Stemmeaftale

Stemmeaftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om kommunalreformen på kulturområdet.

Fire lovforslag udmønter kommunalreformen på kulturområdet: Forslag til lov om ændring af musikloven, Forslag til lov om ændring af teaterloven, Forslag til lov om ændring af museumsloven, bygningsfredningsloven mv, samt forslag til lov om ændring af en række love på kulturområdet.  Lovforslagene skaber en forenklet støttestruktur med en klar arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat på kulturområdet.

Med denne aftale tilkendegiver parterne, at ville stemme for de 4 lovforslag, der udmønter kommunalreformen på kulturområdet, som fremsat af kulturministeren d. 24. februar 2005, idet der er forståelse mellem parterne om følgende: 

Overordnet

Parterne ønsker at fremhæve, at organiseringen af forholdet mellem offentlige myndigheder og kunstliv i Danmark bygger på armslængdeprincippet. Det er i høj grad en balanceakt på kulturområdet mellem på den ene side at stille politiske krav til rammer, overordnede mål m.v. og på den anden side sikre, at konkrete beslutninger træffes efter en sagkyndig vurdering. Det er vigtigt også fremover at værne om denne balanceakt.

Musik

Statens økonomiske engagement i musikskolevirksomheden bevares. Dette indebærer, at den eksisterende refusionsordning på musikskoleområdet bibeholdes og det bliver obligatorisk for de nye kommuner at sikre, at der findes en musikskole i hver kommune. Der skal dog være mulighed for undtagelser for små ø-kommuner, der ikke ved lovens vedtagelse har en musikskole, således at disse kommuner kan købe sig ind på et musikskoletilbud i nærmeste kommune.

Amternes nuværende opgaver og tilskud på skolekoncertområdet overføres permanent til staten. Kunstrådet administrerer disse opgaver i sammenhæng med de aktiviteter, Kunstrådet allerede støtter på skolekoncertområdet.

Teater 

For at skabe mulighed for, at der så hurtigt som muligt kan træffes de nødvendige, langsigtede beslutninger om hovedstadens teaterliv, fremrykkes implementeringen af den nye ordning vedrørende Hovedstadens Teater. Ordningen iværksættes d. 1. januar 2006 og en ny bestyrelse kan udpeges fra 1. juli 2005.

Bestyrelsen for Hovedstadens Teater består af 6 medlemmer, der sammensættes så de tilsammen repræsenterer juridiske, ledelsesmæssige, økonomiske, markedsføringsmæssige, og teaterfaglige kompetencer. De 6 medlemmer (herunder formanden) udpeges af kulturministeren efter drøftelse med parterne bag denne aftale.

Parterne er enige om, at der i bestyrelserne for de teatre, som optages i Hovedstadens Teater, gives mulighed for at hjemstedskommunen kan udpege en repræsentant.

Parterne bliver endvidere inddraget i den konkrete udmøntning af teaterlovens bestemmelser om sammensætningen af de øvrige store teatres bestyrelser (landsdelsscenerne, Det Danske Teater, Den Jyske Opera og Peter Schaufuss Balletten). Der er enighed om, at bestyrelserne som udgangspunkt skal være professionelle bestyrelser, hvor medlemmerne tilsammen repræsenterer juridiske, ledelsesmæssige, økonomiske, markedsføringsmæssige, og teaterfaglige kompetencer, samtidig med at der sikres den fornødne lokale forankring. Der er endvidere enighed om, at relevante eksterne parter over for kulturministeren indstiller et antal medlemmer til bestyrelserne.

Teaterlovsforslagets bestemmelser om indførelse af rammestyring på egnsteaterområdet udgår. Parterne er enige om i løbet af efteråret 2005 at drøfte, hvorledes det sikres, at beslutningen om støtte til egnsteatrene og evt. de små storbyteatre sker på baggrund af teaterfaglige kvalitetsvurderinger.

Med den ny billettilskudsordning, der afløser den tidligere teaterabonnementsordning, vil der blive behov for en fælles formidlingsindsats for at sikre borgerne et overblik over rabatmuligheder. Der afsættes derfor et mindre beløb af den samlede bevilling til billettilskudsordninger til et sådant markedsføringsinitiativ. Billettilskudsordningen evalueres efter 4 år.

Museer

Parterne er enige om at præcisere i museumsloven, at kommunalbestyrelsen skal give meddelelse til Kulturministeriet om dispensationer om ændringer af jord- og stendiger o.lign.

Stemmeaftale

Navn:Stemmeaftale