Kommissorium til opfølgning på regeringsgrundlag: Adgang til vores kulturarv

Indledning

Der har fra flere politiske partiers side samt i de museumsfaglige kredse været udtrykt ønske om at sætte øget fokus på, hvordan formidlingen af kulturarven, herunder museernes samlinger, kan styrkes. Formålet er at fremme en større brug af museernes tilbud.
 
Museernes succes med at formidle kulturarven afhænger af en lang række faktorer. Det kan blandt andet dreje sig om de konkrete udstillinger og formidlingsindsatsens kvalitet og relevans, åbningstider og entrépriser, tilgængelighed, undervisningsmaterialer, kataloger, markedsføring og faciliteter.
 
Regeringen har sammen med Folketingets øvrige partier i forbindelse med FL05-aftalen om kultur mv. besluttet, at der skal ”iværksættes et udredningsarbejde med henblik på at belyse museernes formidlingsindsats mv. Udredningsarbejdet skal inddrage danske og udenlandske erfaringer. Det skal være afsluttet ultimo 2005.”
 
Det er ligeledes i regeringsgrundlaget fremhævet, at ”regeringen vil styrke danskernes kendskab til den fælles kulturarv. Det skal ske ved fri entré til nationalmuseet og Statens Museum for Kunsts permanente samlinger, gratis adgang til alle museer for børn og unge, forbedrede åbningstider og tilgængelighed, støtte til bedre formidling og attraktive udstillinger samt nyttiggørelse af museernes viden om kulturarven i undervisningssammenhæng.”
 
Som opfølgning på punktet ”Adgang til vores kulturarv” i regeringsgrundlaget Nye mål nedsættes et udvalg med deltagelse af Kulturministeriet (formand), Finansministeriet samt forskellige museumsfaglige repræsentanter, jf. nedenfor.

Opgave

Udvalget har til opgave at belyse forskellige aspekter af museernes formidlingsindsats, og hvordan der kan ske en styrkelse af formidlingen af kulturarven. Udvalget skal kortlægge nuværende forhold og viden på området.

1. Udviklingen i antal besøgende

   

 • Belyse sammensætningen af de besøgende
 • Fordeling på faste samlinger og særudstillinger

2. Tilgængelighed

   

 • Åbningstider
 • Barrierer for besøg, herunder handicapforanstaltninger

3. Formidling

   

 • Udstillingsindhold og -formers betydning for antal besøgende
 • Erfaringer med nye udstillingskoncepter
 • Anvendelse af IT og Internet mv. til formidling på og uden for museerne
 • Nyttiggørelse af museernes viden om kulturarven i undervisningssammenhæng
 • Forslag til centrale (Kulturarvsstyrelsen) og decentrale (museer) initiativer til styrkelse af formidlingen

4. Museernes økonomi 

   

 • Kortlægning af museernes økonomi, herunder fordelingen mellem tilskud og egenindtjening
 • Erfaringer med indtjeningsmuligheder 
 • Entréindtægternes omfang og betydning for museernes økonomi
 • Nationalmuseets og Statens Museum for Kunsts entréindtægter fra de permanente samlinger

5. Udenlandske erfaringer

   

 • Erfaringer vedrørende udvalgte museers egenindtjening
 • Erfaringer med indtjeningsmuligheder 
 • Erfaringer med forskellige udstillings- og formidlingsformer
 • Erfaringer med centrale og decentrale initiativer til forbedret formidling.

Sammensætning

   

 • Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet (formand).
 • Fuldmægtig Birgitte Bjørnbak, Finansministeriet.
 • Direktør Allis Helleland, Statens Museum for Kunst.
 • Direktør Carsten U. Larsen, Nationalmuseet.
 • Direktør Peter Bavnshøj, Landbrugsmuseet.
 • Direktør Morten Hahn, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.
 • Direktør Poul-Erik Tøjner, Louisiana.
 • Direktør Jens Erik Sørensen, Aros.
 • Direktør Tinna Damgård-Sørensen, Vikingeskibsmuseet.
 • Direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen.
 • Lektor i museologi, mag.art. Ane Hejlskov Larsen, Center for museologi, Århus Universitet.
 • Poul Vestergaard, leder af Skoletjenesten på Sjælland.
 • Museumsleder Lene Floris, leder af Holbæk Museum og formand for organisationen Danske Museer. 
 • Direktør Jette Sandahl, Världskulturmuseet i Gøteborg.

Udvalgets sammensætning er godkendt af Socialministeriet, Ligestillingsafdelingen.  

Proces

Nedsættelse af udvalget forelægges for regeringens Koordinationsudvalg.
 
Folketingets Kulturudvalg orienteres om udvalgets nedsættelse.
 
Udvalget nedsættes primo april 2005, og arbejdet igangsættes hurtigst muligt. Der præsenteres eventuelt en delrapport i maj 2005 vedr. spørgsmålet om fri entré. Udvalget afslutter sit arbejde i henhold til FL05-aftalen om kultur mv. i december 2005.
 
Udvalget sekretariatsbetjenes af Kulturministeriets departement (Kulturbevaringskontoret) og Kulturarvsstyrelsen (Museumskontoret) i fællesskab.