Film

Kulturministeriet varetager den overordnede styring af den danske filmpolitik.

Det sker først og fremmest gennem Det Danske Filminstitut, der har til opgave at fremme filmkunst og filmkultur i Danmark, blandt andet ved at yde støtte til filmproduktion.

Den danske filmpolitik er reguleret gennem filmloven og 4-årige politiske aftaler, der skal sikre en stabil ramme for en fortsat udvikling af den succes, som dansk film har haft i en årrække.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut er en statsinstitution under Kulturministeriet. Formålet med instituttets arbejde er at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark gennem økonomisk støtte til bl.a. udvikling, produktion, distribution, lancering og forevisning af spille-, kort- og dokumentarfilm. Instituttet har endvidere til opgave at sikre bevaringen af den filmhistoriske kulturarv, herunder forskning og formidling i tilknytning hertil. Gennem støtteordninger og værksted medvirker instituttet til fremme af den eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. Endelig har instituttet til opgave at formidle filmkulturen direkte i forhold til publikum gennem instituttets offentligt tilgængelige biografer og andre aktiviteter.

Herudover yder instituttet støtte til udvikling af computerspil for børn og unge.

Medierådet for Børn og Unge

Medierådet for Børn og Unge skal vurdere og godkende film, der vises offentligt, sælges, udlejes eller udlånes offentligt til børn under 11 eller 15 år. Rådet skal vejlede forældre m.fl. om egnetheden af film og andre medier for børn og unge. Medierådet skal derudover rådgive og bistå ministeren herom.

MEDIA Desk Danmark

MEDIA DESK Danmark er et videnscenter, som har til formål at give professionelle film-, tv- og multimediefolk oplysninger om EU's audiovisuelle politik og i særdeleshed om støttemulighederne under MEDIA DESK, således at de kan få det størst mulige udbytte af de forskellige støtteordninger.