Den teknologiske udvikling

Den teknologiske udvikling indebærer nye tekniske muligheder og stadig nye tilbud på mediemarkedet.

De danske mediepolitikere tager løbende politiske beslutninger i lyset heraf. Udviklingen i sig selv samt i visse tilfælde de politiske beslutninger kan betyde, at husstandenes modtageudstyr bliver teknologisk forældet.

Af aktuel interesse kan nævnes, at der i februar 2015 er truffet politisk beslutning om, at 700 MHz-frekvensbåndet, der i dag anvendes til antenne-tv, fra 2020 i stedet anvendes til mobilt bredbånd med henblik på at forbedre bredbåndsdækningen i Danmark. 

Beslutningen må forudses at få konsekvenser for den teknologi, som vil være nødvendig for modtagelse af antenne-tv fra 2020. De færre frekvenser – set i sammenhæng med de stadig øgede krav til billedkvalitet – vil således formentlig gøre det nødvendigt for distributørerne af antenne-tv at tage mere frekvensøkonomiske teknologier – såsom DVB-T2 og HEVC – i brug fra 2020. Det vil i givet fald betyde, at antenne-tv fra da af kun kan modtages med udstyr (tv-apparat eller boks), der er baseret på disse standarder. Der kan ikke på nuværende tidspunkt med sikkerhed siges noget om, hvilken teknologi der vil blive benyttet, da beslutning herom bl.a. vil bero på de valg, der skal træffes af en kommende kommerciel distributør af antenne-tv. 

Endvidere kan nævnes, at der i april 2015 er truffet beslutning om, at det skal være muligt at lytte til radio via FM, DAB og internettet i en længere periode, hvor platformene eksisterer side om side. Der vil således (i modsætning til tidligere besluttet) nu først blive truffet beslutning om tidspunktet for sluk af FM, når 50 % af radiolytningen, herunder i biler, finder sted digitalt. Slukningen kan tidligst finde sted 2 år efter, at beslutningen er truffet. Aftalen indebærer desuden en ændring af ”køreplanen” for udbygning af DAB, herunder at alle DAB-kanaler fra udgangen af 2016 skal sendes i DAB+-formatet. Dette format kan ikke modtages på ældre DAB-radioer.  

Det må forventes, at der også fremover vil blive truffet beslutninger – politisk eller af markedets aktører – der kan have betydning for, hvilket udstyr der kræves for at kunne modtage nye eller eksisterende radio- og tv-tilbud.