Baggrund for film

Statens Filmcentral blev oprettet i 1938 med det formål at producere og distribuere oplysende film til undervisningsbrug. Det Danske Filmmuseum blev oprettet på privat initiativ i 1941 og har modtaget offentligt tilskud siden 1950. Fjernsynets fremmarch gennem 1950’erne og 1960’erne gjorde det imidlertid nødvendigt at forstærke og omlægge den statslige indsats.

Filmloven af 1972

Med filmloven i 1972 blev den gamle filmfond nedlagt og erstattet af den statslige institution Det Danske Filminstitut. Samtidig opgav man biografbevillingssystemet, og filmområdet kom på finansloven. Arbejdsdelingen blev, at Filminstituttet primært skulle tage sig af spillefilmproduktionen, og der blev ansat konsulenter, som skulle fordele støtten efter en vurdering af projektets kunstneriske kvalitet. Tilsvarende skulle Statens Filmcentrals programredaktører fordele bevillingen til kort- og dokumentarfilm, mens Filmmuseet skulle sørge for bevaring af film og filmmateriale. Ved revisionerne af loven i 1982 og 1989 blev det tilføjet, at 25 % af produktionsmidlerne skulle reserveres til film for børn og unge, og i 1989 blev den såkaldte fifty/fifty-ordning (i dag 60/40-ordningen) indført, hvorefter Det Danske Filminstitut fik mulighed for at støtte produktionen af film ud fra en vurdering af, om filmen ville appellere til et bredt publikum i danske biografer. 

Filmloven af 1997

I marts 1997 trådte en ny filmlov i kraft, som samlede de tidligere selvstændige institutioner Statens Filmcentral, Det Danske Filminstitut og Det Danske Filmmuseum i den institution, der i dag kendes som Det Danske Filminstitut. Desuden oprettede man Medierådet for Børn og Unge, der afløste det tidligere Statens Filmcensur, der havde censureret biograffilm og videofilm for børn og unge siden voksencensurens ophævelse i 1969.

Læs mere på dfi.dk

Medierådet for Børn og Unge

Medierådet har en bredere sammensætning og flere udadvendte opgaver end Statens Filmcensur havde, men består stadig fortrinsvis af folk, der har professionel viden om børn og unge, således at rådet har en solid basis for at vurdere film i forhold til aldersgrænserne i loven. Aldersgrænserne blev med Filmloven fra 1997 nedsat fra 12 og 16 til 11 og 15 år, mens den vejledende 7-årsgrænse er opretholdt. I biograferne er der desuden indført en ledsageordning, så børn over 7 år, som er ledsaget af forældrene eller en anden voksen, kan få adgang til alle film.

Læs mere på medieraadet.dk