Forskning

Forskningens funktion er at skabe ny viden og dermed udfordre den eksisterende viden i samfundet. Kulturens forskning skaber ny viden om kulturelle forhold og om deres betydning for samfundet både før og nu. 

Kulturministeriets forskningsindsats tager udgangspunkt i de mange institutioner under Kulturministeriet, der har forskningen som en vigtig del af deres opgave. Det drejer sig om museer, biblioteker, arkiver og lignende samt musikkonservatorierne.

Forskningsaktiviteterne under Kulturministeriet spænder fra bevarelsen af den kulturelle arv, i form af genstande, skrifter og anden overleveret viden, over forskning i de nye betingelser for musikken som den teknologiske udvikling skaber til forskning på idrætsområdet om fx brugen af doping, dansk hooligan-kultur, sportsskader hos eliteidrætsudøvere med mere.

Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU) har til opgave at rådgive og på opfordring afgive indstillinger til Kulturministeriet om forskning og forskningspolitik på idrætsområdet og kulturområdet samt om uddelingen af Forskningspuljen. KFU følger også udviklingen inden for relevant dansk og international forskning. Som redskab kan KFU afholde konferencer og/eller seminarer om særlige emner, der vedrører forskningen på Kulturministeriets område.

Læs mere om Kulturministeriets Forskningsudvalgs opgaver og støtte til forskning på kulturområdet, herunder også idræt på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside