Støttede projekter i Storstrøms Amt

Storstrøms Amt fik sidste sommer i alt 2.200.000 kr. af Provinspuljen.

1.500.000 kr. til arrangementsudvikling af Kulturcenter Fuglsang v/Fonden Kulturcenter Fuglsang (pilotprojekt), 200.000 kr. til ”Teater i Produktionshallen” – et samarbejdsprojekt mellem teater og erhverv v/Teaterfagrådet i Storstrøms Amt og Egnsteatret Cantabile 2 og 500.000 kr. til kulturarrangementet ”Lys over Lolland 2004” v/Kulturforum Lys over Lolland.

Storstrøms Amt har denne gang fremlagt en vifte af projekter, som skal bidrage til at styrke regionen yderligere ved at synliggøre områdets identitet. Det er projekter, som tager udgangspunkt i områdets særlige geografi, i såvel landskaberne som historien. Geografisk i Stevns Klint, Fakse Kalkbrud og det flade marklandskab. Historisk i den rolle området har spillet som frontlinjeregion mod Øst under Den kolde krig, kalkbruddets historie og landbrugets prægning af landskaberne.

Projekterne vidner om, at regionen har en stærk identitet. Projekterne bygger bro mellem forskellige felter. Mellem kunst og landskab. Militærhistorien og geologien. Mellem filmens verden og den geologiske.

Om projektet LOLland-FALSTart

Der vil blive skabt 10 - 12 landskabskunstværker af anerkendte kunstnere rundt på Lolland-Falster. Kunstværkerne skabes ved, at forskellige typer afgrøder i forskellige farver sprøjtes ud på marker. Værkerne kan også udgøres af skulpturer, der består af kombinationer mellem planter og forarbejdet planteråstof. Der ydes 838.000 kr. af Provinspuljen til projektet.

Projektet bygger bro mellem landbrug og kunst. Lolland-Falster er et intensivt landbrugsområde og samtidig et område, hvor landskabet har tiltrukket en del kunstnere. Projektet skaber et tæt samarbejde mellem gårdejere og kunstnere. Billederne i landskabet skal være malet, tegnet, sået, sprøjtet med forskellige typer afgrøder med varierende vækst, højde, form og farve – måske i kombination med fx plovfurer og traktorspor. Værkerne kan også bestå af skulpturer, der består af kombinationer mellem planter og forarbejdet planteråstof, fx papirmasse.

Det er meningen, at landskabskunst på Lolland-Falster skal blive en tilbagevendende begivenhed til gavn for indbyggere og turister. En film vil blive produceret for at markedsføre projektet og der vil blive udarbejdet rutekort med angivelse af værker og landskaber til såvel lokale som turister. Mange andre muligheder er under overvejelse - som at give folk mulighed for at opleve kunstværkerne fra luften i ballon eller flyvemaskine, at inddrage spotlys eller lyd m.v. Projektet skal skabe mere synlighed for kunsten på Lolland-Falster ved at forene billedkunst, landskab og landbrug.

Om projektet med etablering af GeoMuseumFakse

Fakse Kommune vil opføre et nyt kulturcenter, som skal bestå af dels Fakse Geologiske Museum, dels Café Biografen i Fakse og lægges i udkanten af Fakse kalkbrud. Begge institutioner, som i dag eksisterer i andre lokaliteter, ville vinde meget ved nye, fælles lokaliteter med større og bedre faciliteter i forhold til at tiltrække publikum, ved driftsfordele, ved at nyde godt af hinandens udbud m.v.

Der ydes 1 mio. kr. af Provinspuljen til at etablere et nyt kulturhus med geologisk museum og café biograf samlet i udkanten af det unikke geologiske område, Fakse Kalkbrud.

Det geologiske museum skal bedre kunne formidle historien om Fakse Kalkbrud. Det er geologisk set et unikt sted, der besøges af forskere fra hele verden. Bruddet er en del af en geotop, som dannede grundlag for udviklingen af udviklingshistoriens meteoritteori. Teorien handler om, at et meteornedfald, skulle have forårsaget dinosaurernes forsvinden og en ny istid.

Fakse Kalkbrud er et stort åbent brud, der rummer aflejringer fra en 63 millioner år gammel koralbanke. De besøgende kan på stedet finde hajtænder og fossiler, som har 60 millioner år på bagen. Det Geologiske Museum i Fakse er et af de to museer i Danmark, som har både naturhistorien og kulturhistorien som fagområde. Det betyder, at museet også kan fortælle den kulturhistoriske fortælling om kalkbruddets udnyttelse. Det geologiske museum i Fakse drager fordel af at flytte tæt på Fakse Kalkbrud. Herved kan formidlingen på museet knyttes tæt til Kalkbruddet – hvor der i forvejen er rundvisninger. Bedre rammer vil gøre det muligt for museet bedre at formidle den enestående geologiske historie om Fakse Kalkbrud. Udflytningen af Café Biografen vil sætte biografen i stand til bedre at kunne leve op til en stigende publikumsinteresse.

Som andre biografer i Danmark oplever Café Biografen i Fakse en stor fornyet publikumstilstrømning. Det er planen, at Café Biografen i Fakse skal have to sale mod en i dag. De to sale skal være gearede til en kommende digitalisering af filmmediet og indrettet med AV-udstyr til udvikling af forskellige typer arrangementer, herunder foredrag og mindre koncerter.

Om projektet med at sikre Stevns-fortet

Der ydes 1,2 mio. kr. af Provinspuljen til at sikre Stevns-fortet, som blev anlagt inde i Stevns Klint som forsvarsanlæg under den kolde krig. Fortet skal bevares for eftertiden og senere kunne etableres som museum. Bevillingen skal sikre Stevns-fortet for eftertiden. Der er tale om et unikt anlæg opført i forbindelse med den kolde krig. Fortet er gravet ind i Stevns Klint. Det kan anvendes til at formidle historien om den kolde krig, men fortets egen historie og anlæg i klinten er interessant i sig selv.

Med tilskuddet sikres, at der etableres en bevaringstilstand, hvor interiøret ikke nedbrydes af fugt og kulde. Det kalder man ”dvaletilstand”. Denne tilstand er et første skridt i retning af at sikre muligheden for et fremtidigt museum på Stevns-fortet. Opnåelse af en ”dvaletilstand” kræver ventilationsanlæg i rummene der skal bruges som museum, samt at el-installationer repareres og udskiftes nogle steder, og at opbevaringsrummene sikres mod fugtindtrængning.

Støtten til Stevnsfortet sikrer, at en vigtig del af historien om den kolde krig ikke går tabt for eftertiden. Stevns-fortet belyser også vigtige naturhistoriske forhold, idet fortets lange gange giver et indblik i Stevns Klint, en geologisk perle, som har spillet en vigtig rolle i naturhistoriens skrivning med udviklingen af meteoritteorien.