Bilag til pressemeddelelse fra Århus Kommune og Kulturministeriet

Byggeriet

Tilbygningen til Musikhuset Aarhus vil i lighed med udvidelsen af Musikhusets Foyer blive udbudt som totalenterprise/partneringmodel. På den måde opnås et optimalt samspil mellem rådgiver, entreprenør og bygherre.

Derudover har Musikhuset Aarhus som organisation opbygget en stor erfaring og viden på baggrund af udvidelsen af Foyeren, som man i vid udstrækning kan trække på, da dette projekt stadig er frisk i erindring.

Tilbygningen påtænkes udformet i overensstemmelse med arkitekturen på det eksisterende Musikhus, således at der opnås et arkitektonisk og miljømæssig helhedsudtryk i det samlede bygningskompleks. Tilbygningen vil fremstå med et åbent facadeudtryk, der understøtter Musikhusets unikke arkitektoniske fremtoning.

Adgangen til koncertsalen i tilbygningen vil ske via den eksisterende Foyer, og alle hjælpefunktioner såsom restaurant, café, garderobe og toiletter kan betjene koncertsalens publikum. Musikhusets gårdhave bliver overdækket af glas, og der bliver etableret adgang til tilbygningen via en forlængelse af det gangareal, der i dag benyttes af Børneteatret Filurens publikum. Der etableres et mindre foyerområde i tilbygningen, som primært anvendes til fordeling af tilskuerne til de relevante salsindgange.

Byggeriet opfylder en række tidligere byrådsbeslutninger og vil kunne gennemføres inden for lokalplanens rammer.

Musikhuset Aarhus

Musikhuset Aarhus har manifesteret sig som en af Danmarks betydeligste kulturhuse med et stadigt stigende antal arrangementer og et deraf stigende pres på ressourcerne – ikke mindst Store Sal, der gennemsnitligt er optaget 260 dage om året.

Med opførelsen af en koncertsal til symfoniorkestret får Musikhuset frigjort kapacitet i Store Sal. Dette indebærer større muligheder for længere spille-perioder i forbindelse med internationale gæstespil og større danske produktioner – heriblandt Musikhusets egne. De forbedrede vilkår får en synlig og positiv afsmitning på forestillingernes kvalitet, ligesom potentialet for mere smidig planlægning vil styrke de enkelte forestillingers økonomi.

Aarhus Symfoniorkester 

Det er af uvurderlig betydning for Aarhus Symfoniorkester at både prøver og koncerter finder sted i samme sal, idet man ved brug af forskellige lokaliteter – af akustiske grunde – mister en stor del af det arbejde, som har fundet sted i prøveperioden forud for koncerten. En koncertsal bygget til symfonisk musik indebærer en væsentlig kvalitetsforbedring for den klassiske musik. Aarhus Symfoniorkester vil forøge antallet af musikere over en årrække, så orkestret i højere grad matcher internationale standarder, og i løbet af denne proces vil den nuværende prøvesal i Frichsparken hurtigt vise sig for lille.

Aarhus Symfoniorkester har gennem flere år undersøgt mulighederne for at samle alle orkestrets aktiviteter under samme tag. Den nuværende løsning med flere adresser indebærer, at der bruges uhensigtsmæssigt mange ressourcer på transport, håndteringsproblemer og vanskelig kommunikation.

Samtidig vil den nuværende mangel på øverum tilgodeses fuldt ud, ligesom forholdene for gæstende solister og dirigenter bliver forbedret væsentligt.

Det jyske musikkonservatorium

Musikkonservatoriet er i lighed med symfoniorkestret fordelt på flere adresser. Det har længe været konservatoriets ønske at finde fælles og tidssvarende rammer for konservatoriets udannelsesaktiviteter. Placeringen i Musikhuset giver udover gode faciliteter også bedre kontakt med et bredere publikum.

Konservatoriets koncertvirksomhed er omfattende med omkring 160 arrangementer på årsplan. Efter sammenflytningen vil de fleste af disse koncerter foregå i Musikhuset, som ønsker at tilbyde flere gratis koncerter til byens musikinteresserede. Konservatoriets bidrag til aktivitetsniveauet i Musikhuset vil således være af stor betydning.

Børneteatret Filuren

Det er planlagt, at Børneteatret Filurens nye teatersal skal udformes ved hjælp af en fokusgruppe bestående af børn i den samme alder, som teatrets forestillinger henvender sig til. Børnenes tanker, idéer og udsagn skal transformeres af arkitekterne, således at børneteatret bliver udformet med et udtryk, der afspejler børns opfattelse af, hvordan et børneteater skal se ud og fungere.

I lighed med de øvrige af projektets institutioner vil Filuren også i høj grad profitere af mulighederne for fælles tiltag på arrangements- og markedsføringssiden, men først og fremmest vil børneteatret kunne glæde sig over mere velfungerende og tidssvarende faciliteter til produktion af deres populære og traditionsrige forestillinger.