Sydslesvigsk Vælgerforening

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) er det danske mindretals parti. Det varetager det danske mindretal i Sydslesvigs politiske interesser på delstats- og forbundsniveau samt i Danmark og i EU.

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) er det danske mindretals parti. Det repræsenterer også den del af det frisiske mindretal på Sydslesvigs vestkyst, der samarbejder med partiet og det danske mindretal.

Formål

I centrum for SSW’s virke står bestræbelserne for mindretallets økonomiske, kulturelle og sociale ligestilling med den tyske flertalsbefolkning.

Ud fra en forståelse om at alt det, der er godt for regionen, også gavner mindretallene, er SSW et regionalt parti. Det kæmper for Sydslesvigs økonomiske og strukturelle interesser og vil præge den almene politiske udvikling med sit nordiske samfunds- og demokratisyn.

SSW ser det derudover som sin opgave at være bindeled og formidler mellem dansk og tysk politik samt erhvervs- og kulturlivet på begge sider af grænsen.

SSW ser det ligeledes som sin opgave at øge forståelsen for det danske mindretals eksistens og dets interesser hos tyske partier og flertalsbefolkningen samt at orientere offentligheden i Danmark om SSW’s og mindretallets virksomhed.

Aktiviteter

  • Agerer som fuldgyldigt politisk parti på alle planer i Slesvig-Holsten
  • Artikulerer mindretallenes politiske interesser på nationalt plan
  • Holder kontakten til politikere i Danmark
  • Aktivt medlemskab i sammenslutningen af regional- og mindretalspartier på EU-plan, European Free Alliance
  • Mobiliserer kandidater til kommunal- og delstatsvalg, organiserer valgkamp og er basis og serviceorgan for partiets folkevalgte
  • Motor for den offentlige politiske debat ved at kommunikere partiprogram og konkrete politiske initiativer
  • Tæt dagligt samarbejde med de andre mindretalsorganisationer i Sydslesvig
  • Medlem af det Sydslesvigske Samråd, hvor alle danske organisationer koordinerer deres arbejde.

Organisation

SSW er organiseret i de fire amtsforbund: Flensborg By, Slesvig-Flensborg Amt, Nordfrisland Amt samt Rendsborg-Egernførde Amt. SSW følger dermed den statslige opdeling i kredse.

Amtsforbundene samler de ca. 70 SSW-distrikter i Sydslesvig, der organiserer SSW’s arbejde lokalt og sender delegerede til amternes øverste amtsgeneralforsamlinger. Disse vælger amtsstyrelser, der udgør amtsorganisationernes daglige ledelse.

Partiets øverste myndighed er landsmødet, der består af cirka 175 delegerede fra amter og distrikter. Landsmødet vælger en landsstyrelse på syv medlemmer, der varetager den daglige politiske ledelse af partiet.

SSW har et landssekretariat med adresse i Flensborg. Partisekretariatets medarbejdere organiserer det daglige politiske arbejde og administrerer partiorganisationen. Desuden har SSW ansat regionale sekretærer på deltid, som understøtter amtsforbundenes og distrikternes arbejde.

Landsforbundet yder løntilskud til en pressesekretær og en pr-medarbejder ved SSW’s landdagsgruppe, der også står til rådighed for partiorganisationen.

Historie

SSW blev grundlagt 1948 som politisk repræsentation for det danske mindretal og de nationale frisere. Partiets oprindelige målsætning om en genforening med Danmark er gennem tiderne blevet erstattet af en regional orientering og kravet om et stærkt politisk samarbejde med (det sydlige) Danmark.

Efter en nedgangsperiode i 1950´erne og 60´erne har SSW i dag succes som regionalt mindretalsparti, der – med baggrund i sit faste ståsted i det danske mindretal – gør en særlig indsats for Sydslesvig. Valgresultaterne til kommunalvalget i 2008 og landdagsvalget i 2009 var de bedste for SSW siden begyndelsen af 1950´erne.