Handlingsplan for Rådet for Zoologiske Anlæg 2013-2016

Rådet for Zoologiske Anlæg er nedsat af kulturministeren i henhold til § 6 i lov om statstilskud til zoologiske anlæg (lov nr. 255 af 12. april 2000).

Rådet har til opgave:

 

     

  • at afgive udtalelse om godkendelse af anlæg som tilskudsberettigede
  • at indstille tilskuddenes størrelse til kulturministeren
  • at føre tilsyn med anlæg, der modtager statstilskud
  • at være rådgivende for kulturministeren i sager vedrørende zoologiske anlæg 
  •  

Rådet har til opgave at foretage en kvalitetsvurdering af de enkelte zoologiske anlæg og ønsker derfor at fremme den kvalitative udvikling i de danske zoologiske anlæg gennem støtte til anlæg med høj kvalitet og gode udviklingsperspektiver. Rådet ønsker særligt at støtte originalitet og nytænkning og at fremme en differentieret udvikling af de zoologiske anlæg. Rådet ønsker at øge professionalismen og kvaliteten i anlæggenes hold og udstilling af dyr. Især lægger rådet vægt på, at anlæggene har en rimelig størrelse og indretning, så dyrenes almene velfærd tilgodeses og deres naturlige adfærd kan udfoldes bedst muligt, herunder dyrenes sociale liv. 

Endvidere lægger rådet vægt på anlæggenes formidling af viden om dyrene, deres levevis og status i naturen, anlæggenes deltagelse i national og international forskning samt anlæggenes deltagelse i relevante avlssamarbejder og naturbevarelsesprojekter. 

Af lovens bemærkninger fremgår et ønske om at koncentrere tilskuddene til relativt få, økonomisk bæredygtige anlæg. Sigtet med loven er at højne kvaliteten, ikke at øge udbuddet af zoologiske anlæg. Der vil fortsat kunne forventes en omfordeling af ressourcer mellem de zoologiske anlæg. Anlæggene skal leve op til en række betingelser for at komme i betragtning til godkendelse som tilskudsberettiget. Betingelserne fremgår af lovens § 3, punkt 1 – 14 og af rådets vejledning til ansøgerne. Udover lovens betingelser for godkendelse af anlæg til at modtage tilskud vil rådet især lægge vægt på følgende temaer: 

Innovation og udvikling 

Rådet ønsker at styrke innovation og udvikling i anlæggene. 

Rådet ønsker at fremme en høj grad af ekspertise og professionalisme i anlæggene, som sikrer de besøgende en høj kvalitet og faglighed i formidling og undervisning samt dyrenes sundhed og adfærdsbiologiske udfoldelsesmuligheder – bl.a. berigelse af dyrenes dagligdag. 

Rådet lægger stærkt vægt på, at udviklingen i de kommende år medvirker til en øget differentiering mellem anlæggene og en styrkelse af det enkelte anlægs profil. 

De zoologiske anlæg skal udarbejde 4-årige handlingsplaner for at kunne godkendes til at modtage tilskud. Handlingsplanerne skal beskrive anlæggenes strategi for formidling og undervisning, forskning og naturbevarelse samt udviklingen af anlægget, herunder større og mindre anlægsprojekter, nye initiativer inden for formidling, undervisning, udstillinger, forskning, naturbevarelse mv. Anlægget skal løbende evaluere sine aktiviteter, og resultaterne af evalueringen skal formidles videre til Rådet. 

Rådet forventer, at det statslige tilskud øger anlæggenes mulighed for at udføre professionelt arbejde af en høj kvalitet, der fremmer den udvikling, anlægget beskriver i sin handlingsplan. Rådet vil løbende vurdere indsatsen i forhold til handlingsplanerne. 

Formidling til alle 

Formålet med at give tilskud til zoologiske anlæg er at sikre, at den høje professionelle standard og faglige kvalitet forenes med stor publikumsvenlighed og høj grad af formidling. 

Rådet for zoologiske anlæg lægger vægt på, at anlæggets formidling er professionel og rettet mod mange forskellige målgrupper. Rådet lægger også vægt på, at anlægget er tilgængeligt for handicappede. 

Anlægget skal formidle viden om dyr, deres levevis, levesteder, deres status i naturen, anlæggets eventuelle deltagelse i national og international forskning samt anlæggets deltagelse i relevante avlssamarbejder og naturbevarelsesprojekter. 

Rådet opfordrer til engagerende og spændende formidling, hvor der fx anvendes interaktivitet, ”hands-on” aktiviteter og formidling, der styrker dialogen mellem de besøgende, fx mellem børn og forældre eller lærer og elev. Anlægget skal støtte undervisning på alle niveauer fra folkeskole til universitet, fx gennem rabatordninger, undervisningsguider, undervisningsmateriale eller faciliteter til brug for undervisning af større grupper. Der lægges særlig vægt på, at anlægget har en velfungerende skoletjeneste, der samarbejder med det formelle undervisningssystem og andre kulturinstitutioner i lokalområdet/regionen (museer, videnpædagogiske aktivitetscentre, naturskoler m.fl.) 

Forskning, naturbevarelse og samarbejde 

Anlægget skal støtte forskning inden for sine fagområder (veterinærmedicin, biologi, undervisning, formidling, markedsføring mv.), fx ved at samarbejde med universiteter og andre højere læreranstalter. Samarbejdet skal formaliseres gennem aftaler. Anlæggets forskning (både egen og i samarbejde med andre) skal løbende dokumenteres og publiceres - gerne i anerkendte videnskabelige tidsskrifter. 

Det er et krav, at anlægget deltager aktivt i naturbevarelse, i arbejdet med at bevare truede vilde dyrearter og i relevant nationalt og internationalt samarbejde (som minimum medlemskab af DAZA, EAZA og ISIS). 

Beregning af tilskuddets størrelse

Rådet for zoologiske anlæg ønsker at tage hensyn til kontinuiteten i de anlæg, der opnår statstilskud. Rådet vil dog fremover være motiveret for at afsætte flere midler til anlæg, der viser særlige nyskabende tiltag. 

Ved fastsættelse af tilskuddets størrelse tager rådet hensyn til det samlede antal af tilskudsberettigede anlæg det pågældende år. 

Desuden vurderer rådet anlæggets 4-årige handlingsplaner, hvor projekt- og udviklingsplaner indgår. Rådet vil vurdere, om anlæggets handlingsplan viser en bevidst og realistisk strategi for formidlings-, forsknings- og bevaringssamarbejde og den fremtidige udvikling af anlægget. 

Rådet vil lægge vægt på, at anlæggets handlingsplan for de kommende år medvirker til at styrke en udvikling, der øger differentieringen mellem de zoologiske anlæg i Danmark. Hermed ønsker rådet at styrke professionalisering med vægt på de stærke sider i det enkelte anlæg. 

Derudover tages hensyn til anlæggets besøgstal, driftsudgifter (løn, dyrehold og formidling) og generelle økonomi, samt kvalitative vurderinger, som kan føre til forskydning af fordelingen. Heri indgår også en vurdering af kvalitetsudviklingen i anlægget gennem de senere år. 

Ansøgning 

En ansøgning til Rådet for Zoologiske anlæg består af en beskrivelse af anlægget og motivation for det ansøgte beløb, samt en række uddybende bilag. 

Der er udarbejdet en ansøgervejledning og skema, som kan fås ved henvendelse til rådets sekretariat. 

Ansøgningsfristen for tilskud til zoologiske anlæg er 1. oktober. Ansøgerne kan forvente svar, når finansloven er vedtaget.