Ophavsret generelt

Som kunstner eller designer har du en række lovfæstede rettigheder i forhold til andres brug af dine litterære eller kunstneriske værker, hvad enten de er tilgængelige online eller i fysisk form.

Generelt gælder det, at den, der har skabt et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket. Det betyder, at ophavsmanden eller rettighedshaveren har eneret til at fremstille eksemplarer af værket og til at gøre det tilgængeligt for andre indtil 70 år efter ophavsmandens død. Hvis du vil bruge et litterært eller kunstnerisk værk på en måde, der er omfattet af ophavsmandens eller rettighedshaverens eneret, kræver det normalt tilladelse, med mindre det er tilladt efter en særregel i ophavsretsloven.

Reglerne om ophavsret skal overordnet balancere mellem to hensyn. På den ene side skal det sikres, at kunstnere og designere får betaling for andres brug af deres værker. På den anden side skal brugernes adgang til samt udbredelsen af litterære eller kunstneriske værker ikke begrænses unødigt. Reglerne er således i både samfundets, rettighedshavernes og brugernes interesse, da det tilskynder til ny produktion og udbredelse af kunst og design.

Du kan læse mere om de specifikke regler under de enkelte kunst- og kulturområder (se menuen til venstre).