Aftale om ny struktur for kunststøtten og den internationale kulturudveksling

Der etableres et Kunstråd, der har til formål at fremme udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Herigennem skal Kunstrådet være med til at fremme dansk kultur og et rigt kulturliv i Danmark.

Formålet omfatter og supplerer formålsbeskrivelserne i lovene for litteratur, teater, billedkunst og musik. Disse love bibeholdes med de nødvendige, konsekvensmæssige ændringer som følge af oprettelsen af Kunstrådet.

Virkeområde

Kunstrådet overtager de fire eksisterende råds virkeområde samt Udviklingsfondens tidligere arbejdsfelt. Kunstrådet skal støtte både det nye og det etablerede udfra faglige vurderinger baseret på kvalitet.
Kunstrådets virksomhed omfatter litteratur, teater, billedkunst og musik samt andre kunstformer og -udtryk, der kan sidestilles hermed, men ikke kan få statsstøtte efter anden lovgivning. Hermed er Kunstrådets formål udbredt til at omfatte stort set alle kunstarter og kunstudtryk bortset fra novellefilm, spillefilm, arkitektur, kunsthåndværk og design, der er dækket af anden lovgivning.

Kunstrådet viderefører de hidtidige råds støtte til børnekulturen og får et særskilt ansvar for at sikre sammenhæng i og videreudvikle indsatsen overfor børn og unge. Kunstrådet overtager således Musikrådets opgaver vedr. musikskoler og Teaterrådets opgaver vedr. børneteater og indgår i øvrigt som en væsentlig aktør i Kulturministeriets netværk for børnekultur med mulighed for at støtte aktiviteter rettet mod børn inden for sit virkeområde.

Kunstrådet skal på baggrund af faglige kvalitetsvurderinger fremme mangfoldige kunstneriske udtryk. Dette indebærer at rådet skal have blik for den levende udveksling med den internationale kunstscene og udenlandske kulturer, som præger kunsten i Danmark og bidrager til dens udvikling.

Kunstrådets kompetence

Kunstrådet har den endelige beslutningsmyndighed inden for rådets virkeområde. Kunstrådet kan delegere den endelige beslutningskompetence til et af sine faste fagudvalg. Denne mulighed forventes anvendt i stor udstrækning, således at fx den støtte der i dag gives af Musikrådet, vil blive fordelt af Kunstrådets fagudvalg for musik.
Kunstrådets bevilling fastsættes på de årlige finanslove. Der fastsættes øremærkede bevillinger til musik-, teater-, billedkunst-, og litteraturområdet.

Kunstrådets struktur og sammensætning

Til Kunstrådet knyttes 4 fagudvalg: Et for litteratur, et for teater, et for billedkunst og et for musik. Herudover nedsættes et særligt udvalg for dansk billedkunst i udlandet.
Det sidste udvalg – udvalget for dansk billedkunst i udlandet – oprettes med henblik på at overtage de kunstfaglige opgaver vedr. den internationale kulturudveksling på billedkunstområdet, som i dag varetages af bestyrelsen for Center for Dansk Billedkunst.

Statens Kunstfonds udsmykningsudvalg forbliver i Statens Kunstfond og overføres således ikke i 2005 til Kunstrådet som forudsat i billedkunstloven.

Hvert fagudvalg består af 5 medlemmer. Ministeren udpeger 2 medlemmer til hvert af fagudvalgene og repræsentantskabet udpeger 3 medlemmer. Ministeren udpeger tillige formanden blandt medlemmerne. Fagudvalget for musik skal dog bestå af syv medlemmer, 3 udpeges af ministeren og 4 af repræsentantskabet.

Udpegningen til udvalget for dansk billedkunst i udlandet følger samme principper som udpegningen til Kunstrådets fagudvalg, men formanden for dette udvalg er ikke født medlem af Kunstrådet.

Kunstrådet består af 10 medlemmer. De 4 formænd for fagudvalgene og 1 yderligere medlem udpeges af ministeren. Repræsentantskabet udpeger 5 medlemmer, der hver i sær har en bredt funderet faglig indsigt i kunst og kultur. Ministeren udpeger formanden blandt medlemmerne. Beslutninger træffes med almindelig stemmeflertal.

Repræsentantskab

Der etableres et repræsentantskab for Kunstrådet. Repræsentantskabet får til opgave at udpege medlemmer til Kunstrådet og dets fagudvalg samt at følge Kunstrådets virksomhed. Repræsentantskabet for Statens Musikråd samt Teaterrådets Kontaktudvalg nedlægges.

Folketingets partier samt betydende institutioner og organisationer i Kunstlivet får udpegningsret til repræsentantskabet. Medlemmer udpeget af kunstlivets organisationer vil udgøre flertallet af repræsentantskabet. Repræsentantskabet forventes at blive mindre end Kunstfondens repræsentantskab, ca. 25 medlemmer.

Kunstfondens repræsentantskab opretholdes uændret, dog således at det er Folketingets partier – og ikke blot de partier der er repræsenteret i Finansudvalget - der udpeger de politiske repræsentanter. Repræsentanterne fra de politiske partier og de kommunale organisationer er fælles for de to repræsen-tantskaber. Der kan i øvrigt ikke være personsammenfald mellem de to repræsentantskaber. De to repræsentantskaber mødes årligt til en fælles drøftelse af Kunstrådets og Kunstfondens virksomhed.

Handlingsplan

Kunstrådets beslutninger om støtte skal ske på baggrund af en handlingsplan, der skal angive den overordnede strategi for anvendelsen af de bevilgede midler inden for lovformålets rammer. Kunstrådet afleverer – i passende tid efter dets beskikkelse – en handlingsplan for den 4-årige beskikkelsesperiode. Handlingsplanen skal godkendes af kulturministeren. Forud for hvert finansår justerer rådet handlingsplanen, hvis der er behov for det.

Den internationale kulturudveksling

International formidling af kunst som en del af kunststøtten
Kunstrådet får ansvaret for at støtte dansk kunst i udlandet. Det vil sige, at ansøgninger om støtte til projekter, udstillinger o. lign. i udlandet, behandles af Kunstrådet, dets fagudvalg eller det særlige udvalg for dansk billedkunst i udlandet. Kunststyrelsen varetager den operative opfølgning af Kunstrådets beslutninger og handlingsplan på det internationale område.

Opretholdelse og videreudvikling af de internationale netværk, der er opbygget af centrene sikres i forbindelse med, at de nødvendige faglige ressourcer overføres til Kunststyrelsen.

Den internationale præsentation af Danmark som kulturnation

Den internationale præsentation af Danmark som kulturnation varetages i et samarbejde mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet med Kunststyrelsen som sekretariat.