Baggrund for musikområdet

Musik indtager i alle samfund en helt central funktion som bærer af kulturelle værdier og normer.

Herhjemme ydes der tilskud til musikområdet for at sikre alsidigheden og den lige adgang til musikalske oplevelser for alle. Der ydes tilskud til både skabende og udøvende aktiviteter, og disse omfatter blandt andet almene formål, musikundervisning, tilskud til orkestre, spillesteder mv. 

Lovgiving

Tilskuddet til området ydes i henhold til Lov om musik. I 1976, da loven blev vedtaget, var Danmark det første land i verden, som havde en egentlig musiklov. Loven er siden blevet revideret flere gange, senest i 2013, hvor dele af loven blev ændret som følge af Lov om Statens Kunstfonds virksomhed.

Ifølge musikloven kan der ydes tilskud til almene musikformål, musikskoler, landsdelsorkestre og rytmiske spillesteder.

Læs mere om lovgivning på musikområdet 

Økonomi

Musikhandlingsplanen 2012-2015 afsætter 135,5 millioner i alt til støtte.
Læs Musikhandlingsplanen 2012-2015

Statens Kunstfond yder en lang række tilskud til musikområdet.
Læs mere om puljerne på Statens Kunstfonds hjemmeside

Institutioner

Landsdelsorkestre

Danmark har 5 landsdelsorkestre, der skal medvirke til at fremme musiklivet i den pågældende landsdel. De 5 landsdelsorkestre er symfoniorkestrene i Århus, Aalborg, Sønderjylland, Odense og på Sjælland.
Landsdelsorkestrene skal afholde koncerter med et alsidigt repertoire af ældre og nyere klassisk musik, herunder nordiske og i særdeleshed danske værker, der er komponeret efter år 1900.
Driften af orkestrene finansieres dels ved kommunale tilskud, dels ved statstilskud.

Musikskoler

Fra 1. januar 2007 skal alle kommuner tilbyde musikundervisning i en kommunal eller selvejende musikskole. Musikskolerne opererer efter de vejledende retningslinier for musikskoleundervisning og de vejledende standardvedtægter for musikskoler, som er udfærdiget af Kulturministeren i samråd med Statens Kunstråd. Musikskolerne søger Statens Kunstråd om statsstøtte til refusion af lærerlønnen og skal indsende budget og aflægge revideret regnskab til Statens Kunstråds sekretariat, Kunststyrelsen.
En række musikskoler får statstilskuddet via de regionale kulturaftaler. 

Musikalske grundkurser (MGK)

Fra 1. januar 2007 er de musikalske grundkurser (MGK) et fuldt finansieret tilskud til 17 større musikskoler fordelt over hele landet. MGK opererer efter Bekendtgørelse om musikalske grundkurser (MGK) og de dertil knyttede Tilskudsbetingelser for musikalske grundkurser, og er udfærdiget af kulturministeren i samråd med Statens Kunstråd.
De musikskoler som tilbyder MGK, søger Statens Kunstråd om tilskud og skal indsende budget og aflægge revideret regnskab til Statens Kunstråds sekretariat, Slots- og Kulturstyrelsen.  ´

Rytmiske spillesteder

Ved den seneste revision af musikloven i 2000 blev der etableret en støtteordning for rytmiske spillesteder. Statens Kunstråds Musikudvalg yder tilskud til rytmiske spillesteder til udgifter forbundet med musikdriften. Formålet med støtten er at sikre fundamentet og udviklingspotentialet for den rytmiske livemusik, og sikre at spillestederne kan fungere som kunstscener for den rytmiske musik. Tilskuddene ydes i form af honorarstøtte eller som tilskud til regionale spillesteder. Musikudvalget giver kun tilskud til rytmiske spillesteder, der også modtager kommunalt tilskud til musikdriften.

Musikkonservatorierne

Musikkonservatorierne er uddannelsesinstitutioner og er derfor beskrevet under "Uddannelser".

Andet

For oplysninger vedrørende Det Kongelige Teaters og Danmarks Radios kor og orkestre henvises til ministeriets factsheets om henholdsvis teater og radio/tv.