Den Europæiske Union

Med Lissabontraktatens ikrafttræden i december 2009 fik Den Europæiske Union (EU) for første gang en formel kompetence inden for sportsområdet.

Bestemmelserne om EU’s sportspolitik er nedfældet i artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Artikel 165 fastsætter, at Unionen skal bidrage til fremme af sport i Europa under hensyntagen til sportens specifikke forhold, dens strukturer, der bygger på frivillighed, og dens sociale og uddannende funktion. 

EU-arbejdsplanen for sport

Rådet vedtog i foråret 2017 en EU-arbejdsplan for sport, som danner rammen for det europæiske samarbejde på sportsområdet i perioden 2017 – 2020. EU-arbejdsplanen fokuserer på tre overordnede temaer:

  • Sportens integritet omhandler antidoping, god forvaltningspraksis, beskyttelse af mindreårige, og sportens særlige karakter.
  • Sportens økonomiske dimension omhandler innovation inden for sport og sport og det digitale indre marked.
  • Sport og samfund omhandler sport og medier, trænerens rolle, uddannelse inden for og gennem sport, social inklusion, sport og sundhed, sport og miljø og sportsdiplomati.