Stillingtagen til Kulturarvsstyrelsens §16-undersøgelse

Kulturministeren har taget stilling til den undersøgelse, som Kulturarvsstyrelsen har foretaget vedrørende de museer, der modtager eller har søgt om at modtage særligt statsligt tilskud efter museumslovens §16.

Kulturministeren har besluttet sig for at forhøje tilskuddet til en række museer. De museer, der vil blive tildelt forhøjede tilskud er: Danmarks Tekniske Museum, Vikingeskibsmuseet, Kunstindustrimuseet, Teatermuseet, Musikhistorisk Museum og Jyllands Herregårdsmuseum. Det drejer sig om en bevilling på i alt 3,7 mio. kr., og i dette beløb indgår også 0,5 mio. kr., som reserveres til brug for anerkendelse af nye museer med særligt tilskud.

Kulturministeren har i denne forbindelse besluttet at tiltræde Kulturarvsstyrelsens forslag, hvorefter to museer skal vurderes fagligt med henblik på godkendelse som museer med særligt tilskud. Det drejer sig om Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Odense Bys Museer.

Der ingen museer, der får deres bevilling reduceret som følge af undersøgelsen.

Kulturministeren tilslutter sig endvidere i princippet Kulturarvsstyrelsen forslag om, at der skal arbejdes for en sammenlægning af visse mindre museer (Musikhistorisk Museum og Teatermuseet) med større enheder for at fremme en bedre varetagelse af museumsopgaverne. Ministeren har endnu ikke taget stilling til konkrete løsninger, som nærmere må undersøges af Kulturarvsstyrelsen i dialog med de berørte institutioner. Der skal endvidere arbejdes for et styrket samarbejde mellem Herregårdsmuseet på Gl. Estrup og Dansk Landbrugsmuseum og endelig skal Handels- og Søfartsmuseet undersøge mulighederne for en lokalisering i Københavnsområdet, inden der tages stilling til en evt. sammenlægning med andet museum.