Baggrund for billedkunst

Statens Kunstfond

Statens Kunstfond blev oprettet i 1964. Kunstfonden giver støtte til skabende, professionelt arbejdende kunstnere inden for billedkunst, litteratur, tonekunst, kunsthåndværk og design, arkitektur samt film og teater. Støtten uddeles bl.a. som stipendier i perioder af indtil tre år, engangsydelser i form af arbejds- og rejselegater og præmieringer. Endvidere indkøbes kunstværker, og der ydes tilskud til udsmykningsopgaver. I 1998 blev der indført toårige igangsætningsstipendier til yngre skabende kunstnere. Kunstfondens støtte gives udelukkende ud fra en vurdering af kvaliteten i den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent.

Fondens bevilling administreres af en række kunstsagkyndige tremandsudvalg, som beskikkes af kulturministeren for en treårig periode. 

Biblioteksafgiften

Staten betaler en årlig biblioteksafgift som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger benyttes på bibliotekerne. Støtten beregnes på grundlag af sidetal og antal eksemplarer af hver titel. Grundlaget for støtteberegningerne er indberetninger fra de biblioteker, der har bogbestanden registreret i databaser, samt oplysninger i Nationalbibliografien.

Afgiftsordningen omfatter ud over den almindelige biblioteksafgift to rådighedsbeløb. Det ene fordeles til skabende og udøvende kunstnere, hvis grammofonplader, cd’er og lignende benyttes på bibliotekerne. Det andet fordeles til billedkunstnere, hvis frembringelser i form af originalkunst eller diasserier, grafik, fotografier og plakater benyttes på bibliotekerne. Biblioteksafgiften administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Statens Værksteder for Kunst 

I Statens Værksteder for Kunst er der indrettet værksteder, undervisningslokaler og andre faciliteter, som stilles til rådighed for kunstnere og kunsthåndværkere, designere og konservatorer til specialopgaver og anden form for kunstnerisk udøvelse. I tilknytning til værkstedsdriften administrerer Statens Værksteder for Kunst og Håndværk et antal gæsteboliger til kunstnere fra provinsen samt udenlandske kunstnere. 

Kunsthal Charlottenborg

Kunsthal Charlottenborg er en del af Kunstakademiets Billedkunstskoler og tjener som udstillingssted for dansk og international kunst inden for alle kunstarter. I huset vises dels udstillinger, der arrangeres eller initieres af Charlottenborg selv, dels lejebaserede udstillinger. Blandt disse udstillinger kan nævnes Charlottenborg Forårsudstilling, som arrangeres af Charlottenborg Fonden. Bygningen kan endvidere anvendes til andre kunstneriske formål til gavn for kunstnere.

En kunstfaglig direktør varetager under ansvar overfor Billedkunstskolens rektor ledelsen af Kunsthal Charlottenborg. 

Anden kunststøtte

De øvrige statslige udgifter omfatter bl.a. Akademiet for de Skønne Kunster, der er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, og udstillingsstedet Overgaden - Institut for Samtidskunst på Christianshavn, der især fremviser udstillinger af den nyeste danske kunst.