Et styrket dansk teater - Regeringens teaterplan, september 2003

Q and A

Q: Hvorfor forslår kulturministeren ændringer i sammensætningen af teatrenes bestyrelser?
A: Det gør han, fordi han ønsker at styrke den professionelle ledelse af de danske teatre, både på det økonomiske og det kunstneriske område. Ved at skabe bestyrelser, der er bredere sammensat, og som rummer flere mennesker med en særlig viden om økonomi, erhverv og teaterkunst, vil ministeren styrke teatrenes muligheder for at udvikle deres kunst på et solidt økonomisk grundlag.
Forslaget er i øvrigt fremsat på baggrund af de positive erfaringer man har haft med at indføre en bestyrelse på Det Kgl. Teater.

Q: Hvem skal udnævne de nye bestyrelser?
A: De kommunale og amtslige tilskudsydere har ansvaret for at sammensætte bestyrelserne. Teatrets medarbejdere udpeger enkelte repræsentanter, og kulturministeren udpeger repræsentanter til bestyrelserne for landsdelsscenerne, Det Danske Teater og Den Jyske Opera og den nye hovedsbestyrelse for DST

Q:Hvordan er holdningen til denne problematik i teaterverden?
A: Det har længe været et ønske fra brede kredse i det danske teatermiljø, at der sammensættes teaterbestyrelser med større kunstnerisk og økonomisk ekspertise.

Q: Hvad er formålet med at etablere en ny hovedbestyrelse for Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab (DST)?
A: Kulturministeren ønsker en hovedbestyrelse, der rummer flere medlemmer med særlige teaterfaglige, ledelsesmæssige, økonomiske og erhvervsmæssige kompetencer end den nuværende. Dermed vil den have optimale muligheder for at løfte en af sine nøgleopgaver, som er at sikre helhedstænkningen i DST.

Q:Hvad betyder de frivillige forsøgsordninger, som ministeren vil lade visse amter gennemføre?
A: Det er vigtigt for kulturministeren, at pengene til de lokale egnsteatre og små storbyteatre bliver anvendt så fornuftigt som muligt. Derfor foreslår han, at amterne – sammen med kommunerne i amtet – gennemtænker hele deres teaterstruktur og overvejer, om den fungerer som en helhed, eller om der er basis for ændringer. Det er ministerens håb, at amterne dermed bliver inspireret til at gennemføre ændringer, der styrker de lokale teatres økonomiske fundament og samtidig sikrer, at vi får den mest effektive udnyttelse af skattekronerne. Nu går vi i gang med den proces – i første omgang via de regionale kulturaftaler.

Q: Hvordan vil ministeren udmønte sine planer om at styrke børneteatret?
A: På flere måder. For det første vil han etablere et nationalt børneteater, der skal fungere som flagskib for dansk børneteater i ind- og udland, og som har pligt til at turnere. Dernæst foreslår han, at Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab, Det Danske Teater, Den Jyske Opera og Landsdelsscenerne forpligtes til at rette en del af deres aktiviteter mod børn; ligesom han i forhandlingerne om den kommende politiske aftale om Det Kgl. Teater vil stille krav om aktiviteter for børn og unge. Endelig vil han integrere de opgaver, som i dag løses i Teatercentrum i Kunststyrelsen. Den beslutning skal ses i forlængelse af kunststøttereformen sidste år, hvor en række informations- og formidlingsopgaver på de øvrige kunstområder blev samlet i Kunststyrelsen.

Q: Hvorfor foreslår ministeren oprettelsen af såkaldt åbne scener?
A: Erfaringer fra udlandet har vist, at åbne scener kan være et stort aktiv for et teatermiljø, fordi det skaber mangfoldighed på kunstscenen. Brian Mikkelsen vil stille krav om flere åbne scener i Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab og håber, at det vil skabe rum for unge talenters vej ind det etablerede teatermiljø.

Q: Hvorfor vil ministeren reformere abonnementsordningen?
A: Fra mange sider har der været ønsker om større fleksibilitet i abonnementsordningen. Nu sikrer kulturministeren en større fleksibilitet, så der kan en mere tidssvarende abonnementsordning, som kan tilpasses lokale behov. Også på dette område vil der blive lagt vægt på, at de lokale udbydere af teater arbejder sammen for at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Q: Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette lovforslag have?
A: Ingen. Støtten på teaterområdet forbliver intakt.