Kommissorium for udvalg til udredning af behovet for en modernisering af kunststøtten

Kulturministeren nedsætter et udvalg, der skal se samlet på det statslige støttesystem til kunstarterne: billedkunst, musik, scenekunst, litteratur, arkitektur, design, kunsthåndværk, film samt andre nye og tværgående kunstformer. Udvalget skal have fokus på den del af kunststøtten, der fordeles af Statens Kunstråd og Statens Kunstfond. Hvis det er relevant for udvalgets arbejde kan udvalget også se nærmere på sammenhængen til den del af kunststøtten, der forvaltes udenfor dette regi.

Udvalget skal på baggrund af en analyse af kunststøttesystemet i dag vurdere, hvorvidt der er behov for justeringer af lovgivning eller praksis eller evt. for en gennemgribende reform af kunststøttesystemet. Det er i den sammenhæng centralt, at kunststøtten fremover kan medvirke til at opretholde og udvikle det kunstneriske kvalitetsniveau og den kunstneriske mangfoldighed på en effektiv, enkel og gennemskuelig måde. Det er ligeledes afgørende, at der nu og fremover kan sikres en alsidig og omfangsrig formidling af kunsten og synliggørelse af kunstens betydning for samfundet.

Kunstens frirum i forhold til magten og politikken er et afgørende grundvilkår for kunststøtten. Derfor skal armslængdeprincippet også fremover være et grundlæggende princip for den statslige støtte til kunstnere og kunstprojekter. Udvalget skal derfor i sit arbejde have fokus på at skabe større klarhed over relationen mellem de politiske rammer for kunststøtten på den ene side, og de beslutninger, der træffes i kunststøttesystemets råd og udvalg på den anden.

I analysen af den nuværende tostrengede og kunstartsopdelte udvalgsstruktur skal udvalget vurdere om systemet i tilstrækkelig grad befordrer:

     

  • fokus på udvikling og kvalitet: Er kunststøttesystemet indrettet, så det sikrer, at kvaliteten er i højsædet?  Er der tilstrækkelig fokus på udviklingen af kvalitetskriterier indenfor de enkelte kunstarter og på den kvalitative udvikling på tværs af kunstarterne? 
  • kunstnerisk mangfoldighed: Kan støttesystemet opfange de nyudviklinger der i disse år sker indenfor kunsten og kunstpublikummet? Sikrer systemet i tilstrækkeligt omfang at alle kunstudtryk sikres støtte? Koordineres der i tilstrækkelig grad på tværs af kunststøttesystemet for at sikre synergier mellem kunstarterne og for at opfange kunstudtryk, som falder mellem kunstarterne?
  • effektivitet: Er der ud fra en overordnet betragtning et rimeligt forhold mellem de midler, der når ud til kunsten, og de midler der anvendes til administration af kunststøtten? 
  • enkelhed og gennemskuelighed: Er systemet tilstrækkelig enkelt at gå til for den enkelte kunstner, det enkelte projekt eller institution, og er det for de bevilgende myndigheder i Folketinget tilstrækkeligt gennemskueligt, hvordan systemet fungerer?
  • synliggørelse af kunstens rolle i samfundet: Er der i forlængelse af ovenstående tilstrækkeligt fokus på, hvad samfundet får ud af kunststøtten. Og lever kunststøttesystemet op til formålet om også at have en debatskabende funktion?

Udvalget skal også se nærmere på, om der er en tidssvarende fordeling mellem kunstarterne og mellem forskellige former for støtte f.eks. arbejdslegater, projekt og produktionsstøtte og formidlingsstøtte i det samlede kunststøttesystem, og kan i den forbindelse også tage hensyn til de dele af kunststøtten som forvaltes udenfor Statens Kunstfonds og Statens Kunstråds regi. Udvalget skal endvidere overveje om der er generelle habilitetsproblemer i kunststøttesystemet både internt i råd og fond og imellem dem. 
 
Udvalget skal i sit arbejde undersøge andre landes erfaringer og herigennem søge inspiration til egne forslag.

Udvalget vil bestå af en formand og seks medlemmer med et indgående kendskab til organisations-, administrations- og støtteproblematikker fra kunstens egen verden såvel som fra andre dele af den offentlige sektor og det private erhvervsliv. Udvalget skal i sit arbejde indgå i dialog med kunstlivet og dets organisationer i relevant omfang.

Udvalgets anbefalinger og forslag skal holdes inden for et uændret bevillingsniveau til kunststøtten.

Udvalget forventes at afslutte sit arbejde inden sommeren 2011.