Dansk Kirke i Sydslesvig

Dansk Kirke i Sydslesvig er et forbund af danske menigheder i Sydslesvig.

Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS) er paraplyorganisation for 35 evangelisk-lutherske menigheder spredt over hele Sydslesvig. Menighederne har i alt har cirka 6.500 medlemmer, hvorved et medlem tit repræsenterer en hel familie. Menighedernes præster ansættes af Danske Sømands- og Udlandskirker efter indstilling fra det/de pågældende sogns menighedsråd.

Formål

Dansk Kirke i Sydslesvigs formål er at fremme dansk folkekirkeligt arbejde i Sydslesvig på evangelisk-luthersk grund samt at varetage menighedernes fælles interesser, især over for landets borgerlige og kirkelige myndigheder.

Aktiviteter

Dansk Kirke i Sydslesvigs formål virkeliggøres blandt andet gennem erhvervelse eller opførelse af kirker, menighedslokaler og præstegårde og deres drift.

Forbundet virker i samarbejde med Danske Sømands- og Udlandskirker.

Menighedernes aktiviteter:

  • Afholdelse af gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Møde-, oplysnings- og foredragsvirksomhed
  • Menighedernes børne- og ungdomsarbejde. For eksempel Minikonfirmander, konfirmandlejre og udveksling med menigheder i Danmark Interessevaretagelse.
  • Menighedsrådet arbejder blandt andet for, at menigheden har de bedst mulige rammer for forkyndelsen samt inspirerer og bidrager til initiativer, der kan sikre menighedens liv og vækst.

Organisation

Dansk Kirke i Sydslesvigs øverste organ er den årlige Kirkedag. Kirkerådet træffer afgørelser i sager, der kræver behandling mellem Kirkedagene.

Kirkerådet består af syv lægfolk, tre præster og provsten. Kirkeligt er Sydslesvig opdelt i seks valgkredse. De læge kirkerådsmedlemmer vælges med et medlem fra hver kreds. Kreds 3 (Flensborg bys menigheder) har dog to lægmedlemmer. Provsten er Kirkerådets formand. Næstformanden vælges blandt de læge medlemmer.

Dansk Kirke i Sydslesvigs forretningsudvalg består af provsten, næstformanden, et tredje medlem og forretningsføreren. Forretningsføreren har dog ikke stemmeret. Forretningsudvalget forbereder Kirkerådets møder og træffer afgørelse i hastesager.

Historie

I 1905 blev foreningen ”Kirkeligt Samfund for Flensborg og Omegn” dannet med det formål ”at støtte afholdelsen af dansk gudstjeneste og kristelige møder samt udbrede opbyggelig læsning og yde hjælp til trængende”.

Planen om at oprette danske menigheder inden for den tyske landskirke mislykkedes.

I 1921 medvirkede DKU – Dansk Kirke i Udlandet (forgængeren for Danske Sømands- og Udlandskirker) ved tilblivelsen af foreningen ”Den Danske Menighed for Flensborg”, der sidenhen udviklede sig til Dansk Kirke i Sydslesvig.