Klager over TV 2/DANMARK A/S

Klager over TV 2/DANMARK A/S’ programvirksomhed kan ske til TV 2/DANMARK A/S.

TV 2/DANMARK A/S har i den forbindelse oprettet en hjemmeside, der forklarer nærmere om muligheden for at klage over TV 2/ DANMARK A/S.

Gå til hjemmesiden for klager til TV 2/Danmark A/S

Klager over overtrædelse af radio- og fjernsynsloven eller TV 2/DANMARK A/S’ public service-tilladelse, kan ske til Radio- og tv-nævnet

Klagefristen er tre måneder, efter at de forhold, der har givet anledning til klagen, er indtruffet. Klager skal være skriftlige.

Det vil sige, at du ikke kan klage til kulturministeren eller til Kulturministeriet over TV 2/DANMARK A/S.

TV 2/DANMARK A/S’ afgørelser i sager om god presseskik og om genmæle kan indbringes for Pressenævnet efter reglerne i medieansvarsloven.

Læs reglerne for pressenævnet i medieansvarsloven

Klager over TV 2/DANMARK A/S’ overtrædelse af medieansvarslovens bestemmelser om, at massemediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik, skal indgives til TV 2/DANMARK A/S senest 4 uger efter offentliggørelsen. TV 2/DANMARK A/S’ afgørelser i disse sager kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet. Anmodning om genmæle skal fremsættes skriftligt over for TV 2/DANMARK A/S’ administrerende direktør senest 4 uger efter offentliggørelsen af de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået. Afslag på genmæle skal snarest muligt skriftligt meddeles den, der har anmodet om genmælet, med oplysning om, at afslaget kan indbringes for Pressenævnet senest 4 uger efter, at afslaget er kommet frem. Klage over et ufyldestgørende genmæle kan senest 4 uger efter dettes offentliggørelse indbringes for Pressenævnet.

Seernes redaktør

Seernes redaktør ved TV 2/DANMARK A/S er en uafhængig klageinstans, ansat af bestyrelsen og med reference til den administrerende direktør. Seernes redaktør kan bl.a. fremsætte kritik af TV 2/DANMARK A/S. 

Læs mere om Seernes redaktør ved TV 2 her