Den teknologiske udvikling på radio- og tv-området

Den teknologiske udvikling indebærer konstant nye tekniske muligheder og nye tilbud på mediemarkedet.

De danske mediepolitikere tager løbende politiske beslutninger i lyset heraf. Udviklingen i sig selv samt i visse tilfælde de politiske beslutninger kan betyde, at husstandenes modtageudstyr bliver teknologisk forældet. 

Som eksempel kan på tv-området nævnes, at der i februar 2015 blev truffet politisk beslutning om, at en del af de frekvenser, som hidtil har været anvendt til antenne-tv, fra 2020 i stedet anvendes til mobilt bredbånd for at forbedre bredbåndsdækningen i Danmark. Med henblik på at sikre et fortsat stort tilbud af kanaler på antenne-tv, udsendes al antenne-tv derfor fra den 31. marts 2020 med standarden DVB-T2. Denne standard er mere ”effektiv” end standarden DVB-T, der hidtil har været benyttet ved udsendelse af ”gratis-tv” fra bl.a. DR samt af dele af Boxers tilbud. Overgangen betyder, at husstande fra 31. marts 2020 kun kan modtage antenne-tv med udstyr (fjernsyn eller tv-boks), der er baseret på DVB-T2.
Læs mere her

På radioområdet blev der i april 2015 truffet beslutning om, at det skal være muligt at lytte til radio via FM, DAB og internettet i en længere periode, hvor platformene eksisterer side om side. Denne beslutning blev konfirmeret i Medieaftale 2019-2023. Der træffes således først beslutning om tidspunktet for sluk af FM, når 50 pct. af radiolytningen, herunder i biler, sker på digitale platforme. Slukningen kan tidligst finde sted 2 år efter, at det er konstateret, at 50 pct. af lytningen er digital.  Siden 1. oktober 2017 har DAB+ formatet været benyttet ved al udsendelse af DAB-radio, jf. bl.a. tillægsaftale fra maj 2016 til Medieaftalen for 2015-2018. 

Det må forventes, at der også fremover vil blive truffet beslutninger – politisk eller af markedets aktører – der kan have betydning for, hvilket udstyr der kræves for at kunne modtage nye eller eksisterende radio- og tv-tilbud.