Børneattester

Børneattestreglerne er med til at forhindre, at personer, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, uden videre kan få et børnerelateret job.

Siden 1. juli 2005 har det været lovpligtigt for idrætsforeninger, spejderklubber, daginstitutioner osv. at indhente en børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger en person, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Den 1. juni 2012 blev børneattestloven udvidet, så pligten til at indhente børneattest også gælder ved ansættelse eller beskæftigelse af personer, der fast færdes blandt børn under 15 år og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn. 

En børneattest er en særlig straffeattest, der indeholder oplysninger om afgørelser, dvs. domme m.v., om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. 

Det fremgår af en række bekendtgørelser, udstedt af flere forskellige ministerier, hvem der nærmere er omfattet af pligten til at indhente børneattest, og i forhold til hvilke jobfunktioner. Det drejer sig om følgende ministerier: Kulturministeriet, Kirkeministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Transport- og Bygningsministeriet, Forsvarsministeriet samt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Kulturministeriet har lavet en vejledning om indhentelse af børneattest inden for ministeriets område. Derudover er der udarbejdet en vejledning, der beskriver, hvordan modtagerne skal håndtere børneattester i forhold til straffeloven og persondataloven. 

Myndigheder, virksomheder og foreninger m.v. kan fremover indhente børneattester via www.politi.dk og login med NemID. 
Indhent børneattester fra www.politi.dk

Vejledninger om håndtering af personoplysninger i børneattester:

Informationsvejledning om børneattester på Kulturministeriets område (pdf)

Vejledning om håndtering af positive børneattester (pdf)

Vejledning om håndtering af blanke (negative) børneattester (pdf)

Samtykkeerklæringer og anmodning om børneattest

Blanketter til anmodning om børneattest kan downloades nedenfor. Hvis du ønsker særlige oplysninger om børneattester, kan du læse mere på www.politi.dk 

Børneattest - Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (pdf)

For idrætsforeninger under Danmarks Idrætsforbund, www.dif.dk, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger www.dgi.dk, og Dansk Firmaidrætsforbund www.dfif.dk er der en særlig blanket, som kan findes på organisationernes respektive hjemmesider.

Lovgivning

Bekendtgørelse af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.Bekendtgørelse nr. 362 af 02. april 2014

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområdeBekendtgørelse nr. 1416 af 03. december 2018