og et økonomisk grundlag, der gør det muligt at opretholde denne.
 • Anlægget skal virke til fremme af formidling af kendskabet til vilde dyr og deres bevarelse og til støtte for forskning og undervisning. Anlægget skal have særlige formidlingsprogrammer rettet mod børn og unge, såvel når de besøger anlægget i skolesammenhæng som uden for skolesammenhæng. Ligeledes skal anlægget have en tilfredsstillende formidling til gavn for de øvrige gæster.
 • Anlægget skal medvirke aktivt i arbejdet med at bevare truede vilde dyrearter.
 • Anlægget skal indgå i relevante nationale og internationale samarbejder med andre anlæg af tilsvarende art.
 • Anlægget skal udarbejde en arbejdsplan, hvoraf det skal fremgå, hvilke opgaver anlægget vil forpligte sig til at udføre. Planen indsendes hvert fjerde år til Rådet for Zoologiske Anlæg.
 • Anlægget skal have en nedskrevet miljøpolitik.
 • Anlæggets dyrebestand skal have en bredde, der sikrer, at den biologiske mangfoldighed belyses, samtidig med at bestanden repræsenterer en vis bredde i geografisk forstand.
 • Anlægget skal løbende foretage en fuldstændig registrering af køb, salg, fødsler og dødsfald inden for dyrebestanden. For arter, der holdes i anonyme grupper, registreres gruppen og ikke enkeltindividerne.

Zoologiske anlæg, som opfylder ovenstående krav, kan søge om at blive godkendt til at modtage statstilskud. 

Oversigt over støttede anlæg fra 2005 og frem (pdf)

Zoologiske haver, akvarier og andre tematisk opbyggede anlæg, der udstiller levende dyr af vilde dyrearter for offentligheden, kan ansøge om statstilskud.

Rådet for Zoologiske Anlæg rådgiver kulturministeren om godkendelse af zoologiske anlæg til at modtage statstilskud samt fordeling af den årlige tilskudsbevilling. Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for rådet.

Ansøgningsfristen er 1. november.

Hent materiale til    ansøgning og indberetning 

I følge Zoo-loven skal Rådet for zoologiske anlæg føre tilsyn med zoologiske anlæg, der modtager statstilskud. Dette sker blandt andet gennem besigtigelser og kvalitetsvurderinger hvert andet år.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen som varetager sekretariatsopgaven for rådet. 

Læs mere om besigtigelser og kvalitetsvurderinger på slks.dk

Rådet for zoologiske anlæg har sekretariat i Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs om Rådet for zoologiske anlæg

Gå til Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Opgaver

I sekretariatets opgaveportefølje indgår følgende opgaver:

 • Er behjælpelig med vejledning, herunder besvarelse af tvivlsspørgsmål i relation til det materiale, som hvert år i maj måned offentliggøres på Kulturstyrelsens hjemmeside i forbindelse med indkaldelse af ansøgninger fra zoologiske anlæg om statsligt driftstilskud.
 • Varetager og aftaler den praktiske tilrettelæggelse af de besigtigelser, som Rådet for Zoologiske Anlæg gennemfører af de anlæg, som modtager eller søger statsligt driftstilskud.
 • Arrangerer de ca. 4 årlige møder i Rådet for Zoologiske Anlæg.
 • Udarbejder finanslovsforslag for finanslovkonto § 21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg herunder Rådet for Zoologiske Anlægs årlige indstilling til ministeren vedrørende fordelingen af bevillingen mellem de zoologiske anlæg, som søger driftstilskud.
 • Udarbejder indstilling til kulturministeren om godkendelse af eventuelle vedtægtsændringer for zoologiske anlæg.
 • Udarbejder udkast til handlingsplan for rådet.
 • Indstiller godkendelse af anlæggenes regnskaber.
Opdateret 08. september 2021