Tillægsaftale nr. 2 til mediepolitisk aftale for 2002-2006 af 3. juni 2002

Der er enighed mellem aftalepartierne om følgende:

Indførelse af jordbaseret, digitalt tv

De hidtidige erfaringer fra udlandet med indførelse af jordbaseret, digitalt tv (DTT) tyder ikke på, at der for nærværende er basis for at introducere DTT efter den i medieaftalen forudsatte ”gatekeeper-model”. DTT efter en betalings-tv-model ses således ikke at være i en tilstrækkelig god konkurrenceposition til at kunne klare sig i konkurrencen med eksisterende betalings-tv-operatører på satellit- og kabel-tv-platformene.

Der er derfor i udlandet stigende opmærksomhed på – og tendens til – at DTT primært introduceres i kraft af ”free-tv”, hvor man udnytter DTT’s væsentligste fordel i forhold til øvrige distributionsformer: muligheden for nem portabel modtagelse med billigt modtageudstyr. Herved synes der at være bedre mulighed for at få nuværende analoge seere til at anskaffe digitalt modtageudstyr og dermed skabe grundlaget for slukning af de analoge signaler på sigt.

På den baggrund introduceres DTT i stedet ved, at public service-programmerne DR1, DR2 og TV 2 (med regionale udsendelser) udsendes i såvel analog som digital form.

DR og TV 2/DANMARK vil i kommende tilladelser blive forpligtet til at samarbejde om opbygning af det digitale sendenet. Det lægges til grund, at sendenettet skal være fuldt udbygget og taget i brug senest 1. juli 2005, idet kulturministeren om nødvendigt og efter ansøgning kan forlænge denne frist.

Tilsvarende vil der blive stillet krav om samarbejde om administration af kapaciteten i det digitale multipleks. Som udgangspunkt gælder, at DR får rådighed over 2/3 af kapaciteten, mens TV 2/DANMARK får rådighed over 1/3, idet der heraf i fornødent omfang skal stilles kapacitet til rådighed for de regionale TV 2-virksomheder til udsendelse af regionale programmer. Kapaciteten anvendes – ud over til paralleludsendelse af programmerne – til opnåelse af ”digital merværdi” i form af nye digitale tjenester i nær tilknytning til programmerne.

DR, TV 2/DANMARK og de regionale TV 2-virksomheder vil i kommende tilladelser få pålagt forpligtelser i relation til digital programudvikling og nye digitale tjenester, herunder avanceret tekst-tv og tegnsprogstolkning. DR og TV 2/DANMARK forpligtes til ved koordinering af programvirksomheden og indbyrdes udveksling af kapacitet at sikre, at disse forpligtelser kan efterleves.

Den digitale udsendelsesvirksomhed skal ske ukrypteret.

Det kan ikke udelukkes, at der efter udløbet af indeværende aftaleperiode vil vise sig at være grundlag for et udbud af digitale sendemuligheder efter ”gate-keeper-modellen”. DR’s og TV 2’s digitale udsendelsesvirksomhed vil derfor blive betinget af, at den efterfølgende kan integreres i en alternativ model for DTT i Danmark.