Husstandenes modtageudstyr

Nedenfor følger en historisk oversigt over en række politiske beslutninger, som er truffet gennem de senere år, og som har haft betydning for kravene til husstandenes modtageudstyr.

Fælles for stort set alle beslutningerne har været et ønske om at udnytte de teknologiske muligheder til at give danske seere og lyttere et stadig større tilbud af programmer i en stadig bedre teknisk kvalitet. Beslutningerne er samtidig truffet ud fra en afvejning mellem hensynet til fortsat udvikling af public service-radio og -tv og et ønske om at skabe grobund for en større privat, kommerciel mediesektor.

Nogle af beslutningerne har alene medført krav om nyt modtageudstyr, hvis man ønskede at gøre brug af nye tilbud (eksempelvis HD-kanaler), andre har betydet krav om nyt modtageudstyr, også hvis man blot ville beholde eksisterende tilbud. Det skete eksempelvis, da man i november 2009 stoppede for analog udsendelse af antenne-tv, og da man i 2012 for at skaffe plads til nye kanaler fra de regionale TV 2-virksomheder samt nye DR-kanaler skiftede til en ny standard for ”pakning” af kanaler på en frekvens (MPEG4). 

Typisk relaterer beslutningerne sig alene til radio og tv, der udsendes terrestrisk – det vil sige fra master på jorden til modtagelse med almindelige antenner (tag-/loft-/stue-). Dette skyldes, at det kun er anvendelse af de terrestriske sendemuligheder, der besluttes politisk, da der er tale om sparsomme frekvensressourcer. På de øvrige distributionsplatforme (satellit, kabel mv.) træffes beslutninger af betydning for krav til modtageudstyr typisk af distributørerne.

Større politiske beslutninger på tv-området:

 • Tillægsaftalen af 1. september 2003 om introduktion af jordbaseret, digitalt tv (DTT) (partierne bag medieaftale 2002-2006). Her besluttes det – i forlængelse af principbeslutningen i selve medieaftalen om at etablere en kommercielt baseret DTT-platform – at introducere DTT ved, at DR1, DR2 og TV 2 udsendes i såvel analog som digital form. Den digitale udsendelse påbegyndtes 1. april 2006 af et af DR og TV 2 fællesejet selskab (DIGI-TV).
 • Beslutningen fra juni 2005 om at slukke for analog udsendelse af tv i 2009 (partierne bag den telepolitiske principaftale af 8. september 1999 og partierne bag medieaftale 2002-2006 i fællesskab). Analog udsendelse ophørte 1. november 2009.
 • Beslutningen fra juni 2007 om fordeling af nye DTT-sendemuligheder (partierne bag medieaftale 2007-2010). Her besluttes det at tildele yderligere sendemuligheder til ”free-tv-kanaler”, herunder nye kanaler fra DR og Folketingskanalen. Det fremgår af aftalen, at de nye kanaler udsendes i MPEG4-formatet, ligesom det fremgår, at denne standard forventes benyttet for eksisterende free-tv-kanaler fra 2012. Endvidere besluttes de overordnede retningslinjer for udbuddet af DTT-sendemuligheder til en kommerciel operatør (”gatekeeper”). Retningslinjerne blev udbygget i en beslutning fra 4. oktober 2007. Udbuddet fandt sted i november 2007 og resulterede i udstedelse i april 2008 af en 12-årig tilladelse til BOXER TV. I forbindelse med udbuddet blev der i medieaftalekredsen i januar 2008 truffet beslutning om, at overgangen til MPEG4 for de eksisterende free-tv-kanaler skulle ske i løbet af 2012.
 • Tillægsaftalen af 9. januar 2009 (partierne bag medieaftale 2007-2010) om en omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK. Her besluttes bl.a., at TV 2 fra 1. januar 2012 bliver en betalings-tv-kanal, hvilket betyder, at TV 2 fra januar 2012 ikke længere kan modtages free-to-air med antenne.
 • En beslutning, truffet i januar 2009 (partierne bag medieaftale 2011-2014) i forbindelse med DR’s public service-kontrakt for 2011-2014 og i lyset af overgangen til MPEG4. Beslutningen indebærer bl.a., at der afsættes 24-timers sendetid til udsendelse af programmer fra de regionale TV 2-virksomheder samt til, at disse programmer og DR1 kan udsendes i bedre billedkvalitet (”næsten HD”).
 • Aftale af 26. februar 2015 om en vækstplan for digitalisering i Danmark. Et af initiativerne i planen er, at 700 MHz-frekvensbåndet, der i dag anvendes til antenne-tv, fra 2020 i stedet anvendes til mobilt bredbånd med henblik på at forbedre bredbåndsdækningen i Danmark. De færre frekvenser – set i sammenhæng med de stadig øgede krav til billedkvalitet – vil formentlig gøre det nødvendigt for distributørerne af antenne-tv at tage mere frekvensøkonomiske teknologier – såsom DVB-T2 og HEVC – i brug fra 2020. Ministeriet kan i sagens natur ikke på nuværende tidspunkt udtale sig med  sikkerhed om, hvilken teknologi der vil blive benyttet, da beslutning herom bl.a. vil bero på de valg, der skal træffes af en kommende kommerciel distributør af antenne-tv.

Større politiske beslutninger på radioområdet:

 • Tillægsaftalen af 14. marts 2000 om anvendelse af de danske DAB-frekvensressourcer (partierne bag medieaftale 1997-2000). DR påbegynder på baggrund heraf udsendelse af radioprogrammer i DAB (Digital Radio Broadcast). Tilsvarende skal kommercielle indehavere af tilladelser til at distribuere radio via FM også sende programmer i DAB.
 • Medieaftale 1997-2000 af 6. juni 2006. Her besluttes bl.a., at DAB skal udbygges i kraft af udbud af eksisterende DAB-sendemuligheder. I en tillægsaftale af 9. juni 2009 besluttes i tilknytning hertil, at der skal udarbejdes en langsigtet strategi for digitaliseringen af radio i Danmark, som blandt andet omfatter overgang fra DAB- til DAB+-standarden. DAB+ giver mulighed for flere kanaler, men kan ikke modtages med almindelige DAB-radioer.
 • Medieaftale 2011-2014 af 26. maj 2010, hvor partierne bag aftalen bl.a. gentager ønsket om udarbejdelse af en langsigtet plan for digitaliseringen af radio og fastslår, at spørgsmålet om eventuelt stop for analog radio (FM) tages op i aftalekredsen, når halvdelen af husstandene har en DAB-modtager.
 • Medieaftale 2012-2014 af 9. oktober 2012, hvor partierne bag aftalen beslutter at lukke FM-båndet ved udgangen af 2019, såfremt det medio 2018 kan konstateres, at minimum 50 % af radiolytningen, herunder radiolytningen i biler, sker på digitale platforme. Det besluttes desuden at udbygge digital radio (ved et blokbytte mellem tilladelseshaverne i de eksisterende DAB-sendenet, formatskifte fra DAB til DAB+, udbyde DAB blok 3 til lokale kommercielle aktører og udbud af ledige sendemuligheder i DAB blok 2).
 • Medieaftale 2015-2018 af 26. juni 2014, hvor partierne bag aftalen bekræftede beslutningen fra medieaftalen 2012-2014. Det besluttes, at partierne bag aftalen drøfter ”køreplanen” for indførelsen af digital radio i efteråret 2014.
 • Tillægsaftale af 28. april 2015 til medieaftale 2015-2018, hvor partierne bag aftalen beslutter at gøre det muligt at lytte til radio via FM, DAB og internettet i en længere periode, hvor platformene eksisterer side om side. Der vil således nu først blive truffet beslutning om tidspunktet for FM-sluk, når 50 % af lytningen, herunder i biler, finder sted digitalt. Slukningen kan tidligst finde sted 2 år efter, at beslutningen er truffet. Aftalen indebærer desuden en ændring af ”køreplanen” for udbygning af DAB, herunder at alle DAB-kanaler fra udgangen af 2016 skal sendes i DAB+-formatet, der ikke kan modtages på ældre DAB-radioer.