Klager over DR

Klager over DR’s programvirksomhed kan ske til DR.

DR har i den forbindelse oprettet en hjemmeside, der forklarer nærmere om muligheden for at klage over DR.Gå til hjemmesiden for klager til DR's programvirksomheder
Reglerne for DR’s behandling af klager, herunder klager over afvisning af programforslag og lignende, er i øvrigt fastsat i DR’s vedtægter.

Se reglerne for DR's klagebehandling

Det fremgår af radio- og fjernsynsloven, at DR’s afgørelser i sager, der vedrører institutionens virksomhed, ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Det vil sige, at du ikke kan klage til kulturministeren eller til Kulturministeriet over DR’s afgørelser.

Presseskik

DR’s afgørelser i sager om god presseskik og om genmæle dog kan indbringes for Pressenævnet efter reglerne i medieansvarsloven. Det fremgår af vedtægten, at klager over DR’s overtrædelse af medieansvarslovens bestemmelser om, at massemediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik, skal indgives til DR senest 4 uger efter offentliggørelsen. DR’s afgørelser i disse sager kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet. Anmodning om genmæle skal fremsættes skriftligt over for generaldirektøren senest 4 uger efter offentliggørelsen af de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået. Afslag på genmæle skal snarest muligt skriftligt meddeles den, der har anmodet om genmælet, med oplysning om, at afslaget kan indbringes for Pressenævnet senest 4 uger efter, at afslaget er kommet frem. Klage over et ufyldestgørende genmæle kan senest 4 uger efter dettes offentliggørelse indbringes for Pressenævnet.

Generaldirektøren er ansvarlig for, at klager behandles hurtigst muligt efter deres modtagelse, og normalt inden 4 uger efter at klagen er kommet frem til DR, medmindre andet følger af medieansvarsloven.

Lytternes og seernes redaktør

Lytternes og seernes redaktør bliver ofte beskrevet som en 'brugernes ambassadør', som 'DR's interne ombudsmand' eller som 'DR's vagthund'. Redaktøren er ansat af DR's bestyrelse og arbejder således uafhængigt af DR's daglige ledelse. Redaktøren er DR's ankeinstans, når det gælder klager over brud på DR's Programetik.

Læs mere om DR's programetik

I første omgang skal alle programklager besvares af de relevante redaktioner. Men når det omhandler væsentlige brud på god presseskik og DR's programetik, kan man klage videre til lytternes og seernes redaktør, der så kan indstille til generaldirektøren, at DR's afgørelse ændres.

Læs mere om lytternes og seernes redaktør på DR’s hjemmeside