Akkreditering og prækvalificering

Det er et centralt formål med det danske akkrediteringssystem, at det løbende skal bidrage til at forbedre og udvikle kvaliteten af uddannelserne.

Danmark har i Bologna-samarbejdet forpligtet sig til at have et system for ekstern kvalitetssikring af de videregående uddannelser i henhold til de fælles europæiske standarder og retningslinjer (ESG'erne).

Loven om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner trådte i kraft 1. juli 2013. Loven erstatter den oprindelige akkrediteringslov fra 2007.

Loven angiver, hvordan akkrediteringssystemet fremover baseres på institutionsakkrediteringer, ligesom den fastlægger rammerne for den uddannelsesakkreditering af nye og eksisterende uddannelser, som særligt i en overgangsfase kommer til at køre sideløbende med institutionsakkreditering. Endeligt angiver loven, hvordan ansøgninger om oprettelse af nye uddannelser i det nye akkrediteringssystem skal gennemgå en prækvalifikation og godkendelse forud for akkrediteringsforløbet.

Danmarks Akkrediteringsinstitution forestår akkreditering af Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner og deres uddannelser.

Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og disses uddannelser på baggrund af akkrediteringsrapporter udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Læs om akkreditering på Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside

Det er et krav i akkrediteringssystemet, at alle nye videregående uddannelser skal prækvalificeres.

Hvis uddannelsesinstitutionen ikke er institutionsakkrediteret, skal nye uddannelser efter en positiv prækvalificering efterfølgende akkrediteres som ny uddannelse.

Frist for ansøgning om prækvalificering er henholdsvis 10. januar og 1. september hvert år for videregående statslige uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.
Ansøgningen skal indsendes elektronisk til Kulturministeriet på kum@remove-this.kum.dk   

Hent ansøgningsskemaet til ansøgning om prækvalifikation (word)

Hent vejledning til ansøgning (pdf)

Alle indsendte ansøgninger er offentligt tilgængelige. Ansøgninger og ministerens afgørelse af de færdigbehandlede ansøgninger vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.