Den teknologiske udvikling

Den teknologiske udvikling indebærer nye tekniske muligheder og stadig nye tilbud på mediemarkedet.

De danske mediepolitikere tager løbende politiske beslutninger i lyset heraf. Udviklingen i sig selv samt i visse tilfælde de politiske beslutninger kan betyde, at husstandenes modtageudstyr bliver teknologisk forældet.

Som eksempel kan nævnes, at der i februar 2015 blev truffet politisk beslutning om, at 700 MHz-frekvensbåndet, der i dag anvendes til antenne-tv, fra 2020 i stedet anvendes til mobilt bredbånd med henblik på at forbedre bredbåndsdækningen i Danmark. Beslutningen må forudses at få konsekvenser for den teknologi, som vil være nødvendig for modtagelse af antenne-tv fra 2020. De færre frekvenser – set i sammenhæng med de stadig øgede krav til billedkvalitet – vil således formentlig gøre det nødvendigt for distributørerne af antenne-tv at tage mere frekvensøkonomiske teknologier – såsom DVB-T2– i brug fra 2020. Det vil i givet fald betyde, at antenne-tv fra da af kun kan modtages med udstyr (tv-apparat eller boks), der er baseret på disse standarder. 

Endvidere kan nævnes, at der i april 2015 er truffet beslutning om, at det skal være muligt at lytte til radio via FM, DAB og internettet i en længere periode, hvor platformene eksisterer side om side. Der vil således (i modsætning til tidligere besluttet) nu først blive truffet beslutning om tidspunktet for sluk af FM, når 50 % af radiolytningen, herunder i biler, finder sted digitalt. Slukningen kan tidligst finde sted 2 år efter, at beslutningen er truffet. 

Det må forventes, at der også fremover vil blive truffet beslutninger – politisk eller af markedets aktører – der kan have betydning for, hvilket udstyr der kræves for at kunne modtage nye eller eksisterende radio- og tv-tilbud.