Aftale om strukturreform - Kulturområdet

Forligspartierne ønsker at fremme et rigt og varieret kulturliv, som både hviler på et aktivt lokalt engagement og på varetagelse af nationale kulturpolitiske hensyn.

Med henblik på at sikre en sammenhængende overordnet strategi på kulturområdet skal staten have større ansvar for kulturinstitutioner, der i kraft af deres kunstneriske virke har national og international betydning.

Partierne ønsker herudover at forbedre mulighederne for at tilgodese lokale ønsker og behov på det kulturelle område. Derfor skal opgaverne på det kulturelle område i videst muligt omfang løses lokalt i kommunerne.

Forligspartierne er derfor med udgangspunkt i regeringsudspillet enige om følgende principper for opgavevaretagelsen på kulturområdet:

     

  • Kommunerne skal fremover have ansvar for økonomisk at støtte de områder og institutioner, der har en udpræget lokal karakter, og som findes i stort set alle kommuner. Et eksempel herpå er musikskolerne, som ved reformens gennemførelse gøres lovpligtige.
  • Kommunerne skal som hovedregel have hovedtilskudsansvar for de områder og institutioner, der i øvrigt har en naturlig lokal forankring, og som ikke har en særlig national opgave eller funktion. Som eksempel kan nævnes museer med almindelig tilskudsordning (§ 15-museer).
  • Staten skal fremover som hovedregel have ansvar for økonomisk at støtte de områder og institutioner, der har en særlig national opgave eller funktion. Som eksempel kan nævnes landsdelsscenerne og skuespilskolerne ved Odense og Århus Teater.

I forbindelse med regionernes rolle som drivkraft i den regionale udvikling får regionerne mulighed for at medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift. Disse aktiviteter finansieres inden for den økonomiske ramme, som amterne i dag anvender til tilsvarende formål.

Læs aftale om strukturreformen i sin helhed på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk