Nye Mål

Regeringsgrundlag – VK Regeringen II<br> Februar 2005<br> (Regeringsgrundlag om kunst og kultur)

Kunst og kultur: Kreativitet og kvalitet

Regeringens kulturpolitik har prioritet, variation og fremsyn. Prioritet, fordi kunst, kultur og idræt er en vigtig del af mange menneskers liv – lige fra finkultur til populærkultur, fra breddeidræt til eliteidræt. Variation, fordi gamle grænser nedbrydes og bliver flydende. Fremsyn, fordi kultur, kunst og idræt påvirker og påvirkes af den teknologiske, økonomiske og globale udvikling. Samspillet mellem kultur og erhvervsliv styrkes gennem flere partnerskaber.

Adgang til vores kulturarv

Regeringen vil styrke danskernes kendskab til den fælles kulturarv. Det skal ske ved fri entre til nationalmuseet og Statens Museum for Kunsts permanente samlinger, gratis adgang til alle museer for børn og unge, forbedrede åbningstider og tilgængelighed, støtte til bedre formidling og attraktive udstillinger samt nyttiggørelse af museernes viden om kulturarven i undervisningssammenhæng.

Udvidelse af skattefrihed for legater/hædersgaver

Regeringen ønsker at forbedre vilkårene for de skabende kunstnere. Regeringen vil fremlægge forslag om udvidelse af skattefrihed for legater/hædersgaver.

Ingen arbejdsmarkedsbidrag fra bibliotekspenge

Regeringen vil fjerne arbejdsmarkedsbidraget på forfatteres indtægt fra bibliotekspenge.

Liberalisering af bogmarkedet

Regeringen vil sikre en større konkurrence i handelen med bøger. Til at forberede en reform er der nedsat et bredt sammensat udvalg, som skal følge udviklingen på bogmarkedet og foreslå fjernelse af regler, der virker konkurrencebegrænsende. Regeringen vil i forlængelse af udvalgets afrapportering i sommeren 2006 fremlægge lovforslag om liberalisering af bogmarkedet.

Bedre vilkår for frivillige idrætsledere

Den organiserede idræt, der igennem sin frivillige struktur er med til at fremme principperne om demokrati og fællesskab i samfundet, skal fortsat styrkes.

Regeringen vil gennem en ændring i skattelovgivningen styrke arbejdet med børn og unge ved at gøre det mere attraktivt for trænere at tage sig af børn. Regeringen vil foreslå, at de skattefri omkostningsgodtgørelser for frivillige ledere og trænere hæves. Regeringen vil endvidere fortsat arbejde for administrative lettelser ved bl.a. ens medlemsopgørelser til organisationer og kommuner.

Store idrætsbegivenheder til Danmark

Regeringen vil fremlægge en handlingsplan for at trække flere store idrætsbegivenheder til Danmark.

Fokusering af tipsmidler

Regeringen vil sikre øget gennemsigtighed i fordelingen af tipsmidlerne og sikre en mere systematisk prioritering af tipsmidlerne.

Mediefrihed

Selvstændige og frie medier er en uundværlig del af ethvert demokratisk samfund. Ytringsfrihed og informationsfrihed er fundamentet for folkestyret.

Regeringen ønsker at bidrage til, at befolkningens medieønsker tilgodeses bedst muligt. Det gælder kendte trykte og elektroniske medier. Og det gælder nye medier, der opstår som følge af ny teknologi.

Et fremtidssikret TV2

Regeringen ønsker at give TV2 de bedst mulige betingelser for at forblive en stærk public service tv-kanal. TV2 skal have mulighed for at indgå strategiske alliancer med andre virksomheder, for at skaffe ny kapital og for at blive endnu mere konkurrencedygtig.

Regeringen vil frigøre TV2 fra det nuværende 100 pct. statslige ejerskab og den delvise licensfinansiering. Regeringen vil sælge majoriteten af aktierne i TV2. Herved sikres de bedste muligheder for at finde den mest egnede samarbejdspartner.

TV2 vil også fremover skulle opfylde meget præcise krav på public service-området, herunder på nyhedsområdet. Samtidig er der etableret et bodssystem for tilsidesættelse af disse vilkår. Kravene på nyhedsområdet og bodssystemet skal medvirke til, at der fortsat er en reel konkurrence på public service.

Danmarks Radio

Medieaftalen for 2003-2006 fastsætter bl.a. regler for udpegning af bestyrelsen for Danmarks Radio.

Når medieforliget skal genforhandles i 2006, vil regeringen arbejde for en ordning for Danmarks Radios bestyrelse, der sikrer Danmarks Radio de bedste muligheder for at forblive og udvikle sig som en stærk public service station. Som forberedelse har kulturministeren igangsat en undersøgelse af, hvordan andre lande har indrettet ledelsen af deres offentligt ejede medier.

Lokal radio/TV

Regeringen vil sikre et åbent medielandskab, hvor flere medier kan konkurrere indbyrdes. Regeringen vil fremlægge forslag til en ny mediepolitisk aftale, der skal sikre flere valgmuligheder på radioområdet og mere konkurrence gennem flere nye sendemuligheder.

En mangfoldig dagspresse

Dagbladene har en særlig betydning for den demokratiske debat. De giver i overskuelig form omfattende og dybdegående information, og de nuancerer og formidler debatten mellem mange aktører, ikke mindst politikerne og vælgerbefolkningen i bred forstand.

Regeringen vil for at sikre et større og mere varieret udbud af aviser videreføre den nuværende ordning for moms på bladsalg, forny ordningen for tilskud til nye avisprojekter og aviser, der er kommet i økonomiske vanskeligheder, samt følge op på det igangsatte udvalgsarbejde om omlægning af tilskuddet til befordring af dagblade.

Læs hele regeringsgrundlaget på Statsministeriets hjemmeside

Nye mål - Regeringsgrundlag for VK-regeringen II

Navn:Nye mål - Regeringsgrundlag for VK-regeringen II