Den Europæiske Union

Med Lissabontraktatens ikrafttræden i december 2009 fik Den Europæiske Union (EU) for første gang en formel kompetence inden for sportsområdet.

Bestemmelserne om EU’s sportspolitik er nedfældet i artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Artikel 165 fastsætter, at Unionen skal bidrage til fremme af sport i Europa under hensyntagen til sportens specifikke forhold, dens strukturer, der bygger på frivillighed, og dens sociale og uddannende funktion. 

EU-arbejdsplanen for sport

Rådet vedtog i foråret 2014 en EU-arbejdsplan for sport, som danner rammen for det europæiske samarbejde på sportsområdet i perioden 2014 – 2017. EU-arbejdsplanen fokuserer på tre overordnede temaer:

  • Sportens integritet omhandler antidoping, bekæmpelse af aftalt spil, beskyttelse af mindreårige, god forvaltningspraksis og ligestilling mellem kønnene.
  • Sportens økonomiske dimension omhandler bæredygtig finansiering af sporten, store sportsbegivenheders eftermæle, økonomiske fordele ved sport og innovation.
  • Sport og samfund omhandlende sundhedsfremmende fysisk aktivitet, frivilligt arbejde, beskæftigelse inden for sport og sportsuddannelser.

Ekspertgrupper

I forlængelse af vedtagelsen af EU-arbejdsplanen for sport blev der oprettet 5 ekspertgrupper bestående af eksperter udpeget af medlemsstaterne. 

Ekspertgrupperne arbejder med følgende temaer og prioriteringer:

  • Bekæmpelse af aftalt spil. Gruppen arbejder med erfaringsudveksling og deling af gode eksempler vedrørende bekæmpelse af aftalt spil.
  • God forvaltningspraksis. Gruppen arbejder med menneskerettigheder og demokrati i forbindelse med tildeling af store sportsbegivenheder samt beskyttelse af unge idrætsudøvere og sikring af børns rettigheder inden for sport.
  • Sportens økonomiske dimension. Gruppen arbejder med økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed i sport særligt i relation til sportsbegivenheder.
  • Sundhedsfremmende fysisk aktivitet. Gruppen arbejder med implementering af en henstilling om sundhedsfremmende fysisk aktivitet og fremme af motoriske færdigheder i den tidligere barndom.
  • Udvikling af menneskelige ressourcer inden for sport. Gruppen arbejder med fremme af frivillighed og tilegnelsen af tværgående færdigheder særligt med fokus på børn og unge.