Tilskudsordninger i Sydslesvig

Sydslesvigudvalget træffer afgørelse om tilskudsordninger. Der ydes driftstilskud, tilskud og lån til bygge- og anlægsprojekter samt projekttilskud.

Sydslesvigudvalget træffer afgørelse om tilskudsordninger til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig. Midlerne til tilskuddene afsættes på de årlige finanslove.

Aktiviteterne, som Sydslesvigudvalget yder tilskud til, omfatter:

  • Daginstitutions- og skolevirksomhed
  • Biblioteks- og arkivvirksomhed
  • Udgivelse af tidsskrifter, aviser og lignende
  • Kulturel og folkeoplysende virksomhed, herunder om det danske sprog
  • Mindretallets foreningsmæssige organisering
  • Varetagelse af faglige opgaver, der tjener landbruget
  • Anden virksomhed til gavn for mindretallet.

Derudover kan udvalget yde tilskud til følgende aktiviteter, hvis de har til formål at skabe forståelse for mindretallets særlige vilkår:

  • Folkeoplysende virksomhed i Danmark om mindretallet
  • Samarbejde mellem mindretallets foreninger og foreninger i Danmark
  • Mindretallets foreningers deltagelse i nordisk og europæisk samarbejde.

Tre typer tilskudsordninger

Sydslesvigudvalget yder tre typer tilskud: Driftstilskud, tilskud eller lån til bygge- og anlægsprojekter samt projekttilskud.

Drifttilskud

Driftstilskud ydes til sydslesvigske foreninger, organisationer mv. efter ansøgning hvert år. Modtagerne er forpligtet til at indgå resultataftaler med Sydslesvigudvalget.

Tilskud til bygge- og anlægsprojekter

Tilskud eller lån til bygge- og anlægsprojekter i Sydslesvig ydes til de sydslesvigske foreninger, organisation mv. med henblik på tilvejebringelse af fysiske rammer for mindretallets foreninger, organisationer mv. Tilskuddet ydes efter ansøgning hvert år.

Projekttilskud

Projekttilskud ydes til foreninger, organisationer mv. til enkeltstående projekter, hvis varighed ikke overstiger tre finansår. Sydslesvigudvalget fastsætter en tilskudspolitik for fordelingen af projekttilskud.