Om børne- og ungekultur

Kulturoplevelser til børn, unge og deres familier.

Børn og unge skal have mulighed for at opleve og bruge kunst og kultur af høj kvalitet i deres hverdag. Dette gælder i mødet med den fælles kulturarv, den professionelle kunst, og i relation til udfoldelsen af egen kunst og kreativitet. Alle børn bør have denne mulighed helt fra de er små.  

Disse mål er centrale omdrejningspunkter for dansk kulturpolitik i relation til børne- og ungeområdet. Dette afspejles i støttestruktur og indsatsområder, ligesom Danmark generelt har en meget stærk tradition for formidling af kunst og kultur i øjenhøjde til børn og unge.

Børnekulturens Netværk

Børnekulturens Netværk udgør et centralt led i relation til Kulturministeriets arbejde med børne- og ungekulturen. Netværkets formål er at inspirere og kvalificere indsatserne på børne- og ungeområdet, og det fungerer som et rådgivende netværk for Slots- og Kulturstyrelsen i forhold til igangværende og kommende indsatser. Via Slots- og Kulturstyrelsen rådgiver netværket ligeledes kulturministeren om kommende strategier og politikker på området.

Netværket har fokus på tværgående udvikling – nationalt, regionalt og kommunalt. Desuden skal netværket understøtte helheds- og udviklingsorienterede indsatser, så ressourcerne på området anvendes bedst muligt og med størst muligt effekt.

Netværket består af repræsentanter med faglig viden om børne- og ungeområdet fra Kulturministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser (Uddannelsesministeriet), Social- og Integrationsministeriet, Det Danske Filminstitut; Børne- og Kulturchefforeningen og Statens Kunstfond.

Læs mere om Børnekulturens Netværk på slks.dk 

Samarbejde med kommuner og kulturinstitutioner om indsatser på børne- og ungeområdet

I forbindelse med indgåelse af nye kulturaftaler med kulturregioner i hele landet har Kulturministeriet fokus på, hvordan kulturregionen arbejder med børne- og ungeområdet, og kulturaftalerne indeholder derfor ofte særskilte initiativer indenfor børne- og ungeområdet.

Ligeledes stilles der krav om, at rammeaftaler mellem Kulturministeriet og kulturinstitutioner skal indeholde beskrivelser af institutionens arbejde med børn og unge.

Samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om folkeskolereformen og Den Åbne Skole

Med folkeskolereformens introduktion af Den Åbne Skole, skal folkeskolen fremover orientere sig mere mod det omgivende samfund. I den forbindelse forpligtes folkeskolen til at indgå samarbejder og partnerskaber med kultur-, forenings- og idrætslivet. Kulturministeriet samarbejder med Ministeriet for Børn, Undervisning og ligestilling om implementeringen af denne del af Den Åbne Skole.