Fokuspunkter i flerårsaftale for Kulturministeriets uddannelser

Uddannelsesaftalen omfatter alle Kulturministeriets uddannelser. I aftalen får skolerne tilbageført de hidtidige besparelser på 170 mio. kr. samt tilført nye midler på 95 mio. kr.

Det samlede beløb på ca. 265 mio. kr. skal give skolerne stabile rammer for de næste fire års arbejde og bl.a. gå til følgende fire indsatsområder.

Styrket erhvervsorientering og fleksibilitet

Kulturministeriets uddannelser skal fremover være mere fleksible og sammen-hængende. Den enkelte studerende skal have større valgfrihed, kunne skifte mellem forskellige uddannelser og mulighed for at komme i praktik. Målet er at det bliver nemmere for kandidaterne at tilpasse sig til deres fremtidige arbejdsmarked og lette overgangen fra skolen til tilværelsen som – for manges vedkommende – freelancere og selvstændige erhvervsdrivende.

   

 • Der etableres bachelor- og kandidatuddannelser på arkitektskolerne, designskolerne og musikkonservatorierne (såkaldt 3+2-ordning).
 • Mulighederne for meritoverførsel forbedres – både mellem Kulturministeriets egne uddan-nelser og mellem disse og andre videregående uddannelser
 • Der indføres meritgivende praktikordninger.

Dertil kommer at samspillet mellem uddannelserne og kulturerhvervene skal udbygges.

   

 • Mulighederne for etablering af egentlige tværfaglige uddannelsesforløb i samarbejde mellem kunstneriske og f.eks. merkantile videregående uddannelser skal forbedres.

Styrket faglighed

Uddannelsernes faglighed skal styrkes – bl.a. gennem øget forskning og ændret fagfordeling. Mht fagfordelingen handler det om at bevæge sig fra mange institutioner med mange små fag til mange institutioner hver med færre men større og mere slagkraftige faglige enheder. Mht. forskningen er specielt designområdet i fokus.

   

 • Der etableres forpligtende samarbejder mellem institutionerne om fagfordeling, uddannelse, kunstnerisk udvikling, forskning, meritoverførsel m.v.
 • Der oprettes professorater og ph.d.-uddannelser på designområdet.
 • Der etableres nye efter- og videreuddannelsesmuligheder, på de fagområder Kulturministeriets uddannelser dækker

It-niveau

Kulturministeriets uddannelser uddanner i vid udstrækning til mediesamfundets erhverv og til brancher, hvor der gøres brug af meget specialiseret it-udstyr. Både af hensyn til erhvervene og til de nyuddannedes beskæftigelsesmuligheder er det derfor afgørende, at uddannelserne råder over it-kompetencer og produktionsudstyr, der er tidssvarende i forhold til de erhverv, de nyuddannede efterfølgende skal beskæftiges i.

   

 • It-indsatsen på uddannelserne styrkes via investeringer i tidssvarende it-kompetencer og produktionsudstyr.
 • DIEM’s aktiviteter integreres på det jyske musikkonservatorium.

Internationalisering

Aftalen sigter mod at internationalisere de kunstneriske uddannelser i højere grad end det i dag er tilfælder.

   

 • Den internationale udveksling af studerende skal fremmes
 • Brugen af udenlandske gæsteundervisere udbygges.
 • Internationale erfaringer inddrages i udviklingen af uddannelserne.