TV

Tv udsendes i Danmark fra flere forskellige såkaldte distributionsplatforme.

Tv kan i Danmark modtages fra sendemaster på jorden med almindelige antenner (tag-/loft- eller stue-) – det er det, der også kaldes jordbaseret eller terrestrisk tv. Der er 40 digitale jordbaserede tv-kanaler, hvoraf 9 (herunder DR’s kanaler) er gratis at modtage.

Tv kan også modtages fra satellit til modtagelse med parabolantenner. Eller via kabel-tv-anlæg eller større eller mindre fællesantenneanlæg. Og endelig kan det være over internettet via bredbånd – enten som "live-streaming”-tv (hvor man kan se de programmer, der udsendes på anden vis "lige nu"), som ”catch up”-tv (hvor man i en periode kan se tidligere udsendte programmer) eller som ”on demand”-tv (hvor man kan se enkeltprogrammer på det tidspunkt, der passer én). Som eksempel på sidstnævnte kan nævnes nettjenester som Netflix, HBO o.l.

En meget betydelig del af den samlede tv-sening i Danmark finder sted på de traditionelle tv-platforme, men tv-sening over internettet anslås nu ifølge DR Medieforskning at udgøre omkring 17 pct. af den samlede tv-sening (Kilde: DR Medieforsknings ”Medieudviklingen 2014” fra januar 2015)

Forskellige karakteristika og regulering

De forskellige platforme har hver deres særlige karakteristika, herunder tekniske. Dette indebærer, at distribution fra de forskellige platforme på visse punkter er underlagt forskellig regulering. Særligt gælder, at distribution af terrestrisk tv forudsætter benyttelse af sparsomme frekvensressourcer, hvorfor denne distributionsform kræver særlig tilladelse. For kabel-tv- og fællesantenneanlæg gælder en række særlige krav i radio- og fjernsynslovgivningen, herunder "must carry"-reglerne, der regulerer fordelingen af public service-programmer i anlæggene.

Læs mere om ”must carry”-reglerne 

Tv-stationer, der udsender deres programmer fra Danmark, skal overholde dansk lovgivning, herunder radio- og fjernsynslovgivningen. Det er Radio- og tv-nævnet, der som uafhængigt organ påser dette. Nævnet har beføjelse til at pålægge tv-stationerne visse sanktioner, hvis de ikke overholder de gældende regler, og i sidste ende fratage stationerne adgang til at udsende tv.

Stationer uden for dansk lovgivning

Man kan i Danmark modtage en lang række tv-kanaler, der sendes fra stationer, der er hjemmehørende i udlandet, eksempelvis TV3 og Kanal 4. Da stationerne ikke sender fra Danmark, kan det ikke kræves, at de overholder dansk lovgivning. Derimod skal de overholde de love, der gælder i det land, de sender fra.

På EU-plan er vedtaget et overordnet regelsæt for reguleringen af tv-virksomhed i medlemslandene ("AVMS-direktivet"). Regelsættet indeholder bl.a. visse minimumskrav til medlemslandenes lovgivning for så vidt angår reklamer i udsendelser, beskyttelse af mindreårige mv.